OI 12 Sidonia promoot Internet in Arnhem en Nijmegen Foutjes in Rabowijzer 5 Nieuwe regels spaarloon voor defensiepersoneel Meevaller voor lokale banken Ten Cate Finesse gekozen tot Rabobank Paard van het Jaar Jubileum briefpapieren enveloppen komen eraan Gratis folders over Agaath Obligatie Rabobank EEUW 00 19 9 7 100 jaar- r Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 403 Week 49 Maandag 1 december Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Sidonia, de ijdelc tante van Suske en Wiske, heeft een naamgenoot gekre gen. Vanwege hun slanke vorm heeft PTT Telecom haar nieuwe Internet- zuilen naar haar vernoemd. In de centra van Arnhem en Nijmegen zijn afgelopen week als proef de eerste twaalf Sidonia's geplaatst. De Rabobanken en TrcfPunten van Arnhem en Nijmegen participeren in dit proefproject. Bezoekers en inwoners van beide steden kunnen via de Sidonia's goedkoop en gebruiksvriendelijk surfen over het World Wide Web, over Het Net en over een platform van lokale informatie-aanbieders. Zo kan de gebruiker via de zuil bij voorbeeld toeristische informatie Financieel Advies In de onlangs verschenen Rabowijzer 5 zijn in het artikel 'Koopsommen en lijfrentes, passen ze in uw financiële planning?' op bladzijde 9 twee fouten geslopen. Zowel bij de tijdelijke oudedags- lijfrente als de overbruggingslijf rente wordt als tijdstip van ingang of beëindiging de VUT genoemd. Dit is niet meer juist. Gelet op het commentaar vanuit de praktijk op het vervallen van de VUT als ingangs- of beëindi gingsdatum, moet afgewacht worden of VUT als bepalend tijdstip voor deze lijfrentes weer ingevoerd wordt bij de voorstel len van de Werkgroep Witteveen rond flexibele pensionering. Tot dat moment dient geen rekening te worden gehouden met de datum waarop de klant met de VUT gaat. Bij de overbruggingslijfrente moet 'minimaal vijf' (jaar) gele zen worden als 'bijvoorbeeld vijf'. De minimumtermijn is namelijk afgeleid van de 1% Lokale banken kunnen deze maand rekenen op een meevaller van ƒ815. Dit heeft te maken met het wegvallen van het videopro gramma Bank in Beeld eerder dit jaar. Als gevolg hiervan is er in totaal circa ƒ400.000 bespaard op het vaste bedrag dat lokale banken in rekening wordt gebracht voor de interne media. Rabobank Nederland verrekent de besparing eenmalig per bank via de doorbelasting over novem ber. Het wegvallen van Bank in Beeld is ook meegenomen in de tarieven voor 1998. Lissy Kemena f (040) 217 66 43 sterftekans en er moet sprake zijn van een periodiciteit, een reeks van uitkeringen. Fiscale Zaken AB r (040)217 60 29 Financieel Advies Alle banken krijgen vandaag een setje van vijftig folders over de Tante Agaath Obligatie. De folders vermelden de voordelen van de Tante Agaath Obligatie en geven een toelichting op de wettelijke Tante Agaath-rege- ling. Banken kunnen de folders meegeven aan klanten die belangstelling hebben voor het kopen van een obligatie. Vandaag wordt ook een tele fonisch onderzoek onder ban ken gehouden, uitgevoerd door bureau I O Resarch uit En schede. Het segment FA wil van tenminste vijftig commercieel managers Financieel Advies weten wat ze van de obligatie vinden en hoe ze er op de bank mee omgaan. Uitkomsten van het onderzoek wil FA gebruiken om banken in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij de verkoop van de obligatie en moge lijk extra hulpmiddelen en/of marktbewerkingsacties te maken. Van de folders liggen er tien duizend op voorraad in Best. Flxtra folders zijn gratis bij te bestellen (art.nr. 80741). Financieel Advies (040) 217 70 07 opvragen, een kaartje versturen, bankzaken regelen of het weerbe richt raadplegen. Het gebruik van de Internetzuilen is mogelijk met een telefoonkaart, Chipper of Chipknip. Het stan daardtarief bedraagt 0,25 per negentig seconden. Voor het prin ten van de informatie betaalt de gebruiker een kwartje per print. De informatieleverancier