Moderne invulling lidmaatschap levert Zeist honderden leden op Begin januari beurs in Lisse voor bollentelend Nederland Concurrentie bouwt Lux-o-rente Fund na Berekening productrentabiliteit OMH- en SZH-leningen aangepast Saldolezer nu in twee kleuren Lagendijk: werken aan 'ijzersterke schil'. 'Hoe geef ik een moderne invulling aan de coöperatieve gedachte?' Vanuit dat idee ontwikkelde Jaap Lagendijk, directeur van de Rabobank Zeist, een nieuwe formule voor het lidmaatschap. Met succes, want in een halfjaar tijd retourneerden bijna vierhonderd 'betekenisvolle' particuliere relaties de lidmaatschapskaart. Inclusief handtekening waarmee het totaal aantal leden op ongeveer duizend is gekomen. Lagendijk: "Als ik erin slaag - en dat verwacht ik - binnen twee jaar tweeduizend handte keningen binnen te hebben, nota bene van de groep die mis schien wel voor tachtig procent van het totale resultaat zorgt, dan heeft de bank een ijzerster ke schil om zich heen." Het geheim van het nieuwe lidmaatschap? Lagendijk: 'Creëer een ontmoetingsmoge lijkheid. Geef de mensen het gevoel erbij te horen. Zo ont vangen de leden een periodiek, krijgen ze een eigen adviseur en ontvangen ze uitnodigingen voor seminars, concerten en andere activiteiten. Verder kun nen ze profiteren van introduc tiekortingen. Bovendien begin nen we binnenkort met een klankbordgroep waarin de leden zich kunnen uitspreken over onze bankhaldistributie." Door de diversiteit van het gebodene - van concert tot golf- diner, van seminar over beleg gen tot karten voor accoun tants - slaagt de bank erin mensen van uiteenlopende leef tijd en achtergrond te bereiken. Lagendijks ervaring is dat mond-tot-mondreclame dan de rest doet. "Hoort iemand over het concert, dan wil hij toch wel weten welk concert en waarom hij daar niet bij is geweest. Vooral de dertigers en veertigers vinden het leuk elkaar te ontmoeten, elkaar het balletje te kunnen toespelen. Eigen Huis In afwachting van een definitieve oplossing zijn twee maanden geleden op lijst ALN275 'Productrentabiliteit leningen' de bereke ningen van de OpMaat Hypotheek- en de SpaarZeker Hypotheek verwijderd. Nu die definitieve oplossing langer op zich laat wachten dan gepland, wordt er teruggegrepen naar de oude berekeningsme- thodiek. Dit wil zeggen, dat de product rentabiliteit van de OpMaat- en SpaarZeker leningen worden berekend alsof het aflossingsvrije leningen zijn. Voor de berekende rentabiliteit betekent dit, dat deze enerzijds te hoog uitvalt, doordat er geen rekening wordt gehouden met het opgebouwde spaarkapitaal en anderzijds te laag uitvalt doordat er geen reke ning wordt gehouden met de pro visie-opbrengsten. Voor het eindresultaat betekent dit dat de berekende netto renta biliteit van de OpMaat leningen met ongeveer 10% en de netto rentabiliteit van SpaarZeker leningen met ongeveer 5% naar boven kan worden bijgesteld tot opzichte van de berekende norm. Het segment Eigen Huis ver wacht dat de definitieve bereke ningen in het voorjaar van 1998 kunnen worden gepresenteerd. Helpdesk ALN C (040) 217 70 05 (kies 3) Zo gaat het voor je werken." Volgens Lodi Hennink, mana ger marketing &C productont wikkeling van Interpolis Leven Particulier en met Lagendijk in RaboMagazine van december in gesprek over de ouderen- markt, ontwikkelde Lagendijk in feite een loyaltyprogramma. En, zegt Hennink, "daar geloof ik heilig in, in die alfa-kant, de menselijke kant van het bedrijf. Mensen binden buiten je pro duct om, door ze als mens te benaderen en door je verbon denheid te tonen met de gemeenschap waarin ze leven, die kant kan de Rabobank nog verder op." Hennink pleit er wel voor bij de screening van potentiële klanten ook te kijken naar de positie van de ouderen. "Zeker daar waar die klant in de pre- senior-fase terechtkomt, begin vijftig als niet alleen de kinde ren bijna afgestudeerd zijn maar ook mogelijk een erfenis vrijkomt. Verder zou ik me kunnen voorstellen dat bij kwesties als schenkingen, verer ving en estateplanning beide generaties om de tafel worden uitgenodigd, zowel senior als de ontvangende partij." Lagendijk: "Dat doen we inderdaad nog te weinig, we richten