Rabobank wil leidende positie in toerisme en recreatie behouden Reclamezuil helpt banken aan de weg te timmeren Rondleidingen in stal van de toekomst Flex zorgt voor krachten die aan een 'half woord genoeg hebben' Robeco: wij zijn niet betrokken bij beursfraude Eerste bijeenkomst Netwerk Innovatie Recreatie en Toerisme Uitnodigingsbrief voor VIV in Rabolnfobonk Relatiebeheer "Combinatie van plattelandsontwikkeling en vrijetijdsbesteding vereist een enorme kwaliteitsslag. Om die te kunnen maken, moet de branche samenwerken en is een netwerk van lokale banken nodig", schreef deze krant op 2 september. Bijna veertig banken reageerden op de oproep van Bouwe Taverne van Strategisch Duurzame Ontwikkelingen tot het oprichten van het netwerk. De eerste bijeenkomst is op 20 november in het Utrechtse hoofdkan toor van de Rabobank. In de markt voor toerisme en recreatie is de Rabobank nog steeds de belangrijkste financier. De bank heeft een aandeel van 50%. Het is echter de vraag of dit zo zal blijven. Momenteel loopt de concurrent zich het vuur uit de sloffen om voet aan de grond te krijgen in de vrijetijds- branche, volgens Taverne. Met het netwerk wil hij deze ontwik keling pareren, maar ook kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van recreatie en vrijetijd. Veel banken richten zich momenteel op verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de lokale leefomgeving. Management 'De flexibiliteit van tijdelijk, de betrokkenheid van vast'. Zo pre senteert Bureau Flex zich aan managers van Rabobank Nederland. Door pieken en dalen in het werkaanbod, vakantie, ziekte, zwanger - schaps- en ouderschapsverlof hebben zij dikwijls behoefte aan direct inzetbare uitzendmedewerkers. "Flex zorgt voor gemotiveerde men sen die de organisatie kennen en aan een half woord genoeg heb ben", vertelt Dorrith Zijdeveld van P&O Consult. Inmiddels zijn er al meer dan tweehonderdtwintig flexwerkers aan de slag. In bureau Flex werken Adecco Personeelsdiensten, Start Uit zendbureau en Rabobank Neder land samen, waarbij de eerste twee de uitzendtechnische en per- soneelsorganisatorische zaken voor hun rekening nemen. Flex is een uitzend- en detacheringsbu reau dat flexibel personeel levert voor afdelingen binnen het Aandachtsgebied Aangesloten Banken en voor stafgroepen en diensten. "Tijdelijk, maar zo nodig ook langdurig", zegt Zijdeveld. "De mensen zijn goed opgeleid, vaak al ingewerkt en vertrouwd met de organisatiecultuur. Ze kunnen onmiddellijk aan de slag." Bureau Flex werft en selecteert de medewerkers doelgericht. Zodra het met de manager het functieprofiel heeft opgesteld, begint de werving. Dat gebeurt door intakegesprekken en het natrekken van diploma's, antece denten, cijferlijsten, referenties en getuigschriften. Het bureau bereidt geschikte kandidaten ver volgens zorgvuldig voor op het werken bij Rabobank Neder land. Flex begeleidt ze aanslui tend tijdens de plaatsing binnen een afdeling. In Eindhoven werken nu een kleine negentig flexkrachten. Onder meer bij Cliënten Advies, de RabobankAcademie, de sala risadministratie, het Service centrum Hypotheken, de Arbo- Dienst en Cards en Chartale betaaldiensten. Zij bekleden functies als secretaresse, cursus medewerker, (commercieel) ad ministratief medewerker en pro jectmedewerker. In Utrecht zijn bijna honderdveertig flexwerkers aan de slag. Zij werken in hoofd zaak bij het OBB, OBV en bij stafgroepen en diensten in secre tariële en administratieve func ties, zowel op mbo- als hbo- niveau. Binnenkort komt er een 'Flexpool' met externe, ervaren secretaresses en managementas- sistentes. Zijdeveld: "Zij hebben hun vakbekwaamheid binnen de organisatie bewezen en zijn vrij wel exclusief beschikbaar voor functies bij de bank." Bureau Flex hanteert aanmerkelijk lagere tarieven dan gebruikelijk in de branche. "Behalve direct inzetba re mensen bezorgen we managers dus ook flinke besparingen op hun externe personeelskosten", besluit Zijdeveld. De intercedentes van Flex wer ken vanuit de kantoren van Rabobank Nederland in Eind hoven (EO b 03) en Utrecht (UHG 394). Zij zijn op werkda gen van 08.00 tot 18.00 uur te bereiken. Bureau Flex 7 (040)217 55 60 C (030) 216 60 80 Daar kan de recreatiesector prima bij aanhaken, meent Taverne. "Vooral omdat de con sument steeds hoger eisen stelt aan zijn vrijetijdsbesteding." Het netwerk dat Taverne in gedachten heeft gaat over de segmenten