o8 08 EVA: nieuw wapen in strijd tegen fraudeurs Rabobank Nieuwegein blaast windmolen nieuw leven in Hospitalitypakketten Ronde van Nederland'een aanrader' 19 9 7 Acceptatieservice van Interpolis verbetert de bereikbaarheid Nieuwe formulieren voor aanmelding bij TrefPunt Nederland Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 322 Week 32 Vrijdag 8 augustus Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 In één oogopslag zien of de (potentiële) klant bij een Nederlandse bank staat geregistreerd als fraudeur, oplichter of witwasser. Dat kan met het nieuwe, interbancaire beveiligingssysteem Externe Verwijzings Applicatie (EVA), vanaf 1 september beschikbaar voor de lokale banken. EVA, gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsmaatschappijen, is een geautomatiseerd systeem, dat is ondergebracht in een computer bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Met het systeem, dat alleen kan worden geraadpleegd door geautoriseerde medewerkers, kan de bankmedewerker door het invoeren van (statutaire) naam, geboortedatum en KvK-nummer in één oogopslag zien of hij te maken heeft met een (rechts)per- soon die de Rabobankorganisatie - of een andere Nederlandse bank- organisatie - opzettelijk materieel of immaterieel heeft benadeeld of pogingen daartoe heeft ondernomen. Vrijwel alle Nederlandse banken zijn aangesloten op EVA. Zij voor zien via de afdeling Fraudebe strijding (bij de Rabobank Crisis management en Fraudebestrijding) de database van gegevens. EVA vervangt daarmee de Preventie- infotheek, en biedt door de deel name van de andere banken veel meer informatie. Met het nieuwe systeem hebben de banken een nieuw wapen in handen in de strijd tegen fraudeurs, die de gezamenlij ke Nederlandse banken naar schatting voor zo'n 120 miljoen gulden per jaar weten op te lichten. In het systeem staan als zoek- /•V Circulaire 9 sleutel alleen de NAW-gegevens en geboortedata van natuurlijke per sonen en (handels)namen en regis tratienummers van rechtspersonen opgeslagen. Waarom een (rechts)persoon in EVA voorkomt, is niet terug te vinden in het sys teem. Deze gegevens zijn alleen bekend bij de afdeling Fraude bestrijding van de instelling die de (rechts)persoon in het bestand heeft geplaatst. Banken die met een 'hit' worden geconfronteerd, dienen dan ook contact op te nemen met Crisismanagement en Fraudebestrijding van Rabobank Nederland. De bankadviseur ont vangt vervolgens de informatie op grond waarvan wordt besloten hoe verder te handelen. EVA is, evenals VIS, onderdeel van het Consumptief Krediet Systeem (CKS) en moet worden geraadpleegd bij het aangaan van een nieuwe relatie, bij een wijzi ging in de relatie of als daartoe een andere aanleiding bestaat. Meer over het systeem EVA staat in circulaire 15/71, vanaf maan dag in de rubriek Rabokrant in de Rabolnfobank. Crisismanagement en Fraudebestrijding Z (030) 216 33 33 rs' 5- Dental Union, een grote klant van Rabobank Nieuwegein, heeft oog voor het milieu. Een deel van de energie die het bedrijf gebruikt, wordt opgewekt door een eigen windmolen. Die was een tijdje gele den in het ongerede geraakt, maar werd twee weken geleden weer in werking gesteld. Onder meer de plaatselijke Rabobank sponsorde het herstel. Relatiebeheerder Bert van Oostveen en onderdirecteur Carl Wischhoff zagen de windmolen bij een recent bedrijfsbezoek plat op de grond liggen. Reparatie was duur, zo bleek tijdens een gesprek met directeur Wester- mann van Dental Union. "Jullie zouden dat herstel kunnen spon soren", grapte Westermann. De Rabobankvertegenwoordigers reageerden met een spontaan: "Doen we". Er werd later over doorgepraat en uiteindelijk werd besloten dat de Rabobank vijf jaar lang de windmolen mede sponsort. Als tegenprestatie werd op één