IO 12 'Als het in het oosten hard waait, wordt het ook hier een stuk frisser' Inschrijving voor actie Afstuderen sluit vrijdag Interpolis betaalt boeren 19 miljoen gulden terug Bereikbaarheid bij schades 24 uur per dag noodzakelijk Heao opstapcursus gaat het land in: tot 7 januari intekenen 19 9 7 Wijffels in 'Visie op '98' over crisis in Azië: 'Zwakke euro is geen gevaar voor pensioen' Vanaf januari geen STU-lijsten meer Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 410 Week 50 Woensdag 10 december Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 518* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Europa heeft de conjuncturele wind nog steeds redelijk in de zeilen. In nagenoeg de hele Europese Unie zal de economie volgend jaar groeien. Dit zonnige scenario wordt echter overschaduwd door de crisis op de Aziatische markten. "Als het in het oosten hard waait, wordt het ook hier een stuk frisser", voorspelde voorzitter Herman Wijffels van de Hoofddirectie eergisteren tijdens de presentatie van de Visie op '98. Weinig spectaculair. Daar komen in het kort de internationale con juncturele ontwikkelingen op neer nu Europa aan de vooravond staat van monetaire eenwording. In Nederland loopt de economische groei volgend jaar licht op tot 3,5%. De groei van de particuliere con sumptie zal iets afnemen, terwijl de export juist sterker zal toenemen. Verder blijft de inflatie laag en zal de werkgelegenheid zodanig groeien dat zelfs sprake kan zijn van enige krapte op de arbeidsmarkt. Ook voor de ons omringende landen ziet de "De zwakke euro levert geen gevaar op voor pensioenen", schreven de Stafgroepeconomen Paul van de Ven en Wim Boonstra in Het Einancieele Dagblad van gisteren. Met dit artikel haken ze aan op de Visie op '98. Deze economische vooruitblik van de Stafgroep Economisch Onderzoek en Rabobank International op volgend jaar is verkrijgbaar in Best, heeft artikelnummer 8106 en kost 75,- per stuk. toekomst er redelijk rooskleurig uit. Wat Wijffels wel zorgen baart, is de valutacrisis in Azië. "De gevol gen hiervan moeten niet worden gebagatelliseerd", hield hij zijn gehoor voor. De depreciatie van de verschillende valuta's kan de con currentiepositie van het westen stevig aantasten ten gunste van die van het verre oosten. Vooral op de markt van halfgeleiders en auto mobielen verwacht hij zeer scherpe concurrentie. Verder voorspelt hij een oplopende invoer, verlies aan marktaandelen, een daling van de winstgevendheid van bedrijven en een aanzienlijk minder positief beursklimaat. "Echt gunstige koersresultaten zitten er niet meer in. Het grote feesten op de finan ciële markten is voorbij." Minister van Financiën Gerrit Zalm, één van de andere inleiders tijdens de presentatie van de Visie op '98, pleitte onder meer voor een gezonde financiële sector, die hij cruciaal noemt voor de toekomst van Nederland binnen de EMU. "Onder het tapijt vegen van mis standen kan dus niet meer. Finan ciële instellingen zullen open kaart moeten spelen en het bestaan en gebruik van coderekeningen zullen scherp in kaart worden gebracht." Nederland krijgt, als het aan Zalm Cliënten Advies Voor de actie Afstuderen schreven zich tot nu toe zo'n driehonderd banken in. Aanstaande vrijdag sluit de inschrijving. Banken die inte kenen, doen in januari direct mee met deze actie die de STU-lijsten overbodig maakt. Het inschrijfformulier staat samen met het markt bewerkingspakket in de Rabolnfobank, trefnummer 746521a. De tot nu toe gebruikte STU-lijs ten verdwijnen met ingang van het nieuwe jaar. Zij worden overbodig omdat alle gesignaleerde klanten met de actie Afstuderen dan wel de actie Werving Studentenrekening onder klanten worden benaderd. De STU-lijsten van december zijn nog gewoon te gebruiken. Daarop staan alle klanten die in september voor het laatst WSF kregen. De actie Afstuderen begint in januari met de adressen van klanten die in oktober voor de laatste keer WSF ontvingen. Cliënten Advies f (040) 217 70 08 (kies 5) ligt, "de strengste regelgeving in de hele Europese Unie." Het begrip misbruik van voorwetenschap zal verdwijnen om plaats te maken voor gebruik van voorwetenschap en dat is strafbaar. Ahold-topman Cees van der Hoe ven waarschuwde voor een overre- actie. "Een harde aanpak is prima, maar dat moet niet