Milieu stelt steeds zwaarder eisen aan financieringen Deurne verkent markt per fiets Passe-partouts WK Hockey te bestellen tot 19 september DLL organiseert voor vierde keer NK halve marathon: 12 oktober Oud meubilair Land Van Cuijk-Noord naar Polen Relatiebeheer Bedrijven Advies' Het milieu zal ook in de financiële dienstverlening een steeds zwaarder rol gaan spelen, voorspelt Bouwe Taverne van Strategisch Duurzame Ontwikkelingen en Groen Management. Hij wil de ontwikkelingen voorblijven met goede informatievoor ziening. Hoe, dat is voor hem nu de vraag. Het antwoord hoopt hij te krijgen door middel van een enquête. Geld en financiële dienstverle ning hebben op het eerste gezicht maar weinig met het milieu te maken, of het zouden de stapels bedrukt papier in de vorm van contracten, overeen komsten en overzichten moeten zijn die het bankwezen aan haar klanten stuurt. Toch ziet het ernaar uit dat ook het bank wezen in de toekomst terdege rekening zal moeten houden met de regels der milieuwetten. Zeker nu het ethisch zakendoen onder druk van kritische consu mentenorganisaties weer bo venaan alle agenda's van het bedrijfsleven is beland. Banken die ondernemers financieren die alle regels van de milieuwet- en regelgeving aan hun laars lappen, lopen volgens Taverne grote kans op een aanzienlijk afbreukrisico. "Afgezien van financiële risi co's, speelt ook het imago een rol. We pretenderen immers een 'groene' bank te zijn." Het milieu biedt de banken de kans op een constructieve manier samen te werken met onderne mers, gemeenten en maatschap pelijke organisaties, meent hij. "Lokale banken doen dat in toenemende mate. Het lijkt mij heel nuttig dergelijke ervarin gen met elkaar uit te wisselen." De visie van Taverne vereist wel dat de banken beschikken over veel meer milieu-informa tie dan tot nu toe. "Zodat ze weten waar ze het over hebben en op grond daarvan een afge wogen advies kunnen geven." Hij denkt er over hiervoor gebruik te maken van intranet of TrefPunt. Voordat het ech ter zover is, wil hij eerst de mening van de banken peilen. In de Rabolnfobank van maandag zit een enquêtefor mulier mét inhoudelijke toe lichting. Taverne vraagt de banken dit in te vullen en aan hem op te sturen. Groen Management/Strategisch Duurzame Ontwikkeling f (030) 216 13 49 Wie alle wedstrijden van het Wereldkampioenschap Hockey voor dames en heren in Utrecht vanaf de speciale VIP-tribune wil bijwo nen, moet zich haasten. De passe-partouts met Rabobankkorting zijn nog tot vrijdag 19 september te bestellen. Na die datum wordt het moei lijk nog kaartjes voor het evene ment te bemachtigen. De vraag naar 'gewone' passe-partouts en dagkaarten is overweldigend, zo meldt de organisatie. De passe- partouts voor de Rabobank, die s De Lage Landen organiseert op zondag 12 oktober voor de vierde maal het Nederlands kampioen schap op de halve marathon voor medewerkers van de Rabobank- organisatie. De inschrijftermijn voor de wedstrijd, die plaatsheeft in Eindhoven, sluit op 30 septem ber. Het kampioenschap is bedoeld voor iedereen die wel eens een halve marathon heeft gelopen of van plan is dit voor de eerste maal te gaan doen. Daarnaast dienen de deelne mers werkzaam of bestuurlijk actief te zijn bij de Rabobankorga- nisatie of de gelieerde instellingen. Deelnemers kunnen behalve voor de halve marathon ook kie zen voor een kortere (1/8 mara thon) of een langere afstand (hele marathon). Voor deze afstanden zal echter geen officieel klasse ment worden opgemaakt. Meer informatie over het kam pioenschap staat vanaf maandag in de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank. Daarin staan de uitnodiging, een brief en een inschri j fformulier. Jan Merks C (040) 233 97 93 onder meer toegang geven tot het Hockey-Village, zijn te bestellen via het Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan. Meer informatie staat in de rubriek Rabokrant van de Rabolnfobank (trefnummer 733506). Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan C (040) 217 50 03 Harry Langenhof volgde het laadproces op de voet. Veel banken passen hun bankhal aan de ideeën van Visie '98 aan. Door nieuw- of verbouw. Ook de meubels worden daarbij vervangen. Soms worden die verloot of tegen een zacht prijsje aan medewerkers verkocht. Rabobank Land Van Cuijk-Noord, waarvan het Cuijkse kantoor in een nieuwe huisvesting trekt, heeft een coöperatieve bestemming voor haar nog goed bruikbare oude meubilair gevonden. Een oplegger met de inventaris van het oude kantoor vertrok gisteren naar Polen om de mede werkers van een bij de GBPZ in dat land aangesloten coöperatieve lokale bank te voorzien van dit voor hen nog vele jaren te gebrui ken 'volwassen' meubilair. Land Van Cuijk-Noord kwam vijf jaar geleden, door een project van RIAS, in contact met de bij GBPZ aangesloten coöperatieve banken. Sinds de val van de muur probeert GBPZ zijn bedrijf in te richten naar het model van de Rabobank. Directeur Harry Lang enhof: "Er moet daar veel veran deren. Het financieringsbeleid, personeelsbeleid, het beheersen op." Periodiek komen de Polen naar Nederland om te kijken hoe de Rabobank werkt. "We doen dit puur uit coöperatief oogpunt, zelf hebben we er geen enkel commer cieel belang bij." In Polen zijn ze in ieder geval blij met de geste van Land Van Cuijk- Noord. Ook het meubilair is van harte welkom. "Tijdens een bezoek aan Polen hadden we het zelf al gezien", zegt Langenhof. "Ze hebben niet eens geld om behoorlijk meubilair te kopen. De kantoormanager doet er zijn werk bij wijze van spreken aan een keu kentafeltje. Dat kan er nu uit." Land van Cuijk-Noord van de kredietrisico's, noem maar (0485) 47 74 57 Cliënten Advies Het lokaal marktbewerkingsplan geeft antwoord op vragen als: waar staan we, waar willen we naar toe, hoe bereiken we dat en kun nen we het nog beter doen? Om de antwoorden in kaart te brengen kunnen banken een stappenplan, marktverkenner en sjabloon gebruiken. Bij de veranderbank Deurne kozen cliëntadviseurs voor de uitwerking van hun marktverkenner voor de oer-Hollandse fiets. De marktverkenner is speciaal voor cliëntadviseurs gemaakt. Zij kunnen er (deel)markten in hun directe omgeving mee bekijken en zo helpen het marktbewerkings plan verder in te vullen. Ook cliëntadviseur Carin Sanders van de bank Deurne verkende met haar collega's hun regio. "Op een zaterdagmiddag zijn we er door heen gefietst, de marktverkenner bij de hand." De bank heeft het werkgebied van het hoofdkantoor ingedeeld in vier regio's en per regio klom men er vier, vijf adviseurs op hun stalen ros. Sanders, coördinator van regio 1, zag schooltassen bui ten hangen en dat gaf haar team een indicatie van de leeftijd van de bewoners van de huizen. "Je rijdt bijvoorbeeld ook langs tweekap pers, met keurig aangeharkte tuin tjes maar met oude auto's voor de deur. Kijk, dat biedt perspectie ven." Hun spiedende ogen gleden ook langs speeltuintjes en straten met koop- dan wel huurwoningen. Na de rondrit werden de activi teiten afgesloten met een barbecue. De fietstocht was een voorstel van de cliëntadviseurs zelf. "We blijven eigenlijk teveel in ons kantoor zitten", zegt commer cieel manager CA Huub Dings. "Maar dat werkt niet. Je moet weten waar je klanten wonen." Inmiddels is het marktbewer kingsplan ingevuld en kan de marktgerichte benadering begin nen. "Je moet keuzes maken. Welke klanten ga je bewerken? Dat laten we helemaal aan de cliëntadviseurs over, zij moeten zich in het plan kunnen vinden." De manager verwacht door de aanpak minstens een continu ering van de resultaten. "Maar méér scoren moet er zeker in zit ten, als je weet dat dertig procent van onze klanten slechts één dienst afneemt." Hij merkte de afgelopen tijd al een omslag bij de cliëntadviseurs. "Ze zeggen: 'Eindelijk kunnen we eens écht cliëntadviseurs zijn'." Dings vindt dat je met de instrumenten gewoon aan de slag moet gaan en niet wachten totdat alle kantoren optimaal zijn ingericht. "Je kunt nu al kneden en afbakken." Marktverkenner, stappenplan en sjabloon zijn afzonderlijk te gebruiken. De drie instrumenten staan in hoofdstuk 4 van de Segmentwijzer en in de Rabo lnfobank, trefnummer 710519. Cliënten Advies r (040) 217 70 08

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2