Nieuwe seminars PFA kleinschalig en meer gericht op werkelijkheid Eerste exemplaar van'Help! Belastingen'voor Vermeend Brochure over verhuizende klonten MOVE 97 u Mensen fi Colofon Bedrijfsbemidd Financieel Advies De nieuwe seminars Persoonlijk Financieel Advies voor onderne mers uit het midden en kleinbedrijf (MKB) en agrariërs gaan in op voorvallen die de werkelijkheid dicht benaderen. En dat vindt Ton van den Boomen, commercieel manager Eigen Huis/Financieel Advies van de Rabobank Geldrop-EIeeze-Leende een sterk punt. "Dat spreekt relaties aan, daar ben ik van overtuigd." De seminars zijn vanaf vandaag te bestellen in Best. De seminars wijken in vele opzichten af van de bestaande seminars 'Inkomen en vermogen in de toekomst' voor onderne mers uit het MKB en agrariërs. "Die oude seminars zijn meer algemeen informerend en veel meer vrijblijvend. De nieuwe seminars gaan duidelijk een stapje verder en vragen ook meer kennis en inzet van de adviseur. Ondernemers verwachten ook dat de bank na het seminar daadwerkelijk actie onderneemt. Dat blijkt uit een try-out die is gehouden," legt Jan Kikkert van het segment Financieel Advies uit. Volgens Kikkert is het erg belangrijk dat financieel advi Bestellen benodigdheden seminars Agrarisch artikelnummer besteleenheid prijs per stuk Draaiboek 80730 Video 'Goed Geregeld' 80694 Vouwblad 80687 1 1 50 250,- 35,- 2,- Ondernemers MKB Draaiboek 80731 Video 'Goed Geregeld' 80693 Vouwblad 80687 1 1 50 250,- 35,- 2,- De video's 'Goed Geregeld' zijn dezelfde als die horen bij de oude seminars 'Inkomen en vermogen in de toekomst'. Als banken in het bezit zijn van deze draaiboeken, hoeven ze niet de video's te bestellen. Het verdient aanbeveling het vouwblad 'Rabobank Persoonlijk Financieel Advies voor ondernemers' te bestellen. seurs zich meer gaan richten op de markt van de kleine onderne mer: "Het zijn in feite klanten met particuliere behoeften. Maar in tegenstelling tot een werknemer voor wie uitkeringen als WAO en pensioen zijn gere geld, moet een ondernemer zijn financiële toekomst helemaal zelf regelen. Het laat zich raden dat ondernemers behoefte heb ben aan een Persoonlijk Financieel Advies." Van den Boomen is met name te spreken over de kleinschalig heid van het seminar. "Je kunt een man of twintig, dertig uitno digen. Dat is in de eerste plaats makkelijk te organiseren, maar bovenal is de 'after sales' beter uit te voeren. Als er voldoende financieel adviseurs op het semi nar aanwezig zijn, kun je heel goed alle relaties nog even aan spreken." De oude seminars 'Inkomen en vermogen in de toekomst' voor agrariërs en ondernemers MKB blijven, in tegenstelling tot eer dere berichtgeving, bestaan. "De praktijk wijst uit dat niet alle banken al de benodigde kennis over financiële planning in huis hebben om de nieuwe seminars te organiseren", zegt Kikkert. Financieel Advies r (040) 217 70 07 Cliënten Advies De nieuwe brochure 'Nieuw adres, alles geregeld?', die dins dag werd genoemd op de thema pagina over relatiebehoud ver huizende klanten, is op dit moment nog niet voorradig. Banken kunnen de brochure wél bestellen. Het artikelnummer is 80631, de prijs ƒ3,00 per exem plaar en de besteleenheid tien stuks. Levering zal plaatshebben in januari. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 (kies 5) In deze rubriek worden belang rijke benoemingen, jubilea en overlijdensberichten opgenomen. Mededelingen kunt u sturen naar de redactie. Jubilarissen 25 jaar per 1 november B.E. Ensing, Rabobank 'Over- Betuwe'; S.J.J. Valkering, Rabo bank Bergen-Egmond-Schoorl 25 jaar per 13 november A.G. Gerritsen, Rabobank Doetin- chem; W. Miedema, Rabobank De Lauwers 25 jaar per 16 november Mw. C.G.M. Slag-Effting, Rabo bank Losser Financieel Advies De gezamenlijke Rabobanken hebben 6.000 exemplaren van het boekje 'Help! Belastingen' besteld. Staatssecretaris Willem Vermeend van Financiën kreeg dinsdag in het Haagse Nieuws poort het eerste exemplaar. Het boekje, onder eindredactie van Jelle van den Berg van Fiscale Zaken/AAB en columnist Aertjan Grotenhuis, bevat 30 populaire artikelen over belastingrecht. Ze zijn van commentaar voorzien door politici, bankiers en weten schappers. