Leveren CSPA-gegevens eerste Prisma rapportage kan nog tot 5 september Mensen Bedrijfsbemiddeling Volgende vi Tariefsaanpassing bij Kadaster leidt niet tot meer oversluitingen Voorbereidingen Prisma aan de orde in workshops Marktbewerkingspakket najaars-actie Rabo TotaalPakket aangevuld Tarief basiscomponent combi lening omhoog Maandtarief september Vrije Keuze Hypotheek komt iets hoger uit Colofon Bedrijfsvoering' Banken hebben nog een week de tijd voor het aanleveren van de CSPA-gegevens voor de eerste Prisma-rapportage. De uiterste datum is 5 september. De verdere voorbereidingen voor de start van Prisma, het Prestatie Indicatoren Systeem voor het Management, worden toegelicht in workshops, die eind september en begin oktober voor de Prisma-banken plaatshebben. Ruim driehonderd banken heb ben zich aangemeld voor Prisma. Ze kregen een uitgebreide docu- mentatieset over de voorberei dingen, die vóór eind oktober ten behoeve van de eerste Prisma rapportage over het derde kwar taal van dit jaar moeten zijn afge rond. Een uitzondering daarop vormen de CSPA-gegevens, die banken uiterlijk 5 september moeten aanleveren bij de CSPA. Het gaat daarbij om het indelen van de medewerkers in segmen ten, waarbij ook wordt aangege ven welk deel van hun tijd ze f (040) 217 70 08 besteden aan advisering en ondersteuning. Het segmenteren van personeel is ook van belang voor het planningsmodel Impala. 'Starten met Prisma' is het onder werp van de workshops in sep tember en oktober. De 'Prisma- banken' ontvangen hierover vol gende week meer informatie. Aanmelden voor Prisma is nog steeds mogelijk met het formulier dat onder trefnummer 730207 in de Rabolnfobank staat, rubriek Rabokrant. Onder dit trefnum mer staat ook meer informatie over het systeem. Helpdesk Bedrijfsvoering C (040) 217 70 35 Cliënten Advies Er is een aanvulling verschenen op het marktbewerkingspakket voor de najaarsactie Rabo Totaal- Pakket. De aanvulling staat maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, trefnummer 706301. Cliënten Advies Relatiebeheer Het tarief van de basiscomponent van de Rabobank variabe le combilening gaat vanaf 1 september omhoog. Dat is noodza kelijk vanwege de rentebewegingen op de geld- en kapitaal markt. Dit nieuwe type lening is pas geïntroduceerd op de zake lijke markt. Het nieuwe tarief staat ver meld op MIRA-pagina 50921 en het Tarievenboek. Voor zover leningen van dit rentety pe zijn verstrekt, moeten ban ken de tarieven ervan met C (040) 217 77 00 individuele rentewijzigingen per 1 september in het ALN- systeem wijzigen. Relatiebeheer Eigen Huis Het adviestarief voor de Vrije Keuze Hypotheek stijgt met ingang van 1 september met 0,20% naar 4,80%. Aanleiding voor deze verhoging is de geste gen geldmarktrente. De informa tie is terug te vinden op de MIRA-pagina's van Eigen Huis. Aansluitend wordt de aanvulling op het tarievenboekje met het juiste adviestarief geleverd. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis In deze rubriek worden belangrijke benoemingen, jubilea en overlij densberichten opgenomen. Mededelingen kunt u sturen naar de redactie. Jubilarissen 25 jaar per 1 september W.A.J.C. Heddes, Rabobank Zuivelbank Alkmaar; J.H.G. Theunissen, Rabobank Boxmeer; Mw. M.Y. Wassenaar, Rabobank Drachten; W.M. van Es, Rabobank Eersel; A.J. Scholtens, Rabobank Noordwest Groningen; Mw. B. Smith-Prins, Rabobank Groot- Ammers; W.G.M. Verhezen, Rabobank Gulpen-Wijlre; H. Ekkels, Rabobank Hoogeveen; H. Alberts, Rabobank Klazienaveen; A.Cï.W. Kriege, Rabobank Kockengen; Mw. R.A. van Maanen-Sterk, Rabobank De Lingestreek; B. van Liesdonk, Rabobank Maas en Leudal; Mw. H.A.J. Brandt-Habets, Rabobank Maastricht; W.L. Cappon, Rabobank Uitgeest; Mw. A. Wieringa-Roelfs, Rabobank De Veenmarken; M.J.M. Brouwers, Rabobank Voerendaal; Mw. W. Boshoven-Ruisch, Rabobank Wageningen-Rhenen; F.J. Kievit, Rabobank Wieringermeer; H.J. Bakker, Rabobank Nederland/Best; P.E. van Beelen, Rabobank Nederland/Eindhoven; B.R. van den Ham, Rabobank Nederland/Utrecht; P.G.M. van der Heijkant, Rabobank Nederland/Dordrecht; Mw. A.M. Schaperkötter-der Kinderen, Rabo bank Nederland/Eindhoven; E.R. van Wijk, Rabobank Nederland/ Haarlem 25 jaar per 4 september Mw. J.A.E.M. Wijtvliet, Rabobank Flevoland; Mw. A.W. Verhesen, Rabo bank Geleen; Mw. M.W.C. Meulendijk-Mennen, Rabobank Soerendonk 40 jaar per 27 augustus M. Hos, Rabobank Westzaan 40 jaar per 1 september F.A.M.G. Peters, Rabobank s'-Hertogenbosch; Th. N. Huijboom, Rabobank Santpoort Benoemingen Per 1 september is de heer Th. G. Hoeks benoemd tot directeur van de Rabobank Westzaan. Hij volgt de heer M. Hos op, die per 1 sep tember gebruik maakt van de V.U.T.