°3 09 Eerste kredietverzekering voor joint venture Interpolis en Cobac een feit 'We hebben ons suf gebeld en geschreven' Banken worden doorbelast voor Buma, omroepbijdrage en Sena Ballonnenwedstrijd levert 1050 adressen jongeren op #euro 19 9 7 r Inschrijven voorde opleiding direct marketing kan nog Respons op euro- en 2000 enquête volt tegen Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 340 Week 36 Woensdag 3 september Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Relatiebeheer Bedrijven Advies Het officiële papiertje is nog niet binnen bij Interpolis Kredietverzekeringen NV, niaar in Utrecht zitten ze al aan het gebak: santen met Rabobank De Maaslanden sloot Rabobank International de eerste kredietverzekering voor de nieuwe kre dietverzekeraar. De offerte voor Stehouwer Banden BV, klant van De Maaslanden, bleek te scherp voor de concurrentie. Interpolis en Cobac tekenden kering is nu een feit. Maar de 30 juni een overeenkomst voor concurrentie was groot, aldus een joint venture. Met de Peter Broekman, hoofd samenwerking wil de verzeke- Assurantiën bij De Maas- raar klanten een compleet pak- landen. "Stehouwer had van ket aanbieden. De eerste verze- verscheidene kredietverzeke- De lokale banken worden voor het gebruik van televisie en radio, of het laten horen van achtergrondmuziek, doorbelast voor de omroepbijdrage, Buma en Sena. Dit jaar heeft de doorbelasting plaats in augustus. De omslag geschiedt op basis van het aantal kan toren, ongeacht het aantal openstellingsuren. De totale omslag voor 1997 is vastgesteld op ƒ330,- per kantoor. Banken die één of meer van deze bijdragen individueel beta len, wordt geadviseerd contact op te nemen met de betreffende organisatie en hen te melden dat zij deelnemen aan de centrale regeling die met Rabobank Nederland is gesloten. De ban ken kunnen de betreffende orga nisatie verder verzoeken om het te veel betaalde te restitueren. Voor de dienst omroepbijdrage moeten de banken hierbij het nummer 09991244/11340640 vermelden. Rabofacet 7 (040) 219 50 32 raars een offerte. De aanbieding van NCM bijvoorbeeld was in eerste instantie beter. Maar Interpolis is uiteindelijk iets lager gaan zitten met de pre mie." Broekman wil kredietver zekeringen die nu elders lopen, op de vervaldatum bij Inter polis proberen onder te bren gen. "Maar vanzelfsprekend is dat zeker niet", aldus Broek man, "Interpolis is een van de kredietverzekeraars, de concur renten zullen ook weer offre ren." Inge Verbeten van Interpolis Kredietverzekeringen NV is zich hiervan terdege bewust. 'Tedere lokale bank bepaalt natuurlijk zelf met wie ze zaken doet, maar de reacties van de banken zijn heel positief." In de eerste weken van zijn bestaan bracht Interpolis Krediet verzekeringen NV al zo'n tach tig offertes uit. Verbeten: "We dachten dat het in de vakantie periode niet zo'n vaart zou lopen. Maar dat liep het dus wel." Verbeten verwacht bin nen enkele weken een aantal offertes in concrete verzekerin gen om te kunnen zetten. Interpolis Kredietverzekeringen NV C (073) 645 88 60 A De Rabobank Valkenswaard was afgelopen week nauw betrok ken bij de Doe Week in Dommelen. Niet alleen luisterde de bank bet evenement voor kinderen van vier tot veertien jaar op met een glijbaan, er werd ook een ballonnenwedstrijd georga niseerd. Dat leverde de bank 1050 adressen op voor een mai ling voor de Rabo JongerenRekening. Cliëntadviseurs Renate Smeulders en Tanja Teeuwen waren de hele week aanwezig om de naamsbekendheid van de bank te vergroten. Daartoe hul den zij zich in Rabobank-shirts en legden zij waar mogelijk contacten. Het festijn werd vrijdag afgesloten met een ballon nenwedstrijd, georganiseerd door de Rabobank. De kinderen konden op een kaartje hun gegevens invullen, die door de cliëntadviseurs werden verzameld ten behoeve van een mailing voor de Rabo JongerenRekening. De kaartjes die nog aan de ballon hingen, worden straks door de vinders naar het kantoor te Dommelen