heen. Er zijn dan ook diverse deskundigen uit de hele organisatie en van buiten bij betrokken. Tijdens de eerste bij eenkomst zal onder meer Frank Go, hoogleraar Toerisme Management aan de Erasmus Universiteit, een inleiding hou den over de plaats van toerisme in de lokale en regionale econo mie en cultuur. Andere onder werpen die aan de orde komen zijn praktijkervaringen met innovaties in de vrijetijdssector en de meerwaarde van een net werk. Banken die aan het net werk willen deelnemen, kunnen zich alsnog telefonisch opgeven bij Taverne. Groen Management Strategisch Duurzame Ontwikkelingen 7 0307216 13 49 "Lokale banken hebben meer dan voorheen te maken met de con currentie van andere aanbieders. Het is dus zaak aan de weg te tim meren, de reclamezuil is daarbij een goed hulpmiddel." Dat zegt Fried van Aken van Communicatie 3D Materialen over de in het oog springende Rabobankzuil. Van de zuil zijn inmiddels enkele tientallen exemplaren geplaatst. Hij is er in diverse formaten en uitvoeringen, zowel met als zonder tijd- en temperatuuraanduiding. Van Aken: "Binnen de uniformiteit van de huisstijl kan de bank de zuil dus zelf lokaal aankleden. Door de toegepaste neonver lichting kan de zuil ook 's avonds en 's nachts de aan dacht van voorbijgangers trek ken. Nu het weer vroeg donker begint te worden, is dat een interessante optie." Banken die geïnteresseerd zijn in de zuil, kunnen voor een persoonlijk advies terecht bij Van Aken. De reclamezuil wordt ook opgenomen in de catalogus Communicatie 3D Materialen, die uiterlijk begin volgend jaar voor het eerst verschijnt. Communicatie 3D Materialen 7 (040) 217 63 14 De reclamezuil trekt door de neon verlichting vooral bij schemering en donker de aandacht. Financieel Advies De Robeco Groep is op geen enkele wijze betrokken bij de mogelijke fraude op de Amsterdamse beurs. De vermo gensbeheerder van de Rabo bank wijst in een officieel pers bulletin alle verantwoordelijk heid voor laakbare handelin gen van de hand. De naam van de Robeco Groep viel gisteren voor het eerst in het beursschandaal. Justitie blijkt anderhalve week geleden huiszoeking te hebben verricht bij de directeur van het Engelse effectenkantoor Financial Trading öcConsultancy (FTC). Robeco heeft een belang van 20 procent in de Antilliaanse moe dermaatschappij van FTC. Robeco laat weten dat het minderheidsbelang in handen was van de Robeco Effec- tenbank (REB). Al eind 1995 is aan de directie van de REB opdracht gegeven om een koper te zoeken voor dit belang. In afwachting daarvan is het minderheidsbelang niet mee gegaan toen de REB eind 1996 overging naar de Rabobank, maar binnen de Robeco Groep gebleven. De verkoop is tot nog toe niet gelukt. Robeco meldt voorts dat de beleggingsgroep geen codereke ningen accepteert, zoals in de landelijke pers wordt gesugge reerd. Wel werkt Robeco ten behoeve van de institutionele relaties met codenamen in de communicatie naar brokers toe omdat deze relaties van Robeco vertrouwelijkheid wensen. "Bij particuliere klanten is dit in het geheel niet aan de orde", aldus het bulletin. Rabo BeleggingsAdvies f (010) 224 14 24 Relatiebeheer Bedrijven Advies Lokale banken kunnen relaties met een varkenshouderijbedrijf uitnodigen voor een rondleiding in de stal van de toekomst. Deze futuristische stal is te zien tijdens de Vakbeurs Intensieve Veehou derij (VIV) die wordt gehouden van 18 tot en met 21 november. De rondleidingen, die een half uur duren en worden gegeven door een deskundige van de Dienst Landbouw Voorlichting, bieden plaats aan maximaal 25 deelnemers. Per bank is één rond leiding mogelijk. Banken die hun relaties deze stal willen laten zien, kunnen zich telefonisch aanmel den bij het segment Relatiebeheer onder vermelding van voorkeurs datum en tijdstip. Overigens kunnen klanten ook op eigen houtje de stal verken nen. Het segment stelt de banken zo snel mogelijk op de hoogte van de dag en het tijdstip dat zij en hun klanten worden ver wacht. Vóór de rondleiding kun nen klanten zich verzamelen bij de stand van de Rabobank. Om hen te attenderen op de Vakbeurs Intensieve Veehouderij en hun een relatiekaart aan te bieden, staat in de Rabolnfobank een aanbiedingsbrief. Voor varkens houders bevat deze een aparte alinea, waarin ze vast worden geattendeerd op de stal van de toekomst. Relatiebeheer C (040)217 77 00

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2