02 12 Steeds meer banken doen mee aan Rekening Coulant-actie Jonge artsen in opleiding nieuwe doelgroep Rabobank Nieuw materiaal NHG in één pakket TERT, 19 9 7 KIST 97 Kleine lettertjes groot uitgemeten in Tilburg Seminar bedoeld om naamsbekendheid te vergroten Brieven voor Reizen in Brievenbibliotheek De Alles in één Polis bij uw Rabobank Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 404 Week 49 Dinsdag 2 december Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 2195555 Bedrijven Advies Marketeer Oscar Sweep mocht onlangs de eerste herdenkingsmunt (zie inzetslaan die wordt bijge sloten in de nieuwe Rekening Coulant Courant. Maar liefst 452 banken doen mee aan de Rekening Coulant-actie van december, dat zijn er ruim twintig meer dan vorig kwartaal. Toch daalt de oplage met zo'n 20.000 tot circa 300.000 stuks. "Dit wordt veroorzaakt door CSL (Cliënt Screening Lokaal). Banken benutten CSL om selectief klanten te verwijderen," vertelt Oscar Sweep van Bedrijven Advies. "De Rekening Coulant Courant is nu het best verspreide medium in de bedrijvenmarkt en ontwik kelt zich tot een waar commu nicatieplatform. De courant is steeds meer gericht op relatie- onderhoud en minder op directe respons. Maar als je met een rela tie contact zoekt, moet je de responsdrempel zo laag mogelijk houden." Daarom blijft de Rekening Coulant Courant waar mogelijk actie- ofwel responsgericht. Iede re deelnemende bank ontvangt voortaan automatisch tien exem plaren van de Courant vooraf ter kennisneming. De decembereditie van de Reke ning Coulant Courant gaat hal verwege die maand op de post en is volledig in de nieuwe adverten tiestijl. De courant opent met een artikel over het 100-jarig jubi leum. Daarbij wordt ook de eer ste van vier gedenkpenningen inclusief bureaustandaard bijge sloten. De serie wordt in de eerst volgende drie edities compleet gemaakt. Bedrijven Advies be kijkt nog op welke wijze de gehe le serie in bijvoorbeeld een luxe standaard in juni kan worden aangeboden. In de Courant is een lotnummer opgenomen waarmee de klant kans maakt om een bedrag van 2500,- te schenken aan een (lokaal) goed doel. Ook deze actie wordt bij de volgende drie edities herhaald. Het direct-mail- pakket (inclusief bu reaustandaard en de eerste penning) is in Best te bestellen onder nummer 80268 voor 1,95 per stuk (besteleenheid 25 stuks). Het Rekening Coulant marktbewerkingspakket staat op maandag 8 december in de Rabo- Infobank, rubriek Rabokrant. Bedrijven Advies C (040) 217 70 04 Eigen Huis De normen en voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzigen per 1 januari 1998. Vooruitlopend daarop ontvan gen de commercieel managers Eigen Huis één dezer dagen een pak ket met nieuwe materialen NHG. Het pakket bestaat uit Info- Bulletin nummer 5, het boek 'Normen en Voorwaarden 1998', twintig consumentenbrochures en twee toetsingsdiskettes (één Windows- en één DOS-versie). Het aantal Info-bulletins en boe ken is gelijk aan het aantal abon nementen op de Hypotheek Advies Map. Overigens kunnen de banken de gewijzigde normen en voorwaarden pas bij de toet sing in 1998 hanteren. De toet singsdatum is dan gelijk aan de datum van de hypotheekofferte. De nieuwe normen en voor waarden zijn ook opgenomen in OFP 97.4, die naar verwachting medio januari het daglicht ziet. Eigen Huis f (040)217 70 05 Cliënten Advies Financieel Advies Relatiebeheer Bedrijven Advies Agio's zijn - behalve sigaren voor de fijnroker - assistent genees kundigen in opleiding. Een interessante doelgroep voor de Rabo bank, vindt Hans Bazelmans, relatiebeheerder bedrijven bij de Rabobank Veldhoven. De bank Veldhoven is samen met de banken Eindhoven, Dcurnc, Gcldrop en Helmond op zoek naar jonge artsen. Cliënten Advies De Brievenbibliotheek uit de Verkoopkist is uitgebreid met een aantal brieven voor Reizen. Het gaat om onder meer begeleidende brieven voor het verzenden van reisinformatie en betalingsherin neringen. De brieven zijn te raad plegen in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, trefwoord kist97h. