Arbodienst beveelt groter'werkstress- bewustzijn'aan binnen de Rabobank Leidraad met praktische tips voor regionale ontwikkeling Complete opleiding voor de cliënt adviseur begint weer in januari Volgende v Actie Interpolis voor Inductieschadeverzekering Colofon 'Geen blauwdruk maar middel om zich te oriënteren' Het 'werkstress-bewustzijn' binnen de Rabobank moet worden vergroot door de ontwikkeling van een preventief werkstress-beleid. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de Rabobank Arbodienst in het onderzoeksrapport over de arbeidsbelasting- en beleving bij lokale banken en Rabobank Nederland, dat onlangs is afgerond. De Arbodienst heeft de onder zoeksresultaten van de Rabo bank afgezet tegen die van de Nederlandse beroepsbevolking. De werkdruk die Rabobankme- dewerkers ervaren blijkt hoger te zijn. De ondervraagden noemen als oorzaken hiervoor niet alleen teveel werk, maar ook opleidin gen buiten werktijd en de invoe ring van flexibele werktijden. Ook is er sprake van belastende gebeurtenissen zoals reorganisa ties, fusies en bankovervallen. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat Rabobankmedewer- kers meer leer- en loopbaanmo gelijkheden hebben dan de ge middelde werkende Nederlander en meer inspraak en zelfstandig heid in het werk. Bij Rabobank Nederland is de ervaren werkdruk gemiddeld hoger dan bij lokale banken. Dit geldt ook voor de werkstress door reorganisaties. Bij de banken is het risico van negatieve werk stressgevolgen het grootst voor hypotheekadviseurs en iets min der voor financieel adviseurs. Zowel hypotheekadviseurs, finan cieel adviseurs als cliëntadviseurs vinden de beloning in relatie tot hun inzet onvoldoende. Voor de laatste groep zijn de veranderin gen in het takenpakket, gebrek aan autonomie en problemen in de organisatie van het werk risi co's voor de werkdruk. Mede werkers commerciële binnen dienst hebben te maken met de combinatie van werkdruk en een gebrek aan regelmogelijkheden. Extra aandacht verdienen vol gens de Arbodienst ook mede werkers facilitaire ondersteuning, kassiers en reismedewerkers, van wege het gebrek aan toekomst perspectief. De Rabobank Arbodienst be veelt in het onderzoeksrapport aan vervolgonderzoek te doen op het niveau van afzonderlijke lokale banken en eenheden van Rabo bank Nederland, een preventief werkstress-beleid op te stellen en in de eigen werksituatie de werk druk aan de orde te stellen. Het rapport is inmiddels ver spreid onder de deelnemers en besproken in de vergadering van de Hoofddirectie. "Zij herkent Cliënten Advies Ruim vijfhonderd cliëntadvi seurs hebben de complete oplei ding voor de cliëntadviseur al gevolgd en 330 zijn er nog mee bezig. In januari 1998 beginnen nieuwe groepen. Hiervoor is nog een beperkt aantal plaatsen vrij. De uiterste inschrijfdatum is I december. De aanmeldingen worden op volgorde van binnen komst ingedeeld. Belangstellen den kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier achter- Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Helma van Doorn Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlie Oostveen Bart Padberg Mariëlie Steeneveld Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis de grote werkdruk, maar acht die voor een groot deel inherent aan de vele veranderingsprocessen die aan de gang zijn", licht Jan Hageraats, hoofd Rabobank Arbodienst, toe. "De Hoofd directie vindt het een goede zaak dat er een plan van aanpak komt voor individuele banken een een heden." De komende weken gaat de Arbodienst over de resultaten in discussie met leidinggevenden van Rabobank Nederland. Een samenvatting van het on derzoek staat maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabo- krant. De uitgebreide rapportage is op te vragen bij de Arbodienst. Hedwig de Bruin f (040) 217 67 57 In deze rubriek staan antwoorden op vragen die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrekking kunnen hebben op de gehele Rabobankorganisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnum mer (040) 217 71 36. Cliënten Advies Sinds 1 januari van dit jaar zijn er nieuwe algemene voorwaar den voor de betaalrekening. De Rabobank Asten vraagt zich af welke voorwaarden van toepas sing zijn in het volgende geval: een student die zijn rekening in bijvoorbeeld 1990 heeft geo pendis inmiddels afgestudeerd en zet zijn rekening om in een betaalrekening. Het wijzigen van een rekening wordt ondersteund in de balie toepassing BOB. Als een mede werker de rekeningcode van een Relatiebeheer Het regionaal perspectief is stevig in opkomst, te oordelen naar het aantal banken dat zich momenteel buigt over de economische ont wikkelingen in hun eigen omgeving. Stafgroepeconoom