Wisselende respons op Rekening Coulant-actie Lijst ondersteunt banken bij afzet BedrijfsPlusRekening Gennep stroopt mouwen op bij Internationaal Volksdansfestival Prijzen aangepast van nieuwe onderhoudscontracten CCV Nieuwe overkoepelende PFA-opleiding Financiële Planning Videoclub DRIVE heeft band voetbaltoernooi Rabobank vergoedt werkbril voor het beeldschermwerk 'Adviseur moet in de huid von de klant kruipen' Bedrijven Advies' De centrale respons op de Rekening Coulant-actie van maart/april 1997 geeft een wisselend beeld. Aan de actie namen 427 banken deel. Tijdens de actie benaderde Bedrijven Advies drie doelgroe pen: klanten die regelmatig con tant afstorten, klanten die wél telebankieren maar geen abonne ment hebben op TrefPunt en een algemene doelgroep. Bij de eerste twee doelgroepen was het mail pakket actieondersteunend. Bedrij ven Advies wilde deze klanten bewegen tot het efficiënt afstor ten met een afstortenveloppe/ kluis of tot het nemen van een TrefPuntabonnement. Het mail pakket voor de derde doelgroep had als doel relatie-onderhoud. Met ruim 6% overtrof de reac tie van de eerste doelgroep de verwachtingen. Van de tweede doelgroep reageerden iets minder klanten dan vooraf werd ver wacht en de respons van de derde doelgroep was beduidend minder dan normaal. Daarmee is het nut van doelgroepselecties bewezen, aldus Oscar Sweep van Bedrijven Advies. "De doelgroep en het aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is precies wat we met behulp van scorecards doen, waarvan we voor het eerst bij de actie van juni gebruik heb ben gemaakt. Je ziet dat dan ook direct in het resultaat. Binnen een week reageerden al duizend klanten." Sweep gaat de reden van de matige respons onderzoeken. "Het kan liggen aan de tijd van het jaar, de onderwerpen en zelfs het weer. Misschien ontvingen ondernemers de mailing wel op een grauwe, regenachtige dag." Sweep kan alleen maar conclu sies trekken op basis van de cen traal ontvangen antwoordformu lieren. Sweep: "De banken krijgen ook lokaal respons. Tot nu toe hebben slechts 37 banken de evaluatie van de actie naar ons gestuurd, zodat ik maar beperkt inzicht heb in de omvang van de lokale respons." Bedrijven Advies C (040) 217 70 04 Bedrijven Advies Banken hebben deze week een lijst met zakelijke klanten ontvan gen die in mei minstens 50.000,-opgenomen hebben. De lijst, die voortaan maandelijks rond de 23ste bij de banken ligt, dient als ondersteuning om de Rabobank BedrijfsPlusRekening aan de ondernemer te brengen. De overheveling van zakelijke gelden boven de ƒ50.000,- van de Rendement Rekening naar de BedrijfsPlusRekening verloopt moeizamer dan verwacht. "Ten opzicht van concurrenten is de BedrijfsPlusRekening een heel goed en concurrerend product, maar binnen onze eigen organi satie is er veel concurrentie van de Rendement Rekening", aldus Twan de Wit van Bedrijven Advies. "Met deze lijst willen we de voordelen voor zakelijke klanten duidelijk maken." De ondernemers op de lijst hebben minimaal 50.000,- van de Rendement Rekening opge nomen en dus in principe boete rente betaald, die op de BedrijfsPlusRekening niet van toepassing is. De Wit: "De iets hogere rente op de Rendement Rekening weegt doorgaans niet op tegen de boeterente. Een mooi moment om de Bedrijfs PlusRekening te verkopen." Op de lijst van vandaag staan alleen ondernemers die in één keer minimaal ƒ50.000,- heb ben opgenomen. Op toekomsti ge lijsten staat iedere onderne mer die dit in één maand heeft gedaan, ongeacht het aantal opnames. Bedrijven Advies (040)217 70 04 Financieel Advies Het Noordlimburgse Heijen is deze week plaa ts van handeling van het Internationale Volksdansfestival. De Rabobank Gennep, een trouw sponsor van het feest, zag haar kans schoon om er ook een Samenspelactiviteit van te maken. Naast geld en materiaal, zet de bank nu ook medewerkers in die tijdens de dansweek de vrijwilligers bijstaan onder meer met de kaartverkoop, de ontvangst van gasten en het uitdelen van prentkaarten. Bovendien wordt in het bankgebouw een expositie gehouden. Het festival werd dinsdag geopend met een jeugddans- en spelmiddag, waar een ballonnenwedstrijd onderdeel vanuit maakte. PR- en communicatiemedewerker Hans Cobussen: "Onze hulp was extra welkom toen de rekken met de 180 ballonnen door de harde wind omwoeien. Alle touwtjes zaten in de knoop en met vier man extra, konden ze toch snel de lucht in." Deelnemers aan het Rabobank videoclub. De band is schriftelijk te Voetbaltoernooi in Valkenswaard kunnen hun