Beleggersrekening kan concurrentie met ABN AMRO moeiteloos aan Schilderachtige samenwerking CAAR discussieert over Personeelsontwikkelingsbeleid KOALA geeft inzicht in lokale kosten per segment Zestienhonderd passen uitgereikt op 'afhaalzaterdagen'Chipknip CAAR00 Financieel Advies Rood staan? Mag! Niet beleggen met het geld, maar het opnemen voor andere doeleinden? Kan kosteloos! De Rabobank Beleggers rekening is 'zo flexibel als wat', zegt Han Verhoeven van het segment Financieel Advies. "Daar kan de ABN AMRO niet aan tippen." Het segment vindt het de hoogste tijd om de sterke punten van de Rabobank Beleggersrekening te onderstrepen. De lokale banken ondervinden steeds meer concurrentie van de Kapitaalmarkt Indexrekening van de ABN AMRO, de tegen hanger van de Rabobank Beleg gersrekening. "En toegegeven, de ABN AMRO biedt een mooi ren tepercentage van 4,2 procent. Wij zitten nu op 3,75 procent." Het segment krijgt steeds vaker telefoontjes van lokale banken. Vaak luidt de vraag of de rente van de Rabobank Beleggersreke ning ook omhoog kan. Verhoeven meent dat dat niet nodig is en wijst op recente onderzoeksgege vens. "Beleggers vinden rende ment op een stallingsrekening belangrijk, maar niet ten koste van alles. Ze nemen genoegen met een lagere rente als zij een product hebben dat flexibel en overzichtelijk is. En dat zijn pre cies de kenmerken van de Rabobank Beleggersrekening." De Rabobank Beleggersrekening kent bijvoorbeeld geen boete clausule. Vrij bedragen opnemen kan altijd, ook voor bestedingen anders dan beleggen. Rood staan mag, dus een apart krediet ope nen is niet nodig. De rekening van de ABN AMRO heeft al deze gemakken niet, zegt Verhoeven. "Zij hanteren bijvoorbeeld een boeteclausule van 1 procent. Het zou een goede zaak zijn als de banken dit in hun advies bena drukken." Het gaat overigens zeker niet slecht met de Rabobank Beleggersrekening. Het aantal rekeningen is in drie jaar tijd gestegen van 8.600 naar 37.000. Het creditvolume nam in deze periode toe van 300 miljoen gulden naar ruim 4 miljard. Het debetvolume steeg van 75 miljoen naar 720 miljoen. Financieel Advies Z~(Ó40jTlT7F07 Dat samenwerking kan leiden tot schilderachtige prestaties, bewezen onlangs de medewerkers van de banken Helmond en Klenckeland. Onder leiding van professionele kunstenaressen vervaardigden zij enkele schilderijen. De tachtig medewerkers van de Rabobank Klenckeland maakten tijdens de jaarlijkse dag voor Rabobank-mede- werkers in een tijdsbestek van vier uur twee doeken. Daarbij werden ze geholpen door schilderes Irene Verbeek. De doeken zullen ter gele genheid van het honderdjarig bestaan worden tetoongesteld. De twee doeken die de medewerkers van de Helmondse afdeling Bedrijven hebben gemaakt om elkaar beter te leren kennen, zijn nu at te bezich tigen. Beide doeken bestaan uit tien delen, die door de medewerkers afzonderlijk zijn gemaakt. Op de foto staan hoofd Bedrijven Rita Hornman (l) en kunstenares Ellen Voets bij één van de schilderijen. Rijssen-Enter adverteerde pagina groot in de plaatselijke bladen en alle klanten kregen een opvallende brief plus folder met de uitnodi ging om hun Europas met Chip knip in de feestelijk aangeklede bankhal te komen afhalen. Door de Chipknip minimaal tweemaal op te laden en een slagzin origineel af te maken konden zij een vakan tiecheque van vijfhonderd gulden winnen. Motto: Pak eerst uw Chipknip en daarna uw koffers. "We willen dat zoveel mogelijk klanten daadwerkelijk de Chip knip gaan opladen. Daarom gaven we ook meteen uitleg en demon streerden we het opladen. De helft van de mensen deed dat ook meteen. In Rijssen en Enter kun je inmiddels al bij zo'n 180 zaken Chippen. Van een tandtechnieker en café's tot een caravanhandel en de gemeente." Behalve met hun nieuwe Euro pas met Chipknip gingen klanten die zaterdagen ook naar huis met een zakje Crispy Chips, een Chip knip memoblok (voor de 'direct- opladers'), een ballon en een 'Met de Chipknip is het gemakkelijk Met de betrokkenheid en de arbeidsmotivatie van medewerkers zit het binnen de Rabobankorganisatie goed. Ook met de interne mobi liteit van een groot deel van de medewerkers is dat het geval. Daarentegen zijn de stijgende personeelskosten een aandachtspunt en is er een groeiend tekort aan commerciële mensen. Dat staat in een notitie