'Tijd voor'n stevige prikkel' Rekenmodel finandële planning schenkingen Bureau biedt banken onderzoek TrefPunt en Direct Betalen aan Heuro Fietsgids ook geschikt voor tochten in nazomer en herfst Tarieven Starthypotheken omhoog 19 9 7 Euroverkenner moet imago bank drastisch opkrikken Genieten van fietsen Circulaires f 15os Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 333 Week 35 Maandag 25 augustus Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@>rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Bedrijven Advies Relatiebeheer Euro-Advicsbank nummer een, de ambitie die de Rabobankorgani- satie tot dusver vooral binnenskamers koestert, is nog lang geen wer kelijkheid. Sterker nog, het Nederlandse bedrijfsleven vindt de Rabobank de minst actieve euro-adviesbank, zo blijkt uit recent Nipo-onderzoek. "Tijd voor een stevige prikkel", vindt Hans Koning van het europrojectbureau. De EuroVerkenner, de eerste elektronische eurochccklist voor ondernemers op Neerlands bodem, moet het imago van de bank drastisch opkrikken. Euro-Infodesk (030)21640 00 Het is de toon die de muziek maakt, zegt een befaamd spreek woord. Kennelijk geldt dat ook voor de euro. Radiocampagnes waarin de concurrentie luidkeels van de daken roept euro-advies- bank te zijn, hebben een onuit wisbare indruk achtergelaten, te oordelen naar het achterblijven de euro-imago van de Rabobank bij het bedrijfsleven. Daarentegen zijn branche-organisaties zeer positief over de bank. Vooral het voorlichtingsmateri aal beschouwen ze als "het beste en meest volledige" op de Neder landse markt. "Folders maken geen geluid", verklaart Koning. Dat doet 'zijn' EuroVerkenner evenmin, toch verwacht hij veel van dit instrument waarmee ban ken hun klanten kunnen infor meren, adviseren en begeleiden. De campagne voor de Euro- Verkenner wordt stevig ingezet Een centrale mailing gaat recht streeks naar 100.000 klantenen wordt verder begeleid door een landelijke advertentiecampagne in dag- en vakbladen. "Het maakt ondernemers bewust van de ver anderingen die de euro teweeg brengt. Dat levert een positieve bijdrage aan het imago." Eén ding is duidelijk. Het komende jaar barst de strijd om de euro in alle hevigheid los en wie daarbij als eerste en met goede producten bij de klant op de stoep staat, wordt al gauw als een goede euro-adviesbank be schouwd. Ondernemers oriënteren zich momenteel volop op de gevolgen van de Economische en Monetaire Unie (EMU), de komst van de euro en de rol die hun bank daar bij kan spelen. Ruim de helft vindt eurovoorlichting bij uitstek een taak van hun bank en niet van de overheid of andere instan ties. Eén op de drie dreigt op te stappen als het aan die voorlich ting schort. Wanneer op 1 januari 1999 de internationale geld- en kapitaalmarkten overschakelen op de euro, zal het bedrijfsleven massaal volgen. Zelfs eenmans bedrijven. Een kwart daarvan wil van meet af aan een eurobetaal rekening. Van de grotere bedrij ven is dat de helft. "Dergelijke klanten moet je vasthouden", vindt Koning die de EuroVerkenner daarvoor het middel bij uitstek vindt. "Wij zijn de eersten met dit product." De EuroVerkenner is, de naam zegt het al, een verkenning voor het midden- en kleinbedrijf. Tijdens de proef bleek niet iedere bank even blij met de campagne die het europrojectbureau op touw heeft gezet, omdat deze niet was aangekondigd in de markt bewerkingsactiviteiten voor dit jaar. Koning: "Het europroject bureau is pas een paar maanden volop bezig, dus konden we dit niet eerder melden." Om te voorkomen dat de actie de banken zeeën van tijd kost is besloten de DM-campagne cen traal te voeren. Banken kunnen hierop tot 3 september intekenen. Het marktbewerkingspakket is vorige week aan alle eurocoördi natoren gestuurd. Het staat vol gende week maandag ook in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Rabobank Nederland advi seert de tarieven voor de Starthypotheken van een en twee jaar met ingang van 22 augustus 1997 te verhogen met 0,30%. De overige adviestarie ven voor leningen worden niet gewijzigd. Aanleiding voor deze verhoging