O I IO Interpolis buitenlandrisico's voortaan via ARINA netwerk Een aap kan hier de was doen' Walchers lid wordt honderd twee Special over bankhaldistributie Spaararrangementen voorscholen gezocht 19 9 7 Binnenschipper vernieuwt met Innovatie Borgstellingskrediet Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 360 Week 40 Woensdag 1 oktober Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516- Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Interpolis gaat alle verzekeringen die een in het buitenland gele gen risico dekken, opzeggen. Door uiteenlopende verzekerings wetgevingen blijkt de Nederlandse Interpolisverzekering niet altijd alle buitenlandrisico's te dekken. Interpolis kan de verze kerden in de meeste gevallen een alternatief bieden via een net werk van collega-maatschappijen in het buitenland, ARINA. Met het openen van de gren zen binnen de Europese Unie zijn ook richtlijnen opgesteld voor verzekeringsmaatschap pijen, -bemiddeling en - pro ducten. Doelstelling hiervan was een vrijer handelsverkeer te creëren binnen de Unie. Maar in de praktijk valt dit zwaar tegen, weet Hans Roos van de Interpolis International Desk. "Het toezicht en de vergunnin gen zijn inderdaad eenvoudiger geregeld, maar de wetgeving in de diverse landen loopt nog sterk uiteen. En als verzekeraar moet je je houden aan de wet geving van het land waarin het risico gelegen is. Concreet zou je dus voor ieder land aparte producten moeten ontwikke len. Maar dat is veel te duur." In totaal heeft Interpolis zo'n 900 verzekeringen met buiten landrisico's in zijn bestand. Afgesloten door de onbekend heid met en onduidelijkheid van de Europese verzekerings wetgeving, zegt Roos. Vanaf vervalmaand februari 1998 worden de polissen per premie vervaldatum beëindigd. De klant ontvangt vijf maanden voor de vervaldatum een brief, waarin hij, indien mogelijk, een alternatief aangeboden krijgt. "Soms is dat niet mogelijk, Cliënten Advies. "Met het oude Bedienings concept hebben we eigenlijk een valse start gemaakt", zegt Harrie Broeksteeg, hoofd Dis tributie Cliënten Advies van daag in een speciale editie van de Rabokrant die in zijn geheel is gewijd aan Bankhaldistributie. "Alles draait daarin om de cliëntadviseur. Apparaten en inrichting zijn ondersteunend. Het wordt wat ons betreft dé manier waarop onze klanten in de toekomst worden geholpen." omdat landen het product een voudigweg niet kennen", aldus Roos. "De doorlopende reisver zekering is daar een voorbeeld van. Maar het kan goed zijn dat de klant een gedeelte van een bepaald risico al op een andere verzekering gedekt heeft. Dat moet hij goed nakijken in de polisvoorwaarden. Banken ontvangen deze week de lijst 'Interpolis-polissen met een buitenlands adres'. Als namen ten onrechte zijn opge nomen of juist ontbreken, kan de bank contact opnemen met de International Desk van Interpolis. Meer informatie staat maandag in de Rabo- Infobank, rubriek Rabokrant. Interpolis International Desk C (070)452 44 06 Willem Flipse, landbouwer in ruste uit Westkapelle, werd zaterdag 102 jaar. De krasse Zeeuw, die nog zelfstandig woont werd op zijn verjaardag namens de directie van de Rabobank Relatiebeheer 'Monkeyproof.' Zo kwalificeert binnenvaartschipper/eigenaar Henk Wanders zijn nieuwe schip, de MS Jowi. Een kolos van 17 bij 135 meter, waarop vierhonderd containers passen en die is uitgerust met een geavanceerd laad- en lossysteem dat tot de modernste ter wereld behoort. Wanders bouwde zijn schip dankzij het Innovatie Borgstellingskrediet. "Een aap kan hier de was doen." In thuishaven Zwijndrecht kij ken ze zich de ogen uit sinds de MS Jowi, het grootste binnen vaartschip in Europa, er aan de kade ligt om te worden afge bouwd. Want niet alleen de afme tingen van dit in Rusland gebouwde ijzeren gevaarte zijn on-Europees, ook het uiterlijk van het schip wijkt nogal af van de