28 IO Financieringsproces veel sneller door ondersteuningstraject CBS hemadag CAAR over employability 'Vrouwen aan Zet'op ondernemersconferentie CAARoo Inschrijving begonnen van training Interne Communicatie als Managementinstrument 19 9 7 Uitreiking eerste '2000-proof certificaat' Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 379 Week 44 Dinsdag 28 oktober Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516*Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Bedrijven Advies De gemiddelde doorlooptijd van het financieringsproces terugbren gen van vijftien uur naar vijf uur. Met die doelstelling trekt een team van Bedrijven Advies sinds februari door het land. Eind dit jaar zal 90% van de banken hebben deelgenomen aan het ondersteunings traject. Ook Rabobank Twentehof volgde het traject. Een half jaar na dato is de doorlooptijd er met 75% teruggebracht. 'Slagvaardiger financieren met minder kosten', zo heet het onder steuningstraject. Medewerkers leren hierin het Cliënt Bedienings Systeem (CBS) beter te gebruiken en het financieringsproces binnen de bank te stroomlijnen. Banken die deelnamen, reageren met: 'Raakt de kern van de bank', 'kun je dagelijks gebruiken' en 'de klant en de bank worden er beter van'. Ton Serlie, manager Bedrijven bij Twentehof, kan zich hierin vin den. "Een half jaar geleden deden we nog twee dagen over een finan ciering. Tegenwoordig kunnen we een klant die 's morgens een finan- cieringsaanvraag doet 's middags met het geld naar buiten sturen." De belangrijkste oorzaken voor de tijdbesparing: de bedrijvenadvi- seur die meer bevoegdheden heeft en minder rapporteert en de kre dietbeheerder die minder contro leert. Serlie. "Als bij de controle toch steeds blijkt dat het klopt, kun je die maar beter achterwege laten." Voor het bedrijventeam betekent de andere manier van werken ook ander werk. Serlie: "De bedrijvenadviseur kan meer klanten bedienen en heeft nu ook tijd om zich met andere producten als verzekeringen en creditgelden bezig te houden. Bovendien neemt de kredietbeheerder de adviseur werk uit handen door jaarcijfers en revisies te verwerken." Volgens Serlie kan het allemaal nog sneller met een betere automatiserings toepassing, want "CBS is verou derd en kan gebruiksvriendelij ker". Een nieuwe club onder de naam Infrastructuur Bediening Bedrijven werkt aan verbeterings voorstellen. Ook wordt gewerkt aan een compleet nieuwe onder steuning van het financierings proces. Banken hebben inmiddels de CBS-Selector in huis, waarmee uit CBS managementinformatie kan worden gehaald. In januari wordt hierin ook een automatisch door het CBS gevuld productieregister opgenomen. In de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, staat hierover maandag meer informatie. Ook zijn hierin een 'checklist financie- ringsverzoek' en het herziene Alfaproces 'Verkopen Bedrijfs- financiering' opgenomen. Het ondersteuningstraject 'slag vaardig financieren' krijgt een ver volg. John Kessels van Bedrijven Advies: "Ook de processen binnen betalen, verzekeren en sparen/ beleggen kunnen veel efficiënter ingericht worden. We verwachten daarmee een tijdbesparing te halen van 25 tot 50%." Bij een aantal banken loopt een pilot. Kessels: "De mensen die er in de praktijk mee werken spelen weer een centrale rol. Samen met hen analyseren we de processen en werken we aan verbeteringsvoor stellen." Begin volgend jaar ver wacht hij op grote schaal met de nieuwe trajecten te beginnen. Bedrijven Advies 7 (040) 217 70 04 r, WO»«l», Bij het artikel Eerste '2000-proof certificaat' uitgereikt, gisteren in de Rabokrant, is per ongeluk een verkeerde foto geplaatst. Vandaag de juiste foto, waarop Gabriël Kooij (m) van Rabobank International het eerste certificaat krijgt uitgereikt door Adri Risseeuw (r) van het Testcentrum 2000. Marcel Visser van Centrale Computer Services deelt mee in de vreugde. Bedrijven Advies' 'Vrouwelijke ondernemers een steun in de rug geven bij het door starten van hun bedrijf.' Dat is het doel van de conferentie 'Vrouwen aan Zet' die 24 november in de RAI plaatsheeft. Namens de Rabo bank geven Corien van den Heuvel, beoordelaar Kredietrisico- management, en Marleen Jansen, marketeer Bedrijven