o6 ii Invoering van Alles in één Polis verloopt voorspoedig Spelregels voor gebruik '100 jaar' in Rabolnfobank Informatiebijeenkomst Executive MBA-opleiding Rabobank Groenstatus Rabobank definitief veiliggesteld 19 9 7 Vandaag uitreiking 500.000ste polis in Drachten De 500.000-ste Alles in één Polis c~100jaar-> EEUW00 Derde editie Treasury Nieuwsbrief verschenen TREA 97 Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 386 Week 45 Donderdag 6 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Cliënten Advies' De overgang van particuliere schadeverzekeringen naar de Alles in één Polis ligt op schema. Vandaag is bij Rabobank Drachten de uitreiking van de 500.000ste polis. Daarmee zijn 350 banken overgegaan. "Wij zijn trots op deze mijlpaal", aldus Tiny Coppens van Interpolis. Vttterpolis Nu 350 banken, eind dit jaar 400 banken en in mei volgend jaar sluit de conversieperiode met de 475ste bank. Met in totaal 750.000 Alles in één Polissen. "Het gaat goed", constateert Coppens. "We merken dat aan het aantal telefoontjes dat de helpdesk krijgt. Vóór de zomer waren dat er dagelijks 3.500, nu ligt dat aantal op 2.000." Volgens Coppens is er een aan tal redenen voor de vragenreduc- tie. "De banken zijn er goed van doordrongen dat ze de invoering van de Alles in één Polis goed moeten voorbereiden. Ze beste den meer aandacht aan opleidin gen en zorgen voor een vraag baak binnen de bank." Ook Interpolis heeft inmiddels op zo'n tien punten actie ondernomen. Zo zijn onder meer systemen aangepast en versneld. Commercieel gezien is Coppens niet ontevreden. "Onze doelstel ling was zonder polisverlies over te gaan op de Alles in één Polis. Daar komen we dichtbij in de buurt. Zeker als je de klanten meetelt die nu verzekeringen elders hebben lopen, maar gezegd hebben aan het einde van de looptijd bij te sluiten op de Alles in één Polis Klanten slui ten ook al spontaan nieuwe ver zekeringen af. "Ze begrijpen heel goed dat meer verzekeringen meer korting betekenen." Per lokale bank verschillen de resultaten sterk. Er zijn banken waar het aantal posten groeide, maar ook banken waar dit daal de. Coppens: "Met name in Brabant en Limburg, waar de concurrentie fel is, zijn klanten die bij ons maar één verze kering hadden, weg gegaan. Maar die waren aan het eind van de oorspronke lijke looptijd waar schijnlijk toch wel vertrokken." Coppens ziet een rooskleurige toe komst voor de Alles in één Polis "Bin nen het totale klan tenbestand van de Rabobank kunnen we een gigantische verdiepingsslag maken." Cross- selling is daarbij volgens Coppens het sleutelwoord. "Bijvoorbeeld met de doorlopende reisverzeke ring in het Rabo Totaalpakket en de woonhuisverzekering bij het afsluiten van een hypotheek." Klanten die eenmaal een Alles in één Polis hehben, sluiten mak kelijker bij, aldus Coppens. "Je verkoopt tenslotte korting." Banken kunnen bestaande verze keringsklanten benaderen met de acties uit de Actiebibliotheek. "Het systeem Target helpt bij het bepalen van de positie van de bank in de markt. Op basis daar van kan de bank zijn prioriteiten stellen in de marktbewerking." Interpolis 7 (013)462 12 00 Vandaag wordt de 500.000ste Alles in één Polis uitgereikt. "Wij zijn trots op deze mijlpaal. Speciaal met het oog op het jubileumjaar is de toevoeging '100 jaar' aan het Rabobank woordmerk ontwikkeld. Dit bijzondere woordmcrk kan in 1998 worden ingezet, maar niet in alle geval len. Vanaf maandag staan er in de Rabolnfobank voorbeelden en richtlijnen voor het gebruik van het woordmcrk met de toevoe ging '100 jaar'. De diskette met het woordmerk en '100 jaar' die uitsluitend geschikt is voor Apple Macintosh, kan worden besteld bij het Servicebureau Communicatie. Zo is het niet de bedoeling dat '100 jaar' standaard