leiden tot ver starring van het flexibele financiële systeem in Nederland." Hij vraagt zich af of de concurrentiepositie van Nederland niet wordt aange tast door strenge regels en wetten. Zalm: "Hiermee profileren we Amsterdam juist als een integer financieel centrum. Aandeelhouders moeten zeker weten dat niet aller lei dubieuze types er met hun geld vandoor kunnen gaan." Volgens Wijffels biedt de beursfraude ban ken en overheid de kans "schoon schip te maken en regels op te stel len die dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen." Stafgroep Economisch Onderzoek 7 (030) 216 26 61 Bedrijven Advies Gerrit Zalm tijdens de presentatie van de Visie op '98: "Nederland krijgt de strengste regelgeving in de hele Europese Unie. Bedrijven Advies Relatiebeheer Interpolis heeft vorige week bijna 19 miljoen terugbetaald aan ruim 33.000 bij het concern verzekerde boeren en tuinders. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag van vorig jaar en is uitge keerd in de vorm van een zogenoemde pakketkorting. Of agrariërs in aanmerking komen voor de pakketkorting is afhankelijk van het aantal polissen dat de ondernemer afneemt en de premie die hij betaalt. In het eerste kwartaal van 1998 kunnen de boe ren en tuinders nog een extra korting van zo'n 4,5 miljoen tegemoet zien. Dit extraatje is afhankelijk van het resultaat van Interpolis. Maar alleen natuurrampen of grote stor men die zich nog dit jaar voordoen, kunnen roet in het eten gooien. In de genoemde bedragen is geen rekening gehouden met de jaarlijkse pakket- en kwantum korting en premierestitutie van dochtermaatschappij Hagelunie. Die worden in de loop van deze maand vastgesteld. Het is de afgelopen tijd een aan tal keren gebeurd dat klanten schades na kantooruren willen melden en geen gehoor krijgen bij hun bank. Vanuit de gedachte dat de waarde van een verzekering pas blijkt als er een schade is, vraagt Interpolis lokale banken 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Een concreet voorbeeld: in de nacht van zaterdag op zondag doet zich een schade voor bij een var kenshouder. Een groot aantal var kens stikt, omdat de ventilatie uit gevallen is door een flinke onweersbui. Zondagmorgen belt de ondernemer zijn bank. Een vriendelijke stem op het antwoord apparaat meldt dat de bank geslo ten is en dat de medewerkers de klanten vanaf maandagmorgen 9.00 uur weer van dienst zullen zijn. "Een slechte zaak en een gemiste kans voor onze organisatie", aldus Paul den Teuling van Bedrijven Advies, "een klant moet bij schade snel antwoord kunnen krijgen op de eerste vragen die bij hem opko men: 'hoe kan ik het beste hande len?' en 'wat kan ik doen om ver dere schade te voorkomen?'." Meestal gaat het goed. Den Teuling. "Veel banken werken met een voice-responsesysteem en noe men het telefoonnummer van de Schademeldcentrale van Interpolis of de eigen assurantie-adviseur. En bij honderd lokale banken komen telefoontjes na werktijd bij het call-center van Rabofacet terecht." Deze laatste optie geniet de voor keur van Den Teuling. "Bij Rabofacet kunnen ze direct con troleren of de verzekering bij Interpolis loopt en zonodig door verwijzen naar een andere maat schappij." Bedrijven Advies 7 (040)217 70 04 Wie zich afvraagt of een heao-opleiding iets voor hem of haar is, kan dat in achttien avonden toetsen met een speciale opstapcursus. Die begint de derde week van januari bij hogescholen in - waarschijnlijk- Arnhcm, Breda, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle. Aanmelden kan nog tot 7 januari bij de RabobankAcademie. De opstapcursus duurt achttien avonden (éénmaal per week) en wordt medio juni afgerond. Behalve dat zij inhoudelijke kennis opdoen, krijgen de cursisten via de cursus inzicht in de haalbaarheid van een complete heao-studie. Er wordt aandacht besteed aan stu dievaardigheid en het vak wiskun de. Daarnaast volgen de cursisten twee heao-modules'uit het prope deusejaar. Sluiten zij die goed af, dan levert dat meteen al twee vrij stellingen op. De heao opstapcur sus kost circa 2.000,-. Meer informatie geeft de RabobankAcademie en - als banken bij een OpleidingsSamenwerkings- Verband (OSV) zijn aangesloten - de opleidingscoördinator van het OSV. RabobankAcademie 7 (030) 216 43 41

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1