II II 'Maar als er schaduw is, moet er ook zon zijn' Melkveehouderij kan alleen overleven door schaalvergroting Nieuwe landen ZelfSelect LandenFund nu bekend Accountteams bij Interpay FOUTMELDINGSLIJST VAN AIEP- SYSTEEM LOST PROBLEMEN OP 19 9 7 Beursfraude domper op Dag van het Aandeel Landbouwprofessor pleit voor afschaffing quotering Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 389 Week 46 Dinsdag 11 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Het beursschandaal op de Amsterdam Exchanges AEX) bedierf vrij dag de feeststemming op de Dag van het Aandeel, het jaarlijkse onder onsje van beleggend Nederland. Wat een vrolijke toast op de toegenomen belangstelling voor beleggen moest worden, werd een gedwongen slok uit een gifbeker. Hoewel er altijd mensen zijn die overal humor in zien, zoals KPN-topman Wim Dik: "Het valt de organisatie te prijzen dat maanden tevoren sprekers zijn uitgenodigd die nu niet gearresteerd zijn." President-directeur G.A. Möller van de AEX ziet maar één oplos sing om het vertrouwen in de beurs te herstellen: Het invoeren van een persoonlijke licentie voor effectenbemiddelaars en hande laars. Volgens hem een 'simpel, maar uiterst machtig wapen' om individuen, die een loopje nemen met waarden en normen, van de beurs te weren. Minister Zalm van Financiën deed er nog een schepje bovenop. Hij weigerde 'glimlachend' het Blauwe Bord in ontvangst te nemen, de prijs die hem ten deel viel omdat hij zich het afgelopen jaar zo verdienstelijk heeft ge maakt voor de effectenbezitters. Hij realiseerde zich dat de aan het licht gekomen fraude het imago van de beurs heeft ingedeukt en noemde de huidige reeks arres taties en invallen schokkend. "Maar aan de andere kant; de miljoenen guldens die zijn geïn vesteerd in toezicht en opsporing, zijn niet voor niets geweest. Justitie heeft een hit en dat is positief. En als er nog meer toe zicht en controle op de beurs nodig is, dan zal ik daar ondanks mijn zuinigheid niet voor terug deinzen." En toch komt het allemaal weer goed met de beurs. "Want als er schaduw is, dan moet er ook zon zijn. En die zon komt er", voor spelde Herman Wijffels: "Dit is bij uitstek een gelegenheid om de beurs eens grondig te reinigen en een nieuw en hoger gelegen norm besef te verankeren. Front run ning is iets voor in de marathon van Amsterdam, maar niet voor op de beurs." De voorzitter van de Hoofd directie van de Rabobank legde in zijn speech de nadruk op de maatschappelijke waarde van het Mariëlle Stege van RaboBeleggingsAdvies informeert een bezoeker over de RaboBeleggingssite. aandeel in het huidige marktsys- teem. Hij hekelde het maken van extra koerswinst via allerlei kunstjes en hield een pleidooi voor het beleggen met perspectief op de lange termijn. "Het aan deel is allereerst een effectief mid del om maatschappelijke doelen, zoals economische groei, te berei ken. Door eigen belang na te streven wordt algemeen belang gediend." Wijffels was nog niet uitgespro ken of in de zaal en op de gang rinkelden de GSM's. Want een dagje als beleggers onder elkaar is leuk, maar er moet wel geld worden verdiend. En liefst zo snel Relatiebeheer Bedrijven Advies "De melkquotering is een zegen voor het heden maar een grote zorg voor de toekomst. Hoe eerder deze barrière voor schaalvergroting door de markt wordt weggehaald, hoe beter dit zal zijn voor de toe komst van de melkveehouderij." Deze prikkelende stelling poneerde professor Dijkhuizen van de Landbouwuniversiteit in Wageningen vorige week tijdens een door de Rabobank De Lauwers georgani seerde discussieavond over de melkveehouderij. Dijkhuizen rekende de ruim tweehonderd belangstellenden voor, dat de opbrengst van een liter melk met tien tot vijftien cent per liter daalt zodra de overheid de vaste melkprijs loslaat. "Melkvee houders zullen dus iets moeten ondernemen willen zij hun bedrijf de komende jaren blijven voort zetten." In zogenoemde 'tweede takken' ziet hij weinig heil. "De ontwik keling van recreatieve activiteiten zoals campings brengt vrijwel altijd een verslechtering