gestuurd, waar ze op een prikbord komen te han gen. Smeulders"Op die manier krijgen we de kinderen met hun ouders in de bankhal en kunnen we contacten leggen. Bedrijven Advies Bedrijvcnadviseurs en hun commercieel managers kunnen zich nog inschrijven voor de opleiding Grondslagen Direct Marketing Zakelijke Markt, die 6 oktober begint. Direct marketing vormt een essentieel onderdeel van het markt bewerkingsconcept van Bedrijven Advies. De opleiding geeft hand vatten om direct marketing in de praktijk toe te passen en is met name bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het markt bewerkingsproces. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het schrijven van een lokaal markt bewerkingsplan, dat ook deel uitmaakt van het examen. Geïnteresseerde medewerkers kunnen bij de RabobankAca- demie een brochure aanvragen. RabobankAcademie C (030) 216 14 15 "We hebben ons suf gebeld en geschreven. Desondanks valt de enquête invullen. Pas wanneer "We hebben ons suf gebeld en geschreven. Desondanks valt de respons tegen." Henk van der Heijden van het EMU projectbureau klinkt teleurgesteld als hij het heeft over de in de EuroWijzer aange kondigde enquête waarin de banken is gevraagd te inventariseren welke soft- en hardware ze momenteel gebruiken. Nog geen 60% van de banken gaf, ondanks telefoontjes en briefjes van de project groep 2000 waar hij nauw mee samenwerkt, gehoor aan zijn oproep. Zodra de klok twaalf slaat in de laatste nacht van deze eeuw begint voor ieder computersys teem dat in de waan van de dag over het hoofd is gezien de jaar telling opnieuw. Chaos voor wie te laat is, zo voorspellen deskun digen. Tegelijkertijd komt de introductie van de euro om de hoek kijken. Ook daarvoor moe ten de systemen tijdig zijn geë quipeerd. De hele wereld, incluis de Rabobankorganisatie, is inmiddels met man en macht bezig alle mogelijke systemen aan te passen om te voorkomen dat het computertijdperk eindigt in het jaar nul. Rabofacet en het EMU projectbureau hanteren daarbij het principe 'twee vliegen in één klap.' Ze willen weten welke soft- en hardware de ban ken in huis hebben. Een gezaine- lijke enquête voorkomt dat deze twee keer dezelfde vragen voor hun neus krijgen. Aanpassing van de systemen zal wel onafhan kelijk van elkaar gebeuren. "Het is de kunst geen computer over het hoofd te zien", zegt Van der Heijden, die stelt dat dit "van eminent belang is voor de hele organisatie." Ook banken die zich volledig hebben geconfor meerd aan het systeembeleid van Rabobank Nederland, moeten de enquête invullen. Pas wanneer het EMU-projectbureau en Rabofacet precies weten welke systemen de banken in huis heb ben, kunnen ze een plan van aan pak opstellen. Nu al is echter dui delijk dat het voor Rabobank Nederland een schier ondoenlijke taak is alle opgegeven software op tijd aan te passen aan euro en volgende eeuw. Van der Heijden: "Rabobank Nederland zorgt voor de noodzakelijke aanpassin gen in de software die zij uitlevert of adviseert. De projecten EMU en 2000 coördineren de soft- warevragen aan andere leveran ciers, als daar tenminste bedrijfs- kritische activiteiten mee worden ondersteund. Iedere bank die heeft gereageerd, krijgt na week 40 individueel te horen voor welke soft- en hardware van anderen Rabobank Nederland coördineert." De 'enquêteformulieren', geau- Euro Infodesk (030)216 40 00 tomatiseerde inventarisaties voor zowel de soft- als hardwarevra- gen, zijn te vinden in Info '98 op de pagina's van het project 2000. Daarin staat vandaag eveneens een overzicht van banken die hebben gereageerd. Van der Heijden zegt ervan uit te gaan "dat iedere bank vóór 20 sep tember de enquête invult. Zodat we er in week 40 volop tegenaan kunnen." Banken kunnen de ingevulde software-enquête mail en aan euroinv@rn.rabobank.nl. en de hardware-enquête aan pr2000ab@tref.nl. Op het laatste adres kunnen ze ook met vragen terecht.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1