is de gestegen geldmarktrente. Meer informatie is te vinden in het rentebericht dat vandaag bij de banken ligt en in circu laire 16/821die volgende week maandag in de Rabo lnfobank staat, rubriek Geldige circulaires. Financieel Advies 'U wilt geld overdragen aan uw kinderen of uw partner'. Dat is de titel van deel zes uit de reeks rekenmodellen over veel voorkomende financiële behoeften. Het model staat op de Rabobank-site van Internet onder het hoofdstuk particulieren, onderdeel persoonlijk financieel advies. De modellen, waarvan er negen in totaal komen, zijn gemaakt door het segment Financieel Advies en bedoeld om klanten te helpen bij hun financiële plan ning. In deel zes kan de klant berekenen hoe hij of zij op een fiscaal aantrekkelijke manier kan schenken aan partner, kinderen of kleinkinderen. De klant ziet van welke vrijstellingen hij of zij gebruik kan maken en welk bedrag er aan belasting moet worden betaald, wanneer meer dan deze vrijstelling wordt geschonken. In een voorbeeld is de situatie van de gepensioneerde Annemiek uitgewerkt die iets aan haar kinderen en kleinkinderen wil schenken. De rekenmodellen geven vol gens FA een realistische uitkomst omdat persoonlijke gegevens worden ingevoerd. De klant kan de modellen gebruiken als een eerste oriëntatie of als voorberei ding op een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur van de Rabobank. Eerder verschenen op Internet in deze reeks de rekenmodellen 'U wilt uw financiële reserves zien groeien', 'U wilt een goed pensioen', 'U denkt aan eerder stoppen met werken', 'U wilt uw kinderen ondersteunen bij hun studie' en 'U wilt niet meer belas ting betalen dan nodig is'. Financieel Advies (040) 217 70 07 Het onderzoeksbureau Data Company uit Amsterdam heeft een scherpe aanbieding voor lokale TrefPunten. "Voor minder dan de helft van het normale tarief is het bureau bereid een 0-meting te houden over de bekendheid met TrefPunt en interesse in het project Direct Betalen via Internet", zegt Margot de Heus van TrefPunt. Data Company heeft een derge lijke 0-meting al uitgevoerd in de twee pilotgebieden van de proef met winkelen en betalen via Internet, Utrecht en Walcheren (Rabokrant dinsdag 19 augustus). Ondernemers en consumenten krijgen via een telefonische enquête vragen voorgelegd over onder meer de bekendheid met het fenomeen Internet, de bekend heid met TrefPunt (de provider van de Rabobank op Internet) en de belangstelling voor het winke len in virtuele marktplaatsen. Het onderzoek onder de onder nemers (geselecteerd uit het mid den- en kleinbedrijf (MKB) en onder de consumenten dient om inzicht te verschaffen in bewust zijn, attitude en intentie van het MKB en (potentiële) consumen ten ten aanzien van de lienst, zoals TrefPunt deze aanbiedt. Na de 0-meting kan het onder zoeksbureau desgewenst een 1- meting laten uitvoeren. Deze 1- meting zal ten opzichte van de 0-meting aantonen in hoeverre een campagne effect op de doel groep heeft gehad. Met andere woorden: heeft er bewustwor ding plaatsgehad en is er merk en productbekendheid opgetreden. TrefPunt Nederland (Bankendesk) C (030) 215 25 89 De fietsgids heeft als titel 'Genieten van Fietsen' en is uitgevoerd in een hand zaam formaat. Per pro vincie is een beweg- wijzerde fietsroute op genomen. De routes hebben als thema onder meer cultuur, natuur of stad. In de routebeschrijvingen staat ook informatie over de beziens waardigheden onderweg. Verder bevat de gids fietstips en tips over producten en diensten van de Rabobank. De gids kost ƒ3,35. Hij is te bestellen in Best onder 72 aantrekkelijke fietsroutes met t héél veel bezienswaardigheden artikelnummer 80600. De bestel-eenheid is vijf tig stuks. Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan C (040) 217 51 60 Hoewel de Tour de France niet meer vers in de herinnering ligt, is het wieier- en fietsseizoen nog lang niet voorbij. De Rabobank Fietsgids spoort klanten aan ook in de nazomer en de herfst op de fiets te stappen, voor één van de twaalf beschreven fietsroutes. Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1