lO u i 'Cuuu •"O i _"ir«"u"i ©©ooooBRSEOImE cd^ooooooooo^ooo© m c t oo O C C T u lCmim riicmiii mimcnnimm pcc ftt IKLULLf MM U üCKMIUIM O C C<< II I MIC D C ft M 11 I ft C ft m O M T c O u LU LlvLU U LU I U U L L LM M r U I C ftL ft ~-%asy M Ml I ft c 11 U J QHQDI/Cn rivnlTnCM MCD> nc OKTnmOTICCCOO V L l u U l n U I UIIHI I I 21C L lv u n n m n n i ij t n c c t q n u tj i~ n 0 p p n p p n U Anouonitn i n n IV n r< p p c lm c u u iv r ri n u 121 nin"7rnnrn pi trn np dokt ic ti incnc rriiMiijiiccct ric U S.11 L t M LI C II O I LI I Cl I LI r n u U I LI L I I U U tl O C C U LU LU I r« Z* L LM II O ij n c o C m cm ft u L ft Z* V ft U I ft i (M U o o o ij n rvnounrvru Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 -Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Financieel en organisatorisch is de chaos in de wereld compleet. Miljoenen mensen zijn hun geld kwijt, zitten zonder stroom of telefoon. Het mag een klein wonder heten dat bijna alle Rabobanken vanochtend hun deuren konden openen. De ontnuchtering na oud en De financiële schade is nauwe- nieuw volgde dit jaar heel snel. lijks te overzien. Alleen al in Nederland zijn dit weekend De eenentwintigste eeuw^-^^- nog geen seconde oud of de wereld schoot in de stress. Hardware, besturingssoftware en logistieke systemen raakten in de war, waardoor liften, klui zen en telefooncentrales buiten werking raakten. Verder werden creditcards geblokkeerd, tijdslo- ten gesloten en het luchtverkeer ontregeld. Ook zijn de meeste ^^nken niet meer in staat de te innen en de te betalen rentes te berekenen. I Ti fi O i n o i* c vuuft uuunruüL De actie voor de jeugdreke- ning is voor onbepaalde tijd op geschort. Banken blijken grote moeite te hebben met het selec teren van pasgeborenen. Zo stond vanochtend cliëntadvi seur Hans Kiepekoog, die een spaarvarken zou overhandigen aan het eerstgeboren Rabo- bankklantje in het jaar 2000, tot zijn verbijstering oog in oog ^^t een stokoude bejaarde. De heer Van der Vegt, geboren op 1 januari 1900, vatte het mis verstand sportief op. Onderzoek wees uit dat bij de selectie door de bank de eerste twee cijfers van het jaartal buiten beschou wing waren gelaten. Andere minstens één miljoen rekening houders hun rentetegoeden kwijtgeraakt. De meeste Rabo banken bleven verschoond van grote problemen met geauto matiseerde systemen. Van deze banken is de afgelopen jaren alle apparatuur gecontroleerd waar in jaaraanduidingen zijn ver werkt. Veel Rabobanken hebben zich vandaag onderscheiden als be trokken bank. Zo ving de Rabo bank Terschelling vanochtend enkele vastgelopen wadlopers op in de bankhal. Door de eeuwwisseling bleek de beveili gingsinstallatie van het wadcen trum buiten werking gesteld. In Eindhoven hielpen mede werkers van het hoofdkantoor een aantal bedrijfsrelaties uit de brand. Als een vliegende bri gade bezochten zij de bedrijven waar de apparatuur niet was voorbereid op de eeuwwisse ling. Grotere schade kon wor den voorkomen en in een aan tal gevallen kon het 2000- probleem geheel worden opge lost. De heer Mansz van Mansz Consultancy; "Zonder deze hulp was mijn bedrijf in grote finan ciële problemen gekomen." UIIIIMP.1 u L L» U U M lil O C I IV IJ IIII C 11 Voor de automatiseerders is de vakantie voorbij. De Rabobank- organisatie heeft vanochtend alle verloven ingetrokken om de storingen en problemen als gevolg van de eeuwwisseling het hoofd te bieden. Op tien applicatiebeheerders kan geen beroep worden ge daan. Zij werden zelf slachtoffer van de 2000-problematiek toen de meeste luchtvaartmaatschap pijen besloten hun vluchten tij delijk te staken. De tien zitten nu vast in Nieuw-Zeeland, waar zij op bijzondere wijze de eeuwwis seling wilden vieren. Ook veel andere medewerkers die de eeuwwisseling in het bui tenland vierden kunnen voorlo pig nog niet huiswaarts keren, omdat hun vlucht naar huis voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Het luchtverkeer ligt wereldwijd plat. Door de 2000-problematiek De honderdjarige 'baby' in de bloemetjes. Nederlanders die op 1 januari 1900 zijn geboren, hebben zich nog niet gemeld. 