traditionele Rijnaak. Van veraf het is laad- en lossysteem, waarmee Wanders ongetwijfeld furore zal maken op de Nederlandse en Duitse rivieren, te zien. Bovendien heeft het schip het tot dusver alleen in de zee vaart gangbare anti-healingsys- teem: twee ballasttanks aan weerszijden voorkomen dat het helt tijdens laden, lossen of varen. Wanders hoopt met dit schip de containerbinnenvaart een stevige impuls te geven. Ook om verzekerd te zijn van emplooi als straks NS-Cargo een veel pro minenter rol zal gaan spelen bij het containervervoer. Bang voor de Betuwelijn is hij overigens allerminst. Zijn schip doorklieft weliswaar niet met honderdvijf tig kilometer per uur de wateren, maar kan veel meer lading ineens vervoeren dan een trein, terwijl de arbeidskosten laag kunnen blijven, "omdat ons laad- en los systeem zo simpel is als wat." "De filosofie van Wanders heeft toekomst", zegt commercieel manager Bedrijven Piet van 't Schipper Henk Wanders op de MS Jowi "Het Innovatie Borgstellings krediet biedt ruimte om door te gaan." Zelfde van Rabobank Zwijndrecht. "Hiermee is een trend gezet." De Betuwelijn mag dan straks een deel van het ver voer dat nu nog over water gaat voor haar rekening nemen, Van 't Zelfde is ervan overtuigd dat dit voornamelijk opgaat voor goede ren die snel ter bestemder plaatse moeten zijn. "Radio's, fietsen en koelkasten bederven niet." Toen Wanders dan ook bijna twee jaar geleden zijn plannen ontvouwde staken Van 't Zelfde en Rabodochter Nedship de kop pen bij elkaar. Beiden doen al lan gere tijd zaken met Wanders. Het resulteerde in een lening en een aanvraag voor een Innovatie Borgstellingskrediet. Een door de overheid in het leven geroepen garantieregeling, waarbij zij tweederde van het risico voor haar rekening neemt. Het doel van dit krediet is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen. Daarmee zijn immers vaak hoge kosten gemoeid, terwijl de terug- verdientijd lang is. De maximale looptijd is twaalf jaar. Bijkomend voordeel is dat de klant de eerste drie jaar niet hoeft af te lossen. "Ruimte om door te gaan", zegt Wanders. "Nederland barst van de Willy Wortels", zegt Van 't Zelfde. "En als dat ook nog ondernemers zijn, verdienen ze de kans hun plannen ten uitvoer te brengen." Meer informatie over het Innovatie Borgstellingskrediet staat in de Rabolnfobank, tref- nummer 731502. Noordwest-Walcheren gefelici teerd door Peter de Kam. De heer Flipse is het oudste en trouwste lid van de bank, hij schreef zich in op 30 oktober 1946. Zoon Andries Flipse was bijna dertig jaar lid van de beheerscolleges van de toenma lige bank Domburg. Klein dochter Debora Flipse werkt sinds de zomer van 1983 bij de organisatie, zij is nu medewerk ster procesondersteuning bij Noordwest-Walcheren. De jari ge mag een betrokken lid heten, bij de fusie ondertekende hij recentelijk nog zijn gloednieuwe ledenkaart. Lag hij op z'n 101e verjaardag ziek in bed, nu voel de Flipse zich gezond en gezien de feestlocatie - een jeugdge- bouw- ook nog aardig jong. De bank Born zoekt collega- banken die ervaringen hebben met spaararrangementregelingen voor scholen. In het Limburgse plaatsje heeft een middelbare school de bank verzocht iets der gelijks te ontwikkelen. Maar de bank heeft er geen behoefte aan om het spreekwoor delijke wiel opnieuw uit te vin den. Marcel Janssen, relatiebe heerder Bedrijven: "We denken aan een rekening voor de leerlin gen, waar de ouders maandelijks geld op storten. Een bepaalde tijd kunnen zij en de kinderen niet over het spaargeld beschikken. Alleen de 'spaarraad', die bestaat uit leerkrachten en ouders, beslist wat er voor de scholieren van het spaargeld wordt aangeschaft." Janssen vraagt banken die erva ringen hebben met een vergelijk baar spaararrangement, contact met hem op te nemen. Rabobank Born Z (046) 489 21 50

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1