Advies, die- dag een workshop over kredietverlening. Om tijdens een gesprek met de bank goed beslagen ten ijs te ko men, krijgen de deelnemers van de workshop een toelichting op het financieringsbeleid van de Rabobank. Onderwerpen die Van den Heuvel en Jansen behandelen zijn de beoordelingscriteria, de noodzakelijke voorbereiding en wat te doen bij een afwijzing van een kredietaanvraag. Ook geven zij tips en trucs. De deelnemers aan de conferentie kunnen naast de workshop van de Rabobank nog kiezen uit 31 andere work shops, bijvoorbeeld over deel nemen in besturen en netwerken van vrouwelijke ondernemers. Verder kunnen bezoekers gast sprekers beluisteren, netwerken en stands bezoeken, waaronder die van de Rabobank. Vrouwelijke klant-ondernemers van de Rabobank betalen 300,- in plaats van ƒ345,-. Deze kor ting betaalt Rabobank Nederland door middel van sponsoring. De uitnodigingskaart moet dan voorzien zijn van een stempel van de eigen bank en een handteke ning. Banken kunnen uitnodi gingskaarten per fax bestellen bij het segment Bedrijven Advies via (040) 217 73 33. Bedrijven Advies r (040)217 70 04 De regiocommissie Noord-Nederland van de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorgansiatie (CAAR) organiseert een thema-bijeenkomst over employability, de brede en flexibele inzetbaarheid van werknemers. De bijeenkomst heeft plaats op woensdag 3 december in het regiokantoor Noord-Nederland in Groningen en duurt van 10.30 tot 16.30 uur. Het begrip employability neemt een belangrijke plaats in in de huidige discussie over werk en loopbaan. Aan de ene kant valt het signaal te beluisteren dat 'een baan voor het leven' een aflopen de zaak is, aan de andere kant is er een hernieuwde belangstelling voor het personeelsontwikkelings beleid. Redenen genoeg voor de noordelijke regiocommissie van de CAAR om aan dit onderwerp uit gebreid aandacht te besteden. Karei van Vugt van P&O Consult lokale banken neemt op de bij eenkomst de visie van de werkge verszijde op employability voor zijn rekening. De visie van de werknemerskant wordt belicht door Jan van den Bogaard, voor zitter van de werknemersdelega tie van de CAAR. Na de inleidin gen kunnen de aanwezigen in subgroepen discussiëren over het onderwerp. Een uitnodigings brief over de bijeenkomst, verge zeld van een aanmeldingsformu lier, gaat deze week de deur uit naar alle banken in Noord- Nederland. De brief staat maan dag ook in dossier CAAR00 in de rubriek Rabokrant van de Rabo lnfobank. Per bank kunnen maximaal twee vertegenwoordi gers van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging deelnemen. Aanmelding is moge lijk tot 24 november. Lucie Nicolai (050) 520 89 06 Directeuren en managers van aangesloten banken kunnen zich inschrijven voor de training Interne Communicatie als Managementinstrument die eind november van start gaat. "Er zijn vijf bijeenkomsten gepland, maar wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen, organiseren wij er meer", zegt Hans van Dijk, hoofd Communicatie Consultancy. Aan het eind van de dag hebben de directeuren en managers meer inzicht in het speelveld van interne commu nicatie. De training behandelt onderwerpen als visies en doelstellingen, interne commu nicatie in de eigen organisatie en planmatigheid. Aan de hand van actuele probleemsi tuaties van de banken worden deze onderwerpen besproken. Dat geeft de directeuren en managers een beeld van welke weg zij moeten bewandelen om een bruikbare visie op interne communicatie te for muleren voor hun eigen bank. Andere aandachtspunten tij dens de training zijn het effect van persoonlijk gedrag en communicatieve vaardigheden op interne communicatie. De training is een co-produc tie van Organisatie- en Perso neelsontwikkeling Consultancy en Communicatie Consultancy in samenwerking met de Rabo- bankAcademie en communica tie-opleidingsinstituut SRM. Voor verdere informatie over de cursusorganisatie kunnen de banken bellen naar SRM (020) 512 65 33. Gegevens over het program ma, de data en locaties en het inschrijfformulier staan vanaf maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Communicatie Consultancy r (040) 217^72 79

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1