o 8 10 Loko dit jaar in veertig gebieden 'Hoogste tijd dat het MKB gevolgen euro onderkent' Prijs aandeel Unique 52,50 Rabobank Nederland is niet blij met mailing van Artihove Financiering van PC-privé project H0C0M met de dertiende maand euro 19 9 7 Rabo Euroverkenner naar 70.000 ondernemers c to4oi 217 7311 Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 365 Week 41 Woensdag 8 oktober Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Bedrijven Advies' Loko Sparen rukt langzaam maar zeker op in de wereld van de spaarsystemen. Afgelopen zaterdag werden vijf nieuwe gebieden aan het totaal toege voegd: Leerdam, Heusden- Vlijmen, Zwijndrecht-Hendrik Ido Ambacht, Wierden en Avcreest. In het najaar komen er nog zo'n zeventien bij. Nederlanders doen steeds vaker mee aan spaarsystemen, zo blijkt uit een onlangs door markton derzoeksbureau NSS gepubli ceerd onderzoek. Maar daarmee is ook een nieuw type spaarder opgestaan, zo concludeert NSS. Of beter gezegd, blijven liggen, want het gaat om de slapende spaarder. Met name Air Miles lijkt daar last van te krijgen. "Want hoe aantrekkelijk is het om veertig jaar te sparen voor een retourticket naar New York?", zo vraagt HP/De Tijd zich in een artikel over spaarsys temen af. Volgens het opinie weekblad rukt een ander spaar programma, Rocks, snel op en lijkt het Loko-spaarsysteem een nog groter succes te worden. Loko is het grootste lokale spaarprogramma in Nederland. Toch is het aantal Loko Spaar- gebieden nog beperkt. Met 22 In Leerdam werd Loko onder meer met een ballonvouwende clown en een klimwand geïntroduceerd. nieuwe gebieden in het najaar (inclusief de vijf afgelopen zater dag) zijn er eind dit jaar zo'n veertig spaargebieden. Veel min der dan de beoogde honderd. Ron van Schaaijk van Loko Management heeft hiervoor drie redenen: "Ten eerste zijn er gemeentes waarbinnen meer ondernemersverenigingen actief zijn. Dat is een drempel om op de een of andere manier samen te werken. Anderzijds is een aantal banken nog afwachtend. En ten derde is de investering die een ondernemer moet doen een drempel." Die is inmiddels ver laagd door een verlaging van de transactiekosten. Relatiebeheer Bedrijven Advies Van Schaaijk hoopt eind vol gend jaar de honderd alsnog gehaald te hebben. "Onderne mers tonen steeds vaker belang stelling voor Loko. Ze zien dat het systeem een goed middel is om klanten te binden. Bovendien krijgen ze door Loko meer inzicht in hun klanten en het koopgedrag. Zo is er een marke- tingoverzicht met informatie over het koopgedrag van de beste klanten en een overzicht dat laat zien in welke wijken de klanten wonen. Met deze gegevens kan een ondernemer zijn marketings trategie aanpassen en zijn klan ten persoonlijk en gericht bena deren." Loko Management Financieel Advies De inschrijving op 4.000.000 aandelen Unique International NV is maandagmiddag 6 oktober om 17.00 uur met succes afgesloten. Binnen- en buitenlandse institutionele beleggers en Nederlandse par ticulieren toonden ruime belangstelling. De vraag was groter dan het aanbod. Particulieren krijgen ongeveer 80% toegewezen en institu tionele beleggers tussen 65 en 80%. Zij betaalden 52,50. Unique heeft Rabo Securities, die bij deze beursintroductie leadmanager was, optie verleend tot het kopen van maximaal 600.000 additionele aandelen. Deze optie kan worden uitgeoe fend tot 30 dagen na de beta lingsdatum. Sinds gisteren zijn de 11.389.450 gewone aandelen, die zijn uitgegeven ter realisering van de fusie van Goudsmit en Unique, opgenomen in de note ring van de Amsterdamse AEX- Effectenbeurs. Het totaal aantal aandelen Unique bedraagt 17.321.455 stuks. De openings koers was gisteren ƒ53,50. Rabo Beleggingsadvies Infolijn C (010) 224 14 14 Het bedrijf Artihove Art Centre heeft de afgelopen weken plaatselij ke banken een folder voorzien van het woord- en beeldmerk van de Rabobank toegestuurd waarin relatiegeschenken worden aangeprezen die zouden passen in het jubileumthema 'Toekomst door Samenspel'. Deze relatiegeschenken zijn echter niet in samenwerking met de Rabobank ontwikkeld. Het aangeboden assortiment