II Rabobank Fietsdag wordt sportief feest voor iedereen FA zoekt banken die twee weken een dagboek willen bijhouden IO Servicedesk BBO wordt vanaf 17 november operationeel Rabobank Producten en Diensten in de Rabo lnfobank met Beleggen uitgebreid Lezersonderzoek Ups and Downs 19 9 7 EEUW 00 100 jaar Productinformatie over SpaarZeker Hypotheek tijdelijk in Rabolnfobank Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 388 Week 46 Maandag 10 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 De Rabobank Fietsdag in het kader van het 100-jarig bestaan blijkt de nodige vragen van medewerkers op te leveren. Reden voor het Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan om een tipje van de sluier op te lichten. C- De Rabobank Fietsdag is ver plaatst van de eerste lentedag in maart naar vrijdag 12 juni 1998. Op deze dag viert de bank officieel haar 100-jarig bestaan en bovendien is de kans op mooi weer in juni groter dan in maart. Alle medewerkers van de Rabobank worden uitgenodigd deze dag op de fiets naar de bank te komen. Medewerkers die ver van het werk wonen, kunnen dat combineren met het openbaar vervoer. "We merken dat het Rabo bank Wielerplan een positieve uitwerking heeft op klanten én medewerkers", zegt Henri van der Aat, projectleider Coör dinatiebureau Rabobank Wie lerplan. "De verbintenis van de Eigen Huis De productinformatie over de SpaarZeker Hypotheek, die op 1 november is geïntro duceerd, is vanaf vandaag tij delijk te vinden in de Rabo lnfobank. Het segment Eigen Huis heeft daarvoor gekozen, omdat er storende fouten zijn geslopen in de desbetreffende productinformatie in de nieuwste release van het PC Informatiesysteem. De novemberrelease van het PC Informatiesysteem is vori ge week verschenen. In de productinformatie over de nieuwe hypotheek staan onder meer onjuiste productken- merken en productnamen. De juiste informatie is deze maand te raadplegen onder trefnum- mer 745518a van de rubriek Rabokrant in de Rabolnfo bank. Vanaf eind november staat de foutloze versie in het PC Informatiesysteem. Eigen Huis f (040) 21 7 70 05 bank met fietsen wordt steeds groter en de Rabobank Fietsdag kan die betrokkenheid nog ver der accentueren." Het Coör dinatiebureau Rabobank Wie lerplan benadert ook een aantal prominenten uit de politiek en de media- en de sportwereld om mee te fietsen. Rabobankmede- werkers hebben daar begin vol gend jaar via de Rabokrant een stem in. Verder kunnen banken hun klanten en relaties ook oproepen die dag op de fiets naar de bank te komen. Alle banken krijgen in januari een ideeëncatalogus, als aanvul ling op de catalogus Wielerplan. De ideeëncatalogus licht het doel en de opzet van de Rabo bank Fietsdag verder toe en bevat suggesties en ideeën om de sportieve dag lokaal verder uit te werken. Voorbeelden daarvan zijn ontbijt of koffie voor fiets ende klanten, een geschenkje voor iedere honderdste fietsende klant, een lokale fiets wedstrijd of een prijsvraag met een fiets vakantie als hoofdprijs. Vanaf begin volgend jaar komt er ook Rabobank Fietsdag: jong en oud op het 'stalen ros'. in het dossier EEUW00 van de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank aanvullende in formatie over de Rabobank Fietsdag. (oordinatiebureau Rabobank Wielerplan 7 (040)217 50 04 De Helpdesk RVI en de User Helpdesk van Interpolis worden per 17 november samengevoegd tot de Servicedesk Banken en Business Ondersteuning (BBO). De Servicedesk BBO zal bereikbaar zijn op (013) 462 20 21. BBO gaat gebruik maken van een interactieve voice response- unit. Wachttijden worden zo tot een minimum beperkt, bij piek- belasting kan een terugbelaf- spraak worden gemaakt en bel lers krijgen direct de juiste De rubriek Beschrijving Produc ten en Diensten