'Als spin in het web van beleggingsdienstverlening' Win een reis naar New York met het Robeco Fondsenspel i Jaap Nogtegaol ziet Rabo BeleggingsAdvies ols verlengstuk lokale banken Organogram Robeco Marketing Van MOR naar Rabo BeleggingsAdvies: Marketing en Ondersteuning Rabobanken (MOR), onderdeel van IRIS, wordt ondergebracht bij de Robeco Groep. De nieuwe naam van de productmarkteenheid luidt Rabo BeleggingsAdvies. "MOR heeft altijd voor de Rabobanken gewerkt, Rabo BeleggingsAdvies zal dit ook blijven doen", zegt directeur Jaap Nagtcgaal. Wat betreft de inhoud van het werk gaat er echter wel degelijk het een en ander veranderen voor Rabo BeleggingsAdvies. Er is geconstateerd dat de afzet van beleggingsfondsen van de Robeco Groep nauwelijks groeit. "Toch groeit de markt en kunnen we vaststellen dat de klanten wel meer behoefte hebben aan beleg gen in fondsen. Wellicht spelen de Rabobanken niet voldoende in op deze behoefte. Het is feite lijk de boodschap aan Rabo BeleggingsAdvies om te zorgen dat de banken optimaal vanuit de klantbehoefte adviseren en de klant bedienen met het gehele palet van producten voor vermo gensvorming. Aan ons de taak om ook de banken bij de groei van het fondsenbedrijf te onder steunen." Evenwichtige groei Als Nagtegaal dit zegt, is hij niet volledig. De directeur bena drukt dat het commissionairsbe- drijf minstens zo belangrijk is. "Wij zullen net zo hard werken aan de ontwikkeling van het commissionairsbedrijf. Raboban ken moeten vooral niet nalaten aan particuliere beleggers aande len en andere beleggingsproduc ten te adviseren. Wij moeten er voor zorgen dat fondsenbedrijf en commissionairsbedrijf op een evenwichtige manier groeien. Gezien de opgelopen achterstand zal er de komende periode extra aandacht worden geschonken aan de beleggingsfondsen. Maar natuurlijk is het altijd de klant die het eerste en laatste woord heeft." Nagtegaal ziet Rabo Beleggings Advies als het verlengstuk van de lokale banken: "We zien onszelf als inkoper voor de lokale ban ken, niet als verkoper voor de aanbieders van beleggingspro ducten. Anders gezegd; wij bepa len samen met de segmenten en na raadpleging van de banken wat er op de schappen komt te liggen." Nieuwe doelstellingen De kunst is, zegt Nagtegaal, om zodanige producten te ontwikke len of in te kopen waarmee de banken in staat zijn om optimaal te voorzien in de klantbehoefte. Om deze uitdaging voldoende te prikkelen zijn er nieuwe doelen geformuleerd. Zo zullen de fond sen van een huidig marktaandeel van 8,6 procent moeten stijgen naar 13,5 procent in 2001. Het commissionairsbedrijf mag iets minder spectaculair aandikken, van 9,4 procent naar 11,1 pro cent marktaandeel in 2001. "Als we het goed doen, denken we dat dit haalbare doelstellingen zijn." Om die resultaten te halen heb ben de banken commerciële slag kracht nodig, zegt Nagtegaal. Rabo BeleggingsAdvies moet hen die kracht geven door met behulp van producten en diensten de markt deskundig en pro-actief te bedienen. In de nieuwe opzet zal Rabo BeleggingsAdvies daarom uitbreiden van 35 naar 52 mede werkers. Ze krijgt er ook taken bij. "Om de adviseurs van de banken zoveel mogelijk aan hun primaire taken toe te laten komen (adviseren en verkopen dus), zullen wij hen waar moge lijk en gewenst allerlei werk zaamheden uit handen nemen. Ik denk dat wij heel goed kunnen meedenken en -doen met de loka le banken. Veel mensen die hier werken zijn afkomstig van de lokale banken en weten dus waar de knelpunten zitten en hoe die moeten worden opgelost." De contacten met de segmenten en de lokale banken zijn veelvul dig en intensief, ook als het gaat om de schakelfunctie met Robeco. Jaap Nachtegaal: Beter