12 12 'Renteniveau systematisch overschat' Gezamenlijke actie moet afzet koopsompolissen verbeteren Jaarwerk '96 voor de spaarfondsen verschenen Rabobank snelste groeier op markt beleggingsfondsen 'Lokaal zó actief zijn dat de gemeenschap er beter van wordt' 19 9 6 Wijffels tijdens presentatie Visie op '97: RaboMagazine december: Raiffeisen leeft! Daling rentetarieven vaste termijnsparen Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 1 59 Week 50 Donderdag 1 2 december "De jaren negentig lijken de jaren van gematigde groei en lage ren teniveaus", aldus voorzitter van de Hoofddirectie, Herman Wijffels, eergisteren tijdens de jaarlijkse presentatie van 'Visie op '97'. "Deze conjunctuuruitslagen zijn kleiner dan in voorgaande decennia en daarmee mogelijk ook de rente-uitslagen. De ervaringen van twintig, dertig jaar zitten nog in onze hoofden en in de statistische modellen. Maar kloppen deze modellen nog wel? Volgens de klassieke theorieën wordt het aantrekken van de eco nomische groei steevast gevolgd door het oplopen van de prijzen en het renteniveau. Wat tot dus ver gold als een wet van Meden en Perzen lijkt echter aan veran dering onderhevig. "Waar is de boom and bustmarket' geble ven?" vroeg Wijffels zich in zijn betoog af. Dezelfde vraag stelt de hele financiële sector zich momenteel. Analisten kijken met argusogen naar wat 'een histo risch lage rente' wordt genoemd, beleggers beginnen hem te knij pen voor een mogelijke krach nu de aandelenkoersen zijn gestegen en economen speuren naarstig naar inflatoire druk. "Op basis van de cijfferreeksen van de afge lopen twintig, dertig jaar is het renteniveau systematisch over schat", aldus Wijffels. "Bekijk je de renteontwikkelingen op de lange termijn, dan is de reële rente vaker 2,5% geweest dan 4,5%." Volgens hem zijn de aan- delenbeurzen, bij het huidige ren teniveau, duur, maar niet overge waardeerd. Wijffels noemde drie mogelijke verklaringen voor de veranderende economische wet matigheden. "Arbeid flexibili seert. Er is zo'n grote arbeidsre serve, dat er voor de vakbonden niets anders op zit dan gematigde loonafspraken te maken. De con currentie neemt wereldwijd toe. Kostenstijgingen kunnen niet worden doorberekend waardoor de inflatie laag blijft. En het over heidsbeleid ontwikkelt zich van interveniërend en dirigistisch naar voorwaardenscheppend. Het verdrag van Maastricht maakt school." De Rabobank verwacht volgend jaar voor Nederland een econo mische groei van 3%. Het leeu wendeel daarvan komt voort uit aantrekkende investeringen en uitvoer. De kapitaalmarktrente zal, in lijn met de bescheiden inflatie in Duitsland, uitkomen op ongeveer 6%. Deze gunstige conjuncturele ontwikkelingen ma ken dat Nederland inmiddels met zevenmijlslaarzen de laatste horde tot de toetreding van de Europese Hoofddirectievoorzitter Herman Wijffels: "Het verdrag van Maastricht maakt school. Monetaire Unie heeft genomen. De 'Visie op 1997' is te bestellen in Best, heeft artikelnummer 8106 en kost 75,- per stuk. De Rabobank was de eerste zes maanden van dit jaar met 0,5 procentpunt de snelste groeier op de markt voor beleggings fondsen, schreef Het Finan- cieele Dagblad gisteren. Het marktaandeel bedroeg 2,4%. Robeco en ABN AMRO, de twee grootste partijen, zagen hun marktaandeel in het eerste halfjaar dalen tot respectieve lijk 40,4% en 20,9%. Uitgaande van de combinatie Rabobank en Robeco (samen 42,8%) maakte de stijging van de Rabobank de daling bij Robeco (-2,1 procentpunt) ten dele goed. Het marktaandeel van ING Bank daalde tot 5,9%. Door groei bij de Postbank fondsen (+0,5 procentpunt) steeg het marktaandeel van ING Groep nog lichtjes tot 9,7%. Andere groeiers waren Delta Lloyd (+0,4 procentpunt) en Aegon (+0,2 procentpunt). Bedrijvenadviesgroep Relatiebeheer Financiële Advisering Tot dusver heeft slechts 5% van de zakelijke klanten van de Rabobank een of meerdere koopsompolissen afgesloten