Rabobank Accent vergroot wederzijdse betrokkenheid' Bedrijfsbeëindigingen zijn niet te voorkomen Verwerking antwoordkaarten najaarsactie Rabo TotaalPakket Wijffels spreekt op'Dag van het Aandeel' Klantenforum Rabofacet vindt managers banken nog te weinig '2000-bewust' Rabobank Drentse boeren buigen zich over eigen toekomst "Rabobank Accent zetten we in voor onze goede relaties, al dan niet lid", zegt Ben Oude Geerdink, manager Marketing Services bij Rabobank Hengelo. "Het programma is een goed middel om het onderscheid tussen klanten en leden concreet te maken", vindt Leendert Wijnmaalen, directeur bij de bank Vianen-Meerkerk. Het is duidelijk: banken zetten Rabobank Accent verschillend in. "Als de wederzijdse betrokkenheid maar vergroot wordt", is de stelling van programmamanager Paul Zuijdgeest. Rabobank Accent: in de markt gezet als relatieprogramma en onlangs op de Centrale Kring vergadering gepresenteerd als leden(wervings)programma. Zuijdgeest legt nog eens uit waar om het programma voor beide doeleinden inzetbaar is. "Banken die het als relatieprogramma inzetten richten zich op drie com ponenten: extra service en aan dacht, extra activiteiten en perio degebonden financiële voordelen en aanbiedingen. Bij banken die het als leden- en ledenwervings programma in willen zet ten, krijgen de leden boven dien invloed en zeggenschap en de mogelijkheid ledenproducten af te nemen." Zuijdgeest bespeurt op dit moment een sterke tendens naar de inzet als leden(wer- vingsjprogramma. "Banken die het nu inzetten als relatiepro gramma kunnen later ook de ledencomponenten toevoegen." Vianen-Meerkerk is een van die banken. Wijnmaalen: "Met Rabo bank Accent hebben we eindelijk een concreet hulpmiddel om de ledenbetrokkenheid te vergroten. Het lidmaatschap krijgt een toe gevoegde waarde." Via netwerken wil Wijnmaalen leden werven. Ondernemers maar ook particu liere FA-klanten. "Zowel niet-klanten als klanten", voegt Wijnmaalen toe. "Want met Rabo- A C C 6 H t bank Accent kun nen we ook mensen bij de bank betrekken die nor maal gesproken niet zo rap klant willen worden." Wijnmaalen kan zich voorstellen dat er klanten zijn die wél aan Rabobank Accent mee willen doen, maar geen lid wensen te zijn van de bank. Dat moet kunnen, vindt hij. "Je moet daarmee niet te krampachtig omgaan. Belangrijk is dat het programma collectief iets oplevert, dat zorgt immers voor de continuïteit van onze Relatiebeheer Bedrijven Advies "Is er een toekomst voor agrarisch Zuid-Oost Drenthe?", vroegen de Rabobanken De Beek-Dal-Veste en Klenckeland zich af. Drentse boeren vinden van wel. Dat blijkt uit recent onderzoek. Net zo dui delijk werd dat dit niet vanzelf gaat. "Inzet en durf is wat de boer van de toekomst nodig heeft." Desondanks zijn bedrijfsbeëindigin gen niet te voorkomen. omst De plaats van de agrarische sec tor in de maatschappij: iedereen heeft er wat over te zeggen, slechts weinigen weten precies wat er speelt. Agrarisch Nederland dreigt tussen bier en bitterballen te ver worden tot borrelpraat. "Er wordt meer over de sector dan met de sector gesproken", constateert ook Frans Vellema van Rabobank Klenckeland. Deze visie vormde de aanleiding tot een onderzoek onder agrarische relaties op de zuid-oostelijke zand- en veengron- Het Klantenforum AB, bestaan de uit hoofden Bedrijfsvoering, steekt enkele malen per jaar de koppen bij elkaar met het doel de communicatie tussen Rabofacet en haar klanten verder te verbe teren. Ook is het forum een plaats waar deelnemers van elkaar leren en waar wordt gedis cussieerd over actuele ontwikke lingen die de bedrijfsvoering van de bank raken. Afgelopen bijeenkomst stond de problematiek die samenhangt met het jaar 2000 centraal. De den van Drenthe. En die weten zelf heel goed wat eraan schort. Nauwelijks eenderde van de bedrijven heeft een opvolger - een percentage dat overigens lager ligt dan in de rest van Nederland - ter wijl een groeiend aantal boerenbe drijven alleen kan blijven bestaan dankzij het neveninkomen van de vrouw. Ook investeren nogal wat agrarische ondernemers niet meer en raakt de vermogenspositie van een eveneens toenemend aantal bedrijven aangetast. Dit wijst grootste zorgen maken de hoof den Bedrijfsvoering zich over het '2000-bewustzijn' van het mana gement op de lokale banken. "Die laat te wensen over", aldus een deelnemer. Verder denkt het Klantenforum dat niet alle bedrijfsklanten het jaar 2000 ongeschonden zullen halen, ter wijl er wel leningen tot het jaar 2010 worden verstrekt. Volgens de deelnemers kan dat risicovol zijn voor banken met veel IT- gerichte bedrijven in hun klan tenbestand. Agrarisch Drenthe? erop dat het traditionele gezins bedrijf onvoldoende mogelijkheid