inspelen op klantbehoefte. Nagtegaal: "Nu we onderdeel van Robeco zijn zullen we nog beter in staat zijn om de wensen en ideeën van de banken onder de aandacht te brengen en met hen te zorgen voor een optimale bediening van de klanten met producten voor vermogens vorming." Robeco Marketing Particulieren Product Development Marketing Communicatie (Robeco) r Robeco Advies overige V~MÊÊÊÊÊk Retail Buitenland (Robeco) Rabo BeleggingsAdvies Product Management Effecten Opleidingen en Consultancy Informatie en Advisering 1991 Start IRIS/MOR Ontwikkeling brochures fondsen 1992-1993 Grote instroom in RG fondsen Ontwikkeling fondsenopleiding 1993 Introductie Ups and Downs Positief resultaat belegging dienstverlening 1994 Visie '98 en start PME voor namelijk voor segment Financieel- Advies Grote belangstelling opleidingen Toekomst met effect 1995 Start vervangingsdienst Eerste beleggersagenda Bouw LIS-systeem Rabo Beleggingstrofee 1996 Conversie Rogiro Start traineeship Introductie Rabo Orderlijn 1997 Beleggen via Internet Start workshops management MOR wordt ondergebracht bij Robeco en heet voortaan Rabo BeleggingsAdvies Rabo BeleggingsAdvies organiseert voor alle medewerkers van de Rabobank een Bcleggingsfondsenspel. Het spel wordt gespeeld met een fictief kapitaal dat de deelnemers kunnen beleggen in de fondsen van de Robeco Groep. Robeco stelt een aantal aantrek kelijke prijzen ter beschikking, de hoofdprijs is voor twee perso nen een midweek naar New York. De spelregels zijn even een voudig als beleggen in een fonds van de Robeco Groep. Met een fictief startkapitaal van 100.000 gulden mag naar eigen visie twee maanden lang wor den belegd voor de fictieve klant Van Dungen. Deelname aan het spel is gratis. Het spel is realistisch opgezet. Er kan elke dag gehandeld wor den tegen de openingskoersen. De orders kunnen voor 09.30 uur worden opgegeven en gaan dezelfde dag nog mee tegen ope ningskoers. De aan- en ver koopprovisies zijn hetzelfde als bij echte handelingen. Ook de rentevergoeding is gelijk aan die van de Beleggersrekening. Voorwaarde aan het Robeco Fondsenspel is dat wordt belegd in de beleggingsfondsen van de Robeco Groep. "Dat zijn er maar liefst vierendertig, dus de deelnemers hebben volop de keuze. Zien ze het gloren in het Oosten dan kunnen ze hun kapitaal investeren in het RG Pacific Fund, de Landenfondsen zoals RG ZelfSelect Japan, Hong kong, Singapore, Maleisië of Australië. Maar gezien het gun stige economische tij in Europa kunnen ze het natuurlijk ook dichter bij huis zoeken", zegt Karina Oosterling, een van de initiatiefnemers voor het spel. Volgens Oosterling heeft het spel een tweeledig doel. "We willen op deze manier de fond sen van de Robeco Groep nog eens onder de aandacht brengen bij de medewerkers van de loka- le banken, zodat zij hun beleg gende klanten goed kunnen adviseren. Daarnaast wilden we vanwege de nauwere samen werking tussen de Rabobank en de Robeco Groep een keer wat ludieks organiseren. Wat ligt er dan meer voor de hand dan een beleggingsspel?" Alle deelnemers ontvangen voor het begin van de competi tie een spelboek en uitgebreide informatie over de Robeco beleggingsfondsen. Tijdens het spel worden de deelnemers op de hoogte gehouden van de por- tefeuillegegevens en de ontwik kelingen van de fondsen. De spelers kunnen hun orders telefonisch doorgeven aan de computercentrale. De Rabokrant doet de komende tijd verslag van het verloop van de compe titie. Het spel loopt van 13 oktober tot en met 12 december van dit jaar. Inschrijven kan via liet inschrijfformulier dat vanaf maandag is te vinden in de Rabo- Infobank, rubriek Rabokrant.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 3