i 8 o8 Al miljard in nieuwe Euro Obligatiefondsen J Nieuwe Servicekaart hypotheken met wijzigingen snel beschikbaar Marktbewerkingspakket collectieve vervanging van de Rabopassen in Rabolnfobank Eerste prijs voor truck met DLL-lease Actieperiode Rabo TotaalPakket via joint promotion met AD voorbij 19 9 7 Aangepaste opmaak Documentatieband Woninghypotheken Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 328 Week 34'Maandag 18 augustus Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Financieel Advies De twee nieuwe obligatiefondsen van de Robeco Groep zijn nog geen twee maanden na hun introductie op 5 juni al gevuld met meer dan een miljard gulden. Particuliere beleggers hebben gretig deelge nomen in het RG Euro Obligatie DividendFund en het RG Euro Obligatie GroeiFund. Klanten van de Rabobank namen ruim tachtig procent van het miljard voor hun rekening. Beleggers hebben in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis van twee bestaande fondsen - RG Florente Fund en RG Divirente Fund - over te stappen naar de nieuwe obligatiefondsen. Robeco heeft dit gestimuleerd omdat de twee nieuwe Eurofondsen aantrekke lijker rendementen opleveren. De fondsen zijn ook min of meer als alternatieven met een hoger risi co voor de mindere renderende Florente Fund en Divirente Fund gepresenteerd. Klanten uit deze fondsen hadden acht weken de tijd om kosteloos te switchen naar de twee nieuwe fondsen. De Rabobank heeft goed geboerd bij de operatie. De loka le banken krijgen in totaal onge veer twaalf miljoen gulden provi sie vergoed. Marketing en Ondersteuning Rabobanken onderhandelt met de Robeco Groep om te kijken of het komend jaar een vergelijkbare faciliteit kan worden aangebo den. IRIS Infolijn (010) 224 14 14 Cliënten Advies Het marktbewerkingspakket collectieve vervanging Rabopassen staat vanaf vandaag in de Rabolnfobank onder trefwoord 'chip97'. De klant krijgt over het afhalen van de Rabopas met Chipknip dit keer geen mai ling in de vorm van een brief met brochure, maar ontvangt het afhaal- bericht met een bijsluiter. De banken krijgen de bijsluiter in drie ver schillende versies aangeboden. "Meer dan honderd banken heb ben het evaluatieformulier over de collectieve vervanging van de Euro- passen teruggestuurd", zegt Gea Meijering van Cliënten Advies. "Deze evaluatieformulieren hebben een grote rol gespeeld bij de opzet van de marktbewerking van deze collec tieve vervanging. Wij bedanken dan ook iedereen die hier tijd en moeite in heeft gestoken." Naar aanleiding van de opmer kingen van banken heeft het seg ment besloten de mailing te ver vangen door het afhaalbericht. Daarnaast kunnen de banken uit drie verschillende bijsluiters kiezen welke voor hen het meest geschikt is. Meijering: "Flet accent bij de ver vanging van de Rabopassen ligt op het stimuleren van het gebruik van de Chipknip. Het afhalen van de pas is natuurlijk hét moment om de klant te stimuleren de Chipknip voor de eerste keer op te laden." Eén van de bijsluiters haakt daarop in met de actie 'direct opladen'. Als de klant zijn Chipknip direct oplaadt met honderd gulden, heeft hij recht op een gratis Saldolezer. Een andere bijsluiter geeft de bank de mogelijkheid zelf een tekst toe te voegen met bijvoorbeeld een eigen stimuleringsactie of speciale ope ningstijden. De collectieve vervanging van de Rabopassen begint in september en duurt tot medio '98. In totaal moe ten er zo'n 1,6 miljoen particuliere Rabopassen worden vervangen. De banken ontvangen circa acht weken voordat ze de passen krijgen hierover bericht. Tegelijkertijd krij gen ze dan de papieren versie van het marktbewerkingspakket. Banken die het marktbewerkings pakket al eerder willen inzien, kun nen de meest recente versie altijd opvragen in de Rabolnfobank, ru briek Rabokrant, trefwoord 'chip97'. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 Bluimengrosshandel iB holland b.v. Rabobankklant Don Buitendijk (staand, linksmet vader en kinderen voor zijn bakwagen Het blad Truckstar Magazine heeft de vrachtwagen van bloe menhandelaar Don Buitendijk, klant van de Rabobank Bleiswijk, uitgeroepen tot beste in de categorie 'bakwagen'. De jury lette onder meer op onder houd, opbouw, verkeersveilig heid, doelmatigheid en het uiterlijk. Buitendijk begon met een kaal chassis en liet daar door een constructiebedrijf een bak op bouwen. Voor het eind resultaat sloot hij in maart een financial lease-constructie van De Lage Landen bij zijn plaat selijke bank. In totaal heeft de bank Bleiswijk meer dan dertig vrachtwagens van relaties 'ver least'. Al deze transacties ver liepen via het I.LEXS-systeem van De Lage Landen, waarbij de bank zelf zorgdraagt voor de afwerking van de lease-aan vraag. Eigen Huis De herschreven Documen tatieband Woninghypothe ken van het Segment Eigen Huis is vorige week in de Rabolnfobank verschenen. De teksten zijn speciaal ge schreven voor beeldscherm en voorzien van hyperlinks (doorklikmogelijkheden). Helaas is er bij de productie een fout opgetreden, waar door bij een aantal teksten de juiste opmaak ontbrak. Dit heeft de redactie van de Rabolnfobank inmiddels hersteld. Medewerkers kun nen de teksten vinden door op 'Beschrijving producten en diensten', 'Financieringen' en vervolgens op 'Hypo thecaire leningen' te klikken. Cliënten Advies De Rabobank ging met het Algemeen Dagblad een joint promotion aan om tijdens de actie Vakantiebankdiensten de afzet van Rabo TotaalPakketten te verhogen. De actieperiode liep af per 1 augustus. Banken kunnen daarom de aanmel- dingskaarten (artikelnummer 80582), waarmee klanten één maand gratis het Algemeen Daglad in de bus krijgen, niet meer bestellen. Klanten die vóór 1 augustus het Rabo TotaalPak ket hebben aangevraagd en een aanmeldingskaart hebben gekre gen, kunnen nog gebruik maken van het aanbod. Zij dienen de kaart dan wel uiterlijk 31 decem ber op te sturen. Begin volgend jaar wordt de actie geëvalueerd. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 Eigen Huis De Servicekaart hypotheken is uitverkocht. De nieuwe kaarten, die nog in druk zijn, komen eind augustus beschik baar. Ten opzichte van de vori ge Servicekaart is - op verzoek van de banken - een aantal wij zigingen aangebracht. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de eerste afschrijving, de Bouwrekening en de premiebetaling van de OpMaat Hypotheek. Omdat de wijzigingen betrekking heb ben op enkele belangrijke zaken raadt het segment Eigen Huis de banken aan om de oude kaarten te vernietigen. Deze banken ontvangen eind augustus gratis een set nieuwe Servicekaarten. Het segment adviseert verder de Servicekaart uit te reiken of op te sturen na het tekenen van de offerte. De Servicekaart beschrijft de procedure zoals die bij de meeste banken geldt. De bank kan sommige zaken aanpassen. Zo kan de rente betaling op de Bouwrekening worden weergegeven per maand, per kwartaal of per halfjaar. Petra Kerrebijn van het seg ment: "Toch kan het nog voor komen, dat lokale banken zelf andere procedures hanteren dan de Servicekaart vermeldt. Dat hoeft niet erg te zijn. De Servicekaart is in dit geval een mooie aanleiding om deze afwijking ter sprake te bren gen bij de klant, zodat alles vooraf duidelijk is." De Servicekaart is te bestel len op de gebruikelijke wijze in Best of via FRIS. Het artikel nummer is 80357, de prijs bedraagt ƒ40,- per honderd. Eigen Huis (040) 217 70 05

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1