Drugshandelaren in de cel dankzij oplettende bankiers Import Export besteedt aandacht aan het'land van de rijzende zon' Amateurkunstenaars hebben in Scherpenzeel hun eigen Rabogalerie Uniform afsluitmoment voor alle aanleverende systemen Rabobank sponsort anti-racisme festival Cocaïnehandelaar Bert en sexclubeigenaar Pedro moeten zich nog Huib niet te zitten. Wel moet hij voor de rechter verantwoorden voor hun daden. XTC-handelaar Frans en coffeeshop-eigenaar Huib zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk zes en drie jaar. Aan hun criminele activiteiten kwam een einde toen oplettende bankiers verdachte wisseltransacties van bovengenoemde personen aanmeldden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Hoe dat in zijn werk ging staat beschreven in drie cases, die vanaf maandag in de Rabolnfobank staan. Van Bert is bekend dat hij cocaïne invoert. De politie meldt hem daar om aan als CID-subject, een persoon die als verdachte betrokken is bij ernstige misdrijven. Uiteraard weet Bert dat niet. Hijj gaat gewoon door met zijn werkzaamheden en verkoopt de ingevoerde drugs tegen lokale valuta aan afnemers uit Engeland, Duitsland, Spanje en België. Bij wis selkantoren in Nederland wisselt hij de valuta om in guldens. De kantoren melden de wissel transacties boven de 25.000,- aan bij het MOT (2A03, boven 25.000,-, waarbij omwisseling plaatsheeft in een andere valuta). Dat meldpunt ontvangt in totaal vijf meldingen van transacties waarbij Bert is betrokken. Omdat Bert is aangemeld als CID- subject, verstrekt het MOT de mel dingen direct aan Finpol. Met de informatie van Finpol lukt het de politie om een internationaal opere rende bende op te rollen. De hoofd verdachten moeten zich na de zomer voor de rechter verantwoorden. Verdachte handel Dat moet ook Pedro, die samen met Frans handelt in verdovende middelen. Beide zijn CID-subjecten. Pedro is eigenaar van een nachtclub, Frans is officieel werkloos. Wél wis selt Frans met grote regelmaat vreemde valuta bij een wisselkan toor in het zuiden van het land. Dat geld komt volgens Frans van de club van Pedro. De gewisselde bedragen liggen allemaal onder de 25.000,- (7A02, voorkeur van de klant voor transac ties onder de grensbedragen, waar bij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voor komen). Niettemin meldt het wissel kantoor de transacties aan bij het interne meldpunt. Daar wordt beslo ten de transacties aan te melden bij het MOT. Omdat het om CID-sub- jecten gaat, wordt ook Finpol op de hoogte gesteld. Die stelt een onder zoek in en ontdekt dat Frans in XTC handelt en Pedro in vrouwen. Beiden worden ingerekend. Frans is inmiddels veroordeeld tot zes jaar. Zo lang hoeft coffeeshopeigenaar voor drie jaar achter slot en grendel omdat hij naast een 'witte' ook een 'zwarte' boekhouding bijhield. De politie is daar bij toeval achter geko men. Eerder ging bij Huib het inbraakalarm af. Toen de politie bij zijn woning ging kijken trof zij daar een contant bedrag van 1,4 miljoen gulden aan, verdovende middelen, valse rijbewijzen en bewijzen van wisseltransacties. Volgens Huib is het geld afkomstig van derden. Uit huiszoeking door de politie en onderzoek door Finpol, die reeds in 1992 en 1993 meldingen heeft gekregen over door Huib uit gevoerde wisseltransacties, blijkt echter dat Huib handelt in verdo vende middelen. Crisismanagement en Fraudebestrijding 7 (030) 216 33 33 Relatiebeheer Japan, 'land van de rijzende zon', waar economisch gezien jarenlang de 'sky the limit' leek, is deze maand hoofdonderwerp in Import Export. Verder in deze hoogzomerse augustuseditie aandacht voor de Ierse milieumaatregelen en een aantal andere warme oorden als Costa Rica, Thailand, Marokko en Turkije. Ruim vijftig jaar na dato is het in de Tweede Wereldoorlog verslagen en gehavende Japan uitgegroeid tot een genadeloze concurrent voor Amerika en West Europa. Jarenlang bevond het land zich steevast bij de economische koplo pers in het OESO-gebied. Sinds het begin van de jaren tachtig zit hier in echter de klad, wegens een veel te ruim monetair beleid, de hoge mate van regulering en uitholling van de industriële basis. Deregulering, afslanking van het overheidsapparaat en sanering van de exportsector beginnen vruchten af te werpen, schrijven de Staf- groepeconomen van Rabobank Nederland. Import Export, waarin eveneens