over het personeelsontwikkelingsbeleid, waarover de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorganisatie (CAAR) vandaag discussieert. Het personeelsontwikkelings beleid, ook wel Human Resources beleid genoemd, is eind 1995 bijgesteld met het oog op Visie '98. Het heeft vier doel stellingen: optimale inzetbaarheid, continue vraag/aanbod afstem ming, kwaliteitsgerichte arbeids productiviteit en innovatieve organisatiecultuur. De notitie voor de CAAR beschrijft hoe het met de realisatie van de doelstel lingen staat. Onderzoeker en opsteller van de notitie Walter Gerritsen van der Hoop van het Directoraat Personeel maakt zich vooral zorgen om de vraag/aanbod afstemming. Er is een ernstig personeelstekort voor commer ciële 'Visie '98-functies'. In juni was het aantal commerciële vacatures bij lokale banken bijna 900. "Er worden al oplossingen uitgewerkt, zoals traineepro jecten", aldus de onderzoeker. "En de werving, selectie en de arbeidsmarktcommunicatie zul len nog gecoördineerder worden aangepakt." Andere aandachts punten zijn volgens hem het ver eiste MBO denk- en werkniveau van de medewerkers en een com merciële instelling. "Met mensen die nog niet aan die eisen vol doen, zullen managers afspraken moeten maken. Dat staat ook in het nieuwe Sociaal Plan." Gerritsen van der Hoop ziet het als een uitdaging om de persone le groei en dus de stijgende per soneelskosten binnen de grenzen te houden, ondanks de 36-urige werkweek, de groei van de markt en het streven naar meer kwali teit in de samenwerking met de klant. "Banken kunnen per seg ment bekijken hoe de verhouding personele kosten en baten ligt. Het systeem Prisma is daarbij een hulpmiddel", luidt zijn aanbeve ling. "Ook Rabobank Nederland zal kosten en baten van projecten weloverwogen moeten afwegen." Volgens de onderzoeker is de juiste managementstijl, resultaat gericht en coachend, een blij vend aandachtspunt voor een kwalitatief goed personeelsont wikkelingsbeleid. "De meeste managers maken tegenwoordig veel werk van beoordelingsge sprekken en opleidingsafspraken. Daarnaast moeten ze proberen vaker loopbaanafspraken te maken." Bedrijfsvoering De stafeenheid Bedrijfsvoering heeft een pc-tocpassing in Access ontwikkeld met de naam KOALA. Dat staat voor Kosten Allocatie AER-boekingen. KOALA is, aldus de stafeenheid, interessant voor alle banken die een beter inzicht willen hebben in de lokaal gemaak te kosten en/of deze beter willen aansturen. De nieuwe pc-toepassing biedt de mogelijkheid individuele AER- kostenmutaties te verbijzonderen en te rapporteren naar door de bank zelf te bepalen kostenplaat- sen. Segmenten zijn daarvan een voorbeeld. Banken kunnen per kostenmutatie coderingen voor de allocatie van die kosten inbrengen in de AER-omschrijvingsruimte. Via de maandelijkse ClSAB-disket- te (Controle Informatie Systeem Aangesloten Banken) worden deze gegevens ingelezen in KOALA. Met behulp van de standaard rapportagemodule kunnen banken het totaalbedrag en een specificatie van de verbijzonderde bedrijfs kosten per kostenplaats zichtbaar maken. Verder kunnen ze basisge gevens oproepen in Excel, zodat ook eigen rapportages mogelijk zijn. Deze week ontvangen de mana gers Bedrijfsvoering een brief over KOALA, met een toelichting en een bestelformulier. Bestellen is ook mogelijk via de Website. De brief staat maandag in de Rabo- Infobank, rubriek Rabokrant. Stafeenheid Bedrijfsvoering C (040)217 70 35 Cliënten Advies Eén van de allerlaatste banken shoppen' draagtas. Daarnaast voert oplaadt, schenkt de Rabobank één die de Europassen met Chipknip de bank in september en oktober gulden aan de Stichting Rolstoel collectief aan klanten uitreikt, is een actie voor een goed doel. bus Rode Kruis Rijssen en de Stich- de bank Rijssen-Enter. Er zijn al Telkens als een klant zijn Chipknip ting Stoelmobiel Wierden-Enter, twee zaterdagochtenden voor uitgetrokken om met speciale acties zoveel mogelijk passen uit te geven. "Het gaat om achtdui zend stuks", zegt Cor Duijm, commercieel manager CA. "We hebben alleen al op die twee zaterdagen zestienhonderd pas sen kunnen uitreiken." Inmid dels overhandigde de bank in totaal al bijna vierduizend passen. Drukte tijdens een van de Chipknipafhaalzaterdagen bij de Rabobank in Rijssen.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2