Kritiek werknemersdelegatie CAAR op pc-privéproject Vrijwilligers welkom bij prijsuitreiking het Nationale Compliment Lokale reclameproef voor Alles in één Polis Nieuwsbrief Getronics CAAR 00 Rabobank Beverwijk doet algemene oproep Rabobank schenkt schilderij aan jubilerende accountants Cliënten Advies Vanuit de werknemersdelegatie van de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorganisatie (CAAR) is kritiek geuit op de nieuwe financieringsregeling van het pc-privéproject van de HOCOM. De delegatie heeft met name moeite met het besluit om de computerapparatuur te financieren uit de dertiende maand in plaats van in 24 maandelijkse termijnen. Tijdens de vergadering van 22 oktober stelde de regiocommissie Oost-Nederland het pc-privé pro ject moeilijk te kunnen beschou wen als een cadeau aan de mede werkers in het kader van het 100-jarig bestaan. Zij meent juist dat het project een verlaging van de bruto salariskosten veroorzaakt en hierdoor een besparing zal ople veren voor de Rabobankorgani satie. Ze vindt de nieuwe financie ringsregeling met de dertiende maand niet acceptabel, net zo min als de oplossing om medewerkers een blanco krediet te laten opne men. Ook vanuit andere regio commissies bestond er kritiek op de gang van zaken rond het pc- privéproject. Besloten werd de klachten te bundelen en door te lei den naar de afdeling Arbeidszaken. Jaarlijks wordt in verschillende landen de Internationale Vrijwilligers Dag gevierd. In Nederland gebeurt dat op 7 december op het hoofd kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht. Daar worden de regionale prijzen van het Nationale Compliment, de Nederlandse vrijwilligersprijs, uitgereikt. Rabobankmedewerkers, die actief zijn als vrijwilliger en banken die betrokken (willen) zijn bij het lokale vrijwilligerswerk, zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Er zijn 797 inzendingen van vrijwilligersprojecten binnenge komen - tegen 200 vorig jaar - die meedingen naar de prijzen. De bemoeienis van de Rabobank met de vrijwilligers lijkt z'n vruchten dus al af te werpen. Op 7 december worden vijf regiona le Nationale Complimenten van Bedrijven Advies Get Informeel is de naam van een nieuwe nieuwsbrief van Getronics, die bestemd is voor medewerkers van lokale ban ken die zich bezighouden met de afzet van betaalautomaten. Iedere commercieel manager Bedrijven Advies ontvangt deze week nog drie gratis exemplaren van de eerste edi tie. Hierin achtergronden over onder meer ISDN, eigenaars wisselingen, het jaar 2000 en de rubriek vraag en antwoord. Getronics streeft ernaar maan delijks een nieuwe brief naar de lokale banken te versturen. Het aantal exemplaren kan niet worden gewijzigd. Bedrijven Advies 7 T04Ö) 217 70 04 elk 5.000,- uitgereikt. Daar zit een heel traject achter. Per regio werd een eerste selectie gemaakt tot er twintig projecten overbleven. Deze worden door mensen van de Rabobank en de NOV (Neder landse Organisaties Vrijwilligers werk) bezocht. Van elk bezoek wordt een rapport gemaakt, dat vervolgens aan een regionale jury wordt voorgelegd. Die komen tot drie nominaties. De bij de vijftien uiteindelijk ge nomineerde projecten betrokken vrijwilligers worden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 7 decem ber. Daarnaast is er plaats voor nog zo'n vierhonderd vrijwilli gers. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Wim Meijer, voorzit ter Raad van Beheer Rabobank Nederland, spreekt het welkomst woord. Daarna volgt onder lei ding van dagvoorzitter Pieter Jan Hagens een debat a la Lagerhuis met kopstukken uit de fondsen wereld, vrijwilligerswerk, bedrijfs leven en politiek. Eén van de aan wezigen is staatssecretaris Terpstra. Na de nieuwe promotiefilm 'Met de complimenten voor het Vrijwil ligerswerk' volgt de prijsuitrei king. Tot besluit is er een receptie. Aanmelden kan tot 21 november telefonisch bij het secretariaat 100 jaar. Wie het eerst komt... Secretariaat 100 jaar 7 (030) 21T3910 Overigens laat de HOCOM in haar jongste Nieuwsbrief weten dat het met het aantal spijtoptan ten wel meevalt. Het blad meldt dat er naar aanleiding van de nieu we regeling slechts een klein aantal afmeldingen is binnengekomen. "Het aantal nieuwe aanmeldingen heeft de afmeldingen ruim over troffen, waaruit mag blijken dat de overgrote meerderheid de wijzi ging wel op prijs stelt c.q deze aan vaardbaar vindt." Andere onderwerpen die tijdens de CAAR-vergadering ter sprake kwamen waren onder meer het personeelsarrangement schadever zekeringen en 'employabiiity'Het verslag van de vergadering is maandag te vinden