II 12 Scoren op Belgische markt met GOAL! lllll Beusichem-Culemborg richt klankbordgroep op Nog 55 vrouwelijke ondernemers gezocht Groei arbeidsplaatsen vlakt af Uniformering verslaglegging 19 9 6 Relatiegeschenken in Bank in Beeld BAN k(j^l BE E LD Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 158 Week 50 Woensdag 11 december Lokale banken aan de grens met België willen, net als komende zaterdag het Nederlands elftal, scoren bij de zuiderburen. Het Grensoverschrijdend Advies- en Leertraject (GOAL!), dat zich richt op de cliëntadviseurs en hun managers, gaat hen daarbij het komende halfjaar helpen. Maandag gaven de adviseurs de aftrap voor het traject door hun handtekening op een grote voetbal te zetten. GOAL! is door Projecten Aangesloten Banken (PAB), in samenwerking met de RBG Adviesgroep BV en vijf grens- banken -Baarle-Nassau e.o., De Mierden-Reusel, Hulst- Nieuw Namen, Sas van Gent en Sluis-IJzendijke- opgesteld. Mies van der Loo van PAB: "De stroom toevertrouwde middelen uit België is de laatste jaren behoorlijk gedaald bij die vijf banken. Uiteraard willen ze deze ontwikkeling stoppen, en de relatie met Belgen verder verdiepen en verbreden. Hier voor zijn volop kansen, want naar schatting ligt slechts 10- 20% van het totale vermogen bij de grensbanken. De komst van de EMU vergroot die kan sen. Bovendien willen de Belgen graag benaderd worden." GOAL! richt zich op cliëntad viseurs en hun managers. Van der Loo: "De cliëntadviseurs hebben de meeste contacten en meestal ook het eerste contact met de klanten. Zij moeten het dus goed doen." Vandaag begint een driedaagse training voor de commercieel De aftrap van GOAL! moet leiden tot scoren op de Belgische markt. managers, de coaches. Daarna begint het traject voor de cliënt adviseurs, dat is opgedeeld in vier fasen. De eerste fase bestaat uit zelfstudie, de tweede- uit een workshop en een twee daagse training, in de derde fase werken de adviseurs onder begeleiding (training-on-the- job), en in de laatste fase volle dig zelfstandig. Bedrijvenadviesgroep Het segment Bedrijvenadviesgroep onderzoekt samen met MKB- Nederland wat vrouwelijke ondernemers vinden van de wijze waarop ze behandeld worden door de bank. Banken die kandi daten weten om aan dit onderzoek mee te doen, kunnen die nog tot 3 januari aanmelden. Marleen Jansen, mede-initia tiefnemer van het project 'Vrouwelijke Ondernemers en de bank' heeft naar aanleiding van een eerste oproep in de Rabokrant van 28 november de namen doorgekregen van 45 vrouwen die willen deelnemen aan het onderzoek. "Op zich een goede start. Veertig procent van de Nederlandse vrouwelij ke ondernemers is Raboklant. Dus de vrouwen moeten mak kelijk zijn te vinden. Maar om het onderzoek representatief te laten zijn, zijn minstens honderd vrouwen nodig." Vrouwen uit de agrarische sector vallen bui- ten het onderzoek, evenals vrouwen die langer dan drie jaar een eigen bedrijf runnen. Banken die kandidaten voor het onderzoek weten, kunnen deze per telefax aanmelden onder vermelding van 'project vrouwelijke ondernemers en de bank', via fax (040)217 73 33. Iedere kandidaat krijgt eerst een brief van Rabobank Nederland met daarin een omschrijving en het doel van het onderzoek. In de Rabo- Infobank van maandag is deze brief opgenomen. Bedrijvenadviesgroep C (040) 217 70 04 llllllll nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov maanden 1995/1996 Het personeelsbestand van de gezamenlijke lokale banken nam in november toe met 216 volledige arbeidsplaatsen (FLE's). Dat was weliswaar 100 a 150 FTE's minder dan de toename in september en oktober, maar nog altijd een stijging van bijna 0,5 FTE gemiddeld per bank. In de afgelopen jaren