°7 ii Rabobank geeft bijzondere boeken uit in jubileumjaar Informatiefolder over de beleggingsdienstverlenini Exclusieve samenwerking tussen Rabobank en brancheorganisaties #euro FPP-televisieweekend bij RTL4 19 9 7 EEUW 00 Rabobank c_100 jaar Speciale pagina lokaal marktbewerkingsplan van Bedrijven Advies Met medewerking van Rabobank Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 387 Week 45 Vrijdag 7 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 De banken en de afdelingen van Rabobank Nederland ontvangen begin december een communicatiepakket over 'Het coöperatieve alter natief', de officiële geschiedschrijving van de Rabobank en 'Lage lan den, hoge sprongen', een boek over Nederlanders in de twintigste eeuw. Het pakket bevat onder meer informatie over de bestelwijze van beide gedenkboeken en een voorbeeld van de omslagontwerpen. 'Het coöperatieve alternatief' is een omvangrijk wetenschappelijk getint boek dat fraai is vormgege ven en voorzien van veel illustra ties. In het gedenkboek, zoals het in de wandelgangen wordt ge noemd, is de periode vanaf 1948 en met name de afgelopen 25 jaar wetenschappelijk onder de loep genomen. Daarbij is voortgebor duurd op eerder verschenen gedenk boeken. Het boek is geschreven door historici van de Rijksuni versiteit Utrecht. De officiële pre sentatie van het eerste exemplaar heeft plaats tijdens de Algemene Vergadering van 11 juni 1998. 'Lage landen, hoge sprongen' is een boek over Nederlands wel en wee in de twintigste eeuw, een eeuw die samenvalt met het ontstaan en de groei van de Rabobank. Herman Vuijsje en Jos van der Lans hebben dit wetenschappelijk verantwoor de, maar vlot leesbare en rijk geïl lustreerde boek geschreven. Henny de Werker van Corporate Communicatie heeft sinds april 1995 het boekenproject vanuit Rabobank Nederland begeleid. Hij vertelt dat de boeken zich rich ten op verschillende doelgroepen. Het wetenschappelijke gedenk boek richt zich meer op bestuur ders en managers in de organisa tie. Het geschenkboek is speciaal geschreven voor de veel bredere groep medewerkers, oud-mede- werkers en relaties. De Werker: "We wilden vanaf het begin niet alleen maar komen met een wetenschappelijke publi catie over de geschiedenis van de Rabobank. Dat spreekt niet alle medewerkers aan. Die ervaring hebben we opgedaan met het jubi leumboek in 1973. Daarom wil den we ook een rijk geïllustreerd en lekker leesbaar boek maken over Nederland in de twintigste eeuw." Voor elke medewerker van de Rabobank is één van de boeken gratis. Het andere boek kan voor 25,- worden bijbesteld. Deze doorbelastingsprijs geldt ook wanneer exemplaren voor relaties worden besteld. Er verschijnt ook een Engelstalig boek over de geschiedenis van de Rabobank, bestemd voor de mede werkers en relaties van Rabobank Financieel Advies Rabo BeleggingsAdvies heeft een informatiefolder in de maak die ban ken aan hun beleggende klanten kunnen geven. De folder brengt de beleggingsdienstverlening van de Rabobank onder de aandacht. "De fol der onderstreept dat de Rabobank een deskundige, actieve, maar ook innovatieve bank voor beleggers is", zegt Karina Oosterling van Rabo BeleggingsAdvies. De beleggingsdienstverlening van de Rabobank ontwikkelt zich steeds verder. Zo kunnen beleggers bij de Rabobank, als eersten in Neder land, aandelen en obligaties direct te kopen of verkopen via de Beleg gingssite op Internet. Met de Rabo Alert hebben zij altijd en overal actuele koers- en beursinformatie bij de hand. Orders kunnen worden doorgegeven via de Rabo Orderlijn en de stemming op de beurs plus adviezen over aankoop en verkoop kunnen zij opvragen bij de Rabo bank Beleggingslijn. Voor een per soonlijk advies kunnen ze terecht bij de adviseur van de lokale bank. Een dezer dagen ontvangen de banken informatie over hoe en wanneer ze de informatiefolder kunnen bestellen en over hoe ze kunnen inschrijven op een centrale mailing aan klanten. Rabo BeleggingsAdvies (010) 224 14 14 International en de