van hun melkveehouderij met zich mee. Ook het produceren van specifie ke producten of gewassen levert maar zelden een extra bijdrage op." Het in opdracht van de overheid beheren van natuurgronden noem de hij ook een hachelijke zaak. "Het maakt de agrariër erg afhan kelijk. De vergoeding kan wor den verlaagd of zelfs afgeschaft." Volgens Dijkhuizen kunnen de melkveehouders een lagere melk prijs alleen overleven door schaal vergroting. Hij pleitte daarom voor afschaffing van de melk quotering. Omdat de overheid haar vingers niet wil branden aan het afschaffen van deze onder boeren populaire regeling, vond hij het de taak van de sector zelf hier om te vragen. "Uiteindelijk is mogelijk. Grote belangstelling was er voor de stand van de Rabo bank. Vooral de RaboBeleggings site trok veel aandacht. Rabo BeleggingsAdvies (010)224 14 14 Financieel Advies Bedrijven Advies Interpay/BankGiroCentrale in Amsterdam heeft accountteams geformeerd om de telefonische bereikbaarheid van de afdeling Cliëntenservice te vergroten. Iedere Interpayklant heeft nu een eigen telefoonnummer. Voor medewerkers van de Rabobank- organisatie is dat (020) 563 12 34. Dit nummer is niet bedoeld voor klanten van de Rabobank. Zij kunnen gebruik blijven maken van het algemene nummer (020) 563 17 20, en voor het opvragen van de status van ingezonden opdrachten: (020) 563 17 10. Voor het opvragen van rekening nummers blijven beschikbaar: (020)563 17 12 (banken)en(0900) 93 80 (klanten, ƒ1,- per minuut). Ondersteuning Betaaldiensten C l040) 217 60 41 Spanje, België, Polen, Thailand, Argentinië, Indonesië, Brazilië, China en Zuid-Afrika zijn de negen nieuwe landen in het RG Zelfselect LandenFund van de Robeco Groep. Het fonds telt nu 22 landenfondsen die zijn onder te verdelen in volwassen en opkomen de markten. De introductieperiode duurt tot en met 28 november, 15.00 uur. de superheffing een bescherming voor de zwakkeren. Wanneer de quotering dan ook op Europees niveau wordt afgeschaft, zal de sterke Nederlandse melkveehou derij hier zeker door worden bevoordeeld." De noodzakelijke schaalvergroting naar bedrijven met een minimumomvang van 550.000 liter, betekent volgens Dijkhuizen een halvering van het aantal boerenbedrijven. "Wanneer we tien jaar verder zijn, denk ik dat er van de 30.000 boeren nog maar 15.000 over zijn. Dit bete kent overigens niet dat er tegen die tijd geen kleinere bedrijven meer zijn. Met een aantal neven activiteiten kunnen kleinere boe ren ook hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het bedrijf heeft dan echter geen toekomst meer voor de volgende generatie." Rabobank De Lauwers (OSlTT369 243 Klanten kunnen via de lokale banken zonder aankoopkosten instappen in alle 22 landenfond sen van het RG ZelfSelect LandenFund. Dus zowel in de negen nieuwe landenfondsen tegen een uitgifteprijs van 100 gulden per aandeel als in de der tien bestaande landenfondsen tegen de dan geldende koers van het landenfonds. Robeco heeft besloten tot uit breiding van het RG Zelf Select LandenFund vanwege het grote succes. Het fonds begon eind 1996 met 90 miljoen gulden aan inschrijvingen, nu heeft het bijna 350 miljoen gulden onder beheer. In totaal hebben bijna vijftien duizend beleggers in dit fonds geïnvesteerd. Met de landenfond sen van de Robeco Groep kunnen particuliere beleggers op een een voudige manier in buitenlandse aandelen beleggen. Rabo Beleggingsinfolijn r (010) 224 14 14 Cliënten Advies In de Verkoopkist in de Rabo- Infobank staat aanstaande maan dag een foutmeldingslijst met betrekking tot het Alles in één Polis-systeem. Daarop is precies te zien wat er bij een bepaalde foutmelding gedaan kan worden om het probleem uit de wereld te helpen. Interpolis vraagt banken om eventuele nieuwe foutmeldin gen, die nog niet op de lijst staan, direct door te geven met het fax formulier dat bij de lijst is opge nomen. Foutmeldingenlijst en faxformulier zijn het snelst te vin den via trefnummer kist97Q in de Rabolnfobank. Interpolis (013) 462 12 00

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1