'Er kan maar één eerste viool zijn' Nog (maar) 100 dagen ...'en die druk heb je nodig' ïei rot Rabobank Geleen bereidt zich cabaretesk voor op '100 jaar' Colofon Cees van der Velden maakt zich sterk voor betere onderlinge communicatie Rabobank Geleen wil ook de voorbereidingen op het 100 jaar feest feestelijk houden. Met het cabareteske seminar 'I've got the music in me' van De Hoop Entertrainment wil het 100-jaar comité de eigen mensen motiveren om mee te doen aan het feest. Rabobank Geleen wil in teamverband activiteiten gaan organise ren en juist ook aan het samenwerkingsproces aandacht besteden. 'Entertrainers' Richard de Hoop in actie. "Een orkest heeft een heel scala instrumenten en spelers nodig om te kunnen spelen. En dat heeft elk team ook," vertelt entertrainerRichard de Hoop. "Als we allemaal de maat willen aangeven, of allemaal eerste viool willen spelen, dan ont staan er wanklanken." Richard de Hoop en Franck van der Heijden hebben voor de personeelsavond van half okto ber een muzikaal cabaretpro gramma voorbereid waarmee zij op een ludieke manier het publiek aan het samenwerken willen krijgen. En wel met ple zier. "We gebruiken een orkest en zijn muziekinstrumenten als metafoor voor samenwerking. We proberen de omgang met klanten en met collega's te sym boliseren," zegt De Hoop. De show gaat in op 'de auditie' (hoe bouw je een team), 'de repetities' (inwerken en begelei- Deze speciale uitgave van de Rabokrant is gemaakt in opdracht van het Samenspel Ondersteunings Team van Rabobank 100 jaar: Toekomst door Samenspel. Redactie: Helma van Doorn Len Fraser Mariëlle Oostveen Paula van de Riet Dick van de Schraaf Eindredactie: Peter Craghs Layout en druk: Hans Riezebos Drukkerij en Uitgeversbedrijf Lecturis BV (l) en Franck van der Heijden den van een team), 'het optre den' (overtuigen en motiveren van een team) en 'het succes' (concrete actie). Teams kiezen thema Marianne Heijnen van het Rabobank Geleen 100-jaar comité: "De avond is bedoeld om het personeel enthousiast te maken voor de organisatie van activiteiten rond ons eeuw feest." Concreet wil de bank aan het eind van de avond drie teams hebben die zich met even veel maatschappelijke thema's gaan bezighouden. De teams kiezen dan meteen de thema's die het meest aanspreken en de beste mogelijkheden bieden. De keuze is: vrijwilligerswerk, wel zijn en zorg, kunst en cultuur, openbare veiligheid, sport, innovatie, milieu en verkeers veiligheid. De werkgroepen gaan vanaf 2 I oktober de plan nen uitwerken. Heijnen: "Hoewel we dus nog niet precies weten wat we gaan doen of hoeveel geld er beschik baar is, willen we aan het eind van het jaar klaar zijn om op drie gebieden in Geleen aan de slag te gaan. We willen in ieder geval verder gaan dan alleen geld op tafel leggen. We moeten ook ons organisatietalent en onze creatieve kracht inzetten. Als Rabobank willen we wer ken aan het welzijn van Geleen." "Voorheen zat ik met mijn bedrijf bij een bank die zei dat ze met me mee dacht. De Rabobank doet het echt,stelt Jaap Holwerda van Holwerda Transport Almere B.V. "Deze bank kijkt naar de ondernemer en zijn plaats in de markt. In dit nieuwe gebied moet geïnvesteerd worden en veel klanten hebben nog geen historie. De Rabobank neemt hier daarom volgens mij wat meer risico. "De relatie gaat verder dan alleen geld verstrekken. Het is meer een soort partnership. Zo hebben we via de Rabobank een link kunnen leggen naar het NCM en hebben we alle verze keringen kunnen onderbren gen. "Ik was onder de indruk van de snelheid en het enthousiasme waarmee de overstap vanuit onze voormalige bank geregeld