Rabobank is de aardigste bank 'BedrijfsPlusRekening kent eigen, zakelijke doelgroep' Rabofacet vervangt mainframes en wint 300 vierkante meter Opleidingsplanner gereed voor Commerciële Binnendienst 19 9 6 De Lage Landen Factors op radio Vermeend: Belastingplan '97 in RaboInfoBank Cd-roms voor bijkantoren Onderzoek NRC Handelsblad Pï de stand van zaken Rabokrant Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 1 56 Week 50 Maandag 9 december De Rabobank is de aardigste bank en wordt gezien als de bank voor winkeliers. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad over geldbclcving onder zeshonderd lezers van NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, De Telegraaf en de Volkskrant. De Postbank is een no-nonsen- se-instelling en geldt als de meest flexibele instelling voor jongeren. ABN AMRO blijkt de meest arrogante en com merciële bank, die sterk wordt geassocieerd met het bedrijfs leven. ING springt er in het publieksbeeld op geen enkel aspect uit. De meest genoemde bank is ABN AMRO: 95 procent van de ondervraagden kent de bank. Het begrip 'geld' associëren oudere lezers vooral met vrij heid en gemak. Jongeren den ken daarbij aan geheel andere aspecten, zoals geldgebrek, schulden en rood staan. Een forse verschuiving doet zich voor bij telebankieren. Vijf jaar geleden kende nog maar vijf procent van de onder vraagden telebankieren, nu is dat al achttien procent. Onder lezers van NRC Handelsblad is het zelfs 22 procent. Bedrijvenadviesgroep "Het naar ƒ50.000,- optrekken van het boetevrij opneembaar bedrag bij de Rabobank Rendement Rekening heeft géén gevolgen voor de omzettingsactie voor de Rabobank BedrijfsPlusRekening", zegt mar- keteer Twan de Wit. "Vooral niet, omdat het hoogste rentetarief op de Rendement Rekening nog eens is verlaagd. Zij geeft nu een kwart procentje méér dan een BedrijfsPlusRekening, die de meest aantrek kelijke rekening blijft voor een eigen, zakelijke doelgroep." De Wit geeft een rekenvoorbeeld. "Neem een zakelijke klant die 150.000,- opzij zet omdat hij het een jaar lang niet nodig denkt te hebben. Plotseling doet zich een uitgelezen investeringsmoge lijkheid voor en moet hij - na drie maanden al - het geld opnemen. Op een Rendement Rekening krijgt hij dan nu 1443,75, maar er gaat vervolgens wel ƒ1000,- boeterente (1%) vanaf. Resul taat: ƒ443,75. Had de klant het geld op een BedrijfsPlusRekening K vprv-intrf 1 ozor n -ïtipn np vtor mmo IR Momon ,1a na os. Rabofacet vervangt dezer dagen de vier oude IBM-mainframes door vier gloednieuwe. Het facilitaire bedrijf van de Rabobankorganisatie boekt hierdoor een ruimtewinst van ruim driehonderd vierkante meter. Bovendien levert de vervanging een forse energiebesparing en bespa ring in onderhoudskosten op. Met de nieuwe mainframes kan het bedrijf inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld internet. o Ja Namen de vorige mainframes elk zo'n honderd vierkante meter in beslag en verbruikten ze per stuk ruim honderd kilowatt per uur, de nieuwe IBM-mainframes pas sen op één vierkante meter en verbruiken per uur slechts drie kilowatt. gezet, dan kreeg hij ƒ1187,50, ofwel ƒ743,75 méér." Het in november verschenen marktbewerkingspakket voor de omzettingsactie wordt niet aan- 'Je bent gek als je De Lage Landen er niet bijhaalt' klinkt het vanaf vandaag weer door de ether. Tot 20 december is er een toepasselijke 'vuurwerkcommer- cial' van DLL Factors regelmatig op de radio te horen. De 35 seconden durende commercial gaat de luisteraars van Radio 1, 2, 3, 4, Radio 10 Gold, Sky Radio, Concert Radio en Radio 538 thuis, op het werk of in de auto attenderen op de geneugten van factoring. Begin volgend jaar start er een geactualiseerde radio campagne en de 'vuurwerkcom mercial' is daar vast een