was in de maand december de instroom van nieuwe personeelsleden gewoonlijk laag. In januari was meestal zelfs sprake van een daling van de personeelsom vang. Als deze trend zich ook dit jaar voordoet, zal over de komende twee maanden nauwelijks spra ke zijn van groei. Bedrijfsvoering Op de dag- en weekbalans wor den met ingang van vandaag de bouwrekeningen en spaarkapita len SOH niet meer in mindering gebracht op het saldo leningen, maar afzonderlijk onder de passi va vermeld. Hiermee wordt een uniforme verslaglegging bereikt. Deze komt overeen met de wijze waarop in de begroting, de maandstaat en de jaarrekening wordt gewerkt. Maandag 16 december verschijnt hierover een circulaire. Iedere fase wordt afgesloten door een toets. De adviseur moet hiervoor slagen om tot de volgende fase toegelaten te worden. Van der Loo: "Tijdens het traject beoordeelt de coach de adviseurs op vier criteria: aanvallend, betrouwbaar, cliënt gericht en deskundig. Zo weet je precies waar je staat. In juni 1997 vindt de eindtoets plaats." De bekende Belgen Armand I'ien en Margriet Hermans maakten maandag op een grap pige manier nog eens duidelijk dat de Belg heel anders is dan de Nederlander. "Nederlanders zijn mondiger, vrijer", aldus Hermans. "Belgen zijn altijd argwanend tegenover buiten landers. Maar als je hun ver trouwen eenmaal gewonnen hebt, kun je er alles mee." Projecten Aangesloten Banken r (040)217 77 28 Bank en Beeld gaat vandaag vooral over relatiegeschen ken. De banken besteden er jaarlijks twee miljoen gul den aan. Organisatiewijd gaan er deze dagen zo'n anderhalf miljoen kalenders en méér dan een half miljoen agenda's de deur uit. Bij het geven van relatiegeschenken staan functionaliteit en inte griteit voorop. Maar wat mag je zelf aannemen? Een fles wijn wel, een horloge niet? "Meestal voel je zelf wel aan of je in de watten wordt gelegd of wordt inge pakt", aldus een van de geïnterviewden. Verder in het videojournaal: de bank Geleen waar mede werkers via uitwisselingstra jecten bij andere banken gaan werken. En de nadagen van Gerry and the Pace makers, tenminste voor wat betreft de muziek van de Rabobankcommercials. De rechten gelden nog tot 1 januari, daarna mag 'You'll never walk alone' van de 'gouden oude' Engelsen niet meer worden gebruikt. Maar geen nood: de nieuwe uitvoeringen van het num mer door andere artiesten blijven gewoon bruikbaar. Een tiental leden van de Rabobank Beusichem-Culemborg, allen ondernemers, vormen sinds kort de klankbordgroep van de plaat selijke bank. Met de installatie van deze groep zet de lokale Rabobank een volgende stap in haar coöperatieve beleid. Eerder ontplooide de bank activiteiten als ledenbijeenkomsten en het voeren van een coöperatiediscussie met de medewerkers van de bank. Voor de Rabobank Beusichem- Culemborg is het installeren van een klankbordgroep één van de manieren om de behoef ten van haar leden én de wijze waarop de aanwezigheid van de Rabobank in de plaatselijke gemeenschap staat, in kaart te brengen. Het bestuur van de bank meent dat het voeren van een open discussie met een der gelijke groep betrokken en gemotiveerde leden een betere basis is voor het te bepalen beleid. Op de eerste avond werd al duidelijk dat de klankbord groep er wel zin in heeft om het beleid mede te bepalen. Direct na de installatie werd de avond ingevuld met een openhartige discussie tussen de leden, het bestuur en de directeur. Onder werp was het beleidsplan tot het jaar 2000, waarin onder het motto 'Rabobank Beusichem- Culemborg: de beste financiële partner' is aangegeven wat de ban k in haar omgeving wil betekenen voor haar leden en klanten.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1