buitenlandse relaties van lokale banken. De Rabokrant zal over de wijze van bestellen van deze uitgave later apart berichten. Het november nummer van RaboMagazine dat volgende week verschijnt, besteedt uitgebreid aandacht aan onder meer 'Lage landen, hoge sprongen' en de auteurs van de beide boeken Rabobank 100 jaar C (030) 216 47 83 Een historische terugblik. Harmen Siezen interviewt op 18 september 1970 de bestuursvoorzitters Verhagen (l) en Mertens over de voorge nomen fusie tussen de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank. Relatiebeheer Bedrijven Advies Banken ontvingen begin deze week een doos van Bedrijven Advies met de titel 'lokaal marktbewerkings plan'. Op pagina 3 van deze krant uitgebreide informatie en achtergronden over de inhoud van deze doos, waar mee het segment banken wil ondersteunen met het maken van een lokaal plan voor 1998. Transport en Logistiek Nederland, het Bedrijfschap Horeca en het Nederlands Verbond van de Groothandel hebben de Rabobank inge schakeld bij de op handen zijnde introductie van de euro. Het gaat om een exclusieve samenwerking. De Rabobank levert expertise in de vorm van deskundigen, die een lezing geven voor leden van de branche organisaties, en aangepaste hulpmiddelen als de EuroVerkenner. Met de samenwerking willen de brancheorganisaties hun leden op tijd informeren over de gevol gen van de euro en hun de kans bieden tijdig maatregelen te treffen. Daarbij speelt, naast de voorlich tingsactiviteiten van de eurocon- sultants, ook de EuroVerkenner een belangrijke rol. Deze wordt aangepast aan de specifieke vraagstukken in de verschillende sectoren. Het europrojectbureau wil met de samenwerking - waar over uitgebreid wordt geschreven in de vakbladen van de branche organisaties - de Rabobank hoog op de agenda plaatsen van de leden van de brancheorganisaties en van de organisaties zelf. Het europrojectbureau is in gesprek met verschillende andere branches voor verregaande samenwerking. Euro Infodesk (030)216 40 00 Een mega-wervingscampagne voor het zestigjarige Foster Parents Plan (FPP) beheerst dit weekend de uitzendingen van RTL 4. De Rabobank, sinds jaren betrokken bij Foster Parents Plan en vanaf 1995 partner, werkt op verschillende manieren mee. Zo zijn er rollen voor een Rabobank 'ergens op het Gro ninger land', de Rabobank prof wielerploeg en de nieuwe door de bank ondersteunde televisiecom mercial rond Boni, een meisje van anderhalf uit een dorpje in Guatemala. Het wervingsfilmpje gaat dit weekend alles bij elkaar twaalf maal de lucht in. In 'Sterren voor kinderen 1997' rijdt Robert ten Brink zaterdag avond met zijn liefdescaravan en een stapeltje videobrieven naar de ouders van FPP-kinderen. Rond 21.00 uur doet hij daarbij een Rabobank aan waarvan de per- soneelvereniging een FPP-kindje adopteerde. Het programma wordt verder opgeluisterd door bekendheden als Mies Bouw man, Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Mathilde Santing die 'Beautiful people' uit de Inter poliscommercial zingt. Internatio nale kindersterren strijden tus sendoor met bijzondere acts om de 'FPP Childeren Award 1997'. Zondagochtend en -middag, in een extra lange aflevering van Koffietijd!, toert Ten Brink weer rond met videobrieven. Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij doen verslag van hun reizen naar respectievelijk Bangladesh en Guinee waar het FPP ook actief is. Daarnaast ontvangen zij gas ten die zeer betrokken zijn bij het FPP-werk. Kijkers die een FPP-kind willen adopteren, kunnen bellen met een telefoonpanel waarin zater- o- o Boni uit San Pedro Del Cerro in Guatemala staat symbool voor alle kinderen van het FPP. dag ook renners van de Rabobank profwielerploeg zit ten. De rouleurs en hun ploeglei ders hebben beloofd voor 'een paar aardige verrassingen' rich ting het FPP te zorgen. RTL 4, zaterdag 20.00 - 22.30 uur 'Sterren voor kinderen 1997', zondag 11.00 - 16.OS uur 'Koffietijd!'.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1