'Gebruik PREH en Verkoopwijzer allebei' Brochure moet meer bekendheid geven aan beleggingsopleidingen Stichting Vacantiefonds voor den Landbouw kiest voor nieuwe aanpak m Examens zelfstudiecursus Lenen Seminar kennismanagement Agenda's later bij banken Colofon ense Workshop RPK-Plus voorlopig volgeboekt Financieel Advies Eigen Huis" 'Gebruik Verkoopwijzer en ProductieRegister Eigen Huis (PREH) alle bei!' Dit is nu het eensluidende advies van de segmenten Eigen Huis en Financieel Advies van Rabobank Nederland aan de lokale banken. In de krant van dinsdag 23 septem ber adviseerde Jan Boos van de afdeling Marktanalyse en Product ontwikkeling Eigen Huis om binnen de lokale segmenten Eigen Huis de toepassing PREH te gebruiken voor het vastleggen van verkoopsignalen en Verkoopwijzer terzijde te leggen. Dat was tegen de bedoeling van het segment Financieel Advies, dat met nadruk Verkoopwijzer aanbiedt als een programma voor alle segmen ten. "Ik werd even heel boos op Boos", zegt Meindert Oosterhuis, Financieel Advies Rabo BeleggingsAdvies heeft een brochure gemaakt waarin alle Rabobank beleggingsopleidingen, trainingen en begeleidingsdagen staan vermeld. De brochure is nodig omdat sommige opleidingen en trainingen van de afdeling Oplei dingen en Consultancy van Rabo BeleggingsAdvies onvoldoende bekend zijn bij de lokale banken. "Een aantal van onze opleidin gen, trainingen en begeleidingsda gen wordt niet in de bestaande opleidingsplanners van de Rabobank- Academie genoemd. Dat komt omdat ze moeilijk gekoppeld kun nen worden aan één specifieke functie binnen de organisatie", zegt Jan Louis Spoormaker, hoofd Op leidingen en Consultancy. "Willen we dus ons aanbod onder de aandacht brengen van de banken, dan moeten we zelf actie onderne men. Mede omdat er bij banken gigantisch veel belangstelling is voor opleidingen en trainingen op het gebied van beleggen, stellen wij onze brochure gratis ter beschikking." Het bestelformulier voor de brochu re staat maandag in de Rabolnfo- bank, rubriek Rabokrant. In de bro chure worden ook de voorwaarden en rechten vermeld die aan het deel nemen aan examens zijn verbonden. Rabo BeleggingsAdvies/ Opleidingen en Consultancy f (030) 216 10 31 Bedrijven Advies Bedrijfsvoering Het Vacantiefonds voor den Landbouw stopt met ingang van 1 janu ari met de uitgifte van vakantiebonnen aan de werknemers in de agra rische sector. Deze werknemers krijgen met ingang van volgend jaar op naam gestelde vakantiecheques. Dat betekent voor de Rabobank- organisatie dat vanaf 1 januari 1998 geen vakantiebonnen meer verkocht worden via de deelne mende banken. Deze banken kun nen de vakantiebonnen die zij nog in hun bezit hebben, tot uiterlijk 31 maart 1998 terugsturen naar de Centrale Kas. Ook kunnen tot die datum vakantiebonnen bij de bank worden aangeboden. GUO Fondsenbeheer heeft brie ven opgesteld voor de werkgevers en de werknemers. De teksten van deze brieven én aanvullende infor- Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Mariëlle Steeneveld Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis matie over de najaarsverzilvering Vakantiebonnen 1997 staan maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Centrale Kas 7 (030) 216 20 18 de maker van Verkoopwijzer. Bij lokale banken leidde dit advies tot verwarring. Boos vertelt wat de uitkomst is van overleg tus sen Eigen Huis en Financieel Advies: "Voor het registreren van presta ties van de medewerkers van het segment Eigen Huis doen de com mercieel managers er verstandig aan het ProductieRegister Eigen Huis (PREH) te blijven gebruiken. Verkoopwijzer is voor de banken wel de meest geschikte toepassing om verkoopsignalen van klanten vast te leggen en door te geven aan de juiste persoon op de bank." "Feit is dat beide toepassingen elkaar deels overlappen", legt Boos uit. "Verkoopwijzer kent namelijk ook een Productie Register dat niet is toegespitst op het segment Eigen Huis.Vandaar dat wij nu zeggen: gebruik beide toepassingen." Overigens blijven de segmenten FA en EH werken aan een geïnte greerde applicatie. Eigen Huis 7 (040) 217 62 71 Financieel Advies 7 (040) 217 70 07 Cliënten Advies c In deze rubriek worden belang rijke benoemingen, jubilea en overlijdensberichten opgenomen. Mededelingen kunt u sturen naar de redactie. Jubilarissen 25 jaar per 11 september A.J. Maranus, Rabobank Domburg 25 jaar per 1 oktober M.T. Tinnemans, Rabobank Meijel; C.A.F.M. Verkooijen, Rabobank Rijsbergen; J. Liem- burg, Rabobank Wassenaar 25 jaar per 9 oktober H. Westerweel, Rabobank Mid delburg-Veere; Mw. G.J. Cor- nelissen-Schol, Rabobank Sant poort; Mw. J.C.T. Kölling, Rabobank Groningen; M.C.T. Deneer, Rabobank Echt-Maas- bracht Benoemingen In september zijn bij Rabobank International in Utrecht vier nieuwe senior