in de Rabolnfo bank is vanaf vandaag uitgebreid met het onderdeel Beleggen. Het onderdeel Beleggen bevat informatie over producten en dien sten die de Rabobank biedt aan beleggers. Het zijn de beschrijvingen van de soorten effecten, opties en futures. Ook is er een opsom ming van de mogelijkheden om te beleggen in het buitenland. Verder zijn gegevens beschik baar over de gespecialiseerde ondersteuning van Rabobank Nederland, ondersteunende mid delen, speciale rekeningen voor beleggers en de output die beleg gers en lokale banken na een transactie krijgen toegestuurd. Alle gebruikte informatie komt uit de Productinformatiemap (PIM) Effecten. De beschrijvin gen van de RG-beleggingsfond- sen zullen binnenkort in de Infobank worden opgenomen. In voorbereiding zijn pagina's met de tarieven uit de PIM Effecten, commerciële informatie, concur- rentiegegevens en werkinstructies. medewerker aan de lijn. Alle vra gen over incasso, (klant)gege- vensbeheer, Maretel, Laura Verzekeringen en IKLIN kunnen bij de Servicedesk BBO worden gesteld. IKLIN is de nieuwe toe passing waarin de gebruiker de administraties en klantgegevens van CRAB, Interpolis en Maretel kan zien en muteren. Ook geeft IKLIN inzicht in het incassopro ces. Door de herinrichting is de Servicedesk op 17 november mogelijk minder goed bereik baar. Interpolis vraagt hiervoor begrip. Servicedesk BBO (013) 462 20 21 Financieel Advies Rabo BeleggingsAdvies wil via lezersonderzoek te weten komen of het maandblad Ups and Downs de doelstel lingen bereikt waarvoor het is opgericht. Die zijn onder meer het aanbieden van ge renommeerde beleggingsre- search, het neerzetten van de Rabobank als deskundige bank voor beleggers en het stimuleren van beleggingsacti viteiten. Vierduizend enquête formulieren zijn toegevoegd aan de nieuwe Ups and Downs die deze week uitkomt. Daarnaast wil Rabo BeleggingsAdvies graag we ten wat de lezers bijvoor beeld vinden van de onder werpen, de frequentie van verschijning en de omvang. Ups and Downs verschijnt in een oplage van zestigdui zend en is geschreven voor de beleggende klanten van de Rabobank. De enquête is anoniem en moet vóór 28 november in het bezit zijn van Rabo BeleggingsAdvies. Het ver sturen van de enquête is kosteloos doordat een ant woordnummer op het for mulier is voorgedrukt. De uitkomsten van de enquête worden in decem ber verwacht. De lokale banken krijgen zo snel mogelijk te horen of de uit komsten leiden tot aanpas singen in het tijdschrift. Rabo BeleggingsAdvies Z (010) 224 14 14 Financieel Advies Twee weken lang een dagboek bijhouden en opschrijven wat er die dag precies is gedaan. Dat zal het segment Financieel Advies via het onderzoeksbureau Forum vragen van de financieel advi seurs van dertig lokale banken. Deze week zal het onderzoeks bureau banken benaderen met de vraag of ze willen meewerken aan dit project van het segment. Het segment FA wil met het onderzoek beter zicht krijgen op de invulling van een werkweek van een financieel adviseur. Daarvoor is het nodig dat de adviseur elke dag opschrijft hoeveel tijd hij of zij heeft besteed aan gesprekken, overleg, opleidingen, lezen en der gelijke. Het kan eventueel uitmon den in aanpassingen van de for mule van Financieel Advies. Het invullen van de dagboeken kan anoniem. Wel is het nodig dat alle adviseurs van het team aan het onderzoek meedoen. De banken die meedoen krijgen na afloop van het onderzoek een resultatenrap- port. "Daar hebben ze dan ook zelf baat bij", zegt Jos Rooijmans van het segment Financieel Advies. "Ze krijgen zicht op hoe zij hun eigen werktijd besteden en kunnen vergelijkingen maken met andere banken." Financieel Advies 7 (040) 217 70 07

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1