Combinatie plattelandsontwikkeling en vrijetijdsbesteding vereist kwaliteitsslag 'Beoordeel het samenwerken met tussenpersonen opnieuw' Rabobank op Efüciencybeurs Nog meer adressen op lijsten Overwaarde Eigen Woning Netwerk Toerisme en Recreatie Relatiebeheer Zappend door het leven. Volgens Bouwe Taverne van Groen Management, "hét kenmerk van de hedendaagse mens." Wie zijn brood verdient in de recreatiebranche en wil voorkomen dat zijn gasten zich vervelen, biedt spanning en sensatie. Tegelijkertijd speelt in de sector het dilemma: duurzaamheid of economie. De combina tie plattelandsontwikkeling en vrijetijdsbesteding vereist een enorme kwaliteitsslag. Om die te kunnen maken moet de branche samen werken en is een netwerk van lokale banken nodig, stelt Taverne. Met werkweken van gemid deld 36 uur en een fiks aantal vakantiedagen beschikt de Nederlander over meer vrije tijd dan ooit. Tijd die hij voor een groot deel besteedt in eigen land. Het grote cocoonen van de beginjaren negentig, thuis voor de open haard, gordijnen pot dicht, is uit. Wie wil meetellen kiest voor enerverende activitei ten buitenshuis. Gezellig met de hele familie naar een speeltuin met schommels, een wip en de glijbaan als meest spannende vertier heeft afgedaan. De gene ratie van nu wil ondersteboven in de achtbaan, desnoods twee uur vastzitten, zoals vorige week nog in Walibi, een tocht over woeste wateren of de illusie figu rant te zijn in het spookhuis van Jurassic Pare. Ook de sportieve- ling stelt zo zijn eisen. Klimmuren bij gebrek aan echt gebergte, een drukcabine om alvast te anticiperen op een trip je naar Eilat of een ander befaamd duikoord of bungy- jumpend van een brug. Eigen Huis Samenwerking met tussenpersonen moet leiden tot additionele productie en rentabiliteit. Dat is sinds 1994 de kern van het beleid van de Rabobankorganisatie. Omdat echter is gebleken dat niet iedere samenwerkingsvorm tot een 'win-win-situatie' leidt, raadt het segment Eigen Huis van Rabobank Nederland de lokale ban ken aan om lopende samenwerkingen opnieuw te beoordelen. Volgens het segment is het aan tal samenwerkingsovereenkom sten de afgelopen jaren flink toe genomen. Een klein deel daarvan werpt zeker vruchten af. Andere overeenkomsten lopen minder goed. Jan van Eerd van het segment Eigen Huis: "Goede samenwerkingsvormen vinden we vooral in nieuwbouw. Daar werken banken per project samen met projectontwikke laars of verkopende makelaars. Ze hebben vastgelegd hoeveel hypotheken de bank zal gaan verstrekken en volgen de koop opties, verkoopresultaten en adviesgesprekken nauwgezet, evenals de offertes en accepta ties. Op grond van de behaalde resultaten kan de samenwerking direct worden bijgesteld. tien goede evaluatie vormt vervolgens de basis voor een eventuele vol gende samenwerking." Deze samenwerkingsvormen baren Van Eerd dan ook geen zorgen. Anders is dat volgens hem met samenwerkingsvormen die historisch zijn gegroeid, die zich niet alleen beperken tot nieuwbouw of die niet worden bewaakt op kwantiteit en kwali teit. "Deze vormen kunnen risi covol zijn voor de bank." Dat geldt volgens Van Eerd ook voor het samenwerken met makelaars buiten het eigen werkgebied. "Niet alleen het werkgebieds- overschrijdende karakter, maar ook de opgelegde prijszetting van het Rabobankproduct zijn ongewilde uitvloeisels van deze samenwerkingsvormen. Van Eerd raadt de banken dan ook aan om van tijd tot tijd lopende samenwerkingen op nieuw te beoordelen. "Als de resultaten nog niet (voldoende) worden gemeten, of als er geen duidelijke afspraken per project of fase zijn gemaakt, is het zaak direct daarmee te starten. Banken moeten antwoord krij gen op de volgende vragen: 'Wat is de status van de verkoop?', 'Hoeveel kopers worden er doorgeleid?', 'Hoeveel offertes zijn er uitgebracht?', 'En hoeveel acceptaties?' Pas dan wordt dui delijk of er sprake is van een aanvullende productie." Als er geen sprake is van een 'win-win- situatie' en die op korte termijn ook niet te verwachten is, kun nen de banken volgens Van Eerd de samenwerking beter beëindi gen. Eigen Huis 7 (040) 217 70 05 In de recreatiesector lijkt the sky the limit. Althans voor de ondernemer die erin slaagt te anticiperen op de sterk uiteenlo pende wensen van zijn gasten. Toch komt daar veel meer bij kijken dan het simpelweg aan schaffen van allerlei technologi sche hoogstandjes, zegt Taverne. "Mensen willen kwaliteit en afwisseling, zowel wat hun ver