Nieuw kantoor Rabobank Den Bosch is uitgerust met techniek van de toekomst Drie medewerkers op werkbezoek naar project van S in Hongarije WERKNEMERSDELEGATIE CAAR LEGT DE LAT HOGER Rabobank ook in '98 hoofdsponsor Nationale Beurscompetitie Wereldkatoencongres decor videoproductie Rabobank International Inzendingen voor'de uitdaging'beloond Het kantoor van de toekomst bestaat volgens bouwadviseurs niet. Kees Jasperse, directeur ad interim bij Rabobank Den Bosch, en Marti Dekkers, huisvestingadviseur bij Rabofacet Spectrum, zijn het daarmee slechts gedeeltelijk eens. "Qua inrichting klopt dat, maar technisch gezien bestaat dat kantoor wel." Het duo doelt daarmee op het nieuwe Financieel Adviescentrum van Rabobank Den Bosch, dat op 12 januari 1998 zijn deuren opent. Grauw, te klein, slecht bereik baar, sterk verouderd. Woorden die het onopvallende hoofdkan toor van Rabobank Den Bosch goed typeren. Een doorn in het oog van de bank. "Het pand heeft absoluut niet de uitstraling van een moderne, innovatieve bank", aldus Jasperse. "Daarom wilden we weg." De aanstaande fusie met Rosmalen en Vught maakte ver huizing ook noodzakelijk. "Volgend jaar moeten er 120 medewerkers op een centrale plek gaan werken. Dat kan in dit pand absoluut niet." De bank koos als nieuw onder komen een oud en ingrijpend te renoveren kantoorpand aan de rand van de stad. Toen begon het probleem pas echt. Jasperse: "We moesten een kantoor inrichten ter wijl we nog absoluut geen idee hadden hoe de organisatie eruit kwam te zien." Samen met Dekkers ging Jasperse op zoek naar de meest flexibele indeling. Per verdieping werd gekozen voor een grote middenruimte, geschikt voor bij voorbeeld overleg, faxen en koffie drinken. Daaromheen zijn de kan toren, die eenvoudig groter of kleiner te maken zijn. De wanden die de middenruimte scheiden van het kantoor zijn volledig van glas. "De middenruimte en het glas bevorderen de communicatie, en dat vind ik het allerbelangrijkste in het aanstaande integratie proces", aldus Jasperse. Hij koos bewust niet voor flexplekken. "Bij een fusie krijg je al nieuwe colle ga's en een nieuwe werkplek. Dat is voor de medewerkers meer dan voldoende verandering." Flexibele ruimtes brengen wel problemen met zich mee. "Het schuiven van wanden is eenvou dig", aldus Dekkers. "Maar hoe maak je licht, temperatuur, data- en elektra-aansluitingen flexibel? Bovendien heb je te maken met strenge Arbo-eisen." De oplossing werd gevonden in zogenoemde centrale intelligentie units, een pri meur voor Nederland. Dekkers: "Per ruimte van 3,15 meter zit zo'n unit in het plafond. Met een afstandbediening kan de 'bewo ner' licht en temperatuur een voudig regelen." De noviteit lijkt kostbaar, maar dat valt mee. "Je bespaart ontzettend veel bekabe ling. En een gewone airconditio- Veel glas in het nieuwe kantoor om de onderlinge communicatie te bevorderen. ning is al duur, dit is slechts een kleine extra investering." Dekkers en collega's zullen het nieuwe concept in de toekomst altijd adviseren. "Mits het om een kantoorgebouw gaat. In een bank gebouw met balies werkt dit niet." Volgens Dekkers gaan steeds meer banken over tot het verplaatsen van hun hoofdkantoor naar de rand van de stad, met in het centrum een volwaardig baliekan toor. Het hoofdkantoor wordt dan, net als in Den Bosch, een financieel adviescentrum zonder balies. Een positieve tendens, vindt Dekkers. "Het grote voor deel is dat een dergelijk kantoor goed verkoopbaar is, in tegen stelling tot de meeste bankgebou wen." Rabofacet Spectrum (040) 217 63 20 Het Wereldkatoencongres in San Francisco vormt het decor voor een nieuwe videopro ductie van Rabobank Inter national. Het programma geeft aan de hand van verha len van klanten en medewer kers een beeld van de activitei ten van Rabobank Internatio nal op het gebied van food agribusiness. De video is gemaakt in opdracht van Marketing Rabo bank International en geschikt voor vertoning aan (inter nationale) bedrijfsrelaties. De band, die als titel draagt 'The Power of Knowledge, portret van een klantgerichte bank', is Nederlands ondertiteld en duurt achttien minuten. De video kost 250,- en is te be stellen via Klantenservice Best, onder artikelnummer 80767. Marketing Rabobank International (030) 216 28 04 De werknemersdelegatie van de Centrale Adviescommissie Arbeids- aangelegenheden Rabobankorganisatie (CAAR) zal zich het komende jaar nog professioneler opstellen. Tijdens de vergadering van 17 decem ber ontvouwde de voorzitter van de werknemers, Jan van den Bogaard, het themaplan van de werknemersdelegatie voor 1998 en verder. Daarin stelt de delegatie zichzelf een ambitieus doel, namelijk: 'Op