bankers benoemd: Teymuraz Eliazov, Bill Cuthbert, Marcus Grubb en Michael Ice. De nieuwe zelfstudiecursus Lenen is in de plaats gekomen van de pro ductmodule Lenen. Deze studie maakt deel uit van de Complete opleiding voor de Cliëntadviseur. Het studiemateriaal is de handlei ding Consumptief Krediet (inclu sief zelfstudiegids) die te vinden is in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, trefnummer 733402. Aan de opleiding is een examen verbonden dat dit jaar wordt afge nomen op 24 november bij Aristo in Utrecht en volgend jaar op 13 en 22 januari, 11 maart, 8 mei en 22 juni. Cliëntadviseurs kunnen zich voor het examen Lenen -cursusco de CAPD07- inschrijven met het formulier van de RabobankAcademie dat in de segmentwijzer Cliënten Advies staat. Deelname kost 50,-. Kandidaten met een positief resul taat krijgen een certificaat en kunnen deelnemen aan de module Beoor delen en Afsluiten Consumptief Krediet. Bij deze cursus draait het vooral om commercieel inzicht. Cliënten Advies f (040) 217 70 08 (kies 3.2) Het vermogen om als organisatie nieuwe kennis te ontwikkelen, deze te verspreiden en vast te leggen in producten, diensten en systemen wordt in steeds bredere kring gezien als de sleutel tot succesvol opere ren. Om inzicht te geven wat kennismanagement allemaal inhoudt belegt Rabofacet Spectrum op 25 november een seminar. Aan bod komen onder meer de succesfactoren en de voordelen van kennismanagement. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe kennis management in de praktijk is te brengen. De doelgroep voor het seminar bestaat uit directeuren, afdelingshoofden, marktanalisten, beleidsmakers, productontwikke laars, marketeers en adviseurs. Zij kunnen onder andere luiste ren naar professor Matthieu Weg- geman, hoogleraar Innovatiemana- gement aan de Technische Universiteit en auteur van het boek 'Kennismanagement, inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties'. Daarnaast houdt Rabo facet Spectrum een presentatie over kennismanagement binnen de Rabobankorganisatie. Het seminar heeft plaats op 25 november in het Jacobitheater te Utrecht en duurt van 15.00 uur tot 17.30 uur. De kosten bedragen 150,- per persoon. Meer informatie over het seminar en een inschrijffor mulier staan maandag in de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank. Rabofacet Spectrum f (030) 215 38 00 De workshop RPK-Plus is voorlopig volgeboekt. Mede werkers die de workshop nog willen volgen moeten met inschrijven wachten totdat de nieuwe data van de workshop bekend zijn. Naar verwach ting zijn deze binnen enkele weken bekend. De workshop is bedoeld voor medewerkers die met BOB 2.0 gaan werken, maar geen ervaring hebben met RPK-Plus. In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrekking kunnen hebben op de hele Rabobank organisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnummer (040) 217 71 36. Een gebruiker van de Rabolnfobank wil aanvullende informatie (Word- of Excel- document) uit de Rabolnfobank rubriek Rabokrant opslaan op een andere plaats. Boven het document staat echter 'Alleen- lezen'. Kan hij dit document toch opslaan Ja, dat kan. Hij kan dit doen door in de menubalk 'Bestand' de functie 'Opslaan als' te kiezen. Door op OK te klikken kan hij het document alsnog op een andere plaats bewaren. Als hij voor 'Opslaan' kiest, dan kan de melding 'Dit is een alleen-lezen bestand' verschijnen. Helpdesk Rabolnfobank 7 (040)217 75 51 Bedrijven Advies Relatiebeheer Handel, industrie en dienstverlening Te huur aangeboden Monumentaal kantoorpand met een oppervlakte van 150 m2 bij 's Hertogenbosch. Te koop aangeboden Cafetaria inclusief woonhuis in Lienden. Vestiging restaurant mogelijk. Te koop gevraagd Kleinschalige industriële onder neming (niet high-tech) met 30/40 werknemers. Agrarisch Te koop aangeboden Moderne champignonkwekerij in regio Kerkdriel. 1 ha grond met woonboerderij (nu gedeeltelijk in gebruik als horecagelegenheid) in Hedel. Vraagprijs 1,2 miljoen. Te koop gevraagd Vleesvarkensbedrijf met meer dan 800 varkensplaatsen in Zuidwest Nederland. Banken en afdelingen van Rabobank Nederland, die de bij Rabofacet bestelde agenda's nog niet hebben ontvangen, krijgen deze in de loop van volgende week. Dat meldt Rabofacet Fysieke Distributie. In de agenda- en kalenderaanbie ding van april werd meegedeeld dat de agenda's al in september bij de banken en afdelingen zouden arriveren. Door de grote hoeveel heid bestellingen is er echter ver traging opgetreden in het produc tieproces. Het gros van de bestellingen is nu geleverd. Banken en afdelingen die de bestellingen in de actieperiode hebben gedaan, maar tot nu toe nog niets hebben ontvangen, kunnen de agenda's in week 41 tegemoet zien.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4