13 10 'Eindelijk eens geen suf, oersaai verhaal' Huisvestingsadviseurs klaren klus op Fiji in recordtempo Nederlandsche Bank verhoogt de vaste voorschotrente euro 19 9 7 Circulaire f Mensen denken nu ook aan Interpolis Invoering van Beheer Autorisatie en Rabo Telebankieren Beheer in komend weekeinde Waardering Euro Roadshow beweegt zich tussen uitersten Laatste dag inschrijving voor de koopsomactie Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 368 Week 42 Maandag 13 oktober Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516» Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 "Eindelijk eens geen suf, oersaai verhaal." Directeur Wim Jans van Rabobank Neerkant gniffelt nog na als hij denkt aan de Euro Roadshow. Zijn oordeel: "Een verademing en voor herhaling vat baar." Daarentegen vond segmentmanager Cliënten Advies Gert Kraayeveld van Rabobank Wagcningen de show "zonde van de tijd." De Euro Roadshow: een project van uitersten. "De Rabobank? Zijn die dan ook met de euro bezig? Je hoort zo verdraaid weinig van die club." Haarfijn schetst meneer G. de Morgen - een acteur als vleesge worden persiflage op de concur rent - tijdens de Euro Roadshow de algemene opinie van het bedrijfs leven. Perceptie, maar geen werke lijkheid, zo leerde de Roadshow. Teams die bij de concurrent aan klopten om euro-informatie moes ten doorgaans lang wachten voor dat ze deze kregen of werden onverrichterzake weggestuurd. De Rabobank pretendeert een andere aanpak. Om naast de euro coördinatoren, die in het algemeen goed geïnformeerd zijn, ook de andere medewerkers te vertellen hoe het staat met de euro, toerden 25 teams zes dagen lang door het land. In totaal bereikten ze zo zes duizend medewerkers van vijfhon derd banken. Een kleine minderheid, 5%, van de banken, raakte hoogst geïrri teerd door de Euro Roadshow, een kwart gaf het oordeel 'goed' en Een reiscbeque voor bet 'beste Euro Roadshow Team'. De Nederlandsche Bank heeft per 10 oktober de vaste voorschotrente verhoogd met 0,25% naar 2,75%. Het PD- gckoppelde tarief voor kredie ten in rekening-courant gaat - als gevolg van de automatische koppeling met de vaste voor schotrente - naar 5,50%. De overige adviestarieven voor kredieten in rekening-cou rant, zijnde de Rabobank Basis rente en de spilrente voor kre dieten in rekening-courant ondergaan nog geen wijziging. Hiervoor worden de marktont wikkelingen afgewacht. Meer informatie is te vinden in het rentebericht dat vandaag bij de banken ligt en in circulaire 16/824, die volgende week maandag in de Rabolnfobank staat, rubriek Geldige Circulaires. 70% gaf te kennen de show 'zeer goed' te vinden. De cijfers varieer den tussen de 1 en de 10, de gemid delde waardering bedroeg 7.3. Vooral de euro-actieve banken, waaronder ook een aantal grens- banken, toonden zich kritisch. Kraayeveld: "Het belang van de euro is óns volstrekt duidelijk. We zijn er volop mee bezig, hebben mensen opgeleid. Om dan met zeven tot acht dure medewerkers dit verhaal aan te horen, vind ik verspilling van tijd. We hebben het al druk genoeg." Het gros van de banken is het hier echter niet mee eens, zo blijkt uit de evaluatie. Gert de Groot van Rabobank Wassenaar: "Inhoudelijk ben ik er weliswaar niet veel wijzer van geworden, wel is het tijdpad een stuk duidelijker. De presentatie was erg leuk. En dat is blijven han gen. Als bewustwording en betrok kenheid het doel waren, is dat zeker gehaald" Ook in het Overijsselse Steenwijk wisten management en medewer kers de show te waarderen. "Leuk en motiverend", zegt Eurocoördina tor Tanja Schipdam. Wel had ze de EuroVerkenner, die tijdens de show aan de orde kwam en deze week naar 70.000 relaties wordt gestuurd, eer der willen hebben. "Zodat we hem alvast hadden kun- Euro Infodesk (030)216 40 00 nen installeren bij onze elf kanto ren." Als het aan Jans ligt is de Euro Roadshow geen eenmalige gebeurtenis geweest. "Prima Show- tje. Dat wil ik ook wel tijdens de Algemene Vergadering." En zo zijn er meer banken. Inmiddels hebben er een dikke twintig te kennen gegeven de Euro Road show te willen aanwenden om ondernemend Nederland warm te maken voor de euro. 