17 ii De Zonnebloem wil van alle banken een gelijke behandeling krijgen Afspraken overproductie van passen vastgelegd PRISMA-documentatie gebundeld op Internet American Dreams in Nijmegen en Goes 19 9 7 Themadag CAAR Zuidwest-Nederland over Pob en CAO CAAR 00 Nog enkele plaatsen voor de workshops Energiemanagement Procedure retourneren van vakantiebonnen landbouw Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 393 Week 47 Maandag 17 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 2195555 Relatiebeheer De Zonnebloem, een charitatieve instelling die zich bekommert om het welzijn van zieken van alle gezindten, wil gelijke behandeling van alle lokale banken. Nogal wat banken blijken deze vereniging, die het vooral moet hebben van kleine giften, namelijk afstortkosten in rekening te brengen. Andere banken doen dat niet. Tussen De Zonnebloem en de Rabobank bestaan vanouds war me connecties. De charitatieve in stelling heeft al sinds jaar en dag een creditarrangement met de bank, bestaande uit een vereni gingsrekening en een rendements rekening en onderhoudt boven dien een totaalrelatie met de bank. Die connecties dreigen nu echter verstoord te worden. Met name het in rekening brengen van tien procent van de afstortsom, zoals gebruikelijk is bij kleine bedragen, is menig Zonnebloemvrijwilliger in het verkeerde keelgat geschoten. Strikt bancair gezien hebben de banken echter gelijk. Cees van der Velden van het segment Relatiebe heer: "Een instelling als de Zonne bloem moet zich zien te redden met het inzamelen van kleine bedragen. Zij kunnen dus moeilijk voldoen aan onze afstortregels." Hij vindt dat de banken voor een landelijk werkende totaalrelatie als de Zonnebloem een uitzonde ring zouden moeten maken, "mede gezien de maatschappelijke positie die de bank wil innemen." Meer informatie over dit stand punt staat komende maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Segment Relatiebeheer C (040^217 77 00 Cards Chartalc Betaaldiensten ondertekent vandaag een over eenkomst met Rabofacet Print- Mailingservices (PMS) over de productie van passen en cards. Het gaat om zo'n vijf miljoen stuks per jaar. De overeenkomst legt onder meer vast aan welke garanties PMS bij de productie van de passen moet voldoen. De door PMS afgegeven garan ties hebben betrekking op zaken als tijdige levering en kwaliteit van de verschillende typen pas sen. PMS produceert onder meer de Rabopas, Jongerenpas, Euro pas en Rabocard. Daarnaast be schrijft de overeenkomst de af handeling van individuele aan vragen van passen van lokale Bedrijven Advies Bedrijfsvoering Banken die zelf geen vakan tiebonnen van de stichting Vacantiefonds voor den Land bouw in depot hebben, kunnen de ongebruikte vakantiebon nen die zij van cliënten-werk gevers terugkrijgen, al vóór 1 januari 1998 via waardetrans port retourneren aan de Centrale Kas. De bank dient de af te storten bonnen wel voor af te melden via Sprinter, toe passing ABP (afstorting bij zondere producten), ISO code 111. Depotbanken kunnen hun restant vakantiebonnen na 1 januari 1998 op de gebruikelijke wijze terugsturen aan de Centrale Kas. Centrale Kas 7 WoT216 20 18 banken. Ook zijn er strikte afspraken gemaakt over spoed aanvragen. Snelle bezorging bij de banken staat daarbij voorop. Tenslotte zijn in de overeenkomst afspraken opgenomen over de collectieve vervanging van grote aantallen passen, zoals op dit moment de uitrusting van Rabo- passen met chip. De 'passenfabriek' bestaat in middels anderhalf jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een high tech productiecentrum. Een van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de chipcards is de multifunctionaliteit. Hiermee is het mogelijk om naast de betaal functie ook andere functies op de chip te zetten. Begin 1998 komen er vier bankdiensten bij, waaron der Telebankieren. De Rabobank is de enige bank die zelf de passen personaliseert en de chip kan voor zien van deze multifunctionaliteit. Print- Mailingservices f (040) 219 51 53 Bedrijfsvoering Alle documentatie over PRISMA, het PRestatie