i8 12 Stuivers lijken in rook op te gaan Marktaandeel van Rabobank onder grotere bedrijven stijgt ProductieRegister Eigen Huis voortaan in Best te bestellen Rabofacet schenkt banken feestdoos Productiekalender bedrijfsvoering op Internet DLL beëindigt internationale trade finance activiteiten 19 9 7 DNB staakt levering sealpacks aan banken Rabokrant Intern Rabobank dagblad - Tweede jaargang no. 416 Week 51 Donderdag 18 december Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 518 «Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Cliënten Advies Bedrijven Advies' Vrijwel ongemerkt is er in Nederland een tekort aan stuivers ont- lijk pas in februari weer stuivers staan. De talloze stuivers die als wisselgeld zijn bijgesloten bij siga retten in automaten, zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het tekort. Waar de 16 miljoen stuivers zijn gebleven die de afgelopen maanden extra in roulatie zijn gebracht, is echter een raadsel. De Nederlandsche Bank heeft besloten om vanaf vandaag geen seal packs stuivers meer te leveren aan de Nederlandse banken. "Voor de Rabobank is deze maatregel niet onoverkomelijk. Onze organisatie stort meer stui vers af dan ze afneemt van DNB. Wel een probleem is dat berich ten in de pers over het stuiverte kort, zullen leiden tot hamsterge drag bij publiek en winkeliers. Als gevolg hiervan kan een aantal lokale banken een tekort aan stuivers krijgen. Wij adviseren hen te informeren bij andere ban ken naar de mogelijkheid om stuivers te lenen. Naar verwach ting gaat het hier echter om een tijdelijke situatie, omdat er in principe voldoende stuivers op de markt zijn", zegt Jaap Hilte van Betaaldiensten. "De Chipknip is overigens zowel voor klant als winkelier een goede oplossing voor het wisselgeldprobleem." Hilte heeft geen idee waarom de stuivers niet terugkomen. "Moge lijk beoordeelt het publiek de waarde van de stuiver erg laag en springt het er onverschillig mee om. Ook zitten veel stuivers in spaarvarkens en muntpijpen." Omdat DNB vanwege een tekort aan grondstof waarschijn- kan leveren, is de mogelijkheid om stuivers te bestellen geblok keerd. Normaal bestellen Rabo- banken in de maand december in totaal drie miljoen stuivers in rollen. Hilte: "Wij verzoeken de ban ken het normale patroon van stuiverafstortingen te hervatten, op het moment dat winkeliers weer stuivers gaan afstorten. Hoe sneller dit mogelijk is hoe eerder de normale bestelprocedure weer kan worden opgestart." Ondersteuning Betaaldiensten C (040) 217 60 41 Bedrijfsvoering De stafeenheid Bedrijfsvoering breidt de informatie die zij sinds april via de website Bedrijfs voering naar '98 verstrekt uit met een productiekalcnder. Banken worden zo in een vroegtijdig sta dium op de hoogte gesteld van het beschikbaar komen van bedrijfsvoeringsproducten. Het aan de banken beschikbaar stellen van een productiekalender komt volgens de stafeenheid ten goede aan de interne planning informatievoorziening. Daarnaast wordt verwacht dat het beroep dat nu op de helpdesk Bedrijfsvoering wordt gedaan zal afnemen, omdat onder meer Bird-overzichten voor productie data niet voorhanden zijn en dus niet meer telefonisch kunnen worden aangevraagd. De productiekalender is te raad plegen via de webpagina (bedrijfs voering.rabobank.nl/). Vanaf be gin volgend jaar is de informatie ook via het Intranet opvraagbaar. De berichtgeving via MlRA-pagi- na 5021 komt dan te vervallen. Bedrijfsvoering 7 (040) 217 70 35 Pieter van der Weijden r) overhandigt een feestdoos aan Rob Lammers. Rabofacet overhandigt dezer dagen aan alle lokale banken een feestdoos om het honderdjarig bestaan van de Rabobank- organisatie luister bij te zetten. De doos bevat allerlei materialen die de banken kunnen helpen bij het faciliteren van pc- en Internet- cursussen aan 50-plussers. Als 'Samenspel-project' in het kader van 100-jaar Rabobank gaat Rabofacet - samen met Senior- Web - de banken op alle mogelij ke manieren ondersteunen bij het opzetten van deze cursussen. Daarbij genieten ze steun van Rabofacet, die een projectbureau opricht. Daarnaast staat op de RaboWebsite (vijftigplus.rf.rabo bank.nl) actuele informatie