'Een samenspel waar we ons samen wél bij voelen' Rabobank Geldrop eerste traditionele Boerenleenbank in het land Rabobank Uitdaging als missie Greep uit vol jubileumjaar 'Samenspel' 100 jaar 19 9 7 100 jaar t1> Wim van den Goorbergh over jubileum mét ambitie: o Rabokrant Speciale uitgave over Rabobank 100 jaar:Toekomst door Samenspel Woensdag 9 april Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516* Telefoon (040) 217 71 18* Fax (040) 21771 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 "Samenwerken in een prettige ambiance, dat is voor mij samen spel", zegt Hoofddirectielid Wim van den Goorbergh. Hij ziet om zich heen lichtende voorbeelden van banken die lokale samenspelactivitei ten ontwikkelen. "Goed samenspel herken je aan de betrokkenheid van velen: medewerkers, managers, bestuur, klanten en leden." Samenwerken is op zichzelf niets nieuws voor de Rabobank. De bank doet dat al honderd jaar en wil dat de komende honderd jaar blijven doen. In het jubileumthe ma 'Toekomst door samenspel' ligt die ambitie besloten. Afgespro ken is dat alle samenspelactivi teiten moeten aansluiten bij de identiteit en de doelstellingen van de bank. Van den Goorbergh denkt daar bij aan een soort driehoek. "Wat we uiteindelijk beogen, is de Leden Coöperatie 1 Samenspel implementatie van drie zaken: de vernieuwde coöperatieve missie, de nieuwe manier van bankieren zoals geformuleerd in Visie '98 én de manier waarop we dat willen doen via de PSD-formule." (Coöpe ratie, Commercie, Cultuur - red.) Dat betekent volgens hem ener zijds aan 'de binnenkant' werken. "Bij bestuur, managers en mede werkers, om goed te laten zien wat een en ander inhoudt. Maar implementeren betekent ander zijds vooral ook ervoor zorgen dat de klan ten het als zodanig er varen." Hij denkt dat het jubi leum van de Rabobank- organisatie Werknemers op een heel gelukkig mo ment valt. "Wij kunnen een stempel op ons honderdjarig jubileum drukken door elk van de drie ter reinen - de coöperatieve missie, de manier waarop we willen ban kieren én de attitude waarmee we dat doen - nog eens duidelijk te onderstrepen." Van den Goorbergh zou graag zien dat alle banken meedoen en elk min stens één samenspelactiviteit organiseert. "Met medewerkers, klanten, leden en Rabobank Nederland. Dan wordt het een samenspel waar we ons samen wél bij zullen voelen." Rabobank 100 jaar: Toekomst door Samenspel. Een vlag die- een kostbare lading dekt. Want in het jubileumjaar staat er een sterk vernieuwde coöperatie en is Visie '98 omgezet in werke lijkheid, een en ander geschraagd door een onverwoestbare cul tuur: Persoonlijk, Samen, Deskundig. Iets vieren terwijl de gehe le organisatie tegelijkertijd in de startblokken gaat voor tenmin ste weer zo'n uitdagende eeuw. Een uitdaging met een missie. De coördinatie van de viering van '100 jaar' is in handen van het Samenspel Ondersteunings Team. In zijn opdracht is deze speciale uitgave van de Rabo krant totstandgekomen. De eerste van vier specials dit jaar. Bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorbereiden van de organisatie op het jubi leumjaar. Oók bedoeld om te bewaren, mee naar huis te nemen en kinderen een kans te bieden mee te doen aan de kleurwedstrijd op pagina 4. Duizenden Samenspelers, ver spreid over de gehele organisa tie, zullen op allerlei manieren de uitwerking en uitvoering ter hand nemen. Niet voor niets: Samenspel! Zowel de Rabo krant en RaboMagazine als een - straks ook al geheel ver nieuwd - videoprogramma blijven uiteraard op het vin kentouw zitten. Deze krant gaat in een extra grote oplage de organisatie in. Voor elke bank zijn er tien exemplaren extra voor de bestuurders en Raden van Toezicht. Rabobank 100 jaar Op papier zijn de '100+' banken Midden-Westland, Enschede en Hoogland de oudste drie Boerenleen- en dus Rabobanken. Volgens Henny de Werker van Geschiedschrijving Honderd Jaar Rabobank is echter de huidige Rabobank Geldrop-Heeze-Sterksel de eerste tradi tionele Boerenleenbank met inbegrip van zo vroeg mogelijke aan sluiting