Willem van der Velden schreef een leidraad met praktische tips. "Geen blauw druk maar een middel om zich te oriënteren." in de nieuwe brochure 'Complete opleiding voor de Cliëntadviseur -Januari/februari 1998'. In deze brochure zijn de al geplande loca ties en de cursusdata vermeld. De cliëntadviseur kan op het formu lier haarzijn voorkeur aangeven. De nieuwe brochure staat maan dag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, trefnummer 747517. Cliënten Advies (040) 217 70 08 (kies 5) "De regio leeft", zegt Van der Velden, die om de haverklap ver zoeken van banken krijgt om een onderzoek te verrichten naar de economische perspectieven van bepaalde regio's. Overigens maken banken daarbij ook nogal eens gebruik van de deskundig heid van derden. Bovendien wordt hun regelmatig gevraagd dergelijke onderzoeken te finan cieren. "Door in dat geval inhou delijke betrokkenheid te bedin gen, krijg je een breder draagvlak voor het uiteindelijke rapport en heeft de bank de mogelijkheid vervolgactiviteiten te onderne men." Hij vindt dat banken zich, voordat ze beginnen aan regiona le ontwikkelingsactiviteiten, zou den moeten bezinnen op het hoe en waarom, om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt. De in samenwerking met de Stafgroep Coöperatie geschreven leidraad is dan ook "geen blauw druk, maar een middel om zich te oriënteren, efficiënter te werken en valkuilen te omzeilen. Iedere regio is namelijk anders. Dat vraagt andere uitgangspunten, een andere doelstelling en een andere aanpak." De leidraad - in feite een beknopt overzicht van de verschillende vraagstukken waar de bank tegenaan kan lopen - staat vanaf komende maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Stafgroep Economisch Onderzoek (030) 216 26 61 Interpolis is deze week begon nen met een marktbewerkingsac tie voor de inductieschadeverze kering (1SV), vanwege wijziging van de polisvoorwaarden Brand agrarisch 1996. Voortaan is inductieschade aan bedrijfselektronica (door bliksem inslag in de buurt van gebouwen) op het risico-adres namelijk niet meer gedekt door de brandverze kering. Om dit te verzekeren is een inductieschadeverzekering noodzakelijk. Alle Rabobanken ontvingen deze week een infor matiepakket over de marktbe werkingsactie. "Interpolis vraagt een minimale inspanning van de banken voor deze actie," zegt Frank van Tiggelen van de afde ling Marketing Verkoop BU Agro. "Banken hoeven eigenlijk alleen een lijst mogelijk geïnteres seerde klanten, die wij samenstel len, te screenen." Maar 30% van de agrarische relaties heeft tot nu toe een ISV afgesloten. "Gezien de hoeveel heid elektronica die er in de meeste agrarische bedrijven aan wezig is, zou dit percentage veel hoger moeten liggen," aldus Van Tiggelen. Apparatuur die voor dekking door ISV in aanmerking komt, loopt uiteen van het print plaatje in een CV-ketel tot een computer gestuurde installatie voor klimaatbeheersing in opslag ruimten. Interpolis vraagt banken die aan de actie willen deelnemen vóór donderdag 27 november het inschrijfformulier op te sturen. Interpolis Marketing Verkoop BU Agro f (013) 462 2817 rekening wijzigt, wordt een aan vullende overeenkomst geprint die de klant moet tekenen. Voor de klant worden dan de voor waarden van toepassing die gel den op het moment van omzet ting van de rekening. In de aanvullende overeenkomst wordt daar ook naar verwezen. In het geval van de student gelden dus na omzetting van zijn rekening de nieuwe algemene voorwaarden voor de betaalrekening. Ondersteuning Betaaldiensten f (040) 217 60 41 Bedrijven Advies Relatiebeheer Handel, industrie en dienstverlening Te koop aangeboden Handelsonderneming/produc tiebedrijf in het zuiden van het land, jaaromzet l.500.000,- tot 2.000.000,- Te koop gevraagd Aannemings- of bouwbedrijf in regio West-Brabant met on geveer tien personeelsleden. Te huur aangeboden Bedrijfsruimten in Zuid Oost- Brabant die nu nog in gebruik zijn als leghennenhouderij. De ruimtes zullen worden aange past voor opslag- en overslag doeleinden. Agrarisch Te koop gevraagd Melkveehoudersbedrijf in het noorden van het land met on geveer 35 hectare grond en op stallen. Te koop aangeboden Fruitbedrijf in Heusden, 7,7 hectare inclusief woonhuis, be drijfsruimte met koelcellen. 2 hectare peren, 4 hectare appels en 0,3 hectare kerstbomen. Te huur gevraagd Glastuinbouwbedrijf in het midden van het land. 5.000 tot 15.000 m2. Hetelucht en/of buisverwarming. Meer informatie over deze be drijven en de bemiddelende ban ken staat maandag in de Rabo lnfobank. Mededelingen voor deze rubriek uitsluitend schrifte lijk aan de redactieEO 516.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4