kan ook besluiten deze kosten voor eigen rekening te laten komen. Frank Lamers, TrefPuntcoördi- nator bij Rabobank Nijmegen, heeft niet lang getwijfeld over de vraag of de Rabobank met de PTT in zee moest gaan. "Dit pro ject sluit uitstekend aan bij de Internetdoelstellingen van onze bank, namelijk het nastreven van een innovatief imago en het tonen van lokale betrokkenheid." Na overleg met Kees Valster van Rabobank Arnhem en Madeleine Groenland van TrefPunt Neder land viel dan ook snel het besluit om met beide TrefPunten en beide Rabobanken als informa tie-aanbieder op de Sidonia aan wezig te zijn. Volgens Lamers ver hoogt de deelname aan het proefproject bovendien de naamsbekendheid van TrefPunt Nijmegen en zijn de organisaties makkelijker te vinden op Tref Punt. De proef met de Sidonia's duurt zes maanden. Als de proef slaagt zal zowel het aantal Sidonia's als het aantal ge bruiksmogelijkheden ervan toe nemen. Tevens krijgt de pilot dan een landelijk vervolg. Rabobank Nijmegen C (024) 381 85 17 Ten Cate Finesse in volle actie Ten Cate Finesse, het spring paard van Emile Hendrix, is afge lopen vrijdag tijdens Jumping Indoor Maastricht uitgeroepen tot Rabobank Paard van het Jaar. Het paard verdiende daarmee een sti muleringspremie van 15.000,- voor zijn fokker. De fokkers en berijders van de tien overige genomineerde paarden ontvingen elk 1.000,-. De meeste paarden zijn genomi neerd op grond van hun prestaties tijdens belangrijke Nederlandse evenementen. Ten Cate Finesse, elfde op de wereldranglijst van springpaarden, ontving echter een wildcard op grond van de presta ties tijdens het EK. De prijzen werden uitgereikt door WAB-directeur Bert Mertens. Volgens hem is het halen van de top in de hippische sport lastig. "Maar aan de top blijven is nog moeilijker. Daarom willen we met deze prijs de fokkerij van sport paarden stimuleren." Bedrijven Advies' Lokale Rabobanken ontvangen vandaag een brief over de nieuwe premiespaarregeling voor defensiepersoneel. Deze wordt met ingang van volgend jaar naast de spaarloonregeling ingevoerd. Nieuwe premiespaarrekenin gen mogen in 1997 alleen via KIK/KTS worden geopend. Vanaf 2 januari kan dat via Beheer Overeenkomsten Sparen (BOS). Nieuw is bovendien dat defen siepersoneel de spaarbedragen op de spaarloon- en de premie spaarrekening vanaf 1998 mag aanwenden om effecten of parti cipaties in beleggingsfondsen te kopen. Daarvoor kunnen defen siemedewerkers toestemming krijgen via het eigen opnamefor mulier van het ministerie van Defensie. Bedrijven Advies (040) 217 70 04 Rabofacet heeft speciaal voor het jubileum briefpapier en envelop pen met Rabobank 100 jaar laten ontwerpen. Het assortiment is in samenwerking met het Huisstijl Management Bureau van Rabobank Nederland ontwikkeld. r% I I I Banken hebben inmiddels een aanbieding met voorbeelden van de 100 jaar enveloppen en het beeldmerkpapier ontvangen. Het drukwerk is bedoeld voor uitin gen die hebben te maken met het eeuwfeest en specifiek tussen 1 januari en 31 december 1998 worden gebruikt. Er zijn speciale richtlijnen voor het gebruik van het woordmerk met de toevoeging '100 jaar'. Deze zijn opgenomen 'm de Rabolnfobank in het dos sier EeuwOO onder het kopje 100 jaar Rabobank en de huisstijl'. Banken die hun 100-jarig jubi leum na 1998 vieren kunnen het briefpapier en de enveloppen ook gebruiken in hun eigen jubileum periode. De artikelen zijn vanaf week 50 tot en met eind 1998 te bestellen bij Rabofacet. Enve loppen zonder venster zijn nu al te bestellen. De levertijd van de enveloppen bedraagt drie weken, de levertijd van het briefpapier drie werkdagen. In 1998 wordt de toevoeging '100 jaar' ook op de dagaf schriftenveloppen gebruikt. Deze enveloppen voor de zakelijke en de particuliere klanten worden centraal vervaardigd en verstuurd. Klantenservice Rabofacet f (040) 219 55 55

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1