n li ne raac Ipl leg ien en muteren via Laura Lan Llexs: leasecontract binnen een halfuur Meer kermisgasten naar Tilburg Actueler en flexibeler voor klont én barik AGENDA week 28 Nieuwe circulaires f Cliënten Advies Het Rekening-Courant systeem (ARC) en de afrekensystemen voor rente, provisie en kosten (RPK-ARC en RPK-Plus) maken dit najaar en komend voorjaar plaats voor nieuwe systemen die klant en bank actuelere informatie opleveren en flexibeler zijn. Het gaat om VIN (Verantwoording en Informatieverstrekking) en CROS (Centraal Rekening en Overeenkomsten Systeem) die beide gegevens direct verwerken en informatie onmiddellijk op Laura Lan-pc's tonen. VIN, dat zorgt voor de infor matievoorziening naar klanten én banken, wordt gefaseerd inge voerd. Vanaf september is via het scherm allerlei informatie op te roepen over transacties. Eind dit jaar, begin volgend jaar, gaat VIN ook de gegevens voor de aan maak van rekeningafschriften verzorgen. Het systeem wordt ook uitge breid met mogelijkheden die klant en bank meer service en gemak bieden. Zo kan de bank door een nieuwe manier van comprimeren en specificeren een voudig inspelen op de behoeften van de klant. Andere voorbeel den zijn de mogelijkheid om kopie-rekeningafschriften cen traal te laten verzenden en heel simpel een heraanmaak van een afschrift aan te vragen. Vanaf eind dit jaar worden alle elektro nische toepassingen, zoals Tele bankieren en Rabofoon, op VIN aangesloten zodat de klant over de meest actuele informatie kan beschikken. Alle informatie die nu nog op papier of microfiche staat, is straks on line op te vragen via Laura Lan-pc's. Het betreft de lijsten ARC 070 'totaal overzicht geboekte posten', ARC 250 'his torisch overzicht' (rekeningnum mervolgorde), ARC 260 'histo risch overzicht' (per locatie) en ARC 480 'lijst automatisch ge boekte posten BGC/GIRO/APO' (blijft intact voor zover de trans acties betrekking hebben op spa ren, lenen en eigen rekeningen als AER). Deze lijsten en microfiches verdwijnen op 1 januari volgend jaar. Zodra de rekeningafschriften via VIN worden aangemaakt, komen vanwege technische rede nen nog twee lijsten te vervallen. Ook deze gegevens zijn dan te bekijken op een scherm. Het gaat om de lijsten ARC140 'rekening afschrift op microfiche' en ARC540 'rekeningafschrift zake lijk op microfiche'. Met CROS, dat alle betaalover- eenkomsten in guldens en vreem de valuta vastlegt, zijn gegevens on line op te voeren en te mute ren via BOB. Het betreft afspra ken met de klant over zijn betaal rekeningen) inzake fiatteren, verantwoorden en afrekenen. Tevens worden RPK-Plus en RPK-ARC ondergebracht in één systeem. De invoering van CROS heeft in de loop van volgend jaar plaats. Llexs is een vernieuwde appli catie, die eerst heeft proefge draaid bij een klein aantal ban ken. Daarna is een team van De Lage Landen langs de banken gegaan voor instructies en pre sentaties. Mede daardoor is de introductie tamelijk vlekkeloos verlopen en vergde zij slechts twee maanden. Het systeem VIN en CROS functioneren al léén op werkplekken met toegang tot Laura Lan. Banken die in hun bijkantoren geen Laura Lan heb ben en nog lijsten en microfiches gebruiken, kunnen overwegen Laura Lan te installeren. Anders moeten zij straks een beroep doen op een kantoor waar Laura Lan beschikbaar is. Vragen hier over beantwoordt de Helpdesk Informatisering: (030) 215 33 33. Ondersteuning Betaaldiensten C (040)217 60 41 wordt regelmatig geperfectio neerd en aangevuld met produc ten van De Lage Landen. De vol gende versie van Llexs verschijnt in augustus. Via Llexs ontstaat een on line verbinding met alle informatiebronnen die voor een leasecontract of offerte nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Ook de kre- Bij Interpolis hebben zich zo'n tweeduizend managers Cliënten Advies, cliëntadviseurs, partners en kinderen gemeld voor een bezoek aan de Tilburgse kermis. Regelmatig kwam het verzoek om met méér dan vier medewer kers plus aanhang te mogen komen. Die mogelijkheid is er nu. Maandag staat in de Rabo- Infobank een faxformulier waar mee commercieel managers extra kermisgangers kunnen opgeven. Uiterlijk woensdag moet Inter polis de formulieren hebben. Interpolis C (013) 462 39 03 dietbeoordeling van een klant heeft automatisch plaats. Llexs verwerkt deze gegevens zo effi ciënt dat er binnen een halfuur een compleet leasecontract uit de printer rolt. Volgens De Lage Landen kun nen banken met Llexs scoren bij de klant. Het is nu niet meer nodig om standaardrapportages te maken. Banken kunnen met Llexs in sommige gevallen een winst van enkele dagen boeken. De Lage Landen C (040)233 96 50 Llexs 2.0, het front office systeem van De Lage Landen, slaat aan. Het vernieuwde computersysteem draait inmiddels bij tweehonderd lokale Rabobanken. Vooral de snelheid van het programma wordt