via de bank, ondanks het feit dat de overheid zich steeds verder terugtrekt tussen de coulissen van het levenstoneel. Dat blijkt uit onderzoek van het segment Bedrijvenadviesgroep. Kees Fijneman van het segment: "De tijd is rijp om koopsompo lissen af te zetten. Zeker nu de concurrentie, zoals altijd in deze periode van het jaar, ongetwijfeld hard aan de weg gaat timmeren "Wij hebben veel te lang onze eigen identiteit verwaarloosd, terwijl de coöperatieve gedachte nu net altijd onze kracht is geweest. Zoals door het werk van Raiffeisen iedereen er uiteindelijk beter van werd, zo moet ook de Rabobank proberen binnen de lokale gemeenschap zó actief te zijn dat die gemeenschap er beter van wordt." Aldus Jan Bessembinders, bestuurder van de Rabobank Stadskanaal en oms treken, in het zojuist verschenen Rabomagazine van december. Bessembinders komt aan het woord in het openingsartikel 'Raiffeisen leeft!', waarin het magazine in Duitsland onder meer de Raiffeisenstrasse volgde om eens op te halen hoe het alle maal begon. Wim Meijer, voor zitter van de Raad van Beheer, zegt in een voorwoord: "Werken bij de Rabobank vraagt meer dan het goed uitvoeren van taken. In de wijze van dienstverlening, in houding en gedrag zal richting en invulling moeten worden gege ven aan de coöperatieve doelstel ling." Verder besteedt het maga zine aandacht aan een terugblik op 1996, het exterieur en de werkplek van acht verschillende Rabobanken, kinderopvang, etno- marketing, de voorbereidingen met hun producten." Samen met Interpolis en het segment Finan ciële Advisering ontwikkelde hij een gefaseerde koopsompolisac tie, specifiek gericht op de zake lijke markt. "Het gaat daarbij om alle zakelijke relaties. Dus uit de segmenten Financiële Advisering, Relatiebeheer en Bedrijvenadvies groep. We willen daarbij zowel herhalingsaankopen als eerste aankopen stimuleren." De actie begint in december met radio commercials (week 51) en een koopsomspecial in de Rekening Coulant Courant. Komend voor jaar wordt de actie voortgezet met een DM-campagne, gericht op bestaande klanten. Adviseurs die goed beslagen ten ijs willen komen, kunnen zich opgeven voor een speciale verkooptraining. Een belangstellingregistratiefor mulier en meer informatie staan maandag in de Rabolnfobank. Bedrijvenadviesgroep (040)217 70 04 Cliënten Advies Financiële Advisering De gebruikelijke Vragen Antwoorden voor het Jaarwerk '96 voor de spaarfondsen Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen arriveerden gisteren bij de segmenten Cliënten Advies en Financiële Advisering. van de 'dochters' op de komst van de EMU/euro en de decem- berdrukte. Rabobank Nederland adviseert de rentetarieven voor vaste ter mijnsparen met ingang van vrij dag te verlagen met 0,25%, uit gezonderd de vaste termijn- spaarvormen met een looptijd van een jaar. De tarieven voor deze spaarvormen zijn gelijk gesteld aan de tarieven voor 12-maands termijndeposito's. Voor alle overige cliënttarieven worden de marktontwikkelingen afgewacht. Meer informatie staat in circulaire 16/810, die vandaag bij de banken ligt en maandag in de Rabolnfobank staat. Klanten die meer willen weten over zaken als dividenduitkering, overzichten, de fiscus en juridi sche aspecten kunnen hiermee adequaat worden geholpen. Dit jaar hebben klanten voor het eerst de mogelijkheid om het dividend op 31 december contant bij de bank af te halen. Dit is gisteren in een advertentie in Het Financieele Dagblad bekendge maakt. Hoe de bank in dat geval moet handelen, staat op een procedu- rekaart die bij de Vragen Ant woorden is gevoegd. Overigens blijven de gebruikelij ke methoden van dividend uitkering gewoon gehandhaafd. Let wel: het dividend '96 bij Rabo Dividend Sparen is in alle gevallen altijd belast in het fiscaal jaar '96. Cliënten Advies f (040)217 70 08 Financiële Advisering f (040)217 70 07

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1