kon worden. De Rabobank heeft haar beloftes waarge maakt. Jan Seelen is bedrijfswagenad viseur voor DAF in Breda en bankiert al 25 jaar 'tot tevre denheid' bij de Rabobank in Dongen-Rijen. "Ik waardeer vooral het persoonlijk advies, ik ben altijd uiterst correct en vriendelijk behandeld. "Inmiddels heb ik een echt totaalpakket bij de bank: verze keringen, hypotheek en kapi taalgoederen. Het geeft mij een vertrouwd gevoel altijd door dezelfde mensen te worden geholpen. En ik ben niet de enige in de familie die er zo over denkt. Mijn zoon heeft nu ook alles bij de Rabobank lopen. Nog 100 dagen waren er op dinsdag 23 september te gaan voor het eeuwfeest losbarst. De voorbereidingen bij het WAB zijn in volle gang en om goede ideeën zit de 100-jaar stuurgroep WAB niet verlegen. Cees van der Velden van het segment Relatiebeheer is verantwoordelijk voor de professionalisering bij de banken. Hij houdt zich ook bezig met 100 jaar. "Die druk van minder dan 100 dagen heb je nodig om alle prachtige ideeën uit te werken in con crete activiteiten." Samen met Bedrijven Advies, De Lage Landen, Rabobank International en Kredietrisico- management zoekt Van der Velden naar mogelijkheden om de verschillende marktbewer kingspakketten en de communi catie met de lokale banken te stroomlijnen. "In die paar weken dat ik bij Relatiebeheer werk, valt het me op dat al die clubs de banken in hun eigen termen bestoken met marketing plannen. De Lage Landen heeft het over verkoopbevordering, Bedrijven Advies over vaardig heidstrainingen, Relatiebeheer over professionalisering. En eigenlijk bedoelen we allemaal hetzelfde. Het zou prachtig zijn als Rabobank Nederland één gezicht naar de bedrijvenkant van de banken zou kunnen krij gen. Dat vind ik Samenspel." Hij overlegt met deze afdelin gen en brainstormt over een manier om de communicatie beter op elkaar af te stemmen voor de klanten van Rabobank Nederland: de lokale banken. "Het blijft toch moeilijk om er samen de schouders onder te zetten. Ik krijg het gevoel dat iedereen nog vooral vanuit zijn eigen opdracht denkt. Dat maakt Samenspel moeilijk. Om echt iets te kunnen veranderen moeten we niet alleen ons eigen straatje schoonvegen." Relatieverbetering Hoofddoel van de Samen spelactiviteiten is het verbeteren van de relatie tussen medewer kers van Rabobank Nederland onderling én met medewerkers van de plaatselijke banken. Binnen de Stuurgroep WAB heeft Van der Velden gebrain stormd over Samenspelactivi teiten voor de medewerkers van het WAB. "Het is heerlijk om zo vrij en met respect voor ieders inbreng te kunnen filosoferen. De energie gaat niet in elkaar zitten, want als je weet dat je de ander kunt vertrouwen zit je zelf lekker in je vel. Elkaar open tegemoet treden en met respect voor eikaars deskundigheid samen iets tot stand brengen. Dat vind ik belangrijk aan Samenspel." Binnen de Stuurgroep WAB rij pen de ideeën. Veel wil Van der Velden er in dit stadium nog niet over kwijt. "Goede ideeën moet je koesteren. Als je een kasplant je te vroeg buiten zet, gaat het dood." Dat er voor medewer kers van Rabobank Nederland een verrassing klaarligt op de Nieuwjaarsbijeenkomst staat al wel vast. "We willen de mede werkers met elkaar laten kennis maken en met hun klanten." Voor Samenspel binnen het WAB dat onder de codenaam WIJ van start is gegaan wordt een arenadiscussie voorbereid. Medewerkers kunnen daar hun baas vragen: waarom doen we het zo? "We willen daarmee bereiken dat mensen losser met elkaar omgaan." Cees van der Velden: Goede ideeën moet je koesteren.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4