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Helma van Doorn Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Mariëlle Steeneveld Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Wim van den Goorbergh, lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, sprak op de bijeen komst over de komende hervor mingen van het belastingstelsel. "Globaal gesproken kennen we nu een synthetisch belastingsys teem, dat vooral is geïnspireerd door het draagkrachtbeginsel. De vernieuwingen lijken - in elk geval voor belasting op vermo gensinkomsten - te gaan in de richting van een analytisch sys teem. Belangrijk probleem voor de fiscus in de huidige systema tiek is de transformatie van ver mogensopbrengsten van belaste naar onbelaste vorm. Zoals water stroomt naar de laagste plaats, zo stroomt vermogen naar de plaats met de hoogste opbrengst. Soms zelfs buiten de landsgrenzen." Van den Goorbergh verwacht dat rente, dividend en waardestij gingen binnenkort dezelfde behandeling krijgen. Dat zorgt voor eenvoud en transparantie. Beleggers kunnen daardoor in het vooruitzicht gestelde vermo gensopbrengsten beter vergelij ken. Hij pleit voor een duidelijke overgangsregeling, waarin be staande contractverplichtingen Staatssecretaris Vermeend kreeg het eerste exemplaar van 'Help! Belastingen'. van klanten gerespecteerd worden. Hij verwacht dat fiscale maat regelen als de Groenregeling en Tante Agaath in het nieuwe fisca le stelsel overeind blijven. "Het stimuleren van milieuvriendelijke investeringen en ondernemer schap verdient ook volgens de Rabobank steun. Wij waren in beide gevallen de eerste die de fis cale regelingen omvormden tot financiële eindproduct. Dit voor ziet voor onze debet- én creditre- laties in een behoefte. Het succes van de Tante Agaath-lening is exemplarisch. We krijgen maan delijks 200 aanvragen en zijn de mijlpaal van 1.250 aanvragen gepasseerd." Van den Goorbergh hoopt ook in de toekomst op goede uitwis seling van informatie tussen overheid en banken, zodat tijdig met producten op nieuwe fiscale regelingen kan worden inge sprongen. Banken die het boekje hebben besteld, ontvangen dit volgende week. Financieel Advies C (040) 217 70 07 In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrekking kunnen hebben op de hele Rabobankorganisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, fax nummer (040) 217 71 36. De Rabobank De Valk wilde onlangs eigen bijsluiters meestu ren met de zakelijke rekeningaf schriften. Dit bleek echter tech nisch niet mogelijk. De bank vraagt zich af of hierin op korte termijn verandering komt. Voor particuliere rekeninghou ders is het mogelijk op centraal én lokaal niveau selectief bijslui teracties te organiseren. Selectief wil zeggen dat een rekeninghou der gedurende de vastgestelde actieperiode slechts éénmaal de bijsluiter ontvangt. Sinds enkele maanden kan ook op centraal niveau selectief een bijsluiter worden meegestuurd met een zakelijk rekeningafschrift. Voor heen kwam in elke envelop een bijsluiter terecht. Om dit ook voor lokale acties mogelijk te maken, zijn technische aanpas singen nodig. Samen met Be talingsverkeer treft Print- en Mailingservices voorbereidingen om de betreffende systeemaan passingen te realiseren. Naar ver wachting zal dit in de eerste helft van 1998 gebeurd zijn. Print- en Mailingservices C (040)219 55 04 Bedrijven Advies Relatiebeheer Handel, industrie en dienstverlening Te koop aangeboden Beddenspeciaalzaak in West- Nederland, omzet 1 miljoen, gevestigd in huurpand. Te koop gevraagd Onroerende zaken (bedrijfsge bouwen, industrieel of detail handel) met of zonder kantoor. Gezocht Automatiseringsbedrijf op het gebied van bedrijfsinstallaties zoekt startende ondernemingen om mee samen te werken. Agrarisch Te koop gevraagd Tuincentrum in Friesland met omzet tussen de 250.000,-en ƒ500.000,- Melkveehouderij inclusief opstal in Utrecht of Gelderland. Kleine tuinderij met woning en schuur op de Veluwe. Meer informatie over deze bedrij ven en de bemiddelende banken staat maandag in de Rabo- Infobank. Mededelingen voor deze rubriek uitsluitend schrifte lijk aan de redactie, EO SI 6.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4