-regeling. De heer Mr. A.A.D. Droogh treedt per 1 september in dienst bij Juridische Zaken, Rabobank Nederland Utrecht. Hij is op dit moment werkzaam bij Bijzondere Risico- en Incassozaken. In deze rubriek worden vragen beantwoord die regelmatig aan de helpdesks worden gesteld of die van algemene aard zijn. De vragen, die betrekking kunnen hebben op de gehele Rabobankorganisatie, kunnen worden gefaxt naar de redactie van de Rabokrant, faxnum mer (040)217 71 36. Cliënten Advies Een klant neemt vijftig gulden op bij een geldautomaat. Het bonnetje vermeldt als nieuw rekeningsaldo f 607,80. Twintig minuten later belt hij met de Rabofoon om zijn saldo op te vragen, bet saldo is dan f 942,75. In de tussenliggende periode is er niets op de betaalrekening bij- of afgeschreven. Hoe kan er dan een verschil zijn van f 534,951 Bij geld- en betaalautomaten zijn de opnames, betalingen en overboekingen die in de loop van de dag plaatshebben, direct ver werkt. Het saldo bij gea en bea is dus altijd actueel. De informatie die via de Rabofoon en Rabo Telebankieren aan klanten wordt verstrekt, wordt één keer per etmaal op werkdagen bijgewerkt. Hierdoor kan een verschil in saldo-informatie ontstaan. In de eerste helft van volgend jaar zal deze ongelijkheid voor ARC-rekeningen opgelost zijn. Het maakt dan niet meer uit of de klant saldo-informatie via de Rabofoon opvraagt of via de geldautomaat. De informatie via Rabofoon, Rabo Telebankieren, gea en bea en is dan aan elkaar gelijk. Cliënten Advies f (040)217 70 08 Eigen Huis Het Kadaster verlaagt per 1 september de tarieven die onder meer te maken hebben met transport of hypotheekakte. Een aantal lokale banken vreest dat het voor hun klanten nu aantrekkelijker wordt om hun hypotheek over te sluiten. Volgens Gerhard Wieringa van het segment Eigen Huis Rabobank Nederland hoeven deze banken zich echter geen zorgen te maken. De tariefsaanpassing levert de huizenkoper volgens Wieringa namelijk pas voordeel op bij een hypotheek van drie ton of hoger. "Het meeste voordeel heeft iemand met een hypotheek van ƒ906.000,- en hoger. De kosten van een hypo theekakte worden dan duizend gulden lager." Dat lijkt veel, maar Wieringa benadrukt dat dit bedrag fiscaal aftrekbaar is. "Het netto voordeel van de klant bedraagt dan eenmalig 426,-. En dat zal voor de klant niet dé reden zijn om zijn hypotheek over te sluiten." Overigens dienen de banken de tariefsaanpassingen van het Kadaster zelf door te voeren in OFP. In de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant, staan vanaf maandag de schermvoorbeelden. Eigen Huis C (040)217 70 05 Relatiebeheer Bedrijven Advies Handel, industrie en dienstverlening Gezocht ter overname Klein tot middelgroot bedrijf dat zich bezighoudt met for muleren/afvullen van (brand bare) vloeistoffen in kleinver- pakking. Te koop aangeboden Gespecialiseerd toeleverings bedrijf voor de tuinbouw in Oost-Engeland. Omzet in 1996/ 1997: 738.000 pond sterling. Bedrijfspand met luxe woning in België, nabij de Nederlandse grens. Te koop gevraagd Bedrijf dat voor 60 procent of meer te maken heeft met hout bewerking in de buurt van Zelhem. Omzet tussen 1 en 4 miljoen gulden. Bruin café annex eetgelegen heid ergens in Noord- Nederland. Maximale investe ring 600.000 gulden. Te buur aangeboden Twee koelcellen 10 x 15 en 10 x 20), schuur of expositieruimte, kantoor- en opslagruimte en kwekerijgrond met goed opper vlaktewater in Dedemsvaart. Meer informatie over deze be drijven en de bemiddelende ban ken staat maandag in de Rabo lnfobank. Mededelingen voor deze rubriek uitsluitend schrifte lijk aan de redactie, EO 516.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4