Aanvraag voor een lezing Handtekening opdrachtgever Relatiebeheer 19 Nederland. Om echter voor dergelijke ondersteuning in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan een aantal criteria: Er is altijd een opdrachtge ver: een lokale bank, een groep van banken of een segment van Rabobank Nederland. Verzoeken van derden, zoals studieclubs of standsorganisaties, verlopen eveneens via de lokale bank. Als er sprake is van een organisatiebreed belang, dan bepaalt het Segment Relatiebeheer wie de opdrachtgever is. De opdrachtgever motiveert waarom hij niet in staat is zelf de lezing te geven. De doelgroep bestaat uit ondernemers en/of hun pleitbezorgers. Het aantal deelnemers bedraagt minimaal veertig. De lezing is bedrijfstakge- richt en gaat over bedrijfs- financieringen. Kosten inleider van Rabobank Nederland Een inleider van Rabobank Nederland kost 200 per uur. Overigens is het aantal uren dat wordt doorbelast aan een maximum gebonden. Voor het voorbereiden van de lezing wordt maximaal acht uur in rekening gebracht, voor het geven ervan maximaal drie uur, en voor de reistijd even eens maximaal drie uur. Externe cursussen De segmenten van Rabobank Nederland selecteren externe cursussen, waaraan ze een bij drage willen leveren. Uiteraard kost die bijdrage de banken niets. Rabobank Nederland werkt mee aan de volgende cursus sen: Economische Vorming Toekomstige Ondernemers (EVTO). Het vervolg hierop: Economische Vorming Ondernemers (EVO). Economische Vorming Agrarisch Vrouwen (EAV). De organisatie van deze cursussen is in handen van de regionale Agrarische OpleidingsCentra (AOC). Medewerking verlenen de Sociaal Economische Voor lichtingsdienst (SEV), de Agrarische Accountants (VLB), het notariaat, De Landbouw Voorlichtings dienst (DLV) en de Rabobank. Als een lokale bank er voor kiest om in dit opleidingstra ject zelf marketingactiviteiten te ondernemen, dan zijn de kosten daarvan voor haar eigen rekening. Meer informatie over de ver schillende seminars vindt u in Klant Bank 29 en 35 en het Rabo Weekblad 4. S.v.p. een kopie zenden aan Rabobank Nederland Segment Relatiebeheer Interne code EO-307 Opdrachtgever Rabobank(en) Bankcode Contactpersoon Telefoonnummer verzoekt Rabobank Nederland een lezing te geven. Onderwerp Gewenste datum en tijd Plaats Doelgroep Aantal personen Redenen waarom ondersteuning wordt gevraagd: De uren van voorbereiding, reis en lezing worden doorbelast op basis van het geldende uurtarief. Naam Functie Datum aanvraag Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 7700

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 19