bij een overkoepelende centrale bank. Een greep uit de vele voorgeno men activiteiten in het kader van '100 Jaar Rabobank' doet onver mijdelijk tekort aan het geheel. Bovendien is de programmering nog volop in beweging. Een heel belangrijk hoogtepunt vormt in ieder geval de Algemene Vergade ring van 12 juni. Bijna 'ex aequo' zijn dat de honderden lokale acti viteiten van de banken, waarvan de ontwikkeling op gang komt. Want in het land krijgt de agenda definitief gestalte. Verder 'Rabobank manifesta ties' als: workshows met als thema 'De ontdekking van de Rabobank' (vooral voor de ondersteuning van medewerkers bij hun communica tie over de waarden van de coöpe ratie), Plein '98 (een reeks publie ke manifestaties, waarin bank en maatschappij elkaar ontmoeten), kunstexposities, een congres van Rabobank International én een serie tv-uitzendingen. Aan 'speciale uitgaven' staan een wetenschappelijk historisch ge denkboek, een voor een zeer breed publiek geschreven geschenkboek met een visie op '100 jaar Nederland - Rabobank' en een cultuurboekje (waarden binnen de Rabobankorganisatie) op stapel. De oudste drie banken werden opgericht nog voordat De Nederlandsche Boerenbond in 1896 het voortouw nam voor de oprichting van lokale Boeren leenbanken. De Werker: "Het ontstaan van deze drie banken was een op zichzelf staand initia tief. Coöperatief waren ze wel, deels in combinatie met een han delsvereniging." De voorloper van de Rabobank Geldrop- Heeze-Sterksel was een spaar- en voorschotbank die de Geldropse Boerenbond op 14 juni 1896 oprichtte. Dat Geldrop de - nog niet officiële - primeur had, kwam onder andere door pater Van den Eisen en Vincent van den Heuvel, lid van de Provinciale Staten van Oud en jong: Juridische Zaken Rabobank Nederland komt met de haar ter beschikking staande gegevens tot de volgende jaartallen voor de oudste respectievelijk jongste banken. Top vijf oudste 'Boerenleenbanken' Oprichtingsdatum 3.'s-Heerenberg 17-01-1898 I.Geldrop-Heeze Sterksel 08-08-1897 4. Hoorn-Medenblik 22-01-1898 2. Leende 22-08-1897 5. Midden-Westfriesland 26-01-1898 3. Heeswijk-Dinther-Loosbroek 29-08-1897 4.Swalmen 29-10-1897 Top vijf jongste Rabobanken S.Schaijk 23-11-1897 1. Noord-Westhoek 20-01-1992 2. Meppel en omstreken 14-05-1985 Top vijf oudste 'Raiffeisenbanken' 3. Halfweg-Zwanenburg 18-11-1982 1. Doesburg-Giesbeek 13-11-1897 4. Lelystad 06-02-1980 2. Oidam 21-11-1897 5. Almere 01-12-1976 Noord-Brabant. Zij waren actie ve voorstanders van coöperatieve landbouwkredietorganisaties in Noord-Brabant. Om het stichten van Boerenleenbanken te bevor deren, loofde de provincie Noord-Brabant in 1897 een sub sidie uit van 150,- voor de eerste tien Boerenleenbanken. De spaar- en voorschotbank in Geldrop vormde zich op 8 augus tus van dat jaar om tot de eerste Boerenleenbank. De eerste 'Raiffeisenbank' was een feit in Giesbeek op 13 november 1897. Deze kwam, aldus De Werker, tot stand dank zij een lokaal particulier initia tief. "In Noord-Brabant en Limburg was de saamhorigheid in die tijd heel groot voor het oprichten van coöperatieve ban ken, dankzij de grote invloed van de geestelijkheid. In de rest van Nederland opereerde men veel individualistischer." Overigens dateert de naam Raiffeisenbank als lokale banknaam pas van eind vijftiger jaren. In de begintijd noemden de 'Raiffeisenbanken' zich ook Boerenleenbanken on- w "n o ?e o- c rr- 3 ?3- o Vincent van den Heuvel, oprichter van de boerenleen- 2 bank in Geldrop. danks dat zij waren aangesloten bij de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. De jongste loot aan de Rabo- bankstam is de bank Almere (1977). Wat oprichtingsdatum betreft lijken de banken Noord- Westhoek in Zevenbergen, Meppel, Halfweg-Zwanenburg en Lelystad jonger. Maar Noord- Westhoek en Halfweg-Zwanen burg werden na een fusie opnieuw opgericht, Meppel ont stond na de loskoppeling van een handelscoöperatie en de oprich ting van Lelystad volgde uit de afsplitsing van de bank Flevoland.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1