12 12 Ik heb hem het hemd van het lijf gevraagd' Ruim tweehonderdduizend Totaalpakketten verkocht Spaarbankboekjes gaan nog niet uit spaarbanksysteem Projecten fonds garant voor Potatopol 19 9 7 Polissen en offertes AIEP na weekend weer naar klanten Mogelijk verkeerde coderingen in ALN Wijzigingen in RPK- ARC en RPK-Plus Beheer Autorisatie Rabobank Weert sluit deal van de maand Circulaire w maxwni Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 412* Week 50 Vrijdag 12 december Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 518* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Relatiebeheer De klant centraal. Iedere bank roept het, ook de concurrentie. Maar hoe geef je in de praktijk gestalte aan dit begrip. Volgens Accountmanager Frank van der Zanden van Rabobank Weert, die onlangs een grote klant van de concurrent binnenhaalde, gaat het vooral om een goede inventarisatie. "Ik heb hem gewoon het hemd van het lijf gevraagd." Het leverde de bank de deal van de maand november op. "Het is de kunst de ondernemer aan het denken te zetten", stelt Van der Zanden vast. Zijn nieu we klant, NUMAC - een 200 medewerkers tellend bedrijf dat Cliënten Advies Door problemen met de polis verwerking van de Alles in één Polis (AIEP) zijn er sinds dinsdag 9 december geen polissen en offertes naar klanten verzonden. Met één uitzondering: de AIEP's die op 1 december werden gecon verteerd. Daarbij ging het goed. Inmiddels is het knelpunt opge lost en vanaf aanstaande maan dag verloopt de afgifte van alle polissen en offertes weer pro bleemloos. De polissen en offer tes die banken in de tussenliggen de periode hebben verwerkt gaan alsnog naar de klanten. Interpolis C (013) 462 12 00 door het hele land technici op detacheringsbasis aanbiedt wilde een financieringsvoorstel voor de overname van een aantal werkmaatschappijen en onroe rend goed. De directie vond Van der Zanden "wel een tikkeltje nieuwsgierig". Bovendien kwam hij in zijn eentje, in tegenstelling tot huisbankier ING en de ABN AMRO die, eveneens uitgeno digd voor een advies, met een zware delegatie aantraden. "Daar keken ze vreemd van op", zegt Van der Zanden, die van mening is dat kwaliteit vóór kwantiteit gaat. "Producten en diensten ontlopen elkaar nauwe lijks. Het gaat juist om het bieden van aantoonbare meerwaarde." Die beperkt zich volgens hem niet tot het beantwoorden van de vraag alleen, de strategie die de concurrentie volgde. Rabobank Weert kwam dan ook met een compleet ander voorstel voor de dag en schakelde daarbij de halve organisatie in: De Lage Landen Translease, de segmenten Eigen Huis, Financieel Advies, Inter polis en zelfs Rabo Securities. "Met het oog op de toekomst Weert op de tandem om deal van de maand te sluiten. "Het is de kunst om de ondernemer aan het denken te zetten." en de sterke groei van het bedrijf", verklaart Van der Zanden. Tot grote verbazing ove rigens van de directie van NUMAC, die tot dat moment volkomen onwetend was van het grote netwerk binnen de organi satie. Het bedrijf heeft inmiddels alle zaken ondergebracht bij de bank Weert. Van der Zanden denkt dat het slagen van deze transactie mede te danken is aan wat hij de tandemfilosofie noemt. "Met meer collega's op één fiets om samen de deal bin nen te halen." Cliënten Advies Ruim een jaar na de introduc tie van het Rabo TotaalPakket hadden de banken er eind novem ber 205.979 van verkocht. Het overschrijden van de grens van 200.000 verkochte pakket ten is te danken aan lokale acties en autonome verkoop door ban ken én aan drie marktbewer kingsacties, die voor verschillen de doelgroepen zijn gehouden: in 1996 één voor Rabocardhouders