verrichtingen nog eens terugzien op een videoband van de videoclub DRIVE. bestellen bij Rinus Mulder van DRIVE. Het faxnummer is (040) 217 70 70, de interne adrescode KW B 14. DRIVE, De Rabo Instructieve Rinus Mulder Videoclub Eindhoven, bestaat sinds 1 januari en heeft 31 leden. Éénmaal per maand komen zij bij elkaar om ervaringen en wetenswaardigheden met betrekking tot film en video uit te wisselen. De club maakte ook diver se producties: over de Paasmiddag in Best, de activiteiten van de perso neelsvereniging en nu dus ook van het voetbaltoernooi in Valkenswaard. Aan het toernooi namen zestig teams deel. Naast impressies van wedstrijden staan op de videoband beelden van activiteiten voor de supporters. De VHS-band duurt 1 uur en dertien minuten en kost 25,-, inclusief verzendkosten. De opbrengst komt ten goede aan de C (040) 217 78 94 Verstrekken of vergoeden van een bril voor beeldschermwerk is sinds 1 juli voor alle werkgevers wettelijk verplicht. De relatief onbekende regeling die al bestond binnen de Rabobank verandert niet. De glazen voor een werkbril worden volledig vergoed en het montuur tot maximaal 125,-. "Het gaat om een soort zwakke leesbril, die specifiek is bestemd voor medewerkers met oogpro blemen bij beeldschermwerk", verklaart Jan Hageraats, hoofd van de Rabobank Arbodienst. Om voor de vergoeding in aan merking te komen, moeten mede werkers eerst een afspraak maken met hun Arbodienst voor een ogentest. Hageraats: "Als uit de test blijkt dat een werkbril soelaas biedt voor de oogproble men, krijgen ze een werkbrilad- vies voor de opticien. De factuur van de nieuwe bril, vergezeld van het werkbriladvies, kunnen ze declareren bij hun manager. Daarbij moeten ze er dus reke ning mee houden dat het mon tuur tot maximaal 125,- wordt vergoed." Rabobank Arbodienst C (040)217 67 65 Bedrijven Advies' De kosten voor de CCV-onder- houdscontracten zijn per 1 juli aangepast. In de Rabokrant van 25 april was dit al aangekondigd. Ondernemers die na 1 juli een servicecontract sluiten betalen 22,- voor een all-in contract en ƒ17,50 voor een basiscontract. De prijzen van de bestaande overeenkomsten worden voor alsnog niet verhoogd. Banken kunnen zelf de nieuwe prijzen in het pc-pakket Genereren Formu lieren Betaalautomaat (GFB) aanpassen. Hoe dit moet, staat maandag in de Rabolnfobank onder de rubriek Rabokrant. Bedrijven Advies r (040)217 70 04 Nederland telt steeds meer vermogende particulieren. Een derde van de huishoudens bezit een ton of meer, al dan niet in de vorm van een huis, zo bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Daarom is er momenteel een grote extra behoefte aan persoonlijk financieel advies (PFA). De Rabobank speelt daar op in. Fiscale Zaken AAB ontwikkelt een integrale opleiding Financiële Planning die alle relevante disciplines met elkaar verbindt. Fiscale Zaken, IRIS, Interpolis, het segment FA en de Rabo- bankAcademie ontwikkelen samen de opleiding. Projectmanager FA Han Verhoeven: "We hebben eerst extern gezocht naar geschik te opleidingen. Maar die sloten niet goed aan. De grote voordelen van een eigen cursus zijn dat hij aansluit bij onze andere opleidin gen en afgestemd is op het fiscale beleid van de Rabobank." Voor een pilot, die in oktober moet beginnen, zullen twaalf medewerkers worden benaderd. Uitgangspunt is de behoefte van de klant aan advies, met een toe komstgerichte blik. "Onze advi seurs bij de lokale banken moeten in staat zijn mensen te helpen overzien wat de keuzes zijn. En dan naar de toekomst toe een inte graal advies te maken. Daarvoor moet je als adviseur in de huid van de klant kunnen kruipen. Dat leer je natuurlijk niet alleen uit boekjes, maar zonder de juiste kennis ben je nergens," vervolgt Verhoeven. De RabobankAcademie han teert voor de zware opleiding hoge toelatingscriteria. Kandidaten krijgen vooraf een toets en moe ten een aantal cursussen/opleidin gen met succes doorlopen hebben: basisprogramma FA, fiscaal finan cieel adviseur met bedrijfsrelaties, beleggingsadvies praktijk en grond slagen pensioenen. Toelating is ook mogelijk voor degene die vergelijkbare kennis heeft ver gaard via andere opleidingen. De prijs van de opleiding zal tussen de 5000 en 7000 gulden komen te liggen en beslaat zeven dagen. Serieuze kandidaten voor de opleiding kunnen zich al aanmel den bij de RabobankAcademie. Aanvullende informatie is te krij gen bij verkoopondersteuning FA (FA Helpdesk: 040 217 70 07). RaboAcademie (040)Td 60 12

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2