Themabijeenkomsten bieden steun bij opstarten Samenspel-activiteiten Rabobank Rabobank weer prominent in Agro-Praktica Agenda '98 Eeuw1» -lOOjaar— Formulieren Service Centrum Hypotheken en Rabohypotheekbank aangepast Geregistreerd partnerschap nieuwe wettelijk geregelde samenlevingsvorm Nieuwe versie GFB met actuele tarieven Colofon Jongeren, vrijwilligers, agrariërs en senioren blijken aansprekende doelgroepen voor Samenspel-activiteiten. Het Samenspel Ondersteunings Team 100 jaar Rabobank organiseert daarom the mabijeenkomsten voor medewerkers van lokale banken die zich bezighouden met of zich willen oriënteren op Samenspel met deze groepen. De eerste twee bijeenkomsten gaan over jongeren en vinden eind november plaats. Andere themabijeenkomsten zijn gepland voor december en januari. beeld van. Er worden ook nieuwe aanhaakmogelijkheden gepresen teerd voor banken die met jonge ren willen werken. De themabij eenkomst biedt ideeën en handvatten en de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Door de vele mogelijkheden kun nen banken zelf kiezen welke aanpak het best bij hen past. Vanuit het Samenspel Ondersteu- De themabijeenkomsten heb ben tot doel banken te informe ren over een bepaald thema dat zij kunnen oppakken als Samen spel-activiteit. Op de bijeenkomst over jongeren presenteren enkele banken hun ervaringen met onder meer Orakel Spektakel. Bij Orakel Spektakel gaan jongeren een dialoog aan met de Rabo bank en met de gemeente. De Rabobanken Steenbergen en Didam hebben al met succes een Orakel Spektakel gehouden. Hun ervaring is dat het jongeren- netwerk waardevol is voor de bank. Ook andere initiatieven van banken die een samenspel met jongeren hebben opgezet zul len tijdens de bijeenkomsten de revue passeren. Het faciliteren van een beachclub door Rabo bank Helmond is hier een voor- nings Team kan ondersteuning worden gegeven bij onder meer het aanhoren van jongeren- netwerken. Er zijn twee themabijeenkom sten over jongeren gepland, de eerste op dinsdag 25 november van 14.30 - 17.00 uur in Utrecht, de tweede op vrijdag 28 novem ber van 14.30 - 17.00 uur in Eindhoven. U kunt zich aanmel den voor één van de bijeenkom sten bij Danielle Driessen, UC B 547. Fax: 030 -216 3513. Vanaf maandag 3 november zit een aanmeldingsformulier in de Rabolnfobank in Dossier EEUW00, onder Hulpmiddelen Lokale Banken. Rabobank 100 jaar f (030) 216 4426 In deze rubriek worden belang rijke benoemingen, jubilea en overlijdensberichten opgenomen. Mededelingen kunt u sturen naar de redactie. Benoemingen Per 15 oktober 1997 is me vrouw Dominique A.G. Bech- Smit benoemd tot statutair direc teur van Rabo Securities. Zij wordt verantwoordelijk voor de activiteiten van de bank op het gebied van aandelenemissies en beurstransacties. Jubilarissen 25 jaar per 1 november A.G.M. Tönis, Rabobank Enschede; G.B.M. Dammers, Rabobank Bergh; A.H. Groener, Rabobank Denekamp Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Helma van Doorn Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Mariëlle Steeneveld Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Bedrijven Advies Relatiebeheer De Rabobankorganisatie heeft opnieuw een prominente plaats ver worven in de Agro-Praktica Agenda. De bijdrage van de organisatie aan de agenda voor 1998 bestaat uit vijf informatieve artikelen, waarvan twee over de euro. Voor de andere drie tekenden de Hagelunie, De Lage Landen en Interpolis. Naast deze artikelen bevat de agenda adressen van nagenoeg alle belangrijke agrarische instel lingen en diensten. Dit maakt hem tot een bijzonder naslagwerk voor agrarische relaties. Banken kun nen de agenda, die in de winkel tegen de vijftig gulden kost, met fikse korting bestellen bij Naber Media in Herkenbosch. Ook kun nen ze een individueel tintje aan de agenda laten geven, waaronder de naam van de relatie in gouddruk. Meer informatie en het bestelfor mulier staan in de Rabolnfobank in het agrarisch dossier AgraOO. Relatiebeheer C (040) 217 77 00 Eigen Huis In verband met de introductie van de SpaarZeker Hypotheek, op 1 november, zijn de formulieren van het Service Centrum Hypotheken en de Rabohypotheekbank aangepast. Lokale banken die samenwerken met het Service Centrum Hypo theken moeten gebruik maken van het vernieuwde opdrachtformu lier. Dit formulier staan vanaf maandag in de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank. Banken die geen beroep doen op de diensten van het Service Centrum Hypo theken en de financiering willen onderbrengen bij de Rabohypo theekbank, dienen daarvoor de herziene