18 12 Rabobank wil beste euro-adviesbank zijn Advies om Regeling Individueel Klachtrecht te ondertekenen if c PMS voorziet output van postcodes HSL volledig ondergronds! Bewerking middenmarkt begint wortel te schieten 19 9 6 O LU »SV;v Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 163 Week 51 Woensdag 18 december l)e Rabobank wil de beste euro-adviesbank van Nederland zijn. Het Euro-projectbureau ontwikkelt daarom een aantal instrumenten waarmee adviseurs van de Rabobank hun klanten kunnen onder steunen bij de voorbereidingen op de komst van de euro. Ca fv s Terwijl de Tweede Kamer debatteerde over de hogesnelheidslijn demonstreerden maandagmiddag op het Binnenhof vijftien studenten op ludieke wijze voor een heel andere hogesnelheidslijn: het EasyDN pakket van TrefPunt Nederland, 's Ochtends verkondigde een adver tentie op de voorpagina van de Volkskrant al de boodschap HSL door het hele land'. De studenten deden dat nog eens dunnetjes over met spandoeken waarop kreten als HSL voor 0.000.000.099,-', HSL volledig ondergronds!' en 'HSL door het hele land'. De spontane actie werd vliegensvlug opgezet door TrefPunt Nederland, Thuis op Internet. De Raad van Beheer zal de banken met klem adviseren de nieuwe Regeling Individueel Klachtrecht te ondertekenen. Deze toezegging deed Paul Burghouts, lid van de Hoofddirectie, in de CAAR- vergadcring na een verzoek door de werkgevers- en werknemers delegatie van de CAAR. Euro Infodesk (030)21640 00 Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan informatie over de gevolgen van de invoering van de euro voor hun eigen bedrijfsvoe ring. Twee maanden geleden werd bekend dat tien procent van de bedrijven zich met de euro bezighield. Recent marktonder zoek wijst uit dat dit percentage nu is verdubbeld. De vraag rijst bij wie de bedrijven aankloppen voor informatie over de euro. Ook dat is pas onder zocht: ruim de helft van de ondervraagde bedrijven zegt de bank als belangrijkste informa tieleverancier te zien, op ruime afstand gevolgd door externe adviesbureaus en accountants. "Het is tijd om de organisatie klaar te maken om aan deze informatiebehoefte te kunnen voldoen", concludeert Gerald Wolf van het Euro-projectbu reau. "Want momenteel staat de ABN AMRO bekend als de meest internationale bank van Nederland. Tachtig procent van hun klanten vertrouwt de eigen bank als het om euro-voorlich ting gaat. Dat percentage ligt voor de Rabobank op zeventig. Toch liggen hier kansen voor ons: als we ons de komende tijd als deskundige informatieleverancier De ambitie van de Rabobank- organisatie om haar positie in het bedrijfsleven aanzienlijk te ver beteren door met regionale accountmanagementteams nieu we grote en middelgrote bedrijfs- relaties te werven, begint lang zaam maar zeker wortel te schieten. Inmiddels is in een fors aantal regio's besloten tot het tekenen van een convenant, waarin de banken hun gezamen lijke afspraken vastleggen, en het instellen van een accountmana- weten te manifesteren, draagt dat bij aan een beter imago." Het Euro-projectbureau is onder meer in het leven geroepen om de informatieoverdracht zo soe pel mogelijk te laten verlopen. Zo worden de Euro Infodesk en de Euro Internetpagina verder uitgebouwd, bestaande brochu res geactualiseerd en nieuwe brochures ontwikkeld bijvoor- BANK(||I beeld Bank in Beeld besteedt van daag ook uitgebreid aandacht aan de voorbereidingen van de Rabobankorganisatie op de invoering van de euro. Aan het woord komen onder anderen Wim Boonstra, projectleider van het Euro projectbureau en Albert Dierick, hoofd van de Staf- groep Economisch Onder zoek. Verder gaat het video journaal op bezoek bij twee lokale banken die al volop met voorbereidingen op de in voering van de euro bezig zijn. beeld voor het midden- en klein bedrijf. Voor volgend jaar staan tal van