tot inkomensverwerving biedt. Vellema bestrijdt dit: "Er liggen voldoende kansen, maar dan moe ten de boeren die wel grijpen. Er wordt bijvoorbeeld veel melkquo tum geleast en maar weinig verle ast. Er is dus ruimte voor groei. Daarvoor is overigens wel een goed inzicht in de markt nodig, evenals doelbewuste en planmati ge innovatie." De resultaten van het onderzoek, waaraan ook de Emmense vestiging van de Noordelijke Accountants unie heeft meegewerkt, zijn gepre senteerd tijdens een symposium. Gastspreker Gerrit Braks, oud- minister van Landbouw conclu deerde "dat de wereldsamenleving krakkemikkig is georganiseerd. Iedereen heeft zijn eigen regime." Hij toonde zich bezorgd over het gebrek aan dialoog tussen over heid en sector. Een mening waarin de boeren zich wel konden vinden. Rabobank Accent is onlangs gepresenteerd als relatie- en leden(weruings)programma. In een reeks van zes artikelen legt de Rabokrant het accent op het programma. Vandaag deel 3. coöperatieve banken." In Hengelo zien ze Rabobank Accent als "een prachtig raam werk waaraan we onze lokale ideeën gestructureerd op kunnen hangen", zoals Oude Geerdink het verwoordt. De bank zet het programma primair in voor goede relaties uit de segmenten Financieel Advies, Bedrijven Advies en Relatiebeheer, al dan niet lid van de bank. "De deelne mers aan het programma moeten onze ambassadeurs worden", aldus Oude Geerdink. "Maar het is goed mogelijk dat we klanten die deze functie goed vervullen, in de toekomst het lidmaatschap aanbieden." Rabobank Accent C (040) 217 71 72 De boeren hebben trouwens besloten niet te gaan zitten wach ten tot de overheid eens bij ze komt. Samen met de banken Klenckeland en De Beek-Dal- Veste en de Accountantsunie wil len ze een projectgroep platte landsvernieuwing oprichten en studieclubs in het leven roepen. Verder zijn de banken van plan de boeren te helpen bij het regisseren van hun eigen toekomst door een cursus 'ondernemingsplannen schrijven' te laten ontwikkelen. Rabobank Klenckeland (0591) 37 45 1 1 Cliënten Advies Klanten die een mailing krijgen over het Rabo TotaalPakket, kunnen een antwoordkaart retour neren als ze met voorrang gebeld willen worden voor een adviesge- sprek. Deze antwoordkaart komt - via Antwoordnummer 42 - bin nen bij Rabofacet in Best, waar de kaart via de postcode en het huisnummer wordt ingevoerd in het fullfilmentsysteem. Rabofacet faxt nog dezelfde dag een kopie van de antwoordkaart naar de desbetreffende bank, zodat de bank direct de klant kan bellen om een afspraak te maken. De bank krijgt de dag daarna Financieel Advies De Rabobank is goed verte genwoordigd op de 19e Dag van het Aandeel op vrijdag 7 november in de Amsterdamse RAI. Herman Wijffels, voor zitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, ver zorgt de eerste inleiding op het jaarlijkse congres. Jaap Koelewijn, hoofd Strategie van IRIS-research, zal 's mid dags een lezing houden over de Nederlandse aandelenbeur- zen en de euro. Verder is de Rabobank in de RAI vertegenwoordigd met een stand waar bezoekers ken nis kunnen maken met de Rabobank Beleggingssite en de Rabo Alert (de bekende pieper). Op het ochtendpro gramma staat een forumdis cussie onder leiding van Paul Witteman. De kamerleden Hillen (CDA), Hoogervorst (WD), Van der Ploeg (PvdA) en Ybema (D66), allen finan cieel experts voor hun fractie, discussiëren over de rol van de overheid bij een adequaat functioneren van de kapitaal markt. De Dag van het Aan deel sluit af met een beschou wing van Eddy Schekman, hoofdredacteur van Schekman Invest Realtime. Flij geeft zijn mening over de richting die de beurs op zal gaan. Voor meer informatie over het congres of aanmeldingen: Secretariaat Dag van het Aan deel, antwoordnummer 93019, 2509 VB Den Flaag. Telefoon: (070) 326 20 51. Telefax: (070) 32444 49. ook een lijstwerk met de gege vens en het CRABnummer van die klant(en). De couponom schrijving van dit lijstwerk is: CATPNJ97, antwoordkaart uit Rabo TotaalPakket mailing (na jaar'97). Op het lijstwerk staat ook dat de respons (kopie ant woordkaart) al per fax door de bank is ontvangen. Als banken faxen ontvangen die niet te lezen zijn, kunnen ze dus wachten op het lijstwerk dat ze de dag daar na ontvangen. Cliënten Advies (040) 217 70 08 (kies 2.2) De betrokkenheid van het management van de lokale banken ten aan zien van de 'millenniumproblematiek' moet worden vergroot. Dat vin den de leden van het Klantenforum Aangesloten Banken van Rabofacet. De eerste antwoordkaarten voor de najaarsactie Rabo TotaalPakket zijn inmiddels binnen gekomen. Reden om de verwer king hiervan voor de banken op een rijtje te zetten.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2