'Als hij maar niet gaat huilen' Rabobank Website krijgt ruim voldoende Vierduizend 'Alles in Eend Polissen'in Bergambacht Bijsluiters afschriften van zakelijke klanten mogelijk Training omgaan met problemen in de agrarische sector 7 totoüWWTi Rabolnfobank deze week niet compleet Productteksten Trade Finance en Leasing nu ook in Rabolnfobank Het is 'er op of er onder' in de agrarische sector en daarvan hebben niet alleen de boeren slapeloze nachten. Ook relatiebe heerders liggen nogal eens wakker wanneer ze een klant moeten vertellen dat zijn bedrijf er slecht voorstaat. Hun grootste angst: emoties. "Als hij maar niet gaat huilen." Willem Vroom (r) samen met commercieel manager Marcel Ploumen beklimmen de in lnterpolispaars gespoten eend. Een superzuinige 4-deurs cabriolet met van binnenuit verstelbare koplampen, een goede airconditioning en een altijd startende motor. Zo omschrijft assurantie-adviseur Willem Vroon van Rabobank Bergambacht zijn favoriete vervoermiddel. Geen dure BMW of Mercedes, maar een 'deux chevaux', in de volksmond beter bekend als 'lelijke eend'. Vroon, lid van de Citroen Club Nederland, zorgde ervoor dat de vereniging het collectieve clubcontract vanaf 1 oktober onderbrengt bij Interpolis. Dat betekent zo'n vierduizend 'Alles in Eend Polissen.' Kwade klanten zijn makkelij ker dan verdrietige, zo leert de dagelijkse praktijk. Tegen boosheid zijn relatiebeheerders doorgaans wel opgewassen. Intens verdriet aan de andere kant van de tafel raakt ook de doorgewinterde bankman of - vrouw vaak diep in het hart. Op dergelijke momenten komt het op de juiste vaardigheden aan. "Achter de kille cijfers zit een wereld die wij niet kennen", zegt Peter Niekus van Rabobank Flevoland. Hij deed dit voorjaar mee aan de try-out van de training 'omgaan met probleemsituaties'. Een actrice nam de rol op zich van de klant in verschillende stadia van kwaadheid, verdriet en berus ting. De deelnemers traden De bezoekers van de Rabobank Website waarderen de site gemiddeld met een 7,5. De site scoort met name goed op aspecten als betrouwbaar heid, leesbaarheid, duidelijk heid en overzichtelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling Communicatie Beleid en Onderzoek onder 350 bezoekers van de site. Van de ondervraagde bezoe kers is een kwart via een ande re site op de Rabobank Website terechtgekomen. Anderen von den de site via zoekprogram ma's (16%), de krant (9%), en vrienden en kennissen (6%). De meeste bezoekers van de site zijn van het mannelijk geslacht (90%). Hun leeftijd ligt met 34 jaar iets hoger dan die van de gemiddelde Internetgebruiker. Voor het gros van hen is de Rabobank de primaire bank. Dertig procent van de bezoe kers zegt de site uit nieuwsgie righeid te bezoeken. Twintig procent is op zoek naar bank diensten. Nog eens twintig pro cent kiest de site voor de beleg gersinformatie. Een kleiner deel gaat naar de Rabobanksite om wielerinformatie of de Rabo Top40 te raadplegen. Volgens de bezoekers zijn er geen aspecten aan de site die onvoldoende zijn. Wel is er een haar onder het oog van de camera tegemoet met de 'boze boodschap'. "Op commando tranen met tuiten", herinnert Niekus zich. Kort na de training barstte een klant van hem in snikken uit toen hij te horen kreeg dat de bank zijn financiering niet wilde verlengen. "Geen makke lijke situatie. De klant staat in zijn hemd, vergeet dat ook niet meer. En ook ik moest het wel even verwerken, ondanks alle aangeleerde vaardigheden." Met de training wil het segment de relatiebeheerders bewust maken van de grote impact van dergelijke gesprekken op zowel de klant als de relatiebeheerder. Vaardigheden, die aan bod komen in de training, zijn daar bij een hulpmiddel. aantal zaken die relatief laag worden gewaardeerd, zoals de bruikbaarheid, navigatie, actu aliteit en snelheid. Bezoekers laten zich hierdoor echter niet wegjagen, zo blijkt uit het onderzoek. 65% van de bezoe kers zegt de site in de toekomst zeker weer te bezoeken. 