nieuwe activiteiten op stapel. Het projectbureau verwacht in fe bruari de eerste branchekaarten te presenteren; kaarten waarop de consequenties van de invoe ring van de euro voor bedrijven gementteam. Vorige week teken den de banken in de regio's Den Bosch en Maastricht een conve nant, gisteren die in de regio Breda. Het totaal aantal intentie verklaringen komt hiermee op elf. Vanaf 1 januari zijn acht teams actief. Aan de personele bezetting van de rest wordt gewerkt. Zodra deze is ingevuld, komt de beoog de landelijke dekking in zicht. Accountmanagement Middenmarkt r (030)216 29 1 1 uit bepaalde branches worden geschetst. In maart rolt vervolgens de eerste euro-nieuwsbrief van de pers. In het voorjaar ontvangen de banken een marktbewerkings pakket, waarin onder meer een draaiboek voor lokale seminars en een 'euro-scan', een hulpmid del waarmee in korte tijd de gevolgen van de euro-invoering voor één bedrijf kunnen worden geschetst. Adviseurs van de loka le banken kunnen een korte trai ning tegemoet zien, waarin zij worden geïnformeerd over de praktische gevolgen van de euro invoering. Euro Infodesk (030)216 40 00 Namens de werkgeversdelegatie zei Joost Bol tijdens de laatste CAAR-vergadering dat directeu ren van lokale banken zich zou den moeten verdringen om de nieuwe regeling te tekenen. "Zij waarborgt immers een zorgvul dig personeelsbeleid." Jan van Duizenden toepassingen op de centrale computers van Rabo- facet produceren overzichten voor de lokale banken. Het zou te veel tijd kosten de verantwoor delijke applicaties stuk voor stuk te wijzigen. Daarom is gekozen voor het aanpassen van de cen trale toepassingen Printerbox en Beta 93. Meer dan 95% van alle papieren output die wordt gepro duceerd op de centrale mainfra mes van Rabofacet, loopt via deze toepassingen. Printerbox en Beta 93 zoeken op basis van de den Bogaard, voorzitter van de werknemersdelegatie, vond dat elke zichzelf respecterende ondernemer voor de spiegel zou moeten gaan staan om zich af te vragen: "Waarom accepteer je de regeling niet?" De nieuwe regeling is bedoeld bankcode de bijbehorende post code en het huisnummer op en zorgen ervoor dat die afgedrukt worden op de schutbladen. Deze aanpassing is de belangrijk ste, op korte termijn volgen nog enkele kleinere veranderingen. Ook de begeleidingslijsten voor diskettes zijn inmiddels voorzien van de postcode. Andere elektro nische media volgen spoedig, zodat alles voor invoering van de nieuwe adressering op 1 maart 1997 gereed is. Rest nog de adressering op de voor alle lokale banken. Een centrale klachtadviescommissie moet een betere waarborg geven voor de objectiviteit, kwaliteit en uniformiteit van de klachtenaf handeling. In eerste instantie moeten klachten worden bespro ken tussen medewerker en direct- leidinggevende, omdat dit beter past bij de beoogde volwassen arbeidsverhoudingen. CAAR-bureau f (030)216 10 50 COM-fiches. Daarvan is nog niet zeker hoe de aanpak zal zijn. Niet alleen voor de centrale applicaties, maar ook voor de decentrale applicaties van de afdelingen en banken zelf zijn aanpassingen nodig. Afdelingen en banken moeten hiertoe zelf actie ondernemen. Er komen tal van hulpmiddelen beschikbaar. Een omcodering heeft soms meer voeten in de aarde, bijvoorbeeld bij het omcoderen van complete databases en ingewikkelde pro gramma's. Dan is het mogelijk om, via de Klantenservice, pro grammeurs in te schakelen. Rabofacet Klantenservice 7 (040)219 5775 Het Postcodeproject is in volle gang bij Print en Mailing Services (PMS) van Rabofacet. Dc centrale toepassingen die verantwoordelijk zijn voor de outputstroom op papier zijn op 10 december in Best en op 13 decem ber in Zeist aangepast. De eerste mijlpaal van het project is bereikt. Bedrij venadviesgroep Hl MlUicw,

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1