geroemd. Llexs verwerkt gegevens zo soepel, dat er binnen een half uur een compleet leasecontract op tafel ligt. i Elke vrijdag vindt u in deze krant een over zicht. Als u dat uitknipt en bewaart, heeft u alles op een rijtje waar u later eventueel nog iets mee wilt doen. Het overzicht is ook handig bij de agenda van het werk overleg. Voor een uitgebreide handleiding verwijzen wij naar het artikel Agenda (618515) in de Rabolnfobank, die uw sys teembeheerder op Laura Lan of Stand Alone heeft geïnstalleerd. Artikelen met een letter achter de cijfercode verwijzen naar aanvullende informatie. Actiepunten Alle medewerkers 728104 Wettelijk minimumloon 1 juli gestegen 728105 Onderzoek naar Internet in bankhal 728203 Helpdesks Directoraat Personeel in kaart gebracht 728204 Interpolis deelt extra kassen uit 728205 Enquête naar gebruik Wordsjablonen en taal 728205a Onderzoek naar behoefte ondersteuning op taalgebied 728206 Jaarverslag '96 ook met zomers tafereel 728207 Energiemonitoring slaat aan 728301 BedrijfstakPlus adviseert vanuit de behoeften van de ondernemer 728304 Herziening handleiding loon belasting 728305 'De Nieuwe Stad' informeert over coöperatieve innovatie 728404 'Meld loos alarm direct aan de politie' 728404a Overval alarm 728405 Speakerteksten beschikbaar voor plaatselijke wielerronden 728405a Speakerteksten voor lokale wielerronden 728506 Melding foutieve afstorting bij DNB 728508 BOB 2.0 neemt ook werk uit handen van bedrijvenadviseurs 728508a Inschrijfformulier workshop RPK-plus 728508b Voorbeeldschermen RPK-plus 728508c (Concept)releasenote BOB 2.0 728508d (Concept)inrichtingsadvies BOB 2.0 728508e Bijlage bij inrichtingsadvies BOB 2.0 728514 On line raadplegen en muteren via Laura Lan Bedrijfsvoering 728507 Tarieven onderhoud 'veilig- heidswerken' 728507a Circulaire 43/1215: Aanpassing tarieven onderhoud 'veilig- heidswerken' 728519 TaskTimer is nu te bestellen 728519a Bestel- en registratieformulier TaskTimer 728519b Aanmeldingsformulier voor trainingen TaskTimer Bedrijven Advies 728103 Papieren aanvraagsets voor betaalautomaten verdwijnen 728202 Huurovereenkomst Chipknip automaat 728202a Huurovereenkomst Chipknip automaat voor ondernemers 728407 Gratis boekje Mart Smeets bij Coulant actie van september 728408 Eén factuur pin- en Chipknip automaat 728409 Vakbeurs Plantarium '97 richt zich op particulier en kweker 728503 MKB-Card serieuze concurrent voor Loko 728504 Grote vraag naar agrarische lezingen noopt tot procedure 728504a Aanvraagprocedure agrarische inleiders en formulier Cliënten Advies 728302 Brochure opleiding cliënt adviseur vernieuwd 728402 Aandachtspunten CRP in de Rabolnfobank 728402a Aandachtspunten CRP 728505 Advertenties en bijsluiters actie Vakantiebankdiensten 728505a Uitzendschema radiocommercial Vakantiebankdiensten juni 1997 728512 Meer kermisgasten naar Tilburg 728512a Faxformulier Tilburgse kermis 728516 Actie Rabo TotaalPakket voor Europashouders start in oktober 728517 Advertenties voor stimulerings acties Chipknip op diskette Eigen Huis 728107 Taxatiebeleid woning hypotheken aangepast 728107a Regeling voor de vaststelling van de executiewaarde van woonhuizen 728201 Geen hypotheek op roerend goed Financieel Advies 728106 Hoger rendement Euro Bankbrief 728406 FAscinerend informeert en spaart adviseurs tijd 728502 Flandleiding PFA geactualiseerd 728502a Voorbeeldbrieven handleiding Persoonlijk Financieel Advies 728513 Nieuwe complete opleiding Financieel Advies slaat aan Management 728410 Seminar 'The dynamics of core capabilities' 728410a Inschrijfformulier seminar Relatiebeheer 728409 Vakbeurs Plantarium '97 richt zich op particulier en kweker 728504 Grote vraag naar agrarische lezingen noopt tot procedure 728504a Aanvraagprocedure agrarische inleiders en formulier 728511 Bedrijfsbemiddeling 728511a Extra informatie en banken die bemiddelen Overige bewaarinfo Alle medewerkers 728303 lnterbancair fraudebestand pas na de zomer bij banken 728306 Voordeur open, achterdeur dicht 728307 'Je moet Rabobank Nederland op tijd en plaats weten te ontwijken' 728308 Bankieren aan de rand van Nederland wezenlijk anders 728309 'De Rabobank is onze bank' 728310 Bankieren als borrelpraat 728311 Commercieel denken vraagt creativiteit 728403 Kring Zwolle brengt schade verzekeringen onder bij Interpolis 728501 Agenda week 28, 1997 728509 Prijs voor ondernemingsplan 728510 Mensen 728515 Llexs: leasecontract binnen een halfuur 728518 Wetswijziging BTW Bedrijven Advies 728101 Agrarische sector 'laaiend enthousiast' over Agaath 728102 Ondernemer goedkoper uit met flexibele Loko-tarieven Cliënten Advies 728401 Nieuwe Xtra nog meer studentenminded Relatiebeheer 728101 Agrarische sector'laaiend enthousiast' over Agaath 43/1215 Aanpassing tarieven onderhoud 'veiligheidswerken'

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2