22% acht dat zeer waarschijnlijk. Het versturen van bijslui ters met de rekeningafschrif ten van zakelijke klanten is mogelijk dankzij een verdere ontwikkeling van het OKL- systeem. Het Output Klant (OKL)- systeem is het systeem dat de output ten behoeve van klanten aanstuurt. De verbe tering zit hem in het feit dat een cliënt gedurende de actieperiode slechts één bij sluiter ontvangt, ook als voor deze klant dagelijks een rekeningafschrift wordt gemaakt. Rabobank Nederland heeft De volgende training 'Om gaan met probleemsituaties in de agrarische sector", wordt gehouden op 7 en 8 oktober in Heelsum, kost 1.750 en is bestemd voor ervaren én jonge relatiebeheerders. De eersten kunnen hun vaardig heden aanscherpen en uitbrei den, de tweede groep kan tij dens de training alvast oefenen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie staat in de Opleidingsplanner Relatie beheer. Deze is te vinden in de Rabolnfobank, trefnummer 726509A. RabobankAcademie Wegens een technische storing is de Rabolnfo bank deze week niet com pleet. Enkele artikelen uit de rubriek Rabokrant en aanvullende informatie ontbreken. Deze artikelen zijn in week 33 pas oproepbaar. Er ontbreken onder meer: Dossier Move97, Garan- tiekredietregelingen over heid, inschrijfformulier IMS-seminar, halfjaar cij fers van Interpolis, Dos sier Rabo TotaalPakket en een nieuwe versie van Kist97n. meteen gebruik gemaakt van de mogelijkheid bijsluiters te versturen naar de zakelijke klanten. Vanaf deze week ontvangen de klanten met hun rekeningafschriften een bijsluiter met informatie over de Chipknipautomaat. PMS buigt zich nu over de vraag hoe lokale banken bij sluiteracties kunnen gaan organiseren voor de zakelij ke klanten. Zodra dit tot de mogelijkheden behoort, ont vangen de banken een infor matiepakket. Print- en Mailingservices 7 (040) 219 55 04 Lelijke eend. Ente. Duck. Satka. Geit. La Deuce. De Citroen 2CV, in 1937 ontwor pen door Pierre Boulanger, heeft overal ter wereld een bijnaam. Belangrijkste eis die Boulanger meekreeg, was dat een boer met de auto naar de markt moest kunnen rijden met achterin zes kippen, een varken en een mand je met eieren. Met name de eieren-eis is vermaard. Die zorg de voor het unieke veersysteem en het comfort, want bij een ritje over het toen nog niet op auto verkeer ingestelde Franse platte land mochten les oeufs niet breken. De huidige eendenliefhebbers verzamelden zich afgelopen week in Maurik tijdens de '12th International meeting of 2CV Friends'. Duizenden eenden uit Europa, maar ook uit landen als Mozambique, Zuid-Afrika en Japan reisden af naar ons kik kerlandje. "Je kijkt je ogen uit", zegt Vroon, die zelf al 21 jaar in een 2CV rondrijdt. "Het is onge looflijk wat mensen van een 2CV kunnen maken, tot compleet uit gebouwde limousines toe." Zelf bemandde hij een stand met informatie over de Interpolisver zekering, geflankeerd door een speciale Interpoliseend. Ook zijn vrouw was van de partij, want de hele familie Vroon is eendengek. "Bij mijn vroegere werkgever kreeg ik een lease auto, een Toyota. Maar na een proefritje in een 2CV was mijn zoontje van tweeënhalf jaar met geen mogelijkheid meer in de Toyota te krijgen. Die hebben we toen maar weggedaan." Het onderbrengen van het col lectieve contract bij Interpolis verliep niet vlekkeloos. Vroon: "Eerst reageerden ze enthou siast, vervolgens hoorden we acht weken niks. Na een tele foontje van ons bleek de interes se ineens verdwenen." De bank zette druk op de ketel, waardoor Interpolis alsnog met een goed voorstel kwam. "Inmiddels zijn we weer dikke vrienden", aldus Vroon. Met de toezegging door Interpolis begon de drukte bij Rabobank Bergambacht. In vier dagen moesten 8.000 brieven in 4.000 enveloppen gevouwd en naar de leden van Citroën Club Nederland verstuurd worden. "De hele bank heeft hieraan meegewerkt", zegt Vroon. "Iedereen zat in zijn vrije minuutjes te vouwen en te plak ken, zelfs in de kantine tussen de boterhammen door. Maar het is gelukt. Nu is het wachten op de respons." De productteksten van Leasing en Trade Finance staan vanaf vandaag in de Rabolnfobank. Het onderdeel Translease is nog niet via de Rabolnfobank op vraagbaar. De productteksten zijn op dezelfde wijze als de teksten voor Betaaldiensten en Werknemers sparen speciaal voor beeldscherm geschreven en voorzien van hyper links (doorklikmogelijkheden). De teksten zijn te vinden door in de 'Beschrijving Producten en Diensten' te kiezen voor 'Finan cieringen'. Vervolgens kan de gebruiker door te klikken kiezen voor de overzichtsteksten van Leasing of Trade en Finance.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2