professionele, pro-actieve en dui- Drie medewerkers van verschil lende Rabobanken mogen geza menlijk een project van SSR bezoeken. Zij hebben dit te dan ken aan hun originele inzending op de vraag: 'Bij een coöperatieve bank werken betekent voor mij...' De gelukkigen zijn: Jeanette Boon van de commerciële binnen dienst Bedrijven bij de Rabobank Leende, Hans van Gorp, manager Bedrijfsvoering bij de bank West- Flakkee, en hun collega Toos Zijlmans van de commerciële binnendienst Bedrijven Advies van de bank Vught. Zij zullen in de loop van 1998 een werkbezoek kunnen brengen aan een voor en door Hongaarse zigeuners opgezet project in de vallei van de Hernad, dat steun geniet van de SSR. Tot tweemaal toe werden in een special van de Rabokrant over 'Rabobank 100 jaar' medewer kers 'uitgedaagd' om op een per soonlijke wijze in eigen woorden of met behulp van een eigen maak sel de betekenis van het werken bij een coöperatieve bank aan te geven. De beoordelaars, Wim van den Goorbergh, lid van de Hoofd directie, en Jaap Hazen, hoofd van de Stafgroep Coöperatie, hebben de originaliteit van de inzendingen van Boon, Van Gorp en Zijlmans willen belonen. Zij voerden een veld van dertien inzendingen aan. Hazen: "Jammer dat er zo weinig waren, maar degenen die wél inzonden hebben zich toch veel moeite getroost. Dat hebben we willen belonen." Boon heeft met haar inzending met behulp van het Rabobank logo duidelijk willen maken dat je er bij de coöperatie nooit alleen voor staat: 'You'll never walk alone\ Van Gorp gaf door middel van een klok in collagevorm met kreten beplakt aan dat de coöperatie tijd loos is, maar ook dat het 'vijf voor twaalf' was in de coöperatiedis cussie. Zijlmans tenslotte maakte een rijm waarin zij op vernuftige wijze de missie van haar eigen bank opnam om daarmee de coöpe ratieve gedachte te ondersteunen. delijk herkenbare wijze invloed uit oefenen op sociale beleidsvraag stukken, arbeidsvoorwaarden en - vraagstukken. Daarin staat het belang van de mensen in de orga nisatie centraal.' De werknemers delegatie wil dit doel verwezenlij ken door het verwerven van vroegtijdig inzicht in die sociale beleidsvraagstukken die er spelen, door het creëren van dusdanige omstandigheden dat het voor de commissieleden mogelijk wordt optimaal hun werk te verrichten en door het leggen van een goede overlegbasis, die gekenmerkt wordt door volwassen arbeidsverhoudin gen. De kernthema's die de werk nemersdelegatie voor de komende periode heeft geformuleerd zijn: employability, leeftijdsbewust per soneelsbeleid en de coöperatie vanuit het perspectief van de me dewerker. "Maar nog belangrijker dan de doelstelling en de thema's is het feit dat we dieper in de organi satie willen doordringen", stelt Van den Bogaard. "Alleen dan zijn we tijdig op de hoogte van ont wikkelingen die spelen." Hij ziet de communicatie dan ook als één van de belangrijkste taken. Ook daarvoor zijn plannen. Werknemersvertegenwoordiger Hisse Lyklema lichtte het commu nicatieplan toe. Belangrijk in dit plan is het periodieke contact met de lokale banken door de regio-commissieleden. Verder zal de werknemersdelegatie zich met grote regelmaat in het land verto nen, bijvoorbeeld tijdens thema bijeenkomsten en informele bij eenkomsten. Financieel Advies Cliënten Advies De Rabobank is voor de zevende keer hoofdsponsor van de Nationale Beurscompetitie, die op 23 maart 1998 van start gaat. Tien weken lang kunnen studenten, scholieren, particulieren en medewerkers van de Rabobank beleggen in aandelen, obligaties, opties en andere derivaten met een startkapitaal van 300.000 gulden. De competitie trok dit jaar 19.000 deelnemers. De studentenbanken zullen dit jaar weer studententeams inzet ten om deelnemers te werven. Het segment Cliënten Advies van Rabobank Nederland adviseert banken deze keer geen gebruik te maken van teams van organisa tor ESEC, maar zelf op pad te gaan. "Onze boodschap is 'stel je als bank actief op', dat leidt bijna gegarandeerd tot succes", zegt marketeer Astrid van Kessel van CA. Via advertenties en de stu dentenbijsluiter X-tra, die in de tweede en derde week van februari bij de Studenten rekeningen zit, zullen ook stu denten worden geworven. Het segment CA adviseert ban ken ook zelf actief lokale scholen te benaderen. Vorig jaar heeft die actieve benadering goed gewerkt. Vooral scholen die de Beurs competitie kunnen integreren in hun lessen, zijn een belangrijke doelgroep. Details van de ge noemde acties zijn opgenomen in een actiebeschrijving die medio januari naar alle banken gaat. Rabo Beleggingsinfolijn C (010)224 14 14 Cliëntenadvies f (040) 217 70 08 (kies 5)

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2