Rabobank voor het eerst op Horecava Nu selectielijsten actie TotaalPakket screenen Mondialisering vergroot noodzaak opleidingen Jan Migchelsen overleden iSWOP pakt uit met Zwartepietenpapier Actie 'Meer pit in uw portefeuille' uitgesteld 19 9 7 Honderd gulden korting op Cobrozzi Chipknipautomaat Commerciële Training Treasury Producten Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 401 Week 48 Donderdag 27 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516*Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Bedrijven Advies' De Rabobankorganisatie staat volgend jaar voor het eerst op de Horecavabeurs, die van 5 tot en met 8 januari wordt gehouden. Lokale banken kunnen met een grote korting relatiekaarten voor de beurs bestellen. De kaarten gaan aan de kassa voor vijftig gul den van de hand, maar zijn bij Rabobank Nederland te bestellen voor 9,50 (artikelnummer 80726, besteenheid 5). De relatie- kaarten moeten bij bestelling betaald worden. De Rabobank wil zich op de beurs van verschillende kanten als 'partner' van de horeca ondernemer laten zien. Ten eer ste als partner bij betalingsver keer - tijdens de Horecavabeurs biedt de Rabobank klanten een Cobrazzi Chipknipautomaat voor 295,-. De korting van honderd gulden op de normale prijs van 395,- betaalt Rabobank Nederland. Nieuw Cliënten Advies' Lokale banken kunnen deze week beginnen met het screenen van de selectielijsten voor de Rabo actie TotaalPakket. Ook de juiste handtekening voor de mailing in januari kan nu doorgegeven wor den. Het segment Cliënten Advies van Rabobank Nederland heeft deze gegevens voor 5 december nodig. Lokale banken zijn nu in het bezit van zowel de handtekenin genprocedure als de selectielijs ten. Banken die CSL hebben, kregen de lijsten in elektronische vorm. Banken die geen CSL heb ben kregen de lijsten op papier. De banken zijn gevraagd aan te geven welke klanten zij willen uitsluiten van de mailings. Op de selectielijsten is verzuimd een adres op te nemen, waar de ges creende lijsten naar toe kunnen worden gestuurd, het adres is Direct Marketing BC 002 in Best. Meer informatie is beschikbaar in het marktbewerkingspakket in de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank, dossier TOTPOO. Clienten Advies (040) 217 70 08 (kies 2.2) is ook de aandacht van de Rabobank op een bedrijven- beurs voor de privézaken van de ondernemer. Financieel advi seurs zullen aanwezig zijn om ondernemers kennis te laten maken met Rabobank Per soonlijk Financieel Advies. De Rabobank zal verder in samenwerking met Horeca Ne derland op 6 januari een euro lezing op de beurs verzorgen. In de stand zijn euroconsultants aanwezig om de euroverkenner te demonstreren. Alle banken ontvangen deze week een selectie van klanten en prospects in hun eigen werk gebied, gebaseerd op het eigen CRAB-bestand. Begin volgende week staan brieven voor poten tiële relaties in de Rabo lnfobank. Daarmee kunnen banken relaties attenderen op de aanwezigheid van de Rabobank op de beurs en op de beschikbaarheid van relatie- kaarten. Er is verder een selec tie beschikbaar op diskette, die ook de brieven voor de mai lings bevat (kosten ƒ150,- per bank). De banken kunnen reageren met het formulier dat aan de selectie is toegevoegd. Hun reactie moet wel voor 3 december naar Best gefaxt zijn. Bedrijven Advies (040) 217 70 04 Relatiebeheer Mondialisering vergroot de noodzaak tot het volgen van gespecialiseerde opleidingen. Dit blijkt uit het grote aantal internationaal werkende klan ten dat een actieve bijdrage ver langt van hun bank bij het beheersen van rente- en koersri- sico's. De Commerciële Training Treasury Producten, die tussen begin januari en eind juni nog zes keer zal worden gehouden, moet hierin