blijf betreft, als de activiteiten die ze ondernemen en de omge ving waarin ze dat doen." Op knappen en moderniseren van recreatieterreinen, campings en bungalowparken is volgens hem onvoldoende. Ondernemers zul len de krachten moeten bunde len met collega-ondernemers in de buurt om gezamenlijk tot een aantrekkelijk aanbod te komen. Bovendien kunnen ze veel meer gebruik maken van de natuurlijke mogelijkheden van de omgeving. Taverne denkt daarbij aan het uitzetten van natuurroutes, rui terpaden en de combinatie van landbouw en recreatie. Hij vindt dat de banken hierbij een voor trekkersrol moeten vervullen. "Zorg van de Rabobank voor een goede omgeving draagt immers ook bij aan een goed leefklimaat voor ondernemers en leden." Daarvoor wil hij een netwerk opzetten, "om meer waarde te bieden aan deze groep belangrijke ondernemers en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren." De Rabobank is marktleider in de toeristenbranche. Banken die willen deelnemen aan het net werk Toerisme en Recreatie, kunnen Taverne bellen. Groen Management Strategisch Duurzame Ontwikkeling C (030) 216 13 49 In de recreatiesector lijkt the sky the limit. Voorat voor ondernemers die erin slagen spanning en sensatie te bieden, zoals bungyjumpend van een brug springen. Plattelandsvernieuwing speelt echter minstens Zo'n belangrijke rol. Bedrijven Advies "Actuele inzichten, ideeën en oplossingen" is dit jaar het thema van de Efficiencybeurs, die haar deuren in de Amsterdamse RAI openzet van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober. De Rabobank presenteert zich op deze tweejaarlijkse beurs als europartner en met haar activiteiten op Internet. Banken kunnen tot 15 september relatiekaarten bestellen. "Iedereen die zich vakmatig bezig houdt met het kantoor of de kantooromgeving". Zo omschrijven de organisatoren van de beurs de bezoekers. In I 995 waren dit met name men sen uit de computerdienstverle ning, groot- en detailhandel van computerhardware en accoun tants. Lokale banken hebben vorige week vrijdag een selec tielijst ontvangen met bedrijven uit deze branches, al dan niet klanten. De Rabobank wil op de beurs het imago bevestigen als bank voor ondernemers in de dienst verlenende sector. Eurocon- sultants en TrefPuntspecialisten zullen daarvoor aanwezig zijn. Ook is er ruimte voor bedrijve- nadviseurs van lokale banken om de stand te bemannen. Geïnteresseerde medewerkers, liefst met affiniteit voor Internet, kunnen zich via onderstaand telefoonnummer aanmelden. Banken kunnen tot 15 sep tember relatiekaarten bestellen. Alleen gebruikte kaarten wor den in rekening gebracht. Het artikelnummer is 980634 en de prijs is ƒ17,50 per stuk. De besteleenheid is vijf. Relaties kunnen benaderd worden met de aanbiedingsbrief die maan dag in de Rabolnfobank staat, rubriek Rabokrant. Bestelde kaarten liggen vóór 18 septem ber bij de banken. Bedrijven Advies C (040) 217 70 04 Financieel Advies Er is weer een lijst beschikbaar met verse adressen van klanten van de Rabobank die overwaarde hebben op hun woning. Het segment Financieel Advies adviseert de banken gebruik te maken van de nieuwe continumodule Overwaarde Eigen Woning (kosten 350,-) omdat er gerede kans bestaat dat deze 'vermogende' klanten behoefte hebben aan een financieel advies. "Overwaarde is de vishaak om eens om de tafel te gaan zitten met deze klanten", zegt Adriaan Oomen van het seg ment FA. Hij wijst er op dat banken een abonnement kun nen nemen op de Continu module Overwaarde. Dan krijgen de lokale banken elke drie maanden automatisch een nieuwe lijst met 'warme' adressen. Hij meldt dat de belangstelling van banken voor het abonnement groeien de is. "De doelstelling voor dit jaar, 100 banken, is al gehaald." Oomen heeft nog een nieuw tje. Aan de lijst met adressen is een nieuwe categorie klanten gevoegd. "Tot nog toe kregen de banken adressen van Raboklanten van wie het komende kwartaal de hypo theek wordt verlengd en van klanten met een hypotheek zonder verlengdatum. Nu zijn ook de adressen toegevoegd van Raboklanten van wie de rente-bedenktijd is ingegaan én adressen van Raboklanten zonder Rabohypotheek die in buurten wonen met koophui zen van een gemiddelde prijs van drie ton of meer." Banken kunnen zich voor de Continumodule Overwaarde aanmelden met het formulier dat in de Rabolnfobank onder trefnummer 710508A staat. Financieel Advies 7 (040^217 70 07

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2