voor proefje van. De opleidingsplanner voor alle medewerkers van de Commerciële Binnendienst is gereed en is vanaf vandaag in Best te bestellen. Met het inschrijfformulier in de opleidingsplanner kunnen cursisten zich aanmelden voor de daarin genoemde opleidingen. Een medewerker treft voorbereidingen voor de vervanging van de mainframes. De IBM-mainframes vormen het klassieke hart van het rekencen trum van Rabofacet. Zij sturen onder meer de centrale verwer king van bijvoorbeeld de reke ningen courant, sparen, leningen en verzekeringen aan. Zowel in Best als in Zeist staan twee van deze apparaten opgesteld. On langs viel het besluit de zeven jaar oude mainframes te vervangen door modellen van de nieuwste generatie. Daardoor neemt de storingskans af, worden toekom stige bewegingen mogelijk gemaakt en wordt het mogelijk om de apparatuur zeven dagen per week vierentwintig uur beschik baar te stellen. De oude mainfra mes vergden meer onderhoud en moesten daarom regelmatig enkele uren worden stopgezet. Anders dan de oude machines, die met water werden gekoeld, worden de nieuwe mainframes met lucht koel gehouden. Dat levert Rabofacet zowel energie besparing als ruimtebesparing op. De opleidingsplanner is opge splitst in twee onderdelen. Hierin staan de functies bij elkaar die in de praktijk de meeste relatie met elkaar hebben of een combinatie vormen. Zo zijn de opleidingen voor de Medewerker Commer ciële Binnendienst van het seg ment Eigen Huis en Financiële Advisering met elkaar gecombi neerd, evenals die van de Mede werker Commerciële Binnendienst van het segment Bedrijvenadvies groep en Relatiebeheer. Bij het maken van een oplei dingsplan moet de werknemer eerst goed in beeld krijgen welke plaats zijn functie inneemt bin nen de bank. Vervolgens bekijkt hij samen met commercieel manager en adviseurs welke op leidingen het best passen in de werksituatie. Medewerkers die hulp wensen bij het het opstellen van een opleidingsplan en het kiezen van een opleiding die opti maal aansluit bij loopbaan en functie kunnen een beroep doen op de trainingsmanager van de RabobankAcademie of de info desk opleidingen Cicero. De opleidingsplanner Commer ciële Binnendienst is in Best te bestellen onder artikelnummer 10094. Opleidingsdesk Cicero r (040)217 70 27 gepast. De Wit: "De kern is een adreslijst met per bank gemid deld tachtig zakelijke klanten met een saldo van minimaal ƒ100.000,- op hun Rendement Rekening. De meeste opnamen van deze klanten gaan de 50.000,- te boven. Het netto rendement van een BedrijfsPlus Rekening is en blijft dan gewoon hoger." De folder voor de BedrijfsPlus Rekening wordt wel aangepast. Vanaf vrijdag liggen de nieuwe exemplaren in het magazijn in Best. Banken die de oude folders al kregen, ontvangen gratis nieuwe exemplaren. Het artikelnummer is 80397, de (verlaagde) bestel- eenheid 50 stuks en de stuksprijs 0,95. Meer over de omzettings actie staat in de Rabolnfobank onder trefnummer 646 103. Bedrijvenadviesgroep (040)2T770 04 cd-rom/diskette trefnummer 632507 De nieuwste informatie over het Belastingplan '97 van minister Gerrit Zalm en staatssecretaris Willem Vermeend is met ingang van vandaag te vinden in de Vermeendhandleiding voor advi seurs in de Rabolnfobank onder trefnummer 632507. Financiële Advisering (040)217 70 07 Banken die minder cd-roms wil len ontvangen, kunnen dit door geven aan de Helpdesk Rabolnfo bank. Dit kan via internet e-mail (RaboInfobank@rn.rabobank.nl) of telefonisch: (040)217 75 51. Op dit moment krijgen alle ban ken een cd-rom voor ieder bij kantoor en het hoofdkantoor. Vanaf 15 december ontvangen zij het aantal dat ze hebben doorge geven. Na 1 januari wordt het exacte aantal cd-roms doorbelast.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1