'Samen nog sterker'verplicht iedereen tot kritische opstelling 'Ifoor hetzelfde geld': Robeco Advies over euro en geldzaken En nu met vakantie! Special Ups and Downs over euro en beleggen Koerswijzer meet tevredenheid banken :;if Relatiebeheer Noblesse oblige, vinden ze in Eindhoven. 'Samen nog sterker', het leitmotiv van het segment Relatiebeheer voor de nabije toekomst, verplicht ook Rabobank Nederland kritisch naar zichzelf te kijken. Commercieel managers, relatiebeheerders én medewerkers commer ciële binnendienst krijgen daarom de kans eens in de zes maanden hun mening te geven in de KoersWijzer. "Professionalisering en een klantgerichte opstelling gelden ook voor Rabobank Nederland", zegt Erica Venema van het seg ment Relatiebeheer en de vrouw 'achter' de KoersWijzer. Met dit schriftelijk onderzoek onder aus piciën van het Nipo wil het seg ment duidelijkheid krijgen over zijn eigen functioneren. Tot voor kort gebeurde dit met de zogehe ten Reactor. Venema: "KoersWijzer sluit beter aan bij de nieuwe koers die het segment heeft uitgezet." Telkens komt een aantal onderwerpen aan bod, zoals de euro, de mid- denmarkt en de marketinggroe pen Relatiebeheer. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen kun nen deze variëren, "zodat we snel kunnen bijsturen als dat nodig is." Het onderzoek van dit voorjaar leverde een scala aan "zeer waar devolle suggesties", op. Zo heb ben de banken te kennen gegeven concurrentie-informatie op een andere manier te willen ontvan gen en behoefte te hebben aan een beter inzicht in de structuur van de internationale dienstverlening. In totaal werden 341 lokale ban ken benaderd. "De respons was hoog", zegt Venema. 194 com mercieel managers, 1 86 relatiebe heerders en 183 medewerkers Commerciële Binnendienst vul den de enquête in. Iedere mede werker van het segment heeft de resultaten inmiddels ontvangen. Venema: "Voor het eind van de zomer moet bekend zijn wat daad werkelijk zal worden aangepakt." Relatiebeheer f 7040) 217 77 00 'Voor hetzelfde geld', zo luidt de aansprekende titel van het fraai vormgegeven derde deeltje in de serie adviesboekjes van Robeco Advies over actuele financiële onderwerpen. In het boekje legt de ver mogensadviseur voor meer dan 500.000 particuliere relaties van de Robeco Groep haarfijn uit hoe het met de euro en geldzaken zit. De Robeco Advies-boekjes heb ben ten doel te voorzien in een groeiende behoefte aan toeganke lijke en heldere informatie over financiële en fiscale zaken. Elk boekje beoogt inzicht te geven in een bepaalde situatie. De lezers kunnen dan volgens Robeco Advies zelf beslissen wat in hun situatie een verantwoorde keuze is. Zo verschenen er voorafgaand aan 'Voor hetzelfde geld' boekjes over sparen en beleggen voor kinderen ('Op eigen benen') en het gebruik van de overwaarde van het huis en de nieuwe regels voor de rente aftrek ('Stenen, cement en verbor gen rijkdom'). Het nu verschenen derde deeltje behandelt de gevolgen van de introductie van de euro op vermo gensvorming. Naast de algemene informatie over EMU/euro (tijd schema), de euro als munt (econo mische opvattingen, inflatie, euro sceptici) komt de 'euromarkt'aan de orde. Daarbij gaat het bijvoor beeld over rente en obligaties: "Nationale renteverschillen zullen nagenoeg verdwijnen. Dit betekent dat de spaarrente in Nederland vergelijkbaar zal zijn met de spaar rente in bijvoorbeeld Frankrijk of Oostenrijk. En zo zullen Finse obli gatiesmet een looptijd van bijvoor beeld tien - vol gens het principe van dezelf de prijs voor dezelfde producten - ongeveer dezelfde rente moeten dragen als verge lijkbare Belgische obliga ties." Een van de illustraties in het boekje, waarvan de meeste afkomstig zijn van het Nederlands Muntmuseum, laat de Italiaanse oplossing zien voor d: zuurtjes in plastic met de opdruk van een muntstuk van 10 lire. m Wél zullen er binnen het euroge bied kleine renteverschillen tussen de nationale staatsleningen blijven bestaan. "Dat heeft te maken met de kredietwaardigheid van de uit gevende instantie." Immers: "Geld uitlenen (het kopen van obligaties) brengt risico met zich mee: name lijk dat je het nooit meer terug ziet." Vervolgens wordt uitgelegd dat dit risico bij staatsobligaties klein is, maar wél bestaat. Ook op de euromarkt zullen beleggers voor het hogere risico dat zij lopen jaarlijks wat extra rente krijgen, "al zullen de renteverschillen die optreden door een verschil in kwa liteit marginaal zijn. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat de rente op Belgische staatsobligaties ongeveer een kwart procent hoger zal liggen dan die in Nederland." Ook de voor- en nadelen van de komst van de euro, de omvang van de belangrijkste obligatiemarkten en het sparen komen aan de orde. Tenslotte wordt stilgestaan bij de Europese aandelen, hypotheken, beleggingsverzekeringen en juridi sche aspecten. De lezer kan ook nog kennis nemen van de hoofdlij nen van het Verdrag van Maas tricht en een overzicht van de landen die op dit moment al of niet voldoen aan de in het Verdrag van Maastricht gestelde vijf eisen voor invoering van de euro. Het boekje is bestemd voor zowel relaties als niet-relaties. Het is voor deze categorieën gra tis aan te vragen bij Robeco Advies via 06-010.0. Banken die meer informatie willen kunnen bellen met Iris de Man: (010) - 224 20 76, of met Brigitte Slot: (010) 224 23 96. Het peloton legt de laatste kilometers af op de Charnps Elysées. De Tour zit er weer op. De huldiging op de Champs Elysées is geweest. De cynische commentaren van de pers hebben we weer achter de rug. Geen aanvallen meer van Virenque, geen controle meer door jan Ulrich. Je niet meer ergeren aan, of juist genieten van, Mart Smeets. Geen Radio Tour de Trance meer. En voor ons, de volgers van de tour? over seconden of minuten. En even niet meer leven naar de waan van de dag. Die je doet vergeten in welke plaats je giste ren ook wel weer was. Niet meer Internetten columns schrijven of proberen Radio Tour te ver staan. Nee. Van vandaag ben ik met mijn kinderen op vakantie. En zal ik hen proberen duidelijk te maken wat de Ronde van Frankrijk nu precies is. Zij zijn het die de komende tijd mijn dagindeling zullen bepalen. Van zwembad naar pretpark en van speeltuin naar ijssalon. Of ik er van uit zal rusten waag ik te betwijfelen. Dat ik van ze ga genieten weet ik zeker. Ik heb zelfs besloten overdag mijn mobile telefoon uit te zet ten. Vakantie zal maar één keer onderbreken. Als er nieuws is te melden over de contracten van Leo van Bon, Eric Dekker, Michael Boogerd en nog een paar jongens. Want dat mag de ware wielerliefhebber dan niet onthouden worden. Gelukkig niet meer iedere dag een ontbijt dat louter bestaat uit stokbrood met jam. je niet meer storen aan de autoritaire politie agenten die denken alles te kun nen bepalen en alles beter te weten. Maar aan wie je de weg niet moet vragen, omdat ze nooit uit de streek komen waar start of finish liggen. Niet langer trekken van hotel naar hotel. Of na afloop van de etappe eindeloos in de file staan. Geen journalisten meer die me vragen of ik nog nieuws heb. Ook geen perszaal met een stuk of twaalf beeldschermen voor honderden journalisten. Niet langer discussies over de vraag of de beslissing van de jury nu wel of niet correct was. Geen geruch ten meer over transfers van ren ners. je niet meer druk maken Financieel Advies Heeft de invoering van de euro gevolgen voor beleggingen? Ups and Downs poogt in de special van 16 augustus de meest brandende vra gen op dit gebied te beantwoorden voor beleggers bij de Rabobank. Leo Verwoerd, agent bij het Agentschap van Financiën, wordt geïnterviewd over 'de hardheid van de euro, kansen voor beleg gers, het omzetten van de staats schuld in euro's en de inspannin gen van landen om aan de criteria te voldoen'. Andere artikelen gaan in op de meer algemene gevolgen voor het beleggen in aandelen en obligaties. IRIS adviseert banken om de mensen in de doelgroep voor het RG Eurotop 100 GarantFund deze special toe te zenden. Dat kan via een centrale mailing. De Ups and Downs special is tot 1 augustus ook los te bestel len met het bestelformulier uit de introductiehandleiding RG Eurotop 100 GarantFund die alle banken gisteren ontvingen. Banken kunnen de special bij voorbeeld geven aan actieve beleggers, prospects of klanten met interesse in het onderwerp 'euro en beleggen'. IRIS Infolijn: Z* (010) 224 14 14

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2