Indicatoren Systeem voor het MAnagement, is vanaf vandaag beschikbaar via de website Bedrijfsvoering op Internet. Het gaat om de documentatie- set, een toelichting op het gebruik van PRISMA en een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen. De oorspronke lijke papieren documentatieset van augustus is geactualiseerd op basis van reacties van de 600 deelnemers aan de workshops over PRISMA. Ook het overzicht van antwoorden op de meest ge stelde vragen komt hieruit voort. Aan de set op de website is de notitie 'Gericht Sturen' toege voegd met een toelichting op het gebruik van PRISMA bij de besturing van de bank. De PRISMA-documentatie staat onder 'producten' op de website: http:\\bedrijfsvoering.rabobank. nl. De documentatie is binnen te halen in Word, Excel en Power Point. Instructies hiervoor zijn te vinden op de welkomstpagina van de website. De opbouw van de documentatieset wordt beschreven in de 'leestafel' van de website. Banken kunnen met algemene vragen over de website terecht bij de gastheer, tel. (040) 217 66 19. Hun wordt verzocht bij voorkeur inhoudelijke vragen over de PRISMA-documentatie via de website Bedrijfsvoering te stellen aan het Prisma Projectteam. Ant woorden op de vragen komen ook op de website. Cliënten Advies Jan van Teefelen (r) overhandigt Floris zijn 'Dreamprice'. De zestienjarige ISwoppers Floris Overheul uit Nijmegen en Stefan Thelen uit Goes gaan in de voorjaarsvakantie samen zeven dagen naar Hollywood. Jan van Teefelen, directeur van de Rabobank Nijmegen, overhandigde Floris vorige week in het gezelschap van zijn familie zijn American Dreamprice. Deze week krijgt Stefan de prijs uit handen van Ursula Maas, coördinator jeugd- en jongeren markt bij de bank Goes. De jongens wonnen omdat zij de origineelste filmposters voor De regiocommissie Zuidwest- Nederland van de Centrale Ad viesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorganisatie (CAAR) organiseert op woensdag 26 november een themabijeenkomst voor de banken in deze regio. Onderwerpen zijn het Perso neelsontwikkelingsbeleid (Pob) en de CAO-onderhandelingen. Jan van den Bogaard, voorzitter van de werknemersdelegatie van de CAAR, spreekt over het Perso neelsontwikkelingsbeleid. Contact persoon Peter Beek van De Unie is uitgenodigd voor het onderwerp CAO-onderhandelingen. De bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot de lunch en heeft plaats in het regiokantoor Zuidwest-Neder land in Dordrecht. Per bank zijn twee medewerkers welkom. Bij gro te belangstelling wordt een tweede bijeenkomst in de middag gepland. Er is een uitnodigingsbrief naar on dernemingsraden en personeels vertegenwoordigingen gestuurd. De hierin genoemde uiterste aan meldingsdatum van 15 november is een richtdatum, opgeven kan nog tot aanstaande woensdag. Peter van Boekei C (0162) 37 23 80 Alien IV ontwierpen. Vijf andere ISwoppers kregen een figuran tenrol in Goudkust en vier ISwoppers worden onthaald als VIP's op de première-avond van de tekenfilm Anastasia. De rest van de vierhonderdvijftig deelne mers aan de ontwerpprijsvraag kreeg kaartjes voor de film Romeo en Juliet of een leuk 'film hebbedingetje'. Banken kunnen zich nog aan melden voor de workshops Ener giemanagement in Eindhoven en Groningen. De workshop is in Eindhoven op 19 november en in Groningen op 25 november. Zij kost ƒ110,- per persoon. Deelnemers aan het monitoring- en communicatiesysteem kunnen gratis deelnemen. Het programma start met een presentatie van de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) over Energie management in algemene zin. Vervolgens belicht de directeur van Meijer Energie- en Milieu management de mogelijkheden om energiesparende onderzoe ken te laten uitvoeren. Na de pauze beschrijft Rabo facet Milieu Advies de voordelen van het monitoring- en commu nicatiesysteem, waarop ruim honderd vijftig banken al geabon neerd zijn. Daarnaast biedt het programma ruimte om met colle ga's te discussiëren over dit onderwerp. Rabofacet Milieu Advies C (040) 217 67TT

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1