voorzien. Beperkte het beheersen van de risico's zich vroeger vooral tot het werkterrein van de relatie beheerder of productspecialist, tegenwoordig speelt ook de medewerker Commerciële Binnendienst een eminente rol. Hij is immers het eerste aan- Jan Migchelsen (61), oud-onder- directeur bij Rabobank Nederland, is vorige week woensdag plotse ling overleden. Hij was in dienst van de Rabobankorganisatie van augustus 1959 tot november 1996 en vervulde, aldus de Raad van Beheer en de Hoofddirectie, 'met deskundigheid en toewijding veel belangrijke en verantwoordelijke functies'. Zijn laatste functie was hoofd Projecten Aangesloten Banken bij Rabobank Nederland. Daarvoor was Migchelsen onder meer regiodirecteur in Zwolle, Arnhem en Oost-Nederland. spreekpunt voor de klant en moet weten waar het over gaat. Daarom voorziet de vierdaagse training op de tweede en derde dag in een speciaal programma waarin dieper wordt ingegaan op de verschillende rente- en valutaproducten. Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de training moeten de deelnemers minimaal de cursus 'Inleiding Treasury Producten' hebben gevolgd. Meer informatie, cursusdata en het inschrijfformulier staan in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Onder trefnummer 726509 is de Opleidings planner Relatiebeheer te vin den. Relatiebeheer C (040) 217 77 00 Cliënten Advies !SWOP legt uit hoe je een vis en een voetbal in dit Zwartepieten- inpakpapier pakt. De nieuwe ISWOP staat dit keer in het teken van een wel erg oude re jongere: Sint Nicolaas. Alle Rabo JongerenRekeninghouders tus sen 12 en 17 jaar krijgen de laatste ISWOP van dit jaar vandaag en morgen in de bus. Met Zwartepieteninpakpapier, rijmpjes op maat en inpaktips voor een voetbal en een vis. Verder kunnen de lezers een swingende ski-vakantie boeken met Charlie Lownoise en Mental Theo, helpen de hoes voor de nieuwe cd van dit duo te ontwerpen en Sony Play- stations winnen. ISWOPPERS die een originele foto van de gekste, leukste, mooiste surpri se op hun Sinterklaasfeest maken kunnen een ski-vakan tie, Sony PlayStations en t- shirts winnen. De coördinato ren Jongerenmarkt van de ban ken kregen vorige week per kantoor vijf exemplaren van de nieuwe ISWOP. Het segment adviseert er minstens één bij de afdeling Reizen te leggen, van wege de speciale ski-aanbie ding. Aanvullende informatie daarover staat op MIRA-pagi- na 52085. Cliënten Advies C 21 7 70 08 kies 4) Financieel Advies De actie 'Meer pit in uw portefeuille' is uitgesteld tot het derde kwartaal van 1998. In de segmentwijzer Financiële Advisering was de actie aangekondigd voor deze maand. Banken hebben het te druk met andere activiteiten op beleggingsgebied. 'Meer pit in uw portefeuille' is gericht op een actieve benadering van beleggende klanten. Er is namelijk een grote groep beleg gers met een vermogen tussen de 25.000 en ƒ100.000 die heeft aangegeven dat ze zo weinig hoort van haar Rabobank. "De adviseurs op de banken hebben het allemaal hartstikke druk en daardoor gaat veel van hun aandacht uit naar grote en zéér actieve beleggers. De minder actieve, kleinere beleggers kun nen daardoor ongewild wat op de achtergrond raken. Terwijl ze wel heel geïnteresseerd zijn in suggesties en informatie van hun bank. Met 'Meer pit in uw por tefeuille' denken we dat pro bleem op te lossen", legt Mare de Bruijn van Rabo Beleggings- Advies uit. Details over de actie worden later bekend gemaakt. De ban ken kunnen straks bepalen welke klanten in aanmerking komen voor een actieve benadering. Het is de bedoeling dat deze klanten regel matig actuele informatie en advie zen over hun portefeuille krijgen. Rabo Beleggingsinfolijn (010) 224 14 14

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1