over de cursussen. Volgens Rabofacetdirecteur Pieter van der Weijden, die per soonlijk een feestdoos overhan digde aan Rob Lammers, direc teur van de bank Bunnik, wil Rabofacet met dit cadeau "een brug slaan tussen de lokale betrokkenheid van de bank en de technologische ontwikkelingen van vandaag." Projectbureau 'Een Eeuw voor 50+' 7 (030) 21 5 10 00 Relatiebeheer De Rabobank raakt stevig ingeburgerd bij het grotere bedrijfsleven. Inmiddels onderhoudt 27% een primaire relatie met de bank. Ten opzichte van het vorig jaar is dat een stijging van 2%. "De organisatie is goed geëquipeerd voor de eisen die het grotere bedrijfsleven stelt", verklaart segmentmanager Relatiebeheer Peter Konijnenburg. Als het op grote zaken aan komt zijn de banken veel te be scheiden, vindt Konijnenburg. "Natuurlijk valt er op veel zaken van alles af te dingen, maar als het gered gaat, moet je dat óók kunnen zeggen." Volgens hem maken banken met lef het meeste kans bij grotere bedrijfsklanten. "Ge woon door te vertellen wat we kunnen. De relatiebeheerder hoeft niet alles zelf te weten. Elders in de organisatie is vol doende expertise aanwezig." Steeds meer banken maken inmiddels gebruik van de ken nis van Rabobank Internatio nal, Gilde, Rabo Securities, De Lage Landen en andere gelieer de instellingen. De bank is daardoor juist beter, volgens algemeen directeur Bernhard Tack van Rabobank Gorin- chem. "Wij hebben iets dat de concurrent niet heeft. We maken deel uit van een immens netwerk. We kennen de halve wereld en doen over de hele wereld zaken." De lokale bank is hierin de spil, hetgeen zijn bank onlangs nog een nieuwe klant opleverde. Met onder steuning van Rabobank Neder land bleek de bank Gorinchem wel in staat deze ondernemer buiten de grenzen te bedienen, in tegenstelling tot de ING. Relatiebeheer (040) 217 77 00 Eigen Huis Het ProductieRegister Eigen Huis (PREH) is alleen nog via het bestelsysteem FRIS te bestellen in Best. Het artikelnummer van het Softwarepakket PREH 2.0 is 11198, de kosten bedragen éénmalig ƒ1500,-. In de toepassing PREH, die tot op heden alleen via het segment Eigen Huis was te bestellen, leg gen de banken de gerealiseerde productie vast, maar ook de inspanningen die tot deze pro ductie hebben geleid. Met de overzichten die PREH oplevert kan de commercieel manager de geleverde prestaties Relatiebeheer De Lage Landen International BV (DLL) beëindigt op termijn haar internationale trade finance-activi- teiten wegens het ontbreken van voldoende distributiemogelijkhe den in het buitenland. Dat heeft DLL deze week bekend gemaakt. De onderneming zal zich inter nationaal volledig gaan concen treren op vendor finance. Deze strategische heroriëntatie heeft geen gevolgen voor de dienstver lening aan klanten van lokale banken. De markt voor vendor finance - het aanbieden van kapitaalgoe deren op basis van geavanceer de financieringsconstructies- zal zich de komende jaren snel ont wikkelen, zo verwacht DLL. Industriële ondernemingen maken in toenemende mate gebruik van de expertise van bedrijven als De Lage Landen. Zo zijn inmid dels met DAF trucks, AGCO dat landbouwwerktuigen verkoopt en Digital samenwerkingsverbanden ontstaan. In 1997 leverde dit een balanstotaal op van 10 miljard gulden. In 1996 bedroeg dit nog 8 miljard. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten gunstig. De Lage Landen Trade Finance 7 (040) 233 95 05 evalueren met de adviseurs en de medewerkers commerciële bin nendienst en zo nodig werken aan de effectiviteit van het ver koopproces. Daarnaast heeft PREH nog een aantal functies. Zo kan het seg ment met behulp van de toepas sing verkoopsignalen vastleggen. Ook kan met PREH een maande lijkse rapportage over het pijplijn risico (renterisico van uitstaande offertes) aan de eenheid Bedrijfs voering worden aangeleverd. Momenteel wordt onderzocht of het sinds enige tijd gevraagde onderscheid tussen NHG en niet- NHG posten in deze rapportage in PREH kan worden opgeno men. Als deze wijziging wordt doorgevoerd ontvangen de ge bruikers van PREH automatisch de herziene versie. Eigen Huis r (040) 217 70 05

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1