Overijssel krijgt grote schaatstocht op natuurijs Chipknipbus nog te huur -PHTJH na Tweeduizendste geldautomaat Afschaffing kwartaalvrije voet en vrijgesteld bedrag in RPK-ARC AGENDA week 51 Rabobank sponsort Noord-Westhoek-Siebrand-Van Benthemtocht Overijssel krijgt een grote schaatstocht op natuurijs: de Noord- Westhoek-Siebrand-Van Benthemtocht. Tenminste, als de weergo den de organisatoren goed gezind zijn. Alleen leden mogen deze evenknie van de Friese Elfstedentocht rijden. Het lidmaatschap kan verworven worden door geld over te boeken op een rekeningnum mer bij Rabobank Steenwijk-Brederwiede. De organisatie presen teert dit nummer vanmiddag om 16.00 uur tijdens een groots opge zette persconferentie. Rabokrantlezers hoeven hierop niet te wach ten; zij krijgen nu de primeur. Rabobank Steenwijk-Brederwiede is subsponsor van de tocht en regelt de financiële zaken. Willem Hartholt van de bank: "De nieu we tocht is 200 kilometer lang en voert onder meer door nationaal park De Weerribben en bekende plaatsen als Blokzijl en Giethoorn. Vanwege veiligheidsredenen kun nen aan de tocht maximaal 10.000 schaatsers meedoen." De Elfstedentocht en de Noord- Westhoek-Siebrand-Van Benthem tocht zullen nooit op dezelfde dag plaatsvinden. Hartholt: "De KNSB bepaalt welke tocht wan neer verreden wordt. De kans dat de tocht in Overijssel eerder door gaat dan in Friesland, is aanwe zig. De veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden, zijn bij ons namelijk eenvoudiger omdat het gebied waarin de tocht zich afspeelt kleiner is." De organisatie verwacht snel 10.000 deelnemers te hebben. "De wachtlijst bij de Friezen is heel groot", weet Hartholt. "Je zult er denk ik dan ook snel bij moeten zijn." Schaatsende Rabo krantlezers kunnen lid worden door 12,50 over te boeken op rekeningnummer 3671.07.708. Als het geld binnen is stuurt de organisatie automatisch een inschrijfformulier. Bij doorgang van de tocht moet nog ƒ35,- startgeld betaald worden. Rabobank Steenwijk-Brederwiede C (0521)53 53 48 In januari 1994 werd de systematiek van kwartaalvrije voeten geïn troduceerd binnen het systeem RPK-ARC. Dit had te maken met de tarifering voor particuliere rekeninghouders. Omdat de tarifering voor deze groep klanten is afgeschaft is de noodzaak van kwartaal vrije voeten komen te vervallen. De kwartaalvrije voet komt bij elke transactiesoort voor, echter op organisatieniveau is alleen maar bij de transactiesoort 300 'kosten rekeningafschrift' een vrije voet van 13 opgevoerd. Vanaf januari zal in RPK-ARC alleen nog de systematiek van jaarvrije voeten gebruikt worden. Ook is het dan niet meer mogelijk om gebruik te maken van rubriek 76 'vrijge steld bedrag'. Sinds de afschaf- In het Limburgse plaatsje Echt wordt morgen de tweeduizendste geldautomaat van de Rabobank geïnstalleerd. Het totaal aantal geldautomaten in ons land komt daarmee op 5.800. Meer dan één op de drie geldautomaten is dus van de Rabobank. Bankklanten maken overigens steeds meer gebruik van geldautomaten voor het opnemen van geld. Tegenwoor dig kiest 85% van de klanten de geldautomaat voor het opnemen van geld, in plaats van de balie. De Chipknipbus, die door de lokale banken kan worden inge zet om detaillisten persoonlijk kennis te laten maken met appa ratuur en mogelijkheden van de chipknip, is nog te huren op een aantal dagen in januari en de gehele maand februari en maart. Banken die de bus huren, hoeven zelf weinig inspanningen te ver richten. Promotiemateriaal is voorgedrukt, foldermateriaal en premiums zijn aanwezig. Ook voor catering, aankleding en apparatuur wordt gezorgd. De bus is overigens niet alleen geschikt voor informatievoorzie ning. De ervaring heeft namelijk chipkni Rabobank geleerd dat de trailer uitstekend werkt als onderdeel van relatie- marketing. De compleet inge richte bus kost f 2.500,- per dag, inclusief BTW. De bank hoeft alleen aan te geven waar en wan neer de bus moet komen te staan. Servicebureau Communicatie (040)217 68 68 fing van de tarifering voor parti culieren maken banken hier al geen gebruik meer van. Rabobank Nederland verwijdert half januari voor alle transactie soorten de kwartaalvrije voeten met bijbehorende tarieven. De verwijdering vindt plaats binnen de organisatie- c.q. bankstandaar- den van alle rekeningcodes en bij alle op bankniveau opgevoerde tariefcodes. Tegelijkertijd vindt er voor alle rekeningen een conver sie plaats voor rubriek 79 'ge bruik vrije voet'. Elke rekening krijgt hier de waarde '0', die ver wijst naar de organisatiestandaard. Van de conversie ontvangen ban ken geen output. Kort na de con versie vindt een opschoning plaats van rekeningen uit het overeen komstenbestand RPK-ARC. Vanaf januari keurt het systeem RPK-ARC het gebruik van wijzi