Tarieven omlaag Rekening Coulant Courant Koploper Rabobank laat weer van zich horen Direct voordeel voor u als ondernemer Marktaandeel Rabobank Bedrijvenadviesgroep 21 Een prettige persoonlijke relatie is vaak doorslaggevend voor ondernemers, en de Rabobank mag zich in Nederland voor wat dat betreft koploper noemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het blad Rendement. Binnenkort zal ons imago verder worden versterkt door een aantal tariefsverlagingen voor ondernemers. Ook voor verenigingen is er goed nieuws. Bij de introductie van de transactiegebonden tarifering (TGT) in 1990 is de Rabo bank in de zakelijke markt overgestapt op een systeem van stukstarieven voor betaal diensten. Dat die maatregel succes had bleek al uit de sterke groei van elektronische betaalvormen en het feit dat de concurrentie gauw volgde. Het resultaat is dat klanten die dure betaalvormen gebrui ken, ook de kosten daarvan voor hun rekening krijgen. Een sturend effect naar goed kope betaalvormen dus. Kostenverlaging wordt doorgespeeld Bij de invoering heeft de Rabobank de inspanningsver plichting op zich genomen om de interne verwerkingsproces sen zo goed en efficiënt moge lijk in te richten. Een voor beeld daarvan is de centrale verwerking van OLA's en OLO's, waardoor de verwer kingskosten lager zijn gewor den. Deze kostendaling wordt aan ondernemers doorge speeld, want per 1 januari zal een aantal betaaltarieven fors worden verlaagd. Tegelijkertijd wordt het systeem van de rentevergoe ding op de Rekening Coulant gewijzigd in een schijvensys- teern. Postbank gaat omhoog Het volledige tarievenoverzicht per 1 januari hebt u inmiddels ontvangen. Vermeldenswaard zijn overigens de tariefsverho gingen per die datum van de Postbank, waaronder het tarief van de OLO van 1,30 tot 1,45 en het afstorttarief van 4 naar 4,75. De Postbank blijft in 1996 en 1997 de vrije voet van 600 hanteren. Van onze maatrege len is een positief effect te ver wachten op het prijsimago van de Rabobank. Overigens doen we het in de bedrijven- markt bepaald goed. Zoals u kunt zien in het op de vol gende bladzijde afgedrukte artikel, denkt het blad Rendement er net zo over. Verenigingen in de watten Binnenkort heeft de Rabobank ook een goed aanbod voor lokale recreatieve verenigin gen. Wel TGT, geen TGT, wel subsidie, geen subsidie, spon soring -deze en andere zaken werden tot dusver veelal indi vidueel bepaald. Met de intro ductie van de Verenigings rekening wordt een eerste stap gezet naar een meer gestan daardiseerde benadering van deze doelgroep, hetgeen uitste kend past binnen de formule van de Bedrijvenadviesgroep. Met de gratis vrije voeten (incasso, telebankieren enzo voorts) en het optioneel inzet bare pakket PC-leden kan een prima produkt aan een inte ressante doelgroep worden aangeboden. Voor verenigin gen is het betalingsverkeer DECEMBER 1995/JANUAR11996 Nieuwsbulletin voor ondernemers met een Rabobank Rekening Coulant Dat betalingsverkeer kosten met zich meebrengt, is een algemeen geaccepteerd gegeven. Zeker u als ondernemer begrijpt dat bijvoorbeeld het verwerken van handmatige betalingen veel arbeidsintensiever is - en dus duurder - dan elektronisch betalingsverkeer. De Rabobank heeft echter door het centraal verwerken van overschrijvings formulieren en acceptgiro's aanzienlijke kostprijsverlagingen kunnen realiseren. Een goed begin van het nieuwe jaar: verlaging van de betaaltarieven Het resultaat: lag In dlinufwny Debiteurenadministratie rliauvjjïïfii di kvri Korting Rabobank EuroPas-houders ftefrk itMdrr. unieke Vermeer-expositie Buitenlandse pinpassen nu ooi welkom Interview Ton Ravesloot daarmee stukken goedkoper geworden, maar uiteraard niet gratis. Efficiënt betalingsver keer wordt extra beloond. Integraal communicatieplan Voor de tariefsaanpassing en de gelijktijdige introductie van 90% agrarisch bedrijfsleven 40% midden- en kleinbedrijf 40% telebankieren bedrijven 30% betaalautomaten 25% werknemerssparen (bedrijven) de Verenigingsrekening is één communicatieplan ontwik keld. Die integrale communi catie moet leiden tot brede uit straling in de markt. Centraal zijn een persbericht en een artikel voor de branche-orga nisaties uitgegaan. De banken hebben hiervan inmiddels bericht ontvangen. Met een direct-mail pakket is de klant persoonlijk geïnformeerd. Rekening Coulant In deze laatste weken van het jaar wordt de Rekening Coulant van de Rabobank via 200 radiospots op verschil-

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 21