zal wor den toegevoegd aan het woord merk Rabobank. Het gebruik van de toevoeging is vooral bedoeld voor uitingen die heb ben te maken met het eeuw feest. Het kan in 1998 worden ingezet in communicatie-uitin gen met een tijdelijk karakter zoals kalenders, agenda's en materialen voor de aankleding van een '100 jaar-evenement' en op externe communicatie uitingen in het kader van 100 jaar, zoals uitnodigingen en advertenties. Ook worden enkele gevallen genoemd waar bij de toevoeging aan het woordmerk niet wordt ge bruikt volgend jaar. Deze en andere spelregels voor het kleurgebruik en het toevoegen van '100 jaar', 'Samenspel' of 'Toekomst door Samenspel' zijn vanaf maandag te vinden in het dossier EeuwOO in de Rabolnfobank onder het kopje Huisstijl 100 jaar Rabobank. Servicebureau Communicatie f (040) 217 68 68 Precies twee jaar na het uitgeven van de eerste groencertificaten is de Rabobank erin geslaagd ruim 70% van het belegde vermogen van 435 miljoen gulden te investeren in groene financieringen. Hiermee is de groenstatus van de bank veiliggesteld, zij het op het nippertje. "Het barst van de groene projecten." Management De informatiebijeenkomst voor de tweejarige Executive MBA- opleiding die vanaf januari bij de Rotterdam School of Management wordt gegeven, is woensdag 12 november bij Rabobank Nederland in Utrecht. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en duurt tot 18.30 uur. Aanmelden kan nog met het for mulier in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, trefnummer 734406a. RabobankAcademie C (030) 216 14 48 Een race om de klok: daar kwam het verstrekken van groe ne financieringen het afgelopen jaar op neer. "De concurrentie is moordend", zegt directeur Bart Jan Krouwel van Groen Management over de welgevulde oorlogskas en agressieve ver koopmethoden waarmee met name ING ten strijde trekt tegen de groenfinanciering van de Rabobank, maar ook tegen die van ABN AMRO en de Triodosbank, de andere grote spelers op het gebied van het 'groene' geld. Bovendien moest de Rabobank vóór eind oktober dit jaar 70% van het in het Groenrente Fund belegde vermo gen investeren in door de over heid goedgekeurde groenprojec ten, wilde ze haar groenstatus niet verliezen. Inmiddels is de bank koploper als het gaat om het aantal projec ten dat groen is gefinancierd, ondanks het wel heel aarzelende begin. In de eerste zes maanden van het bestaan van de groene financiering werden slechts 22 projecten gefinancierd, nu zijn dat er meer dan 250 met een gemiddelde omvang van 1,25 miljoen gulden per post. De bank nam daarmee 60% van alle groe ne financieringen in Nederland voor haar rekening. Weliswaar met aanzienlijk kleiner bedragen dan ABN AMRO, die meestal zo'n dertig miljoen gulden per post investeert, maar op veel gro tere schaal én in alle categorieën die de overheid als 'groen' heeft bestempeld. De projecten variëren van windmolens tot biologische land bouw, natuurparken, landgoede ren, agrificatie, duurzame ener giewinning en duurzaam bouwen. Volgens Krouwel heeft vooral de samenwerking met op duurzame ontwikkeling gerichte instanties bijgedragen aan de sterk gegroeide afzet van de groe ne lening. Ook de lokale banken hebben een belangrijke bijdrage geleverd, zegt hij. "Het barst van de groene projecten." Toch vindt Krouwel het nog te vroeg om de champagnekurken te laten knal len. Want van de vijfhonderd banken hebben er nu ruim honderd groene financieringen verstrekt, "dat moeten er veel meer worden." Groen Management 7 (030) 216 48 02 Relatiebeheer De derde editie van de Treasury Nieuwsbrief is uit. Vanaf maandag is deze te vin den in de Rabolnfobank, dos sier Trea97. Financiële Markten <T (0 3 07 2 1 6 9 8 9 0

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1