gingscodes en/of rubrieken die betrekking hebben op kwartaal vrije voeten of op vrijgesteld bedrag af. Binnen SABINE blij ven de rubrieken kwartaalvrije voet en vrijgesteld bedrag voorlo pig nog zichtbaar. Ondersteuning Betaaldiensten r (040)217 60 41 j Elke vrijdag vindt u in deze krant een overzicht. Als u dat uitknipt en bewaart, heeft u alles op een rijtje waar u later eventueel nog iets mee wilt doen. Het j overzicht is ook handig bij de agenda van j het werkoverleg. Voor een uitgebreide handleiding verwijzen wij naar het artikel j Agenda (618515) in de Rabolnfobank, die uw systeembeheerder op Laura Lan of Stand Alone heeft geïnstalleerd. Artikelen met een letter achter de cijfercode verwij- zen naar aanvullende informatie. Actiepunten Alle medewerkers j 651102 Videoband aanzet tot betere i samenwerking 651202 Onderzoek naar optimaal beheer van kasvoorraden i 651203 Reclamezuil met lichtkrant 651302 PMS voorziet output van postcodes i 651303 Personeelsaanbieding Cöte i d'Azur 651303a Personeelsaanbieding Reizen nummer 1996/15 i 651304 Frequentie van Bank in Beeld wordt tijdelijk teruggebracht 651402 Directeuren missen de boot niet i 651404 Personeelsaanbieding naar Newcastle 651404a Personeelsaanbieding Newcastle i 651504 Benoemingen bij Rabobank i Nederland 651504a Circulaire: Benoemingen 651514 Winnaars studentenmailing zijn i bekend 651519 Opnieuw vertraging over inhouding premie ANW-hiaat- i verzekering 651519a Procedure ANW-hiaat- verzekering Bedrijvenadviesgrocp 651305 Groeizame contacten op de grens met Duitsland 651401 Nieuwe opzet direct marketing- opleiding 651401a Inschrijvingsformulier direct marketingopleiding 651521 Bedrijfsbemiddeling 651521a Extra informatie en banken die bemiddelen Bedrijfsvoering 651104 Definitie toevertrouwde middelen verandert 651104a Circulaire 11/109: Omgekeerde onderhandse leningen en I.iquiditeits- en Renteregeling 651201 Jaarstukken 1996 651201a Circulaire 22/176: Jaarstukken 1996 651511 Nog veel haken en ogen aan alternatief LAURA 651511a Conclusies proef Citrix Cliënten Advies 651206 Marktbewerkingsproject Chipknip studenten gestart 651502 Jaarwerk '96 voor spaarfondsen ook op Rabolnfobank 651502a Vragen en antwoorden Jaarwerk 1996, Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen 651506 Bestellen en afstorten chartaal geld rond 24 en 31 december 651507 Aanvulling administratieve handleiding Rabo TotaalPakket 651507a Derde aanvulling op Administratieve Handleiding Rabo TotaalPakket 651508 Overijssel krijgt grote schaats tocht op natuurijs 651510 Chipknipbus nog te huur 651513 Feestelijke commercials van Cliënten Advies 651513a Uitzendschema commercial Cliënten Advies 651520 Informatieset over telefonie in de maak Eigen Huis 651517 Benchmarking Eigen Huis in startblokken Financiële Advisering 651204 Fiscale en Sociale Revue en Belasting Info in aantocht 651406 Procedures ontstaan marginver- plichtingen en bewaking ervan 651406a Circulaire 61/216: Marginverpiichtingen 651502 Jaarwerk '96 voor spaarfondsen ook op Rabolnfobank 651502a Vragen en antwoorden Jaarwerk 1996, Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen 651516 Effectenkoerslijst in Rabobankjasje weer te bestellen Relatiebeheer 651205 Personeelsarrangement fysiothe rapie uitgebreid 651205a Aangepast arrangement 651206 Marktbewerkingsproject Chipknip studenten gestart 651207 Eko-ondernemers in Rabolnfobank 651207a Ondernemers met Eko- keurmerk 651305 Groeizame contacten op de grens met Duitsland 651503 GIBO-Groep sluit personeels arrangement met Rabobank 651503a Personeelsarrangement medewerkers GIBO-Groep 651521 Bedrijfsbemiddeling 651521a Extra informatie en banken die bemiddelen Overige bewaarinfo Alle medewerkers 651101 Meerjarenafspraak van de ban ken over energiebesparingen 651103 Rabobank stevige nummer één op particulierenmarkt 651301 Rabobank wil beste euro- adviesbank zijn 651403 Weinig animo voor video- conferencing 651501 Agenda week 51 651509 Afschaffing kwartaalvrije voet vrijgesteld bedrag in RPK-ARC 651518 Volgendevraaggraag Bedrijvenadviesgrocp 651105 'De schoorsteen moet wel blijven roken' 651512 Klant en bank tevreden over Rekening Coulant Courant 651518 Volgende vraag graag Cliënten Advies 651408 'Sneller, netter, professioneler' 651409 Rabojournaal wordt volgend jaar duurder 651407 Eerste mailing voor Beurs- competitie '97 651523 Verschuiving ontvangst afschriften van particulieren Eigen Huis 651515 Introductiecampagne OpMaat Hypotheek verloopt naar wens Financiële Advisering 651405 Regionaal DGA-seminar beleeft try-out 651407 Eerste mailing voor Beurscompetitie '97 Relatiebeheer 651105 'De schoorsteen moet wel blijven roken' 651505 'Kogel door de kerk'

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 3