in dossier CAAR00 van de rubriek Rabokrant in de Rabolnfobank. Nog steeds zijn er lokale Rabobanken die niet, zoals gevraagd in de Rabokrant van vrij dag 31 oktober, het voorgedrukte stortingsformulier gebruiken dat speciaal is gemaakt voor de lande lijke collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting. Dat leidt de Rabobank Beverwijk af uit tele foontjes die het van de stichting krijgt. De bank Beverwijk doet daarom een dringend verzoek aan banken om dit voorgedrukte stor tingsformulier van de collectanten aan te nemen en de instructies op te volgen. Op het formulier staat ook het rekeningnummer van de Brandwondenstichting: 70 70 70 643. Op dit nummer kan recht streeks worden gestort. Rabobank Beverwijk C (0251) 27 91 00 Promobike, brochures, promotieteam... Rabobank Oldenzaal- Weerselo voert een intensieve campagne om Alles in één Polis bekend heid te geven. 'Productbekendheid naast imagebuilding, in combinatie met loka le bekendheid.' Een cryptische omschrijving van het doel van de reclamecampagne van Rabobank Oldenzaal-Weersclo om de Alles in één Polis van Interpolis grootschalig te promoten. Voor deze cam pagne, die deze week wordt afgerond, fungeert de bank als proef- bank. Als de proef slaagt wordt het reclamemateriaal in 1998 ook aan andere banken aangeboden. "Wij willen aandacht vragen voor het verzekeren bij de bank", zegt Gerard Berends, manager Commerciële Ondersteuning. Rabobank Oldenzaal-Weerselo is begin september overgegaan naar de Alles in één Polis en om de invoering stevig aan te pakken, zocht Berends contact met Inter polis. "Een goed begin is immers het halve werk", dacht hij. Zijn voorstellen hebben geleid tot een gezamenlijke aanpak. Uit de door de bank en de ver zekeraar bedachte actieplannen is een campagne ontstaan die in twee delen uiteenvalt. De algeme ne campagne loopt van septem ber tot en met deze week. In deze periode maakt de bank gebruik van bekende middelen als direct mailing om de overgang bekend te maken en bankhalcommunica- tie. Verder voert zij een actiever advertentiebeleid. In oktober is de campagne intensiever aange pakt door reclameuitingen op abri's en door op twee zaterdagen een 'promobike' rond te laten rij den in het winkelcentrum van Oldenzaal. Een promotieteam, bestaande uit vier medewerkers van de bank, vergezelde deze fiets met reclame. Volgens Berends heeft het publiek hier positief op gereageerd. Er wordt twee keer gemeten wat het effect van de campagne is, namelijk vóór de intensieve aanpak en na afloop van de cam pagne. Berends: "Het product loopt goed, want bij het eerste meetmoment hadden wij al 371 nieuwe verzekeringen afgesloten. Mensen lopen zelfs spontaan het kantoor binnen om te vragen naar de polis." Hij voegt daaraan toe dat het ook belangrijk is dat de medewerkers enthousiast op de campagne hebben gereageerd. Niet alleen de klanten worden geïnformeerd, de campagne is ook een ondersteuning van de taak van de cliëntadviseur. "Zo is de campagne goed voor de sfeer, lokale bekendheid en natuurlijk de verkoop", aldus Berends. Interpolis C (013) 462 28 07 Financieel Advies De drie kinderen op het schilderij van kunstenaar Koen Vermeule symboliseren de samenwerking tussen bank, klant en accountant. De Rabobank schonk het doek afgelopen vrijdag aan de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA), die vol gend jaar 50 jaar bestaat. De overhandiging door segmentmanager Financieel Advies Roy van Diem had plaats tijdens het jaarcongres van de NOvAA in Zwolle. Met de schenking wil de Rabobank onderstrepen dat accountants belangrijk zijn in de financiële advisering. "Hun advies als vertrouwenspersoon van ondernemers geeft vaak de doorslag bij de keuze voor een bank. Een goede relatie van de bank met een accountant is alleen al om die reden belangrijk. Maar een goede relatie kan er ook voor zorgen dat vooraf met een accountant overleg plaats heeft over een advies. Omdat een advies veelal ook fiscale kanten heeft, is dat vaak beter dan ach teraf. Veel banken werken al zo, maar binnen de segmenten Financieel Advies gebeurt dat niet overal voldoende", zegt Van Diem. Het kunstwerk komt ook als foto in de speciale kalender van de NOvAA die voor het.jubi- leumjaar 1998 wordt gemaakt. De kalender gaat naar relaties van de NOvAA. Tijdens het jubileumfeest in het najaar van 1998 zal het kunst werk van de Rabobank samen met de elf kunstwerken die ande re banken en organisaties hebben geschonken, worden geveild. De opbrengst van die veiling gaat naar een goed doel.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2