en dit jaar twee voor Euro pashouders. De najaarsactie voor Europashouders loopt op dit moment nog en zal eind januari worden geëvalueerd. Sandra Reurekas van Cliënten Advies over de behaalde ver koopcijfers: "Een mooie start. Hieruit blijkt dat het pakket in een behoefte van de klant voorziet." Een overzicht van de verkoop cijfers tot eind november staat binnenkort in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, dossier totpOO. Cliënten Advies f (040) 217 70 08 (kies 2.2) Cliënten Advies Rabobank Nederland beëindigt de ondersteuning van spaarbank boekjes per 1 januari 1998, zoals aangekondigd in circulaire 24/465 van 3 april 1997. De conversie in het spaarbanksysteem (ASP) die nodig is om deze wijziging te kunnen doorvoeren, heeft echter voor lopig niet plaats. "Vernieuwend en een voorbeeld voor anderen", noemt Wint van den Goorbergh, lid van de Hoofddirectie, de oprichting van onderlinge waarborgmaatschappij Potatopol. Een initiatief van Interpolis, Rabobank en LTO-Nederland om de gevolgen van de uiterst besmettelijke plantenziekten bruin- en ringrot te ondervangen. Akkerbouwers kun nen zich hiertegen bij Potatopol verzekeren. Het Projectenfonds stelt zich garant voor een mogelijk exploitatietekort van twee ton. Van den Goorbergh overhandigde woensdag symbolisch de toezegging. De bedoeling was de conversie in de loop van januari uit te voeren. Andere dringende onderhouds- punten voor het spaarbanksys teem, zoals het jaarwerk, de euro en nummerfixatie bij verhuizing, vergen echter meer tijd dan was voorzien. Daarom zal de conver sie pas plaatshebben in oktober 1998. Voor de banken heeft dit als voordeel dat zij extra tijd heb ben om de klanten te benaderen. Zaken als formulieren en spaar bankboekjes zullen echter vanaf 1 januari niet meer worden gele verd. Meer informatie hierover staat in bovengenoemde circulaire. Cliënten Advies Bedrijfsvoering Uit gesprekken met banken is gebleken dat de zogenoemde 'sig naleringsdatum rente wijziging' van leningen in een aantal gevallen niet correct is geadministreerd. Het kan daarbij gaan om substantiële posten. Een correcte administratie van de rentefixatieperiode van leningen is echter van belang. Enerzijds voor de juiste timing van cliëntgerichte acties betreffende verlenging, anderzijds voor een goed inzicht in de renterisicopositie van een bank. Daarom heeft Bedrijfsvoering in samenwerking met het segment Eigen Huis per bank een selectie uit het leningensysteem gemaakt van alle leningen die verkeerd geadministreerd kunnen zijn. Binnenkort ontvangen de banken waarvoor dit geldt een diskette met daarop de gegevens van de desbetreffende leningen. Deze dis kette dient ter beschikking te worden gesteld aan de eerst verantwoordelij ke voor de leningenadministratie binnen de bank. Meer informatie over dit onderwerp staat vanaf maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, onder trefnum- mer 750502. Bedrijfsvoering (040)217 70 35 C (040) 217 70 08 (kies 4) Bedrijfsvoering Als voorbereiding op de invoering van één R PK-sys teem in de loop van volgend jaar worden per I januari alvast enige wijzigingen door gevoerd in de systemen RPK- ARC en RPK-Plus. Een over zicht van alle wijzigingen per RPK-systeem staat in circulai re 24/475. Bedrijfsvoering Als gevolg van de invoering van Beheer Autorisatie is een aantal wijzigingen opgetreden in de autorisatiegroepen van de banken. Een uitgebreid overzicht van deze wijzigin gen én een korte toelichting staan in circulaire 24/476. De circulaires staan vanaf maandag in de rubriek Gel dige circulaires van de Rabo lnfobank.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1