ons voornamelijk op de senior. Wellicht dat het te maken heeft met de grenzen van het werkgebied. Daar zouden we ons minder door moeten laten leiden." Bedrijven Advies Relatiebeheer Bloembollentelers kunnen begin volgend jaar hun hart ophalen op de Mechanisatiebeurs '98. Van 6 tot en met 9 januari 1998 zijn de hallen van P. Bakker BV gevuld met de nieuwste machines en apparatuur voor de bloembollen. Ook de Rabobank ontbreekt niet en heeft voor klanten gratis kaarten klaarliggen. Het aantal bedrijven in de bol- lensector daalt nog steeds. De ondernemers die overblijven, hebben het de afgelopen jaren met een minder dik belegde boterham moeten doen. Toch gaat het niet slecht met deze bedrijfstak. De export naar bij voorbeeld Japan en de Verenigde Staten neemt toe en een andere, grote markt lonkt: China. Ook groeit het areaal bloembollen nog steeds. Een overzicht daarvan is vrijwel tegelijkertijd met de Mecha nisatiebeurs '98 op de 13de CNB Midwinterflora te zien. Ook die is in Lisse, van 6 tot en met 11 januari in de CNB-hal- len. De toegang is gratis. De Rabobank beperkt zich in de stand op de Mecha nisatiebeurs, in de hal bij num mer 3E70, vooral tot de euro en de EuroVerkenner. Banken kun nen onder nummer 80449 rela- tiekaarten bestellen in Best. De prijs is ƒ5,- en de besteleenheid is vijf. Bestelde kaarten worden direct in rekening gebracht en zijn niet te retourneren. In de Rabolnfobank, rubriek Rabo- krant, staat vanaf maandag een voorbeeldbrief om klanten uit te nodigen voor de beurs, die dagelijks van 9.30 - 21.30 uur open is. Relatiebeheer C (040)217 77 00 Financieel Advies De Robeco Groep zet morgen in een advertentie in de landelijke dagbladen het obligatiefonds RG Lux-o-rente Fund in de schijnwer pers. Deze promotie is nodig omdat ABN AMRO, Fortis en de Postbank het fonds nabouwen. RG Lux-o-rente Fund is in 1994 op de markt gebracht als een fiscaalvriendelijk in Luxem burg gevestigd obligatiefonds. Om die reden is het door de Nederlandse overheid onderwor- Cliënten Advies Behalve een transparantblauwe is er nu ook een antracietkleurige Saldolezer te bestellen. Beide apparaatjes zijn uitgevoerd in sleutel- hangermodcl. Klanten kunnen met de Saldolezer op elke moment zien wat er op hun Chipknip staat. Ook is er het saldo van een Telefoonkaart of Chipper mee af te lezen. Op die manier hoeven klanten niet te wachten tot een laadapparaat c betaalautomaat hun het saldo vertelt of - in het verve lendste geval - plot seling aan geeft dat dit niet vol doende is. Saldolezer Net als de transpa rantblau we Saldo lezer is zijn antracietkleurige broertje bedoeld om te geven aan goede relaties of bijvoorbeeld aan klan ten die hun kersverse Chipknip meteen opladen met ƒ100,- of meer. Ook lenen de apparaatjes zich voor gebruik bij de stimule ringsactie Grabbelton of ande re Chipknippromotie-acties. Cliënten Advies f (040) 217 70 08 (kies 2.2) Antraciet Tran.parantblauw artikelnummer 80658 80660 besteleenheid 50 50 pnp ƒ7,95 ƒ7,95 pen aan een fictief rendement van maximaal 6 Robeco slaagt er door speciale beleggingstechnieken steeds in op een fictief rendement van vrijwel 0% uit te komen. Voor 1997 bedraagt het fictieve rendement slecht 0,11 Voor 1998 wordt bij ongewijzigde wetgeving een fic tief rendement van 0 verwacht. In de advertentie wordt RG Lux-o-rente Fund geprezen om zijn innovatieve karakter, zijn lage fictieve rendement en goede resultaten. Vanaf eind 1996 behaalde het fonds een resultaat dat bijna twee keer zo hoog was als dat van concurrent Valurente van ABN AMRO. "Hoewel con currenten deze unieke beleg gingsconstructie nu namaken, is ons fonds, dat nu drie jaar bestaat, nog steeds de beste. En dat willen we onder de aandacht brengen", zegt Mare de Bruijn van Rabo BeleggingsAdvies. In de advertentie en bijbehoren de bon wordt verwezen naar zowel Rabobank als Robeco Advies. De ingestuurde bonnen worden doorgezonden naar de lokale banken die vervolgens informatie kunnen toesturen uit het PC Informatiesysteem. Er is géén sprake van een periode van gratis inschrijving. Rabo Beleggingsinfolijn (010) 224 14 14

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 3