'Bij Interpolis denk je aan men sen', zo laat de verzekerings maatschappij ons sinds 26 mei via tv- en radiocommercials weten. En die mensen denken inmiddels ook aan Interpolis. Want door de commercials kent 79% van de Nederlanders 's lands vierde verzekeringsmaatschappij. Eind vorig jaar was dit nog 59%. De metingen zijn drie maanden na de eerste uitzending van de commercial gehouden. Met de uit slag zijn ze bij Interpolis blij ver rast. Christine Mellaart, hoofd Communicatie, hoopte op een bekendheid van 69%. "Die 79% is fantastisch. De campagne slaat dus aan." De spot wordt gewaardeerd met een 6,5. Ook daarmee is Mellaart tevreden: "Mensen vin den de commercial prettig om naar te kijken. Je ontdekt iedere keer weer nieuwe dingen in het filmpje, zo geven de kijkers aan." Behalve met naamsbekendheid wil Interpolis als sympathiek en betrouwbaar overkomen. Dat blijkt nog niet helemaal te lukken. "Naamsbekendheid is één", aldus Mellaart. "Duidelijk maken waar je als bedrijf voor staat is iets heel anders. Dat kost jaren. Bovendien brengen we dat liever in de presta ties van ons bedrijf tot uiting." Interpolis gaat nog zeker een half jaar door met het uitzenden van de spots op radio en tv. De muziek is inmiddels op cd verkrijgbaar. Beautiful peopleeens door Melanie Safka gecomponeerd en de hitlijsten ingezongen, ligt nu in de uitvoering van Mathilde Santing in de winkels. Klaar is Kees! Trots laat bet team bet 'recordhuisje' aan de plaatselij ke bevolking zien Betonblokken, hout en golfplaten. Met die materialen bouwden de huisvestingsadviseurs van de regio Noordwest Nederland in het recordtempo van zes dagen een huisje voor een gezin van acht perso nen op de Fiji-eilanden. Jos van Bakel, Wim Bon, Ed Karman en Jan Meenderinck ver trokken op 13 september naar de Fiji-eilanden om zich in te zetten als huizenbouwer voor de hulp organisatie Habitat for Humanity. Het viertal woonde, werkte en leefde ruim een week met de lokale bevolking. "Dat beteken de slapen op de grond en eten met de handen, maar ook een unieke mogelijkheid om kennis te maken met een volstrekt andere cultuur", zegt Meenderinck. Het kwartet stak elke dag de handen uit de mouwen, maar benutte de tijd ook voor het doen van verbeteringsvoorstellen. Zo maakten de adviseurs voor de lokale bevolking een ladder en een werkbank en gaven ze aan hoe efficiënter kan worden gewerkt. Dat leidde tot het snelst gebouwde huisje van de 120 pandjes die de hulporganisatie tot nu toe heeft gebouwd. De adviseurs bedanken binnen kort de SSR en de banken uit hun regio die een financiële bijdrage hebben geleverd aan Habitat for Humanity. In totaal overhandig den zij ruim 75.000,- aan de hulporganisatie. Meenderinck: "De donateurs kunnen we mee delen dat al het geld op de juiste bestemming is terechtgekomen." Financieel Advies Alleen vandaag nog is aanmel ding voor de koopsomactie parti culieren 97-98 mogelijk. Banken die mee willen doen aan de dm- actie, de telefonische follow-up en/of de koopsomtraining, kun nen een formulier faxen naar Interpolis, (013) 462 31 00. Bedrijfsvoering De invoering van de applicaties Beheer Autorisatie en Rabo Telebankieren Beheer heeft komend weekeinde plaats. De benodigde software ontvangen de banken uiterlijk vandaag. De invoering van deze applica ties was gepland voor het weekein de van 4 en 5 oktober. Uitstel was echter noodzakelijk omdat een aantal banken nog niet geheel of gedeeltelijk is overgegaan op een Windows95 omgeving. Omdat Rabofacet Arcade nu ook een pro cedure heeft gemaakt voor instal latie onder Windows 3.1 kan de conversie van Beheer Gebruikers in COF-Beheer en de invoering van Rabo Telebankieren Beheer komend weekeinde plaatshebben. COF-Beheer is daarom vanaf 17 oktober 21.00 uur tot en met 19 oktober niet beschikbaar. De dis- tributielijnen Rabo Telebankieren, Rabofoon, Smartfoon, Rabo Telebankieren Internet, Direct Betalen via Internet en Internet Beleggingen zijn niet bereikbaar op zondagochtend tot 10.00 uur. Rabofacet Arcade r (030) 21 5 33 33

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1