aandacht voor de levens middelenbranche en het interna tionale Rabobank netwerk, is deze week van de persen gerold en aan de banken gestuurd. Relatiebeheer C (040)217 77 00 Op de openingsexpositie van de nieuwe Rabogalerie in Scberpenzeel was keramiek van twee Leusdense kunste naars te zien. Jarenlang was de Rabogalerie in Woudenberg een begrip. Het bankkantoor werd echter begin dit jaar ingrijpend ver bouwd en toen was er geen plaats meer voor een expositie ruimte. De bank wilde evenwel een jarenlange traditie niet doorbreken en de Rabogalerie verhuisde naar het kantoor in Scherpenzeel. Eén van de jubileumactivi teiten bij het 75-jarig bestaan van de Rabobank Wouden berg en Omstreken in 1984 was het organiseren van exposities. Dat bleek een succes en de bank is er nooit meer mee gestopt. Jaarlijks hebben er in de Rabogalerie gemiddeld acht verschillende exposities plaats. Belang rijkste doel is het ondersteu nen en stimuleren van lokale amateurkunstenaars en ver zamelaars. In de Rabogalerie kunnen ze hun werk aan anderen laten zien. De twee de tentoonstelling in de nieu we galerie in de Scher- penzeelse bankhal wordt op 19 augustus geopend. Dan laat de Veenendaalse Jeanet- te Jansen - Van den Bosch wilgentenen figuren, dieren en jurken van natuurlijk materiaal zien. Voor alle aanleverende systemen, inclusief de gefiatteerde opdrach ten via het ANP, geldt met ingang van 18 augustus een uniform afsluitmoment. Dit afsluitmoment is vastgesteld op 19.00 uur. Als de aanlevering vanuit de Bank Giro Centrale om 19.00 uur echter nog niet geheel is ver werkt, dan wordt met de afslui ting gewacht tot dit is gebeurd. De afsluiting heeft dus nooit voor 19.00 uur plaats. Alle opdrach ten die voor I 9.00 uur zijn aan geleverd en goedgekeurd door COF (Centrale Opdrachtbehan deling en Fiattering), worden die zelfde avond/nacht in de ARC verwerkt. In circulaire 24/467 van 3 juli. waarin de nieuwe boekingsstruc tuur van apparatieve transacties werd uitgelegd, stond onder meer dat de tijdstippen van afsluiting voor alle aanleverende systemen aan COF verschillend zijn. Met ingang van maandag is dat dus verleden tijd. De banken zijn op 13 augustus via MIRA al op de hoogte gebracht van bovengenoemde wijziging. Ondersteuning Betaaldiensten r (040)217 60 41 De Rabobank is voor de eerste keer één van de hoofdsponsors van het Racism Beat It Festival. Het gratis toegankelijke festival wordt aanstaande zondag gehouden in Recreatiegebied Spaarnwoude bij Amsterdam van 11.30 tot 23.00 uur. Het Racism Beat It Festival is een cultuur- en wereldmuziekeve nement. Dit jaar staat het in het teken van het Europees Jaar tegen Racisme, met onder meer discussies tussen jon geren. Optredende artiesten zijn onder andere Denise Jannah met minister Dijkstal op sax, Herman Brood Sc Solid, 2 Brothers on the 4th Floor en Khaled. De Rabobanksponsoring is een 'coproductie' van het segment Cliënten Advies en de afdeling Sponsoring van Rabobank Nederland en de lokale bank Amsterdam. Belangrijkste over weging voor de sponsoring was voor de drie partijen dat het fes tival een activiteit is voor jonge ren en studenten, voor de bank interessante doel groepen. De bank Amsterdam te kent daar bij nog aan dat ze zich goed kan vinden in de doelstel ling van het festival: het bij elkaar brengen van jongeren uit verschillende culturen. Naast een geldelijke bijdrage stelt de Rabobank twee gesig neerde wielershirts van de Rabo bank Wielerploeg ter beschik king voor de Racism Beat It Radioveiling, die vandaag in samenwerking met Radio 538 wordt georganiseerd. In haar gedrukte en elektronische media voor jongeren en studenten, waaronder 1SWOP en X-TRA, besteedt de Rabobank uitgebreid aandacht aan het multiculturele festival. Lezers en Internetsurfers kunnen een Racism Beat It-T- shirt - met Rabobanklogo op de mouw - winnen en/of met korting bestellen. Op de X-TRA-pagina's voor studenten op de homepage van de Rabobank stond tot medio deze week ook een prijsvraag voor backstagepassen. De orga nisatie van het festival had een aantal passen ter beschikking gesteld aan Rabobank Nederland en de bank Amsterdam als 'tegenprestatie' voor de spon soring. De lokale bank heeft de backstagepassen gegeven aan de studentenpromotieteams van de bank, die bestaan uit medewer kers en studenten.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 3