1 tl I I liT IIIT LU I U II I ijl II U I U I L II I U De Rabobank in Potdichtdam heeft tijdelijk een kantoor inge richt in dorpshuis 'De Koffiepot' voor klanten met dringende bankzaken. De eerste werkdag na de eeuwwisseling bleek dat de toegangsdeuren van het bankgebouw niet open gingen. Tot overmaat van ramp kon door een storing in het tijdslot- mechanisme geen toegang worden verkregen tot de kluis. Ook een opgetrommelde plaatselijke ondernemer wist zich geen raad met de toe gangsbeveiliging en het alarm systeem. Oorzaak van het ongemak was dat de besturing van de systemen niet bestand was tegen de overgang naar het jaar 2000. De systemen hebben in feite een 'tijdreis' gemaakt van het jaar 2000 naar 3 janu ari 1900. De directeur van de bank schreef de problemen toe aan de recentelijke fusie waar door was verzuimd zich aan te melden voor de '2000-proof'- operatie. Met behulp van noodprocedures en het inder haast vergaren van chartale middelen bij collegabanken, personeelsleden en de plaatse lijke middenstand kon redelijk worden voldaan aan de eerste bancaire behoeften van de ver baasde klanten. Het vieren van de eeuwwisseling kende in Nederland twee totaal verschillende gezichten. De meeste landgenoten gingen zich op 'on-Hollandse' wijze te buiten aan copieuze banketten en feesten. Bij tienduizenden hypotheekhouders echter was op oud jaar schraalhans keukenmeester. Door een rekenfout van een ^>mputerprogramma werden ™p oudejaarsdag miljoenen gul dens van hun rekeningen geïn casseerd. Daardoor kwamen ze zodanig rood te staan, dat ze geen pinbetalingen en geldop names meer konden doen voor hun boodschappen en andere inkopen. "Een afschuwelijke ervaring", vertelt mevrouw De Bruin uit Hoofddorp met een brok in haar keel. "We hadden ons een gezellige avond met de kinde ren en kleinkinderen voorge steld met spelletjes en een uit gebreid buffet. Toen we echter met onze twee karretjes met boodschappen bij de kassa aan kwamen, bleek mijn man niette kunnen pinnen. Daarop is hij direct naar een geldautomaat gerend. Daar werd hem duide lijk dat hij meer dan één miljoen gulden rood stond." De familie De Bruin vierde oudejaarsavond uiteindelijk met een halve zak pinda's en een fles goedkope huiswijn. Volgens een woordvoerder van een bank is het debacle te wijten aan het computerpro gramma dat de te incasseren bedragen berekent. "Het pro gramma hield geen rekening met de eeuwovergang. Daar door concludeerde het program ma dat het verschil tussen 'december '99' en 'januari '00' 1199 maanden is in plaats van één." Door deze fout incasseer de het programma 1.200 maal teveel rente bij de klanten. Betaalde men normaal 1.000,-, dan werd het dit keer ƒ1.199.000,-." Doordat de incasso's zonder controle op een toereikend saldo worden verwerkt, ontstond massale roodstand van de klanten met alle gevolgen vandien. zijn veel navigatieapparatuur, luchtverkeersleidingssystemen en vluchtschema's danig in de war geraakt. De eerste vliegtui gen zijn inmiddels weer opge stegen, maar de verwachting is dat vooral in de ontwikkelings landen het nog wel even zal du ren voordat de luchtverkeerslei ding weer op het oude niveau is. Paniek in Japan door vooroorlogse koersen. De koersindexen in Japan zijn gekelderd tot een vooroorlogs niveau. De beurs in het land van de Rijzende Zon opende in het nieuwe millennium als eerste en ging genadeloos onderuit. De crash werd veroorzaakt door computers die niet waren voor bereid op de 2000-problematiek. De beurscomputers in Japan kopen en verkopen automatisch aandelen op de beursvloer. Als gevolg van '2000-stoornissen' sloegen de apparaten gisteren echter op hol. Daardoor kon het gebeuren dat de computers bij de opening van de beurs aan de slag gingen met bedrijfsresulta ten van begin vorige eeuw. Op basis van die gegevens zijn de computers gaan handelen met de neerwaartse spiraal tot gevolg. De aandelen waren gezien de honderd jaar oude bedrijfsresul taten alle overgewaardeerd. De beurzen in Europa en de Ver enigde Staten, waar dergelijke storingen uitbleven, deelden in de Japanse malaises. De AEX-index opende op 2.450, ruim 150 pun ten lager dan 31 december 1999.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2