15 x 09 'Rabobank moet voorsprong benutten' Mailing PFA Nieuwe impuls aan projectmatig werken door leertraject MIKADO 'Meegroeihypotheek ABN AMRO kopie van OpMaat Hypotheek' Voorraad Verifone SmartPins op peil Consult op afspraak Opleiding Financiële Planning: uniek 19 9 7 Reclomecompagne Persoonlijk Financieel Advies van start Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 348 Week 38'Maandag 15 september Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Financieel Advies De Rabobank kan niet langer wachten met de reclamecam pagne Persoonlijk Financieel Advies, zegt Roy van Diem, de segmentmanager Financieel Advies van Rabobank Nederland. Hij waarschuwt voor de concurrentie. "Wij zijn de eerste bank met een segment dat volledig is gericht op financiële advisering. Het is zaak die voorsprong te benutten en nu te gaan bouwen aan een positie in de markt." Van Diem beseft dat nog niet alle banken klaar zijn voor de grote stap. "Maar ik verwacht geen paniek. We hebben de eerste helft van dit jaar veel energie gestoken in het infor meren van de banken. Onze 'doos', waarin alle algemene informatie en de cases over persoonlijk financieel advies zijn verzameld, is inmiddels een ingeburgerd begrip. Het segment heeft veel banken begeleid bij het opzetten van de afdeling Financieel Advies. Banken kunnen blijven reke nen op die steun. Na overleg met de BVC vind ik het verant woord om op pad te gaan. Je kunt niet wachten tot alle ban ken er klaar voor zijn, want tegen de tijd dat dat zo is, is de markt vol." Hij kent geen angst om onderuit te gaan: "Er is bij de Rabobank vaak de neiging om tegen de ABN AMRO op te kijken. Er wordt dan gedacht dat die bank het wel beter zal doen. Maar wij hoeven echt Bedrijven Advies Banken kunnen de Verifone SC 552 SmartPin in de bank- haldisplay laten staan. In de Rabokrant van 29 augustus stond een oproep het appa raat naar CCV Systems te stu ren. Het bedrijf verwachtte een tekort aan SmartPins, omdat veel van deze appara ten na een blikseminslag pro blemen gaven. Achteraf bleek de schade mee te vallen; CCV kon de meeste betaalautoma ten herstellen. Het bedrijf is blij dat 65 banken de SmartPin inmiddels al stevig verpakt naar Arnhem verzon den hadden. Deze banken ontvangen binnen een aantal weken een nieuwe. Bedrijven Advies r (040) 217 70 04 niet bang te zijn, we kunnen dit net zo goed, zo niet beter. Dat vinden ook de financieel adviseurs die we hebben gespro ken. Het is nu een heel geschikt moment om klanten duidelijk te maken wat onze toegevoeg de waarde is. Het doel is de klant zo goed mogelijk te hel pen bij zijn financiële plan ning. We zijn niet primair uit op het halen van zoveel moge lijk provisie. Rentabiliteit is slechts een randvoorwaarde." Van Diem legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is dat de lokale banken hun ver mogende klanten pro-actief benaderen. "Financiële plan ning is een continu proces dat niet meer voorbehouden is aan de 'happy few'. Visie '98 maakte zichtbaar dat veel van onze klanten hiervoor in aan merking komen. Zoals gezin nen met een goed inkomen, een eigen vermogen of een flinke overwaarde in hun huis." De publiekscampagne Per soonlijk Financieel Advies is niet alleen gericht op particu lieren. "We mikken ook op ondernemers, maar dan hun privé kant", benadrukt Van Diem. "In deze beginfase moe ten we vooral het imago van de Rabobank neerzetten en de naamsbekendheid van Per soonlijk Financieel Advies vergroten. Het is nu aan ons om klanten bewust te maken van het feit dat ze moeten nadenken over hun financiële toekomst. En dat ze bij de Rabobank moeten zijn voor advies." Belangrijk is dat financieel adviseurs goed luisteren naar de wensen en doelstelling van de klant. "En de goeie vragen stellen. Want niet iedere klant weet even goed wat hij wil. De adviseurs zullen de voor- en nadelen van producten en fis cale toepassingen duidelijk moe ten voorleggen en alle mogelij ke scenario's doorrekenen. Alle mooie dingen hebben hun keerzijde. Beleggen met de overwaarde van een huis kan heel voordelig zijn. Maar het verhaal wordt anders als de huizenprijs of de beurs ineens gaat zakken. De klant moet weten wat hij doet en wij moe ten hem daarover objectief ver tellen. Daarin onderscheiden we ons van de concurrenten." Financieel Advies C (040) 217 70 07 Medewerkers Financieel Advies ontvangen vandaag een mailingpakket over de reclamecampagne Persoonlijk Financieel Advies. Zij die de 'teaser' vorige week niet ont vingen en hierover Verkoop ondersteuning gebeld heb ben, krijgen het pakket in de loop van deze week. tf Het spelletje mikado komt overeen met projectmatig werken. Trainingen op het gebied van projectmatig werken, gerichte project evaluatie en intervisie. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van MIKADO, het professionaliseringstraject binnen Rabofacet NetwerkServices (NewS), waarvoor afgelopen week in Zeist het startschot werd gegeven. Doel van het traject is de kwaliteit van het projectmatig werken te optimaliseren. "Het spelletje mikado is leuk, spannend en vooral iets om samen te doen. En je moet minder waar devolle stokjes verwijderen voor dat je bij die ene belangrijke komt. Wat dat betreft heeft het spelletje overeenkomsten met projectmatig werken." Zo opende Frank Goed man van Rabofacet NewS het pro fessionaliseringstraject MIKADO: 'Mijn IT-Kwaliteit Accelereert Door Ontwikkeling'. De service-organisatie NewS is Eigen Huis De Meegroeihypotheek van ABN AMRO, die onlangs landelijk werd geïntroduceerd, vertoont sterke overeenkomsten met de OpMaat Hypotheek van de Rabobank. "Het lijkt wel of ze onze productspecifi caties hebben overgenomen", constateert Gerhard Wieringa van het segment Eigen Huis. Hij analyseerde het nieuwe product van de con current en ontdekte dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat het pro duct beter is dan de Rabobankvariant. niet bij iedereen binnen de Rabo- bankorganisatie even bekend. "Wij werken voornamelijk achter de schermen", licht Goedman toe. "Maar de banken zijn wel bekend met de producten die hier worden ontwikkeld, zoals LAURA, ELVI- RA en SABINE." Met 120 medewerkers werkt NewS momenteel aan tachtig tot honderd projecten, waarmee een budget van zo'n zestig miljoen gul den is gemoeid. Goedman: "We zijn dus groot. Ook in onze profes sionele manier van projectmatig werken. Maar het optimale hebben we er nog niet uitgehaald. Daarom laten we ons trainen. Maar we kun nen ook van elkaar leren. MIKA DO is een combinatie van leren en laten leren en van elkaar leren." Het traject blijft niet steken in louter training. "Het is een doorlo pend proces, dat blijvend van invloed zal zijn op onze professio nele manier van samenwerken." Frank Goedman Volgens Wieringa wil de ABN AMRO de consument doen gelo ven dat de Meegroeihypotheek prijstechnisch goedkoper is dan bijvoorbeeld de OpMaat Hypo theek van de Rabobank. Daar naast looft de concurrent in haar advertentie de overzichtelijke en open kostenstructuur van de nieu we hypotheek. Analist Wieringa moet de ABN AMRO op één punt gelijk geven. "Uit een eerste premieanalyse is gebleken dat de Meegroeihypo theek voor klanten die zuiver en alleen gaan sparen binnen de ver zekering iets goedkoper is dan de OpMaat Hypotheek. De Spaar- Zekerheid hypotheek, die wij in oktober introduceren, zal voor deze klanten echter in de meeste gevallen nóg voordeliger zijn." Klanten die naast sparen ook een deel willen beleggen, kunnen vol gens Wieringa beter kiezen voor de OpMaat Hypotheek. "Zodra een klant gaat beleggen, blijkt hij bij een OpMaat Hypotheek in de meeste gevallen nog goedkoper uit te zijn." Uit de eerste analyse blijkt verder dat de open-kosten struc tuur ten onrechte wordt geroemd. Wieringa: "We hebben ontdekt dat er in de risicopremie verborgen kosten zitten." Het segment Eigen Huis gaat zich de komende dagen bezighouden met een meer detail listische analyse van de Meegroei hypotheek. Zodra deze gereed is wordt ze via de Rabolnfobank aan de banken beschikbaar gesteld. Eigen Huis f (040) 217 70 05 r (030) 215 17 82 Financieel Advies In het artikel over de opleiding Financiële Planning in de krant van vrijdag zijn door een commu nicatiefout onjuistheden geslopen. Zo staat er ten onrechte te lezen dat soortgelijke opleidingen al bestaan. "Dat is niet zo. Deze oplei ding is uniek en juist ontwikkeld omdat er voor dit niveau geen externe cursussen bestaan", aldus projectleider Jelle van den Berg van Fiscale Zaken AAB. De kosten van de opleiding bedra gen ƒ7000,-. Meer informatie is te vinden in de Rabolnfobank, trefnummer 737521a

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1