Mentorschap is een mes dat aan twee kanten snijdt Nieuwe versie van het renterisicomodel AMR Belang mentoren in arbeidssituaties groeit AGENDA week 50 Relatiebeheer Bedrijven Advies "We hebben allemaal het geboorterecht datgene te worden wat we kunnen en willen zijn. Mentoren kunnen helpen dit doel te verwe zenlijken." Dat schrijft de juriste Wilma Gillis-Burleson in haar boek 'Mentoring, ontwikkeling van diverse talenten.' Voorzitter Herman Wijffels van de Hoofddirectie nam vorige week tijdens het lustrumcongres van Legato Opleidingen waarvan Gillis directeur is, het eerste exemplaar in ontvangst. Mentorschap blijkt een mes dat aan twee kanten snijdt. De kunst van het mentorschap is al zo oud als de mens heid. Lang voordat Homerus zijn Odyssee schreef en Mentor opvoerde - de leraar die Telemachus, de zoon van Odysseus, opvoedde tijdens de Trojaanse oor log - bestonden er al mentorschapsre laties tussen men sen. Ook onder de groten der aarde zoals Socrates en Plato, Haydn en Beethoven en Freud en Jung. Drie illustere combinaties waarvan het gedachtegoed tot de dag van vandaag voortleeft. Anno 1997 is de behoefte aan mentorschap - het begeleiden van mensen op hun levenspad - nog Voorzitter Herman Wijffels van de Hoofddirectie kreeg vorige week uit handen van auteur Wilma Gillis-Burleson het eerste exemplaar van het hoek. even groot als eeuwen geleden, met één opmerkelijk verschil. Mentor schap wordt tegenwoordig vooral beschouwd vanuit organisatorisch perspectief. Met andere woorden: het levert bedrijf, mentor en men- cee - diegene die begeleid wordt - voordeel op. "Mentorschap is een prima mid del om mensen de kans te bieden hun achterstand in te lopen", meent algemeen directeur Martin Smulders van Rabobank Rotterdam. De bank sponsorde het Legato-congres, "omdat maatschappelijke betrok kenheid meer is dan het maken van winst." Deze visie leidde inmiddels tot een beleidsplan maatschappelij ke betrokkenheid met werkgelegen heid als centraal thema. Smulders: "Mensen die werken hebben perspec tief. Ze horen ergens bij en betekenen wat in en voor de maatschappij." Hij vindt dat het bedrijfsleven en de banken daarbij een eminente rol kunnen spelen. "Door ze bijvoor beeld een stageplaats aan te bieden of te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf." Smulders hecht dan ook grote waarde aan het begrip mentorschap, dat hij als een voor naam instrument ziet bij het daad werkelijk verbeteren van de werkge legenheid. Ook Legato Opleidingen houdt zich hiermee bezig. Het insti tuut leidt mensen in een achter standssituatie op voor de arbeids markt, maar leert gelijktijdig het bedrijfsleven om te gaan met multi culturele verschillen. Gillis vindt dat het bedrijfsleven het effect van mentorschap onder schat. "Je kunt zóveel méér berei ken door mensen te begeleiden. En dat geldt vooral voor vrouwen en allochtonen." Het boek van Gillis, Z* (010)400 39 99 dat in het voorjaar in de handel komt, moet het bedrijfsleven hier bij een handreiking bieden. Rabobank Rotterdam Bedrijfsvoering De banken ontvangen vandaag per cd-rom de software en de bijbeho rende documentatie van het renterisicomodel AMR 2.0. Tot en met februari kunnen zij nog werken met zowel AMR 1.1 als AMR 2.0. Vanaf februari worden alleen nog maar de gegevens voor AMR 2.0 geleverd. In AMR 2.0 is de vervalkalender verder uitgesplitst in 180 maan den. Producten, zoals bouwdepo- sito's en kasgeldleningen, zijn beter in het model opgenomen en de signaleringsindicator is vervan gen door de modified duration van het eigen vermogen. Dit laatste is een wereldwijd veel gehanteerde groot heid voor de renterisicosturing. De verbeterde weergave van bouwdeposito's en kasgeldlenin gen heeft invloed op de berekening van de winstgevoeligheid over één en twee jaar. Voor de meeste ban ken zal het effect zijn dat er iets meer transformatieruimte ontstaat ten opzichte van de ongewijzigde normeringen. De toepassing van de formele regelgeving zal tot en met de cijfers over december 1997 gebaseerd zijn op de werkwijze als in versie 1.1., en vanaf de cijfers over januari op de werkwijze van versie 2.0. Bedrijfsvoering d (040) 21 7 70 35 In deze agenda staan de Rabokrantartikelen van de afgelopen week die worden opgenomen in de Rabolnfobank. Artikelen met een letter achter de cijfercode verwijzen naar aanvullende informatie. Deze informatie is te raadplegen via het bijbehorende Rabokrantartikel. Actiepunten Alle medewerkers 750101 RaboWeb de lucht in 750102 Zoek je bus in TrefPunt 750103 Nieuwe inschrijfnummers KvK kunnen nu al worden gebruikt 750201 Banken kunnen video-clip eigen presentatie bestellen 750201a Informatieformulier video-clip presentatie lokale banken 750202 Rabobank International maakt vermogen vrij voor verdere groei 750202a Aanvullende informatie securitisatieprogramma Rabobank International 750205 Persdocumentatie lokale