kant van de molen het Rabobankbeeld- en woordmerk aangebracht. Mede sponsor Hilti staat op de andere kant. Beeld en tekst zijn aange bracht met wind-, vorst-, en regen- bestendige verf die ook wordt gebruikt in de vliegtuigindustrie. Wie vanaf McDonalds naar het industrieterrein Laagraven rijdt, kan de windmolen niet missen. En is het westenwind, dan is het Rabobanklogo te zien. Het begon als een grap, maar onder directeur Wischhoff ziet het als een goede vorm van klantenbin ding: "Ik denk niet dat een ande re bank snel zaken met dit bedrijf zal willen doen..." Banken die met relaties naar de Ronde van Nederland willen, kun nen nog boeken voor één van de vier 'hospitalitypakketten' van het Coördinatiebureau Wielerplan. "Een aanrader", vindt kantoorhou der Han Gehlen van de Rabobank Landgraaf. "Het maakt indruk en je laat als bank zien dat je iets doet voor je relaties." Gehlen stapte vorig jaar tijdens de Ronde van Nederland met twee bedrijfsrelaties in een auto, die de renners op de voet volgde. "Ze waren dolenthousiast en zagen nu eens hoe het wielrennen er in werkelijkheid aan toegaat", zegt hij. Een collega van Gehlen, ook met twee bedrijfsrelaties, kwam in een volgauto met ex-wielrenner Peter Winnen. "Dat sprak nog meer aan", herinnert Gehlen zich. "Je komt per slot van rekening niet dagelijks met wielrenners of ex-wielrenners in gesprek." Peter Winnen is ook dit jaar present in de gastenauto, die deel uitmaakt van pakket 3. Nieuw is een 'gast college' van Hennie Kuiper - onderdeel van alle vier de pakket ten - en een rondvlucht boven het parcours (pakket 4). De start van de Ronde van Nederland is op 26 augustus in Tilburg en de finish op 30 augus tus in Landgraaf. Dankzij de opwaardering door de internatio nale wielrenunie UCI verwacht de Rolf Sörensen tweede van rechts, lid van de Rabobankploeg, verdedigt tijdens de Ronde van Nederland zijn leiderstrui van vorig jaar. organisatie een sterk deelnemers veld. Van de partij zijn onder meer de Rabobankploeg, de Telekom- ploeg van Tourwinnaar Jan Ullrich, TVM, Festina, Banesto en de Italiaanse ploegen Mapei en Saeco. Meer informatie over de moge lijkheden voor relatiemarketing staan onder trefnummer 730403 op de Rabolnfobank onder de ru briek Rabokrant. De uiterste in- schrijfdatum is dinsdag 19 augustus. Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan Cliënten Advies De Interpolis Acceptatie service gaat beter en sneller verlopen. De Telefonische Klantenservice, waarvan Ac ceptatieservice een onderdeel is, gaat namelijk werken met een Interactieve Voice Res ponse (IVR). De Interactieve Voice Response werkt op dezelfde wijze als bijvoorbeeld de Rabofoon. Wanneer een bank het telefoonnummer (013) 462 12 00 belt, wordt eerst de bankcode gevraagd. Nadat deze is ingetoetst, heeft de medewerker de keuze uit zeven mogelijkheden. Afhan kelijk van de gemaakte keuze heeft doorverbinding van de bank plaats naar de gewenste afdeling of zal een verdere keuze worden gevraagd. De banken kunnen een aantal zaken rechtstreeks met de Acceptatie-Service afhandelen. De zeven keuzemogelijkheden: 1 Alles in één Polis 2 Andere verzekeringen 3 Systeemfoutmeldingen 4 Rechtsbijstandverzekeringen 5 Financiële verrekeningen 6 Vragen over Maratel 7 Verzoeken om kopie-polis sen of andere documenten. Interpolis Z (013) 462 12 00 Z (040) 217 50 04 Er zijn nieuwe formulieren aangemaakt, waarmee ban ken abonnees voor TrefPunt Nederland kunnen aanmel den. Het gaat om aanmel dingsformulieren met toelich ting voor particulieren, bedrijven en personeel aange sloten banken. Deze staan vanaf maandag 1 1 augustus in de Rabolnfobank. TrefPunt Nederland Z (030) 215 12 69 Hoog op de windmolen bet beeldmerk van de Rabobank.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1