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 (kies 1.1) Agio's zijn in loondienst van een ziekenhuis. Als ze eenmaal specialist zijn, kiezen de meesten voor het zelfstandig ondernemer schap in een maatschap. Met inkomens van vier tot acht ton zijn de medische specialisten natuurlijk ook interessant voor de banken. De markt van de gevestigde medische specialisten is echter grotendeels in handen van de ABN AMRO en voor de Rabobank alleen met veel tact en geduld te bewerken. "Maar de Agio is onbevlekt, die kan nog alle kanten op. Als je als Rabobank in een vroegtijdig sta dium een relatie met een jonge arts in opleiding weet op te bouwen, is de kans groot dat je later, als hij specialist is, zijn financiële zaken mag regelen", zegt Bazelmans. "Voordat Agio's zich vestigen, zijn ze nog behoorlijk mobiel. Daar zullen we als Rabobank wel flexibel mee moeten omgaan", vult Ton van Aalst van het seg ment Financieel Advies van Rabobank Nederland aan. Bij een snelle en efficiënte aan pak hoort ook grotere naamsbe kendheid. Bazelmans: "We moe ten laten zien dat de Rabobank goed is ingevoerd in de medische wereld." Om die reden hielden de vijf banken vorige week het semi nar 'De medische specialist in beweging'. Alle Agio's en medi sche specialisten die werkzaam zijn in de ziekenhuizen in de werkgebieden van de banken, waren uitgenodigd. Zo'n vijftig medici bezochten het seminar. De artsen waren vooral afgekomen op F. Sanders, de nieuwbakken voorzitter van de Orde van Medische Specialis ten en Robin Linschoten, voor malig staatssecretaris en tegen woordig topman bij Interpolis. Het seminar behandelde een actueel thema. Door nieuwe wet geving dreigt namelijk het vrije ondernemerschap van medische specialisten in het gedrang te komen. Sanders bepleitte keuze vrijheid. Medische specialisten moeten zelf kunnen uitmaken of ze een vrij beroeper willen zijn of dat in loondienst van het zieken huis treden. Linschoten haakte in zijn rede in op de dilemma's bij die keuze. De terugtredende overheid legt immers steeds meer risico's bij de zelfstandige ondernemer. "Dat lijkt een angstig beeld, maar is het niet. Particuliere verzekeraars zijn veel beter in staat dan de overheid om de risico's van ondernemers, dus ook van spe cialisten, onder controle te krij gen. De medicus kan rustig door werken en zijn financiële sores bij ons neerleggen." Er komt een vervolgactie op het seminar, belooft Bazelmans. "We moeten nu eigenlijk het persoon lijke contact gaan warm houden. Ik hoop dat de banken die in hun werkgebied de op het seminar aanwezige medici hebben wonen, dat samen met ons willen oppak ken. Het gezamenlijke doel is te komen tot een financieel advies- gesprek." Rabobank Veldhoven f (040) 230 66 11 De 'skónste stad van 't laandop plattegronden Tilburg geheten, is deze dagen min of meer dichtge plakt met posters die de samen werking tussen Interpolis en de Rabobank Tilburg toepasselijk uitdragen. Vijfduizend klanten van de bank kregen in het kader van de Alles in één Polis een brief met een uitnodiging voor een offerte dan wel afspraak. Inmiddels ga ven al enige tientallen mensen aan daarvoor te voelen en zij kregen om te beginnen een grote choco ladeletter. Interpolis en de bank Tilburg willen daarmee nadruk kelijk laten zien dat zij aan de Spoorlaan in de moderne industriestad niet alleen 'samenwonen'maar ook professioneel samenwerken.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1