publiciteit 100 jaar klaar 750302 'Zwakke euro is geen gevaar voor pensioen' 750303 Heao opstapcursus gaat het land in: tot 7 januari intekenen 750403 Ossendrecht 'speelt' op eurogevoel met spannende quiz 750508 Rabobanken Bommelerwaard brengen vrijwilligers samen 750509 Korting op jubileumconcert van Nationaal Jeugd Orkest 750509a Bestelformulier voor kaarten jubileumconcert Nationaal Jeugd Orkest Bedrijfsvoering 750104 Dienst Systeembeheer voortaan uitgevoerd door Rabofacet Arcade 750207 Nieuw Wordsjabloon Rabo Telesparen in BOS 750207a Invullen overeenkomst Rabo TeleSparen, Rabofoon en Rabo Telebankieren 750502 Mogelijk verkeerde coderingen in ALN 750502a Meer informatie over mogelijke verkeerde coderingen in ALN 750502b Bijlage 1 750502c Bijlage 2 750503 Beheer Autorisatie 750503a Circulaire 24/476: Beheer Autorisatie 750503b Bijlage 1 750503c Bijlage 2 750504 Wijzigingen in RPK-ARC en RPK-Plus 750504a Circulaire 24/475: Aanpassingen in RPK-ARC en RPK-Plus 750507 Nieuwe versie van het renterisicomodel AMR Bedrijven Advies 750108 Installatie versie 5.12 van RSB noodzakelijk 750306 Bereikbaarheid bij schades 24 uur per dag noodzakelijk 750407 Installatie Rabo Telebankieren Internet 2 heeft zondag plaats 750407a Rabo Telebankieren Internet, producten &c diensten informatie 750408 Seminar direct marketing voor Loko-ondernemers 750408a Meer informatie Loko-seminar 750409 Begin volgend jaar advies over koers van TrefPunt 750409a Meer informatie koers TrefPunt 750410 Belastingmaatregelen centraal in Rekening Coulant-actie februari 750410a Meer informatie Rekening Coulant-actie 750510 Nieuwe release ARW bij banken 750510a Releasenote bij ARW-2.1 750510b Handleiding ARW-2.1 750510c Aanvraag reglement werknemerssparen 7505lOd Deelnameformulier premiespaarregeling 750510e Deelnameformulier spaarloonregeling 750510f Aanvraag overboeking werknemerssparen premiespaarregeling beoordeling bestedingsdoel door werkgever 7505 lOg Aanvraag overboeking werknemerssparen spaarloonregeling beoordeling bestedingsdoel door werkgever 750510h Aanvraag overboeking werknemerssparen premiespaarregeling beoordeling bestedingsdoel door bank 7505 lOi Aanvraag overboeking werknemerssparen spaarloonregeling beoordeling bestedingsdoel door bank 750511 Bedrijfsbemiddeling 750511a Extra informatie en banken die bemiddelen 750513 Begin januari beurs in Lisse voor bollentelend Nederland 750513a Voorbeeldbrief voor het aanbieden van relatiekaarten Mechanisatiebeurs '98 Cliënten Advies 750105 Chipknipmaterialen in communicatiecatalogus 750106 Medewerkers Cliënten Service brengen productkennis op peil 750107 Nieuwe hulpmiddelen Krediet op Betaalrekening 750207 Nieuw Wordsjabloon Rabo Telesparen in BOS 750207a Invullen overeenkomst Rabo TeleSparen, Rabofoon en Rabo Telebankieren 750208 Verhuisergernissen in Oldenzaal- Weerselo 750405 Jaarwerk spaarfondsen in Rabolnfobank opgenomen 750405a Vragen óc Antwoorden Jaarwerk 750406 Nieuwe CRP release 4.2 voor banken beschikbaar 750406a CRP-release 4.2 750407 Installatie Rabo Telebankieren Internet 2 heeft zondag plaats 750407a Rabo Telebankieren Internet, producten &c diensten informatie 750505 Ruim tweehonderdduizend TotaalPakketten verkocht 750506 Spaarbankboekjes gaan nog niet uit spaarbanksysteem 750514 Saldolezer nu in twee kleuren Eigen Huis 750204 Financieringsbeeld Klant en Zekerheden roept vragen op 750404 Interpolis verrekent kosten van voorlopige verzekering met banken Financieel Advies 750405 Jaarwerk spaarfondsen in Rabolnfobank opgenomen 750405a Vragen &c Antwoorden Jaarwerk 750512 Rabo Alert weer in Rabolnfobank Relatiebeheer 750206 Deposito's vreemde valuta voortaan via autodealing 750511 Bedrijfsbemiddeling 750511a Extra informatie en banken die bemiddelen 750513 Begin januari beurs in Lisse voor bollentelend Nederland 750513a Voorbeeldbrief voor het aanbieden van relatiekaarten Mechanisatiebeurs '98 TrealOe Nieuwsbrief december 1997 Trea30e Procedure koppeling Flits met module Money Market Autodealing Trea40e Voorbeeldbevestiging voor een klant die een optie koopt Trea40f Voorbeeldbevestiging voor een klant die een optie schrijft (verkoopt) Overige bewaarinfo Alle medewerkers 750203 Medewerking Rabobank aan televisieprogramma is rond 750301 Wijffels in 'Visie op '98' over crisis in Azië 750304 Themadag CAAR over employability 750305 Veel belangstelling voor 'Nationaal Compliment' 750401 Vianen-Meerkerk zet als eerste Rabobank Accent in voor leden 750402 'Trefcentrum' vlaggeschip van samenspel bij bank Rotterdam 750501 Agenda week 50, 1997 Bedrijven Advies 750307 Vaardigheidstraject Bedrijven legt nadruk op team en klant Eigen Huis 750515 Berekening productrentabiliteit OMH- en SZH-leningen aangepast Nieuwe circulaires f 24/475 Aanpassingen in RPK-ARC en RPK-Plus 24/476 Beheer Autorisatie

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2