strookt dan ook niet met de uitgangs punten van het thema 100 jaar Rabobank en de huisstijl. In de eindejaarsaanbieding van Rabofacet zijn enkele beeldjes opgenomen die speciaal voor het jubileum zijn vervaardigd. Rabo facet komt begin november met een mailing over het eigen aan bod relatiegeschenken. Die kun nen banken in het kader van 100 jaar Rabobank inzetten voor hun relaties. Rabobank Nederland raadt banken aan geen gebruik te maken van het aanbod van Artihove en de mailing van Rabofacet af te wachten. HuisstijlManagementBureau C (040) 217 75 50 "Ondernemers moeten zich nu toch echt gaan voorbereiden op de euro. Doen zij dat niet, dan worden ze in een later stadium geconfronteerd met kosten die ze hadden kunnen vermijden." Hoofddirectielid Wim van den Goorbergh windt er geen doekjes om. "Het is de hoogste tijd dat het MKB de gevolgen van de euro onderkent." Meer dan 70.000 Rabo EuroVerkenners moeten het bedrijfsleven op het goede spoor zetten. Onderzoeken door verschillende instanties leveren een deprime rend beeld op van de 'eurobele ving' bij de gemiddelde onder nemer. Die maakt zich er vooralsnog weinig tot geen zor gen over, zo blijkt. Laat staan dat hij weet wat de gevolgen voor zijn eigen bedrijf zijn. "Een slechte zaak", vindt Van den Goorbergh. De EuroVerkenner moet het tij helpen keren en het bedrijfsleven massaal voorbereiden op wat Euro-Infodesk (030)216 40 00 Van den Goorbergh "een onver mijdelijke ontwikkeling", noemt. De EuroVerkenner beoogt niet alleen het vergroten van kennis, maar geeft ook handige tips en bevat een lijst met belangrijke instanties waar de ondernemer terechtkan. De ondernemers die deze week de EuroVerkenner ontvangen, kunnen zich gratis abonneren op een speciaal voor het midden- en kleinbedrijf ont wikkelde MKB-Euro-Nieuwsbrief, een coproductie van Rabobank Nederland en Samsom. Deze nieuwsbrief, met praktische in formatie, verschijnt tot 1 januari 1999 zes maal. De eerste keer eind deze maand. Er komt een nieuwe regeling voor het PC-privé project van de HOCOM. Na overleg met de fiscus is besloten af te zien van het voorstel om het salaris gedurende 24 maanden te verlagen. In plaats daarvan kunnen deelnemers aan het project de apparatuur in een keer financieren met hun bruto dertiende maand. De voorgestelde regeling moet formeel nog worden bekrachtigd door de fiscus. De oorspronkelijke regeling hield het risico in van lagere sociale uitkeringen of lager na bestaandenpensioen. Dit wordt met een eenmalige verlaging van de dertiende maand in 1997 voor een belangrijk deel voor komen, omdat de deelnemer dan op 1 januari 1998 weer terug is op zijn 'oude' loon. Besloten is dat ook medewerkers met een tijdelijk of een min-max arbeids contract gebruik kunnen maken van de fiscale faciliteiten. Medewerkers met een te lage dertiende maand in 1997 mo gen hiervoor ook de dertiende maand van 1998 aanwenden. Deze regeling geldt alleen voor medewerkers van wie de der tiende maand 1997 door bij voorbeeld de spaarloonregeling niet toereikend is. Zij kunnen de verlaging zoveel mogelijk in decemberl997 laten plaatsvin den en het restant in december 1998. Een andere mogelijkheid is directe bijbetaling van het verschil, waardoor ook zij op 1 januari 1998 weer terug zijn op het 'oude' loon. Medewerkers van wie de twee dertiende maanden niet volstaan, moeten het verschil ook bijbetalen. Deelnemers aan het project ontvangen uiterlijk 1 november een bevestiging; van hun bestel ling. Hierbij zit een aanvullend contract, dat alle bestellers ondertekend moeten terugstu ren. Gaan zij niet akkoord met het nieuwe voorstel dan kunnen zij hun bestelling annuleren. De gevolgen van de gewijzigde regeling voor onder meer het brutoloon en informatie voor medewerkers met een tijdelijk of min-max contract staan vanaf vandaag op de Internet site van de HOCOM, http: //www.rabobank.nl/hocom, en op de Info98-site van het Rabo- Web. Deze informatie is volgende week maandag ook te vinden in de toelichting met trefnummer 738204 in de rubriek Rabo krant van de Rabolnfobank.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1