declaratie- en mutatiefor mulieren te gebruiken. Beide formulieren zijn vanaf half november op de gebruikelijke wijze te bestellen in Best. De bestelnummers zijn 10340 (decla ratie) en 10373 (mutatie). Bij aan levering van nieuwe financierin gen op declaratiebasis moet, net zoals bij de OpMaat Hypotheek, telefonisch een leningnummer bij de Rabohypotheekbank opge vraagd worden. Het telefoonnum mer hiervoor is (040) 217 72 06. In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vra gen, die betrekking kunnen heb ben op de hele Rabobankorgani satie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnummer (040) 217 71 36. Een medewerker van Rabobank Internationa! vraagt zich af waar om personeelsleden van de Rabobankorganisatie geen losse dagkaarten voor de WK Hockey kunnen kopen tegen een geredu ceerd tarief. Rabobank Interna tional is immers hoofdsponsor. Het beleid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is er op gericht zoveel mogelijk toeschou wers in huis te halen op alle der tien dagen van het WK en niet alleen bij de finales. Hieruit vloeit voort dat er alleen kortingen op passepartouts worden gegeven en niet op de losse dagkaarten. Bovendien is de prijs van een dag kaart zeer redelijk in vergelijking met kaarten voor andere interna tionale sportevenementen. Marketing Rabobank International C (030)216 11 06 Bedrijven Advies Relatiebeheer Handel, industrie en dienstverlening Te koop aangeboden Productie- en handelsbedrijf in kussens/matrassen/dekbedden in Noord-Brabant. Omzet 2 miljoen. Handelsonderneming in bin nen- en buitenzonwering in provincie Groningen. Jaarom zet ƒ460.000,-. Vrijstaand woonhuis met kan toor- of praktijkruimte in Amersfoort. Klein organisatie-adviesbureau zoekt grote partner voor fusie/ overname. Omzetpotentie 2,5 miljoen. Agrarisch Te koop aangeboden Landbouwgrond in Dongen, oppervlakte 5,8 hectare. Moge lijkheid tot stichten glastuin bouwbedrijf. Kl-station in Meer, België. Meer informatie over deze be drijven en de bemiddelende ban ken staat maandag in de Rabo lnfobank. Mededelingen voor deze rubriek uitsluitend schrifte lijk aan de redactie, EO 516. Zoals het er nu uitziet doet per 1 januari 1998 het geregistreerd part nerschap zijn intrede in de wet. Dat betekent dat er dan, naast de bur gerlijke staat 'ongehuwd' en 'gehuwd', 'geregistreerd partner' bijkomt. Als wettelijk geregelde samenle vingsvorm is er op dit moment alleen het huwelijk. Na 1 januari 1998 komt daar het geregistreerd partnerschap bij. Dit krijgt dezelf de status als het huwelijk. Onder bepaalde voorwaarden kan een partnerschap via een ambtenaar van de burgerlijke staat worden geregistreerd. Het grootste ver schil met het huwelijk is, dat het geregistreerd partnerschap moge lijk is voor personen van hetzelfde geslacht. Maar ook personen die om andere reden niet kunnen of willen trouwen, kunnen een gere gistreerd partnerschap aangaan. Net als bij het huwelijk het geval is, is dit echter niet mogelijk voor Bedrijven Advies Op de cd Toepassingen van 3 I oktober staat versie 1.1.1 van Genereren Formulieren Betaal automaat (GFB). In deze nieuwe versie, die 1.1 vervangt, zijn de tarieven opgenomen die Interpay vanaf loktober 1997 hanteert. Banken hoeven dit tarievenover- zicht dus niet meer zelf te kopië ren, maar kunnen het overzicht dat GFB automatisch print aan klanten meegeven. Bedrijven Advies r (040)217 70 04 bepaalde (nauwe) bloedverwan ten, bijvoorbeeld broer en zus. De volgende wettelijke bepalin gen - die nu alleen voor gehuwden gelden - zijn van overeenkomstige toepassing op een geregistreerd partnerschap: de rechten en verplichtingen van echtgenoten de wettelijke gemeenschap van goederen huwelijkse voorwaarden. Dit heeft voor banken bijvoor beeld als belangrijke gevolg dat het toestemmingsvereiste van arti kel 1:88 BW op geregistreerde partners van toepassing is. De bin nen de Rabobankorganisatie ge bruikte akten worden daarop zo nodig aangepast. Op het gebied van het erfrecht verandert voor lopig nog niets. Ook het afstam mingsrecht is niet op een geregis treerd partnerschap van toepas sing. Voor eventuele nakomelingen van geregistreerde partners gelden dus de regels van ongehuwden. Een ander verschil met het huwelijk is dat ontbinding met onderling goedvinden, buiten de rechter om, kan geschieden. Een geregistreerd partnerschap staat een eventueel later huwelijk met de partner niet in de weg. Het partnerschap moet dan wel eerst worden beëindigd. Juridische Zaken A.B. f (040) 217 70 10

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4